اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی

اجاره بیلبورد بر روی عرشه پل های تهران

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)
اجاره بیلبورد بر روی عرشه پلهای عابر پیاده : پل های عابر پیاده عمومآ در مکان های پررفت وآمد وشلوغ درسطح شهر قرار گرفته اند و حال استفاده از این پل ها به عنوان یکی از بهترین نقاط برای تبلیغات محیطی محسوب می شود و می تواند تاثیر به سزای در رابطه با تبلیغات محیطی درمخاطب ایجاد می کند.
اجاره بیلبورد بر روی پلهای ماشین رو ( پلهای سواره رو ) : پل های هوایی تقریبا شبیه به بیلبوردها هستند و همانند بیلبوردها یکی از ابزارهای قدرتمند در رسانه های محیطی به شمار می روند و تفاوت اساسی آن ها با بیلبوردها محدودیت در فضای نصب است که باید پلی باشد تا این سازه بر روی آن نصب گردد.

 

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبورد بر روی عرشه پلهای عابر پیاده تهران|لیست قیمت اجاره بیلبورد بر روی عرشه پلهای عابر پیاده تهران|لیست اجاره اجاره بیلبورد بر روی عرشه پلهای عابر پیاده تهران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های تهران1مدرسمدرس شمال به جنوب تقاطع پل همت (پل اول)شمالی82
لیست بیلبورد های تهران2مدرسمدرس شمال به جنوبتقاطع پل همت (پل دوم)جنوبی46
تعرفه بیلبورد های تهران3مدرسمدرس جنوب به شمال پل همت (پل دوم)جنوبی62
قیمت بیلبورد های تهران4مدرسمدرس جنوب به شمال تقاطع بلوار میردامادجنوبی61
اجاره بیلبورد های تهران5مدرسمدرس شمال به جنوب پیشانی پل سواره رو بهشتیشمالی67
لیست بیلبورد های تهران6مدرسمدرس جنوب به شمال پیشانی پل سواره رو بهشتیجنوبی62
تعرفه بیلبورد های تهران7همتهمت غرب به شرق بعد از ورودی جنت آباد ابتدای خیابان شاهینغربی55
قیمت بیلبورد های تهران8همتهمت شرق به غرب قبل از تقاطع جنت آبادشرقی56
اجاره بیلبورد های تهران9همتهمت غرب به شرق قبل از تقاطع جنت آبادغربی56
لیست بیلبورد های تهران10همتهمت غرب به شرق ورودی شهران غربی45
تعرفه بیلبورد های تهران11همتهمت شرق به غرب ورودی شهران شرقی45
قیمت بیلبورد های تهران12نیایشنیایش غرب به شرق حدفاصل پل پاکنژاد و سعادت آباد غربی62
اجاره بیلبورد های تهران13چمرانچمران جنوب به شمال پایین تر از بزرگراه نیایش روبروی مدرسه جنوبی55
لیست بیلبورد های تهران14چمرانچمران شمال به جنوب قبل از بزرگراه همت تقاطع خیابان ملاصدراشمالی44
تعرفه بیلبورد های تهران15چمرانچمران جنوب به شمال پل گیشا جنوبی62
قیمت بیلبورد های تهران16یادگار امامیادگار امام شمال به جنوب ابتدای خرم رودی بعد از پل مرزدارانشمالی64
اجاره بیلبورد های تهران17یادگار امامیادگار امام جنوب به شمال ابتدای خرم رودی قبل از پل مرزدارانجنوبی49
لیست بیلبورد های تهران18یادگار امامیادگار امام جنوب به شمال پل سواره رو مرزدارانجنوبی57
تعرفه بیلبورد های تهران19کردستانکردستان جنوب به شمال تقاطع آ اس پجنوبی55
قیمت بیلبورد های تهران20حکیمحکیم شرق به غرب پل سواره رو کردستانشرقی46
اجاره بیلبورد های تهران21حکیمحکیم غرب به شرق پل سواره رو کردستانغربی46
لیست بیلبورد های تهران22حکیمحکیم غرب به شرق بعد از خروجی شیخ فضل اله نوری نرسیده به پارک پردیسانغربی62
تعرفه بیلبورد های تهران23حکیمحکیم شرق به غرب بعد از خروجی شیخ فضل اله نوری نرسیده به پارک پردیسانشرقی83
قیمت بیلبورد های تهران24حکیمحکیم شرق به غرب سر بلوار اباذرشرقی47
اجاره بیلبورد های تهران25حکیمحکیم غرب به شرق سر بلوار اباذرغربی41
لیست بیلبورد های تهران26حکیم همدانی(انتهای حکیم) شرق به غرب بعداز تونل پل سواره ششم ورودی خیابان ایران خودروشرقی38
تعرفه بیلبورد های تهران27حکیم همدانی(انتهای حکیم) غرب به شرق بعداز تونل پل سواره ششم ورودی خیابان ایران خودروغربی35
قیمت بیلبورد های تهران28رسالترسالت شرق به غرب بعد از پل سید خندانشرقی63
اجاره بیلبورد های تهران29رسالترسالت غرب به شرق بعد از پل سید خندانغربی47
لیست بیلبورد های تهران30شریعتی شریعتی ضلع جنوبی پل سید خندان جنوبی63
تعرفه بیلبورد های تهران31آفریقاآفریقا شمال به جنوب بعد از خیابان دامن افشار شمالی28
