اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان همدان

اجاره بیلبورد در استان همدان (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای همدان|لیست قیمت اجاره همدان|لیست اجاره بیلبوردهای همدان| قیمت بیلبوردهای همدان: 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی همدان
کدمسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های همدان1جهادمیدان جهادبیلبورد سه وجهی24
لیست بلیورد های همدان2بوعلیمیدان آرامگاه بوعلی ابتدای بلوار خواجه رشید پریزما37
تعرفه بیلبورد های همدان3بعثتمیدان بعثتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان4قائممیدان قائمبیلبورد32
لیست بلیورد های همدان5فلسطینمیدان فلسطینبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های همدان6سعیدیهپل سعیدیهپل47
اجاره بیلبورد های همدان7استانداریاستانداریپل عابر24
اجاره بیلبورد های همدان8استانداریاستانداریپل عابر24
لیست بلیورد های همدان9خواجه رشیدرو گذر خواجه رشیدپل رو گذر30
تعرفه بیلبورد های همدان10خواجه رشیدرو گذر خواجه رشیدپل رو گذر30
اجاره بیلبورد های همدان11خواجه رشیدرو گذر خواجه رشیدپل رو گذر30
لیست بلیورد های همدان12خواجه رشیدرو گذر خواجه رشیدپل رو گذر30
تعرفه بیلبورد های همدان13بهشتیشهرک بهشتیپل عابر48
اجاره بیلبورد های همدان14بهشتیشهرک بهشتیپل عابر48
اجاره بیلبورد های همدان15بزرگراه کربلاعرشه پل عابر پیاده قوسی بزرگراه کربلا (شاهراه غرب کشور)پل عابر39
لیست بلیورد های همدان16بزرگراه کربلاعرشه پل عابر پیاده قوسی بزرگراه کربلا (شاهراه غرب کشور)پل عابر39
تعرفه بیلبورد های همدان17بزرگراه کربلاعرشه پل عابر پیاده قوسی بزرگراه کربلا (شاهراه غرب کشور)پل عابر39
اجاره بیلبورد های همدان18بزرگراه کربلاعرشه پل عابر پیاده قوسی بزرگراه کربلا (شاهراه غرب کشور)پل عابر39
لیست بلیورد های همدان19پل غدیرعرشه پل غدیر بیلبورد36
تعرفه بیلبورد های همدان20پل غدیرعرشه پل غدیربیلبورد36
اجاره بیلبورد های همدان21پل غدیرعرشه پل غدیربیلبورد36
اجاره بیلبورد های همدان22پل غدیرعرشه پل غدیربیلبورد45
لیست بلیورد های همدان23بزرگراهآیت الله نجفیبیلبورد37
تعرفه بیلبورد های همدان24کاشانیبلوار کاشانیعرشه پل37
اجاره بیلبورد های همدان25سیزده آبانسیزده آبانپریزما26
لیست بلیورد های همدان26بوعلیمیدان آرامگاه بو علیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان27جهادمیدان جهاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان28سعیدیهچهارراه سعیدیهاسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان29پاستورچهارراه پاستوراسترابورد12
لیست بلیورد های همدان30شریعتیچهارراه شریعتیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان31پژوهشچهارراه پژوهشاسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان32بعثتمیدان بعثتاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان33شریعتیمیدان شریعتیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان34فردوسیمیدان فردوسیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان35قائممیدان قائماسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان36عبداللهامام زاده عبداللهاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان37فلسطینمیدان فلسطیناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان38بابطاهرمیدان باباطاهراسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان39بیمهمیدان بیمهاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان40شهدامیدان شهدااسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان41مدرسمیدان مدرساسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان42ارمبلوار ارماسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان43شیر سنگیمیدان شیر سنگیاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان44فرهنگیانورودی شهرک فرهنگیاناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان45الوندووردی شهرک الونداسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان46کاجابتدای بلوار کاجاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان47عباس آبادمیدان عباس آباداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان48هنرستانابتدای هنرستاناسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان49فرهنگچهارراه فرهنگاسترابورد12
اجاره بیلبورد های همدان50مدنیشهرک مدنیاسترابورد12
لیست بلیورد های همدان51سعیدیهابتدای سعیدیه بالااسترابورد12
تعرفه بیلبورد های همدان52میدان قائممیدان قائمبیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان53شریعتیچهارراه شریعتیبیلبورد24
لیست بلیورد های همدان54فردوسیمیدان فردوسیپریزما25
تعرفه بیلبورد های همدان55سعیدیهسعیدیهبیلبورد سه وجهی21
اجاره بیلبورد های همدان56اندیشهشهرک اندیشهپل هوایی30
اجاره بیلبورد های همدان57ارامگاهمیدان آرامگاهپریزما50
لیست بلیورد های همدان58پلیس راعپلیس راه همدانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های همدان59شریعتیمیدان شریعتیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های همدان60پژوهشپل مدرس قبل از چهارراه پژوهشپل هوایی38
لیست بلیورد های همدان61بدیع الزمانمقابل ترمینالپل هوایی36
تعرفه بیلبورد های همدان62ارتشخروجی همدان بلوار ارتش به کرمانشاه وجه 1پل عابر54
اجاره بیلبورد های همدان63ارتشخروجی همدان بلوار ارتش به کرمانشاه وجه 2پل عابر54
اجاره بیلبورد های همدان64ارتشخروجی همدان بلوار ارتش به کرمانشاه وجه 3پل عابر72
لیست بلیورد های همدان65ارتشورودی شهر از کرمانشاه بلوار ارتش جنب ایرانخودرو به همدان وجه 1پل عابر54
تعرفه بیلبورد های همدان66ارتشورودی شهر از کرمانشاه بلوار ارتش جنب ایرانخودرو به همدان وجه 2پل عابر54
اجاره بیلبورد های همدان67پل غدیر ورودی شهر پل غدیرپل سواره30
لیست بلیورد های همدان68چهارراه تختی پل روگذر چهارراه تختی بیلبورد30
تعرفه بیلبورد های همدان69نجفیپل عابر پیاده نجفی (بلوار آیت االله نجفی جاده کرمانشاه پل پیاده از تهران به سمت غرب را پوشش می دهد جلوی شهرک صدا و سیماپل عابر37
اجاره بیلبورد های همدان70بدیع الزمان پل عابر پیاده بدیع الزمان (حد فاصل چراغ قرمز با بلوار خوزستان به سمت میدان عاشورا جاده به سمت غرب را پوشش می دهد مقابل ترمینال می بوس هاپل عابر37
اجاره بیلبورد های همدان71جانبازان پل عابر پیاده اندیشه (انتهای جانبازان)پل عابر20
لیست بلیورد های همدان72جانبازان پل عابر پیاده اندیشه (انتهای جانبازان)بیلبورد37
تعرفه بیلبورد های همدان73اندیشه پل عابر پیاده اندیشه (ابتدای کوی اندیشه حد فاصل چهارراه بابک باشهرک مدنی و مسیر دانشگاه آزاد رو به روی مجتمع امام)بیلبورد34
اجاره بیلبورد های همدان74اندیشه پل عابر پیاده اندیشه (ابتدای کوی اندیشه حد فاصل چهارراه بابک باشهرک مدنی و مسیر دانشگاه آزاد رو به روی مجتمع امام)بیلبورد24
لیست بلیورد های همدان75بزرگراه کربلابزرگراه کربلا ورودی همدان پل الغدیر سمت راستبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های همدان76بزرگراه کربلا بزرگراه کربلا ورودی همدان پل الغدیر سمت چپبیلبورد45
