اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان یزد

اجاره بیلبورد در استان یزد (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای یزد|لیست قیمت اجاره یزد|لیست اجاره بیلبوردهای یزد| قیمت بیلبوردهای یزد: 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی یزد
ردیف مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های یزد1آزادیمیدان آزادی- روبروی مرکز خرید ستارهبیلبورد21
لیست بلیورد های یزد2فرهنگیانچهارراه فرهنگیانبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یزد3 کاشانیخیابان کاشانی سه راه نعیم آبادبیلبورد18
اجاره بیلبورد های یزد4 کاشانیخیابان کاشانی چهار راه امام جعفر صادقبیلبورد32
لیست بلیورد های یزد5 باهنربلوار باهنر- ورودی میدان امام حسین رفتپل عابر35
تعرفه بیلبورد های یزد6 باهنرورودی بلوار باهنر-میدان امام حسین سمت چپپل عابر108
اجاره بیلبورد های یزد7 باهنرورودی بلوار باهنر-میدان امام حسین سمت راستپل عابر108
اجاره بیلبورد های یزد8بهشتیمیدان شهید بهشتی (مجاهدین)بیلبورد21
لیست بلیورد های یزد9تفتشهرستان تفتبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های یزد10میبدشهرستان میبدپل عابر30
اجاره بیلبورد های یزد11اردکانروبروی دانشگاه علم و هنر برگشتپل عابر36
قیمت بلیورد های یزد12امام حسینمیدان امام حسین ابتدای بلوار شهید بهشتیپل عابر25
تعرفه بیلبورد های یزد13دانشجوبلوار دانشجوپل عابر30
اجاره بیلبورد های یزد14مدرسبلوار مدرسپل عابر81
اجاره بیلبورد های یزد15نعل اسبیمیدان نعل اسبی (فرهنگ)بیلبورد21
قیمت بلیورد های یزد16تفتبزرگراه تفتبیلبورد100
تعرفه بیلبورد های یزد17 آزادیبین ستون پل میدان آزادی (دو وجهی)بیلبورد دو وجهی20
اجاره بیلبورد های یزد18پاکنژادبلوار پاکنژاد روبروی حسینیه به سمت میدان امام حسینپل عابر39
قیمت بلیورد های یزد19پاکنژادبلوار پاکنژاد روبروی حسینیه به سمت بلوار جمهوریپل عابر39
تعرفه بیلبورد های یزد20صفاییهصفاییه میدان ابوذر (رفت و برگشت)پل عابر321
اجاره بیلبورد های یزد21دانشجوبلوار دانشجو سه راه تعاونبیلبورد108
اجاره بیلبورد های یزد22فقیه خراسانیبلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهرانبیلبورد102
قیمت بلیورد های یزد23فقیه خراسانیبلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهرانبیلبورد102
تعرفه بیلبورد های یزد24فقیه خراسانیبلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهرانبیلبورد102
اجاره بیلبورد های یزد25فقیه خراسانیبلوار فقیه خراسانی ورودی یزد از سمت تهرانبیلبورد102
قیمت بلیورد های یزد2622 بهمنچهاراه 22 بهمنبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های یزد27شهید بهشتیمیدان شهید بهشتیبیلبورد21
اجاره بیلبورد های یزد28اردکانمیدان چادرملو اردکانبیلبورد108
اجاره بیلبورد های یزد29اردکانمیدان چادرملو اردکانبیلبورد108
قیمت بلیورد های یزد30منتظر قائمبلوار منتظر قائمپل عابر60
تعرفه بیلبورد های یزد31میدان ابوذرکاشانی به ابوذر Aپل عابر90
اجاره بیلبورد های یزد32میدان ابوذرکاشانی به ابوذر Bپل عابر45
قیمت بلیورد های یزد33میدان ابوذرکاشانی به ابوذر Cپل عابر45
تعرفه بیلبورد های یزد34میدان ابوذرابوذر به کاشانی Aپل عابر90
اجاره بیلبورد های یزد35میدان ابوذرابوذر به کاشانی Bپل عابر45
اجاره بیلبورد های یزد36میدان ابوذرابوذر به کاشانی Cپل عابر45
لیست بلیورد های یزد37میدان صنعتاول بلوار آزادگان صنعت به فرودگاه Aپل عابر64
تعرفه بیلبورد های یزد38میدان صنعتاول بلوار آزادگان صنعت به فرودگاه Bپل عابر64
اجاره بیلبورد های یزد39میدان صنعتاول بلوار ازادگان فرودگاه به صنعتپل عابر64
لیست بلیورد های یزد40بلوار جانبازنرسیده به میدان مدرسی یزد به تفتپل عابر63
تعرفه بیلبورد های یزد41بلوار جانبازنرسیده به میدان مدرسی نفت به یزدپل عابر63
اجاره بیلبورد های یزد42بلوار دانشجوروبروی تربیت معلم امام حسین به طرف تعاونپل عابر30
اجاره بیلبورد های یزد43بلوار دانشجوروبروی هتل جهانگردی تعاون به طرف امام حسینپل عابر30
لیست بلیورد های یزد44بلوار طالقانیروبروی آزمایشگاه مرکزیپل عابر75
تعرفه بیلبورد های یزد45بلوار شهید بهشتیروبروی بنیاد شهیدپل عابر45
اجاره بیلبورد های یزد46چهارراه 22 بهمنما بین 22 بهمن و مطهریبیلبورد18
لیست بلیورد های یزد47سه راه امیر کبیرقاسم آبادبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های یزد48میدان اطلسیمیدان اطلسی- ایستگاه اتوبوسبیلبورد33
اجاره بیلبورد های یزد49بلوار جمهوریسه راه استقلالبیلبورد21
اجاره بیلبورد های یزد50ایرانشهرچهارراه ایرانشهربیلبورد18
لیست بلیورد های یزد51اطلسیمیدان اطلسی صفاییه وجه بلواربیلبورد32
تعرفه بیلبورد های یزد52اطلسیمیدان اطلسی صفاییه وجه میدانبیلبورد32
اجاره بیلبورد های یزد53ریاضیمیدان ریاضی صفاییهبیلبورد40
لیست بلیورد های یزد54دانشجوبلوار دانشجوپل عابر30
تعرفه بیلبورد های یزد55جمهوریبلوار جمهوری مقابل بیمارستان افشارپل عابر36
اجاره بیلبورد های یزد56ابوذرمیدان ابوذرپل عابر45
اجاره بیلبورد های یزد57صفاییهبازارچه اطلسیبیلبورد عمودی40
لیست بلیورد های یزد58صفاییهچهارراه پژوهشبیلبورد عمودی24
تعرفه بیلبورد های یزد5922 بهمنچهارراه 22 بهمنبیلبورد15
اجاره بیلبورد های یزد60ایرانشهرچهارراه ایرانشهربیلبورد18
لیست بلیورد های یزد61باهنرمیدان باهنربیلبورد24
تعرفه بیلبورد های یزد62صفاییهچهارراه پژوهشبیلبورد24
اجاره بیلبورد های یزد63باهنرمیدان باهنربیلبورد18
لیست بلیورد های یزد64دانشجوبلوار دانشجوپل عابر30
تعرفه بیلبورد های یزد65پاکنژادبلوار پاکنژاد به سمت باهنرپل عابر30
اجاره بیلبورد های یزد66پاکنژادبلوار پاکنژاد به سمت معلمپل عابر30
لیست بلیورد های یزد67دروازه قرآنمیدان دروازه قرآنبیلبورد21
تعرفه بیلبورد های یزد68فقیه خراسانیبلوار فقیه خراسانیبیلبورد102