قیمت بیلبورد های تهران32آفریقاآفریقا جنوب به شمال قبل از خیابان دامن افشار جنوبی25
اجاره بیلبورد های تهران33قدسمیدان قدس شرق به غرب ابتدای خیابان شهرداریشرقی62
لیست بیلبورد های تهران34قدسمیدان قدس غرب به شرق ابتدای خیابان شهرداریغربی62
تعرفه بیلبورد های تهران35صیادصیاد شیرازی جنوب به شمال 50 متر مانده به خروجی میدان هرویجنوبی45
قیمت بیلبورد های تهران36کریمخانکریمخان شرق به غرب ابتدای خیابان آبان (عضدی)شرقی54
اجاره بیلبورد های تهران37کریمخانکریمخان غرب به شرق ابتدای خیابان آبان (عضدی)غربی55
لیست بیلبورد های تهران38انقلابانقلاب غرب به شرق تقاطع سعدی (دروازه دولت )غربی26
تعرفه بیلبورد های تهران39انقلابانقلاب شرق به غرب تقاطع سعدی (دروازه دولت )شرقی26
قیمت بیلبورد های تهران40طالقانیخیابان طالقانی غرب به شرق پل حافظغربی47
اجاره بیلبورد های تهران41ستارخانستارخان غرب به شرق بعد از پمپ بنزین بهبودیغربی30
لیست بیلبورد های تهران42ستارخانستارخان شرق به غرب بعد از پمپ بنزین بهبودیشرقی42
تعرفه بیلبورد های تهران43اشرفی اصفهانیاشرفی اصفهانی شمال به جنوب پایین تر از مرزدارانشمالی45
قیمت بیلبورد های تهران44اشرفی اصفهانیاشرفی اصفهانی جنوب به شمال نرسیده به مرزدارانجنوبی45
اجاره بیلبورد های تهران45ستاریستاری جنوب به شمال ورودی فروشگاه کوروشجنوبی45
لیست بیلبورد های تهران46ستاریستاری جنوب به شمال تقاطع بلوار فردوسجنوبی62
تعرفه بیلبورد های تهران47نوابنواب شمال به جنوب پل خیابان مرتضویشمالی56
قیمت بیلبورد های تهران48نوابنواب جنوب به شمال پل خیابان صفدریجنوبی56
اجاره بیلبورد های تهران49نوابنواب شمال به جنوب نبش خیابان صفدریشمالی60
لیست بیلبورد های تهران50ریری روبروی مسجد همدانیهاشمالی34
تعرفه بیلبورد های تهران51یافت آبادسعیدی شمال به جنوب تقاطع چهارراه یافت آبادشمالی47
قیمت بیلبورد های تهران52یافت آبادسعیدی جنوب به شمال تقاطع چهارراه یافت آبادجنوبی45
اجاره بیلبورد های تهران53بسیجبسیج بعد از بیست متری افسریه (سر خیابان آهنگ)شمالی36
لیست بیلبورد های تهران54شیخ فضل الهشیخ فضل اله ابتدای آزاد راه تهران کرج مقابل هواپیمایی ماهانجنوبی90
تعرفه بیلبورد های تهران55شیخ فضل الهشیخ فضل اله غرب به شرق تقاطع بزرگراه یادگار امام غربی57
قیمت بیلبورد های تهران56شیخ فضل الهشیخ فضل اله نوری شمال به جنوب سر طرشتشمالی42
اجاره بیلبورد های تهران57شیخ فضل الهشیخ فضل اله نوری جنوب به شمال سر طرشت جنوبی44
لیست بیلبورد های تهران58همت همت پل کردستان شرق به غربشرقی68
تعرفه بیلبورد های تهران59همت همت پل کردستان غرب به شرقغربی73
قیمت بیلبورد های تهران60همتهمت شرق به غرب مقابل برج میلاد شرقی76
اجاره بیلبورد های تهران61همتهمت غرب به شرق مقابل برج میلاد غربی104
لیست بیلبورد های تهران62همت همت نرسیده به پل ستاری پل عابر خیابان شاهین غرب به شرقغربی41
تعرفه بیلبورد های تهران63همتهمت غرب به شرق نرسیده به خیابان شریعتی غربی57
قیمت بیلبورد های تهران64همت همت بعد از صیاد مقابل ساختمان ایرانسلغربی65
اجاره بیلبورد های تهران65همت همت بعد از صیاد مقابل ساختمان ایرانسلشرقی65
لیست بیلبورد های تهران66مدرس مدرس پل عابر میرداماد جنوب به شمالجنوبی63
تعرفه بیلبورد های تهران67صدرخروجی دیباجی به سمت کامرانیه زیر گذر صدر مسیر جنوب به شمالجنوبی32
قیمت بیلبورد های تهران68چمران چمران پیشانی پل سواره نمایشگاه شرق به غربشرقی40
اجاره بیلبورد های تهران69چمران چمران پل گیشا شمال به جنوبشمالی64
لیست بیلبورد های تهران70حکیمحکیم بعد از یادگار دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی شرق به غرب شرقی62
تعرفه بیلبورد های تهران71حکیمحکیم بعد از یادگار دومین پل جنب ورودی به اشرفی اصفهانی غرب به شرق غربی59
قیمت بیلبورد های تهران72حکیمحکیم بلوار اباذر شرق به غربشرقی47
اجاره بیلبورد های تهران73شیخ فضل الهشیخ فضل اله پل سواره رو جلال آل احمد شمال به جنوبشمالی47
لیست بیلبورد های تهران74شیخ فضل الهشیخ فضل اله پل سواره رو جلال آل احمد جنوب به شمالجنوبی47