اجاره بیلبورد های همدان77بزرگراه کربلا بزرگراه کربلا پل الغدیر به سمت تهرانبیلبورد36
اجاره بیلبورد های همدان78بلوار ارتشبلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
لیست بلیورد های همدان79بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
تعرفه بیلبورد های همدان80بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان81بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
لیست بلیورد های همدان82بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
تعرفه بیلبورد های همدان83بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان84بلوار ارتش بلوارارتش میدان کربلابیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان85بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
لیست بلیورد های همدان86بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
تعرفه بیلبورد های همدان87بلوار ارتش بلوار ارتش میدان کربلابیلبورد32
اجاره بیلبورد های همدان88آرامگاه بوعلیآرامگاه بوعلی ابتدای خیابان بین النهرینپریزما50
لیست بلیورد های همدان89آرامگاه بوعلیمیدان آرامگاه بوعلی پشت پریزما بین النهرینبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های همدان90میدان پژوهشمیدان پژوهش ورودی مثبتپل عابر57
اجاره بیلبورد های همدان91میدان پژوهشمیدان پژوهش خروجی مثبتپل عابر63
اجاره بیلبورد های همدان92بلوار مدرسمدرس ورودی مثبتپل عابر38
لیست بلیورد های همدان93بلوار مدرسمدرس خروجی مثبتپل عابر38
تعرفه بیلبورد های همدان94قائممیدان قائمبیلبورد40
اجاره بیلبورد های همدان95بیمهمیدان بیمهپریزما21
لیست بلیورد های همدان96شریعتیمیدان شریعتیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های همدان97چهارراه سعیدیهچهارراه سعیدیهسه وجهی21
اجاره بیلبورد های همدان98امام زاده عبداللهامام زاده عبداللهبیلبورد18
اجاره بیلبورد های همدان99فردوسیمیدان فردوسیپریزما25
لیست بلیورد های همدان100شریعتیچهارراه شریعتی ورودی لاین مثبتپل30
تعرفه بیلبورد های همدان101شریعتیچهاراه شریعتی ورودی لاین منفیپل30
اجاره بیلبورد های همدان102شریعتیچهارراه شریعتی خروجی لاین مثبتپل30
لیست بلیورد های همدان103شریعتیچهارراه شریعتی خروجی لاین منفیپل30
تعرفه بیلبورد های همدان104امام خمینیامام خمینی پل عابر ورودی (لاین مثبت)پل36
اجاره بیلبورد های همدان105امام خمینیامام خمینی پل عابر خروجی (لاین مثبت)پل36
اجاره بیلبورد های همدان106امام حسینمیدان امام حسینبیلبورد48
لیست بلیورد های همدان107پایانهپایانه مسافربری پل عابر ورودی (لاین مثبت)پل عابر60
تعرفه بیلبورد های همدان108پایانهپایانه مسافربری پل عابر ورودی (لاین منفی)پل عابر72
اجاره بیلبورد های همدان109پایانهپایانه مسافربری پل عابر خروجی (لاین مثبت)پل عابر72
لیست بلیورد های همدان110پایانهپایانه مسافربری پل عابر خروجی (لاین منفی)پل عابر60
تعرفه بیلبورد های همدان111غدیرعرشه پل غدیر ورودی (لاین مثبت)پل36
اجاره بیلبورد های همدان112غدیرعرشه پل غدیر خروجی (لاین مثبت)پل36
اجاره بیلبورد های همدان113غار علیصدرجاده غار علیصدر میدان گل تپه دید مسیر رفت به مجتمع علیصدرتابلو108
لیست بلیورد های همدان114غار علیصدرجاده غار علیصدر میدان گل تپه دید مسیر برگشت از متمع علیصدرتابلو108
تعرفه بیلبورد های همدان115غار علیصدرجاده اختصاصی غار علیصدر به فاصله 5 کیلومتر تا غارتابلو120
اجاره بیلبورد های همدان116غار علیصدرجاده اختصاصی غار علیصدر به فاصله 3 کیلومتر تا غارتابلو120
اجاره بیلبورد های همدان117منطقه توریستیجاده منطقه توریستی تپه عباس آبادتابلو120