اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان هرمزگان

اجاره بیلبورد در استان هرمزگان (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای هرمزگان|لیست قیمت اجاره بیلبورد بندر عباس، اجاره بیلبورد کیش ،اجاره بیلبورد قشم|لیست اجاره بیلبوردهای بندرعباس ، کیش ، قشم| قیمت بیلبوردهای بندرعباس ،اجاره بیلبورد های کیش ، اجاره بیلبورد قشم : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بندرعباس
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بندرعباس1بلوار ساحلی غدیرجنب پرجم ایران دید از شرق به غرببیلبورد60
لیست بیلبورد های بندرعباس2بلوار ساحلی غدیرجنب پرچم ایران دید از غرب به شرقبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس3بلوار ساحلی غدیرجنب تالار آوینی دید از غرب به شرقبیلبورد40
اجاره بیلبورد های بندرعباس4بلوار ساحلی غدیرروبروی رستوران مللبیلبورد50
لیست بیلبورد های بندرعباس5بلوار امامروبروی شهرداری مرکزیبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های بندرعباس6چهارراهچهارراه اتوبوس رانیبیلبورد24
اجاره بیلبورد های بندرعباس7بوستان کاکتوسنبش میدان صادقیهتابلو60
اجاره بیلبورد های بندرعباس8بلوار امامنرسیده به چهارراه دانشگاه تقاطع خیابان داماهیتابلو75
لیست بیلبورد های بندرعباس9بلوار ساحلیبوستان ولایت دید از غربتابلو60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس10بلوار ساحلیبوستان ولایت دید از شرقتابلو60
اجاره بیلبورد های بندرعباس11بلوار غدیرروبروی دانشگاه امیر کبیر دید از شرقتابلو90
لیست بیلبورد های بندرعباس12بلوار غدیرروبروی دانشگاه امیر کبیر دید از غربتابلو90
تعرفه بیلبورد های بندرعباس13بلوار غدیرمیدان بوستان ورزش دید از شرقتابلو60
اجاره بیلبورد های بندرعباس14بلوار غدیرمیدان بوستان ورزش دید از غربتابلو60
اجاره بیلبورد های بندرعباس15بلوار ساحلیجنب ایستگاه آتش نشانی خواجه عطا دیداز شرقتابلو140
لیست بیلبورد های بندرعباس16بلوار ساحلیجنب ایستگاه آتش نشانی خواجه عطا دید از غربتابلو140
تعرفه بیلبورد های بندرعباس17بلوار ساحلیمقابل بازار دید از شرقتابلو90
اجاره بیلبورد های بندرعباس18بلوار ساحلیمقابل بازار دید از غربتابلو90
لیست بیلبورد های بندرعباس19بازار ماهی1پیشانی شمالیتابلو60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس20بازار ماهی 2پیشانی جنوبیتابلو60
اجاره بیلبورد های بندرعباس21میدان شهداضلع جنوبی یادبودتابلو32
اجاره بیلبورد های بندرعباس22بلوار ساحلیبوستان کیشتابلو75
لیست بیلبورد های بندرعباس23بلوار ساحلیبوستان کیشتابلو35
تعرفه بیلبورد های بندرعباس24بلوار امام حسینغرب بهشرق ورودی آزادگانتابلو90
اجاره بیلبورد های بندرعباس25ستاره جنوببلوار ساحلی پل ستاره جنوب و نیلی شرق به غربپل عابر60
لیست بیلبورد های بندرعباس26ستاره جنوببلوار ساحلی پل ستاره جنوب و نیلی شرق به غربپل عابر60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس27ستاره جنوببلوار ساحلی پل ستاره جنوب و نیلی شرق به غربپل عابر60
اجاره بیلبورد های بندرعباس28ستاره جنوببلوار ساحلی پل ستاره جنوب و نیلی شرق به غربپل عابر60
اجاره بیلبورد های بندرعباس29ستاره جنوببلوار ساحلی پل ستاره جنوب و نیلی شرق به غربپل عابر48
لیست بیلبورد های بندرعباس30ستاره جنوببلوار ساحلی پل و ستاره جنوب و نیلی غرب به شرقپل عابر48
تعرفه بیلبورد های بندرعباس31ستاره جنوببلوار ساحلی پل و ستاره جنوب و نیلی غرب به شرقپل عابر60
اجاره بیلبورد های بندرعباس32ستاره جنوببلوار ساحلی پل و ستاره حنوب و نیلی غرب به شرقپل عابر60
لیست بیلبورد های بندرعباس33ستاره جنوببلوار ساحلی پل و ستاره جنوب و نیلی غرب به شرقپل عابر60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس34ستاره جنوببلوارساحلی پل و ستاره جنوب و نیلی غرب به شرقپل عابر60