تعرفه بیلبورد های تهران75یادگار امامیادگار امام بالاتر از نیایش پل سواره خروجی میدان سرو جنوب به شمالجنوبی50
قیمت بیلبورد های تهران76یادگار امامیادگار امام جنوب به شمال پیشانی پل حکیم جنوبی53
اجاره بیلبورد های تهران77کردستانکردستان تقاطع خیابان 35 شمال به جنوبشمالی39
لیست بیلبورد های تهران78کردستانکردستان تقاطع خیابان 35 جنوب به شمالجنوبی47
تعرفه بیلبورد های تهران79نیایش نیایش تقاطع بلوار فرحزادی شرق به غربشرقی47
قیمت بیلبورد های تهران80نیایشنیایش تقاطع بلوار فرحزادی غرب به شرقغربی47
اجاره بیلبورد های تهران81سعادت آبادسعادت آباد بین میدان کاج و چهاراره سعادت آباد شمال به جنوبشمالی47
لیست بیلبورد های تهران82سعادت آبادسعادت آباد بین میدان کاج و چهاراره سعادت آباد جنوب به شمالجنوبی41
تعرفه بیلبورد های تهران83ستاریستاری جنب خروجی حکیم نرسیده به کوروش جنوب به شمالجنوبی47
قیمت بیلبورد های تهران84صادقیه خیابان آیت الله کاشانی تقاطع خیابان اباذر شرق به غربشرقی53
اجاره بیلبورد های تهران85صادقیه خیابان آیت الله کاشانی تقاطع خیابان اباذر غرب به شرقغربی56
لیست بیلبورد های تهران86میردامادتقاطع خیابان روزنامه اطلاعات مسیر شرق به غربشرقی36
تعرفه بیلبورد های تهران87میردامادتقاطع خیابان رونامه اطلاعات مسیر غرب به شرقغربی47
قیمت بیلبورد های تهران88اندرزگوبلوار اندرزگو بعد از بلوار کاوه به سمت شریعتی شرق به غربشرقی38
اجاره بیلبورد های تهران89اندرزگوبلوار اندرزگو بعد از بلوار کاوه به سمت شریعتی غرب به شرقغربی38
لیست بیلبورد های تهران90امام علی امام علی نرسیده به همت شمال به جنوبشمالی47
تعرفه بیلبورد های تهران91امام علی امام علی بالاتر از همت جنوب به شمالجنوبی60
قیمت بیلبورد های تهران92امام علیامام علی نرسیده به همت پیشانی پل سواره شیان شمالی47
اجاره بیلبورد های تهران93امام علیامام علی بالاتر از همت پیشانی پل سواره شیان جنوبی43
لیست بیلبورد های تهران94صیاد شیرازی صیاد شمالی پایین تر از همت شمال به جنوبشمالی56
تعرفه بیلبورد های تهران95صیاد شیرازی صیاد پل سواره رو رسالت جنوب به شمال جنوبی53
قیمت بیلبورد های تهران96باقریباقری تقاطع 196 دلاوران شمال به جنوبشمالی41
اجاره بیلبورد های تهران97باقرینرسیده به فرجام تقاطع 182 شمال به جنوبشمالی53
لیست بیلبورد های تهران98باقریبالاتر از فرجام تقاطع 182 جنوب به شمالجنوبی53
تعرفه بیلبورد های تهران99باقریباقری نرسیده به فرجام شمال به جنوبشمالی47
قیمت بیلبورد های تهران100کریمخانکریمخان شرق به غرب ابتدای خیابان آبان (عضدی)شرقی56
اجاره بیلبورد های تهران101پیروزیپیروزی ابتدای خیابان شکوفه غرب به شرقغربی41
لیست بیلبورد های تهران102پیروزیپیروزی ابتدای خیابان شکوفه شرق به غربشرقی41
تعرفه بیلبورد های تهران103نوابنواب پل سواره کمیل شمال به جنوبشمالی56
قیمت بیلبورد های تهران104نوابنواب پیشانی پی سواره رو قزوین شمال به جنوب شمالی53
اجاره بیلبورد های تهران105امین حضورروبروی مسجد همدانی ها جنوب به شمالجنوبی35
لیست بیلبورد های تهران106شوششوش انتهای وحدت اسلامی غرب به شرقغربی35
تعرفه بیلبورد های تهران107مصطفی خمینینرسیده به چهارراه سیروسجنوبی31
قیمت بیلبورد های تهران108مدرسمدرس تقاطع آفریقا ورودی آفریقا جنوبی شمال به جنوبشمالی59
اجاره بیلبورد های تهران109مدرسمدرس تقاطع آفریقا ورودی آفریقا شمالی (الهیه)جنوبی63
لیست بیلبورد های تهران110همتهمت شرق به غرب بدنه پل آفریقاشرقی54
تعرفه بیلبورد های تهران111همتهمت غرب به شرق بدنه پل آفریقاغربی61
قیمت بیلبورد های تهران112همتهمت مقابل پارک پردیسانشرقی36
اجاره بیلبورد های تهران113همتهمت مقابل پارک پردیسانغربی36
لیست بیلبورد های تهران114چمرانچمران جنوب به شمال نمایشگاهجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران115چمرانچمران شمال به جنوب قبل از پل مدیریتشمالی45
قیمت بیلبورد های تهران116چمرانچمران جنوب به شمال قبل از پل مدیریتجنوبی45
اجاره بیلبورد های تهران117چمرانچمران شمال به جنوب بدنه پل عابر مقابل آتی سازشمالی36