اجاره بیلبورد های بندرعباس35یادبودمیدان یادبود شرق به غربپل عابر30
اجاره بیلبورد های بندرعباس36یادبودمیدان یادبود غرب به شرقپل عابر54
لیست بیلبورد های بندرعباس37بهشت زهراچهارراه بهشت زهرا غرب به شرقپل عابر101
تعرفه بیلبورد های بندرعباس38بهشت زهراچهارراه بهشت زهرا شرق به غربپل عابر101
اجاره بیلبورد های بندرعباس39درخت سبزشرق به غربپل عابر48
لیست بیلبورد های بندرعباس40ابومسلمباشگاه شرق به غربپل عابر48
تعرفه بیلبورد های بندرعباس41ابومسلمباشگاه شرق به غربپل عابر48
اجاره بیلبورد های بندرعباس42شهرک امام رضاغرب به شرق اصلیپل عابر72
اجاره بیلبورد های بندرعباس43شهرک امام رضاشرق به غرب فرعیپل عابر72
لیست بیلبورد های بندرعباس44شهرک امام رضاغرب به شرق فرعیپل عابر68
تعرفه بیلبورد های بندرعباس45شهرک امام رضاشرق به غرب اصلیپل عابر68
اجاره بیلبورد های بندرعباس46استانداردغرب به شرقپل عابر60
لیست بیلبورد های بندرعباس47استانداردشرق به غربپل عابر60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس48شهرک طلاییهغرب به شرقپل عابر48
اجاره بیلبورد های بندرعباس49خلیح فارسشرق به غربپل عابر112
اجاره بیلبورد های بندرعباس50خلیح فارسغرب به شرقپل عابر112
لیست بیلبورد های بندرعباس51شهرک علی ابن ابیطالبجنوب به شمالپل عابر102
تعرفه بیلبورد های بندرعباس52شهرک علی ابن ابیطالبشمال به جنوبپل عابر112
اجاره بیلبورد های بندرعباس53آبفابلوار امام غرب به شرقپل عابر48
لیست بیلبورد های بندرعباس54آبفابلوار امام شرق به غربپل عابر68
تعرفه بیلبورد های بندرعباس55چهارصد دستگاهشرق به غربپل عابر54
اجاره بیلبورد های بندرعباس56چهارصد دستگاهغرب به شرقپل عابر27
اجاره بیلبورد های بندرعباس59کمربندیدرخت سبز غرب به شرقپل عابر27
لیست بیلبورد های بندرعباس60فاز 1فاز 1 طلاییه شرق به غربپل عابر54
تعرفه بیلبورد های بندرعباس61فاز 1فاز 1 طلاییه غرب به شرقپل عابر54
اجاره بیلبورد های بندرعباس62فاز 2فاز 2 طلاییه غرب به شرقپل عابر54
لیست بیلبورد های بندرعباس63ساحلی غدیرساحلی شرق به غربپل عابر100
تعرفه بیلبورد های بندرعباس64ساحلی غدیرساحلی شرق به غربپل عابر100
اجاره بیلبورد های بندرعباس65ساحلی غدیرساحلی غرب به شرقپل عابر100
اجاره بیلبورد های بندرعباس66ساحلی غدیرساحلی غرب به شرقپل عابر100
لیست بیلبورد های بندرعباس67ایستیدوراهی ایسینی غرب به شرقپل عابر27
تعرفه بیلبورد های بندرعباس68ایستیدوراهی ایسینی شرق به غربپل عابر27
اجاره بیلبورد های بندرعباس69دباغی نژادپارک شهید دباغی نژاد شرق به غربپل عابر40
لیست بیلبورد های بندرعباس70دباغی نژادپارک شهید دباغی نژاد شرق به غربپل عابر60
تعرفه بیلبورد های بندرعباس71دباغی نژادپارک شهید دباغی نژاد غر به شرقپل عابر40
اجاره بیلبورد های بندرعباس72نخلچهارراه نخل ناخدا غرب به شرقپل عابر116
اجاره بیلبورد های بندرعباس73نخلچهارراه نخل ناخدا شرق به غربپل عابر103
لیست بیلبورد های بندرعباس74مظفرسید مظفر غرب به شرقپل عابر83
تعرفه بیلبورد های بندرعباس75مظفرسید مظفر شرق به غربپل عابر83
اجاره بیلبورد های بندرعباس76غدیرساحلی غدیر غرب به شرقبیلبورد18
لیست بیلبورد های بندرعباس77غدیرساحلی غدیر غرب به شرقبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بندرعباس78غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
اجاره بیلبورد های بندرعباس79غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
اجاره بیلبورد های بندرعباس80غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
لیست بیلبورد های بندرعباس81غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بندرعباس82غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
اجاره بیلبورد های بندرعباس83غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
لیست بیلبورد های بندرعباس84غدیرساحلی غدیر شرق به غرببیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بندرعباس85دامائیچهارراه دامائی بیلبورد44