لیست بیلبورد های تهران118چمرانچمران جنوب به شمال بدنه پل عابر مقابل آتی سازجنوبی54
تعرفه بیلبورد های تهران119اندرزگواندرزگو شرق به غرب قبل از تقاطع علوی قبل از مجتمع ساناشرقی30
قیمت بیلبورد های تهران120سعادت آبادسعادت آباد بلوار پاکنژاد جنوب به شمال قبل از ورودی نیایشجنوبی48
اجاره بیلبورد های تهران121ستاریستاری شمال به جنوب روبروی پارکینگ کوروششمالی45
لیست بیلبورد های تهران122ستاریستاری جنوب به شمال روبروی پارکینگ کوروشجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران123نیایشنیایش شرق به غرب بعد از سئولشرقی72
قیمت بیلبورد های تهران124رسالترسالت شرق به غرب ابتدای چهارراه سرسبزشرقی45
اجاره بیلبورد های تهران125رسالترسالت ابتدای بنی هاشم شرق به غربشرقی45
لیست بیلبورد های تهران126رسالترسالت ابتدای بنی هاشم غرب به شرقغربی45
تعرفه بیلبورد های تهران127اشرفی اصفهانیاشرفی اصفهانی شمال به جنوب پل سواره رو همتشمالی60
قیمت بیلبورد های تهران128حکیمانتهای حکیم(شهید همدانی) شرق به غرب ورودی خیابان ایران خودرو شرقی38
اجاره بیلبورد های تهران129حکیمانتهای حکیم(شهید همدانی) غرب به شرق ورودی خیاابن ایران خودرو غربی38
لیست بیلبورد های تهران130باباییبابایی رو به روی مرکز جهاد خود کفایی شرق به غربشرقی55
تعرفه بیلبورد های تهران131باباییبابایی رو به روی مرکز جهاد خود کفایی غرب به شرقغربی54
قیمت بیلبورد های تهران132افسریهافسریه شمال به جنوب روبروی بیمارستان بعثتشمالی60
اجاره بیلبورد های تهران133افسریهافسریه جنوب به شمال روبروی بیمارستان بعثتجنوبی53
لیست بیلبورد های تهران134آزادگانآزادگان شمال به جنوب بعد از همت بدنه پل محمد رضا زرین (علامه جعفری)شمالی45
تعرفه بیلبورد های تهران135آزادگانآزادگان جنوب به شمال نرسیده به همت بدنه پل محمد رضا زرین (علامه جعفری)جنوبی45
قیمت بیلبورد های تهران136شیخ فضل الهغرب به شرق بعد از جناح بدنه پل عابرغربی60
اجاره بیلبورد های تهران137مدرسمدرس پل ظفرشمالی56
لیست بیلبورد های تهران138مدرسمدرس پل ظفرجنوبی56
تعرفه بیلبورد های تهران139همتهمت پل گاندیغربی64
قیمت بیلبورد های تهران140همتهمت پل گاندیشرقی48
اجاره بیلبورد های تهران141همتهمت پل پاسداران شرقی56
لیست بیلبورد های تهران142همتهمت نرسیده به سردار جنگل شرقی54
تعرفه بیلبورد های تهران143همتهمت شرق به غرب قبل از خروجی دریاچه چیتگر شرقی47
قیمت بیلبورد های تهران144پونکمیدان پونک جنوب به شمال مقابل مجتمع تجاری بوستانجنوبی41
اجاره بیلبورد های تهران145رسالترسالت غرب به شرق بعد از صیاد غربی56
لیست بیلبورد های تهران146رسالترسالت غرب به شرق مقابل مجتمع دنیای نور غربی63
تعرفه بیلبورد های تهران147رسالترسالت شرق به غرب مقابل مجتمع دنیای نور شرقی63
قیمت بیلبورد های تهران148رسالترسالت شرق به غرب قبل از صیاد شرقی56
اجاره بیلبورد های تهران149امام علیامام علی پل صدر جنوبی48
لیست بیلبورد های تهران150باباییبابایی غرب به شرق قبل از خروجی باقری روبروی شهرک شهید رسولیغربی50
تعرفه بیلبورد های تهران151چمرانچمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزینشرقی56
قیمت بیلبورد های تهران152چمرانچمران پل نیایش شمالی56
اجاره بیلبورد های تهران153چمرانچمران بدنه پل سئولشمالی54
لیست بیلبورد های تهران154چمرانچمران پل نیایش جنوبی57
تعرفه بیلبورد های تهران155چمرانچمران غرب به شرق پل عابر نمایشگاهغربی62
قیمت بیلبورد های تهران156چمرانچمران اول ولنجک روبروی پمپ بنزینغربی38
اجاره بیلبورد های تهران157یادگار امامیادگار امام شمال به جنوب قبل از همت تقاطع ایوانکشمالی57
لیست بیلبورد های تهران158یادگار امامیادگار امام پل شهید همت شمالی57
تعرفه بیلبورد های تهران159یادگار امامیادگار امام پل شهید همت جنوبی57
قیمت بیلبورد های تهران160یادگار امامیادگار امام جنوب به شمال بعد از همت تقاطع ایوانکجنوبی45
اجاره بیلبورد های تهران161نوابنواب نبش داوود محبوب مجاز شمالی62
لیست بیلبورد های تهران162حکیمحکیم غرب به شرق قبل از ستاری نبش پیامبرغربی47
تعرفه بیلبورد های تهران163حکیمحکیم شرق به غرب قبل ستاری نبش پیامبرشرقی47
قیمت بیلبورد های تهران164حکیمحکیم پل سواره رو کردستان مقابل برج میلادغربی46
اجاره بیلبورد های تهران165ولیعصرولیعصر جنوب به شمال قبل از ظفرجنوبی50
لیست بیلبورد های تهران166نیایش نیایش مقابل باشگاه انقلابغربی45
تعرفه بیلبورد های تهران167نیایش نیایش مقابل باشگاه انقلابشرقی61
قیمت بیلبورد های تهران168شریعتی شریعتی جنوبی به شمال روبروی پارک شریعتیجنوبی50
اجاره بیلبورد های تهران169تجریشجنب مترو تجریش شرقی63
لیست بیلبورد های تهران170تجریشجنب مترو تجریش غربی62
تعرفه بیلبورد های تهران171شهرک غربشهرک غرب بلوار فرحزادی مقابل مسجد جامع شرقی56
قیمت بیلبورد های تهران172شهرک غربشهرک غرب بلوار فرحزادی مقابل مسجد جامع غربی56
اجاره بیلبورد های تهران173آرژانتینمیدان آرژانتین جنب پارکینگ بیهقی ورودی میدانشمالی47
لیست بیلبورد های تهران174آرژانتینمیدان آرژانتین جنب شهروند بیهقی جنوبی37
تعرفه بیلبورد های تهران175صیاد شیرازی صیاد شیرازی پل شهید زین الدینشمالی62
قیمت بیلبورد های تهران176صیاد شیرازی صیاد شیرازی پل شهید زین الدینجنوبی56
اجاره بیلبورد های تهران177ستاریستاری شمال به جنوب بعد از فردوس قبل از خروجی تهران کرج شمالی57
لیست بیلبورد های تهران178ستاریستاری جنوب به شمال قبل از فردوس بعد از خروجی تهران کرج جنوبی57
تعرفه بیلبورد های تهران179آزادیزیرگذر شرقی میدان آزادی جنوب به شمال جنوبی40
قیمت بیلبورد های تهران180آزادیآزادی نبش خیابان خوش غربی60
اجاره بیلبورد های تهران181آزادیآزادی نبش خیابان خوش شرقی60
لیست بیلبورد های تهران182امام خمینیامام خمینی شرق به غرب بعد از میدان حرشرقی31
تعرفه بیلبورد های تهران183مدرسمدرس شمال به جنوب پیشانی پل سواره رو رسالتشمالی60
قیمت بیلبورد های تهران184مدرسمدرس جنوب به شمال پیشانی پل سواره رو رسالتجنوبی50
اجاره بیلبورد های تهران185شریعتی شریعتی شمال به جنوب روبروی ایستگاه مترو قیطریه (پل رومی)شمالی45
لیست بیلبورد های تهران186شریعتی شریعتی جنوب به شمال روبروی ایستگاه مترو قیطریه (پل رومی)جنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران187کردستانکردستان شمال به جنوب پل سواره رو حکیم شمالی55
قیمت بیلبورد های تهران188کردستانکردستان جنوب به شمال پل سواره رو حکیم جنوبی45
اجاره بیلبورد های تهران189حکیمحکیم شرق به غرب بعد از اشرفی اصفهانیشرقی40
لیست بیلبورد های تهران190حکیمحکیم غرب به شرق بعد از اشرفی اصفهانیغربی40
تعرفه بیلبورد های تهران191یادگار امامیادگار امام شمال به جنوب بعد از حکیم نرسیده به مرزدارانشمالی62
قیمت بیلبورد های تهران192شیخ فضل الهشیخ فضل اله شمال به جنوب بعد از جلال آل احمدشمالی54
اجاره بیلبورد های تهران193باکریباکری شمال به جنوب روبروی هایپر استارشمالی40
لیست بیلبورد های تهران194باکریباکری جنوب به شمال روبروی هایپر استارجنوبی40
تعرفه بیلبورد های تهران195صیاد شیرازی صیاد شیرازی جنوب به شمال قبل از زین الدینجنوبی60
قیمت بیلبورد های تهران196صیاد شیرازی صیاد شیرازی شمال به جنوب قبل از زین الدینشمالی60
اجاره بیلبورد های تهران197خراسانمیدان خراسان پل مکانیزهافقی54
لیست بیلبورد های تهران198مدرسمدرس جنوب به شمال پل سومجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران199همتهمت شرق به غرب مقابل بوستان نهج البلاغهشرقی45
قیمت بیلبورد های تهران209کردستانکردستان نرسیده به ملاصدرا جنب خیابان ونک شمالی51
اجاره بیلبورد های تهران210کردستانکردستان نرسیده به ملاصدرا جنب خیابان ونک جنوبی72
لیست بیلبورد های تهران213پارک ویپارک وی پیشانی پل سمت راست شمالی55
تعرفه بیلبورد های تهران214پارک ویپارک وی پیشانی پل سمت چپشمالی55
قیمت بیلبورد های تهران215پارک ویپارک وی پیشانی پل جنوب به شمال جنوبی54
اجاره بیلبورد های تهران224توحیدتوحید شمال به جنوب ابتدای خیابان نواب شمالی72
لیست بیلبورد های تهران225توحیدتوحید جنوب به شمال ابتدای خیابان نواب جنوبی72
تعرفه بیلبورد های تهران228دماونددماوند چهارراه تهرانپارس شمالی69
قیمت بیلبورد های تهران229همتتقاطع شیخ بهایی شرقی45
اجاره بیلبورد های تهران230همتونک پارک شیراز جنوبیشرقی45
لیست بیلبورد های تهران231همتونک پارک شیراز جنوبیغربی41
تعرفه بیلبورد های تهران232همتشهید همت پل شریعتیشرقی64
قیمت بیلبورد های تهران233همتشهید همت پل شریعتیغربی45
اجاره بیلبورد های تهران234همتشیخ فضل الله ضلع جنوب میدان صنعتشمالی45
لیست بیلبورد های تهران235همتشیخ فضل الله ضلع جنوب میدان صنعتجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران236چمرانچمران پل سواره رو شهید همتشمالی54
قیمت بیلبورد های تهران237حقانیغرب به شرق نبش خیابان دیدارغربی45
اجاره بیلبورد های تهران238حقانیشرق به غرب نبش خیابان دیدارشرقی45
لیست بیلبورد های تهران239نیایشنیایش شرق به غرب بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان بارانشرقی60
تعرفه بیلبورد های تهران240نیایشنیایش غرب به شرق بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان بارانغربی60
قیمت بیلبورد های تهران241نیایشنیایش سئولشرقی60
اجاره بیلبورد های تهران242نیایشنیایش شرق به غرب پل فرهنگشرقی45
لیست بیلبورد های تهران243نیایشنیایش غرب به شرق پل فرهنگغربی45
تعرفه بیلبورد های تهران244کردستانکردستان پیشانی پل سواره رو خدامیجنوبی60
قیمت بیلبورد های تهران245کردستانملاصدرا کردستانشرقی54
اجاره بیلبورد های تهران246جمهوریجمهوری پل حافظغربی80
لیست بیلبورد های تهران247رسالترسالت شرق به غرب چهارراه مجیدیهشرقی39
تعرفه بیلبورد های تهران248رسالترسالت غرب به شرق چهارراه مجیدیهغربی39
قیمت بیلبورد های تهران249افسریهافسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایرانشمالی45
اجاره بیلبورد های تهران250افسریهافسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایرانجنوبی45
لیست بیلبورد های تهران251نوابنواب بعد از مسجد امام حسین روبروی فروشگاه قدسجنوبی54
تعرفه بیلبورد های تهران252بابایی بابایی غرب به شرق قبل از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهداغربی60
قیمت بیلبورد های تهران253باباییبابایی شرق به غرب قبل از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهداشرقی60
اجاره بیلبورد های تهران254باباییبابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزانشرقی60
لیست بیلبورد های تهران255باباییبابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزانغربی60
تعرفه بیلبورد های تهران256دماونددماوند مسیر غرب به شرق مقابل بیمارستان بو علیغربی30
قیمت بیلبورد های تهران257دماونددماوند مسیر شرق به غرب مقابل بیمارستان بو علیشرقی20
اجاره بیلبورد های تهران258همتهمت پل سواره رو پاسدارانشرقی54
لیست بیلبورد های تهران259همتهمت پل سواره رو پاسدارانغربی54
تعرفه بیلبورد های تهران260شریعتیشریعتی پل سواره رو صدرشمالی60
قیمت بیلبورد های تهران261شریعتیشریعتی پل سواره رو صدرجنوبی80
اجاره بیلبورد های تهران262چمرانچمران پل سواره رو سئولشرقی53
لیست بیلبورد های تهران263میردامادمیرداماد نرسیده به ولیعصر قبل از مجتمع تجاری پایتختشرقی45
تعرفه بیلبورد های تهران264میردامادمیرداماد نرسیده به ولیعصر قبل از مجتمع تجاری پایتختغربی45
قیمت بیلبورد های تهران265اشرفی اصفهانیاشرفی اصفهانی جنوب به شمالبعد از پل همت روبروی مجتمع حکیم جنوبی34
اجاره بیلبورد های تهران266سعدیسعدی پل سواره رو زیرگذر خیابان انقلاب شمالی30
لیست بیلبورد های تهران267صیادصیاد پل گلبرگ شمالی45
تعرفه بیلبورد های تهران268باباییبابایی پل سواره لشکرگ وجه شرقیشرقی54
قیمت بیلبورد های تهران269باباییبابایی پل سواره رو لشکرگ وجه غربیغربی54
اجاره بیلبورد های تهران270مدرسمدرس شمال به جنوب تقاطع پل حقانیشمالی60
لیست بیلبورد های تهران271مدرسمدرس جنوب به شمال تقاطع پل حقانیجنوبی60
تعرفه بیلبورد های تهران272همتهمت غرب به شرق پل سواره رو (پل اول)غربی39
قیمت بیلبورد های تهران273همتهمت بزررگراه زین الدین شرق به غرب نبش خیابام هنگام وجه شرقیشرقی51
اجاره بیلبورد های تهران274همتهمت بزررگراه زین الدین غرب به شرق نبش خیابام هنگام وجه غربیغربی51
لیست بیلبورد های تهران275چمرانچمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت سمت راستشمالی54
تعرفه بیلبورد های تهران276چمرانچمران شمال به جنوب تقاطع پل مدیریت سمت چپشمالی30
قیمت بیلبورد های تهران277چمرانچمران جنوب به شمال تقاطع پل مدیریت (مکانیزه)جنوبی44
اجاره بیلبورد های تهران278حکیمحکیم شرق به غرب پل کارگرشرقی51
لیست بیلبورد های تهران279حکیمحکیم غرب به شرق پل کارگرغربی60
تعرفه بیلبورد های تهران280نیایشنیایش شرق به غرب بعد از پل سعادت آبادشرقی54
قیمت بیلبورد های تهران281نیایشنیایش غرب به شرق قبل از پل سعادت آبادغربی54
اجاره بیلبورد های تهران282رسالترسالت غرب به شرق پل سواره رو بنی هاشم وجه غربیغربی60
لیست بیلبورد های تهران283صیاد شیرازیصیاد شیرازی جنوب به شمال بعد از پل رسالت اولین پل عابرجنوبی46
تعرفه بیلبورد های تهران284اشرفی اصفهانیروبروی مجتمع نگین نبش کوچه چهاردهم وجه شمالیشمالی60
قیمت بیلبورد های تهران285اشرفی اصفهانیروبروی مجتمع نگین نبش کوچه چهاردهم وجه جنوبیجنوبی60
اجاره بیلبورد های تهران286ستاریستاری جنوب حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید همت پل سومجنوبی34
لیست بیلبورد های تهران287ستاریستاری شمال حد فاصل بزرگراه شهید حکیم تا بزرگراه شهید همت پل سومشمالی37
تعرفه بیلبورد های تهران288اندرزگونبش اشکستان پور وجه شرقیشرقی30
قیمت بیلبورد های تهران289اندرزگونبش اشکستان پور وجه غربیغربی30
اجاره بیلبورد های تهران290هفت تیرمقابل مسجد الجواد وجه شمالی سمت چپشمالی54
لیست بیلبورد های تهران291هفت تیرمقابل مسجد الجواد وجه شمالی سمت راستشمالی48
تعرفه بیلبورد های تهران292هفت تیرمقابل مسجد الجواد وجه جنوبیجنوبی105
قیمت بیلبورد های تهران293آزادیخیابان آزادی غرب به شرق بعد از دانشگاه شریفغربی54
اجاره بیلبورد های تهران294آزادیخیاابن آزادی شرق به غرب قبل از دانشگاه شریفشرقی54
لیست بیلبورد های تهران295بسیجبسیج جنوب به شمال انتهای افسریه به میدان بسیججنوبی40
تعرفه بیلبورد های تهران296آزادگانآزادگان شمال به جنوب پیشانی پل تهران کرج (پل سواره رو شهید صفوی)شمالی45
قیمت بیلبورد های تهران297مدرسبزرگراه شهید مدرس پل میردامادشمالی51
اجاره بیلبورد های تهران298آفریقابزرگراه آفریقا روبروی هنرستان قدسشمالی33
لیست بیلبورد های تهران299آفریقابزرگراه آفریقا روبروی هنرستان قدسجنوبی33
تعرفه بیلبورد های تهران300شریعتیخیابان شریعتی پایین تر از خیابان معلم روبروی فروشگاه اتکاجنوبی45
قیمت بیلبورد های تهران301صدربزرگراه صدر مدرسشرقی45
اجاره بیلبورد های تهران302صدربزرگراه صدر مدرسغربی45
لیست بیلبورد های تهران303نیایشبزرگراه نیایش پل یادگارشرقی54
تعرفه بیلبورد های تهران304نیایشبزرگراه نیایش پل پاکنژادشرقی60
قیمت بیلبورد های تهران305نیایشبزرگراه نیایش پل پاکنژادغربی63
اجاره بیلبورد های تهران306همتهمت پل حقانیشرقی80
لیست بیلبورد های تهران307همتهمت پل حقانیغربی54
تعرفه بیلبورد های تهران308چمرانبزرگراه چمران پل سواه رو شهید همتجنوبی60
قیمت بیلبورد های تهران309چمرانبزرگراه چمران پل ملاصدراجنوبی54
اجاره بیلبورد های تهران310چمرانبزرگراه چمران پل حکیمجنوبی45
لیست بیلبورد های تهران311رسالتبزرگراه رسالت سر کرمانشرقی54
تعرفه بیلبورد های تهران312باکریبزرگراه باکری قبل از هایپراستارشمالی60
قیمت بیلبورد های تهران313باکریبزرگراه باکری قبل از هایپراستارجنوبی60
اجاره بیلبورد های تهران314شیخ فضل الهبزگرراه شیخ فضل الله نوری اول ستارخانشمالی42
لیست بیلبورد های تهران315شیخ فضل الهبزگرراه شیخ فضل الله نوری اول ستارخانجنوبی36
تعرفه بیلبورد های تهران316شیخ فضل الهبزرگراه شیخ فضل الله پل شهید همتشمالی54
قیمت بیلبورد های تهران317شیخ فضل الهبزرگراه شیخ فضل الله پل شهید همتجنوبی54
اجاره بیلبورد های تهران318شهرآرابزرگراه جلال تقاطع آرش مهر شرقی45
لیست بیلبورد های تهران319مطهریخیابان مطهری بعد از لارستان نرسیده به خیابان مطهریغربی54
تعرفه بیلبورد های تهران320صیادبزرگراه صیاد شیرازی پل خواجه عبداللهشمالی45
قیمت بیلبورد های تهران321صیادبزرگراه صیاد شیرازی پل خواجه عبداللهجنوبی60
اجاره بیلبورد های تهران322صیادصیاد شیرازی بعد از پل همتجنوبی45
لیست بیلبورد های تهران323زین الدینبزرگراه زین الدین شرق به شرغربق قبل از پل سواره رو استاد حسن بناشرقی45
تعرفه بیلبورد های تهران324زین الدینبزرگراه زین الدین غرب به شرق قبل از پل سواره رو استاد حسن بناغربی45
قیمت بیلبورد های تهران325زین الدینزین الدین شرق به غرب پل سواره رو شمس آبادشرقی38
اجاره بیلبورد های تهران326فرحزادیبلوار فرحزادی اول بلوار دریاشمالی50
لیست بیلبورد های تهران327فرحزادیبلوار فرحزادی اول بلوار دریاجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران328پاکنژادبلوار پاکنژاد شمال به جنوب قبل از نیایش تقاطع خیابان مطهریشمالی45
قیمت بیلبورد های تهران329باقریبزرگراه باقری پاینن تر از خیابان 134شمالی60
اجاره بیلبورد های تهران330باقریبزرگراه باقری پاینن تر از خیابان 134جنوبی60
لیست بیلبورد های تهران331شوشابتدای خیابان فداییان اسلامشمالی60
تعرفه بیلبورد های تهران332نوابنواب بین خیابان بریانک و خیابان صفدری روبروی مسجدشمالی54
قیمت بیلبورد های تهران333نوابنواب بین خیابان بریانک و خیابان صفدری روبروی مسجدجنوبی46
اجاره بیلبورد های تهران334امام علیامام علی ما بین همت و رسالت ایستگاه کوثرشمالی54
لیست بیلبورد های تهران335امام علیامام علی ما بین همت و رسالت ایستگاه کوثرجنوبی45
تعرفه بیلبورد های تهران336شهید همدانیادامه بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از تونل سواره رو چهارمشرقی37
قیمت بیلبورد های تهران337شهید همدانیادامه بزرگراه حکیم شرق به غرب بعد از تونل سواره رو چهارمغربی37
اجاره بیلبورد های تهرانهمتهمت تقاطع شیخ بهایی 45
لیست بیلبورد های تهرانهمتهمت ونک پارک - شیراز جنوبی 45
تعرفه بیلبورد های تهرانهمتهمت ونک پارک - شیراز جنوبی 45
قیمت بیلبورد های تهرانهمتهمت پل شریعتی 64
اجاره بیلبورد های تهرانهمتهمت پل شریعتی 45
لیست بیلبورد های تهرانچمرانچمران پل سواره رو شهید همت54
تعرفه بیلبورد های تهرانحقانیحقانی نبش خیابان دیدار45
قیمت بیلبورد های تهرانحقانیحقانی نبش خیابان دیدار45
اجاره بیلبورد های تهرانشیخ فضل الهشیخ فضل اله ضله جنوب میدان صنعت45
لیست بیلبورد های تهرانشیخ فضل الهشیخ فضل اله ضله جنوب میدان صنعت45
تعرفه بیلبورد های تهراننیایشنیایش - سئول60
قیمت بیلبورد های تهراننیایشنیایش - پل فرهنگ45
اجاره بیلبورد های تهراننیایشنیایش - پل فرهنگ45
لیست بیلبورد های تهراننیایشنیایش شرق به غرب بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان باران60
تعرفه بیلبورد های تهراننیایشنیایش غرب به شرق بعد از بلوار فرحزادی روبروی خیابان باران60
قیمت بیلبورد های تهرانکردستانکردستان پل سواره رو خدامی60
اجاره بیلبورد های تهرانکردستانکردستان - ملاصدرا54
لیست بیلبورد های تهرانرسالترسالت چهارراه مجیدیه39
تعرفه بیلبورد های تهرانرسالترسالت چهارراه مجیدیه39
قیمت بیلبورد های تهرانجمهوریجمهوری پل حافظ80
اجاره بیلبورد های تهراننوابنواب بعد از مسجد امام حسین روبروی فروشگاه قدس54
لیست بیلبورد های تهرانافسریهافسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایران45
تعرفه بیلبورد های تهرانافسریهافسریه ابتدای خیابان ولیعصر روبروی بیمه ایران45
قیمت بیلبورد های تهراندماونددماوند مقابل بیمارستان بوعلی30
اجاره بیلبورد های تهراندماونددماوند مقابل بیمارستان بوعلی30
لیست بیلبورد های تهرانباباییبابایی غرب به شرق قبل از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهدا (مرکز آموزش لویزان)60
تعرفه بیلبورد های تهرانباباییبابایی غرب به شرق بعد از خیابان هنگام روبروی شهرک سیدالشهدا (مرکز آموزش لویزان)60
قیمت بیلبورد های تهرانباباییبابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان60
اجاره بیلبورد های تهرانباباییبابایی ابتدای هنگام روبروی شهرک لویزان60
لیست بیلبورد های تهراننوابنواب نبش داوود محبوب مجاز جنوبی44

خواندن 35984 دفعه آخرین ویرایش در یکشنبه, 22 اسفند 1395 07:52

578 نظرها

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.