اجاره بیلبورد های بندرعباس86دانشگاهچهارراه دانشگاه ضلع شمال شرقیبیلبورد44
اجاره بیلبورد های بندرعباس87رسالتبلوار امام چهارراه رسالت شرق به غرببیلبورد23
لیست بیلبورد های بندرعباس88بلوار امامسه راه سید مظفر غرب به شرقبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های بندرعباس89بلوار اماممیدان امام خمینی پارک شهر ضلع شمال شرقیبیلبورد15
اجاره بیلبورد های بندرعباس90بلوار اماممیدان امام خمینی پارک شهر ضلع شمال شرقیبیلبورد15
لیست بیلبورد های بندرعباس91بلوار اماممیدان امام خمینی پارک شهر ضلع شمال شرقیبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های بندرعباس92بلوار امامپارک شهر ضلع جنوبیبیلبورد عمودی12
اجاره بیلبورد های بندرعباس93بلوار امامپارک شهر جنب دبیرستان ناصر خسرو ضلع جنوبیبیلبورد15
اجاره بیلبورد های بندرعباس94بلوار امامپارک شهر جنب دبیرستان گرجی زاده ضلع جنوبیبیلبورد عمودی12
لیست بیلبورد های بندرعباس95بلوار امامروبروی مصلی قدس جنب نهضت سواد آموزی ضلع جنوبیبیلبورد12
تعرفه بیلبورد های بندرعباس96بلوار امامنبش خیابان آتش نشانی مرکزی شرق به غرببیلبورد7
اجاره بیلبورد های بندرعباس97بلوار امامروبروی مصلی قدس نبش استانداری قدیم غرب به شرقبیلبورد17
لیست بیلبورد های بندرعباس98بلوارامامسه راه گمرک جنب مصلی قدس غرب به شرقبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های بندرعباس99بلوارامامسه راه گمرک جنب مصلی قدس غرب به شرقبیلبورد32
اجاره بیلبورد های بندرعباس100بلوارامامنبش خیابان غفاری جنوبی دکل موبایل غرب به شرقبیلبورد27
اجاره بیلبورد های بندرعباس101بلوار امامنبش خیابان غفاری شمالی شرق به غرببیلبورد15
لیست بیلبورد های بندرعباس102بلوار اماممیدان انقلاب جنب دارائی شرق به غرببیلبورد عمودی34
تعرفه بیلبورد های بندرعباس103بلوار اماممیدان یادبود ضلع شمال غربیبیلبورد عمودی15
اجاره بیلبورد های بندرعباس104بلوار اماممیدان یادبود ضلع شمال غربیبیلبورد18
لیست بیلبورد های بندرعباس105پاسدارانبلوار پاسداران ضلع شمال غربیبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های بندرعباس106پارک شهرضلع شمال شرقی پارک شهر شرق به غرببیلبورد12
اجاره بیلبورد های بندرعباس107پارک شهرضلع شمال شرقی پارک شهر شرق به غرببیلبورد15
اجاره بیلبورد های بندرعباس108کیلومتر 7 بندر عباسبندر شهید رجایی پل باغستان لاین جنوبیپل100
لیست بیلبورد های بندرعباس109کیلومتر 7 بندر عباسبند شهید رجایی پل باغستان لاین شمالیپل96
تعرفه بیلبورد های بندرعباس110کیلومتر 5 بندر شهید رجاییبندر عباس پل باغستان لاین شمالیپل96
اجاره بیلبورد های بندرعباس111کیلومتر 5 بندر شهید رجاییبندر عباس پل باغستان لاین جنوبیپل 100
لیست بیلبورد های بندرعباس112کیلومتر 9 بندر عباسبندر شهید رجایی پل توانیر لاین جنوبیپل104
تعرفه بیلبورد های بندرعباس113کیلومتر 9 بندر عباسبندر شهید رجایی پل توانیر لاین شمالیپل100
اجاره بیلبورد های بندرعباس114کیلومتر 3بندر شهید رجایی بندر عباس پل توانیر لاین شمالیپل100
اجاره بیلبورد های بندرعباس115کیلومتر 3بندر شهید رجایی بندر عباس پل توانیر لاین جنوبیپل104
لیست بیلبورد های بندرعباس116کیلومتر 11بندر شهید رجایی پل منطقه ویژه لاین جنوبیپل120
تعرفه بیلبورد های بندرعباس117کیلومتر 11بندر شهید رجایی پل منطقه ویژه لاین شمالیپل116
اجاره بیلبورد های بندرعباس118کیلومتر 1بندر شهید رجایی بندر عباس پل منطقه ویژه لاین شمالیپل116
لیست بیلبورد های بندرعباس119کیلومتر 1بندر شهید رجایی بندر عباس پل منطقه ویژه لاین جنوبیپل120
نوع خدمات
تبلیغات محیطی قشم
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های قشم1 امام قلی میدان امام قلی ضلع جنوب شرقی سمت راست استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم2 امام قلی میدان امام قلی ضلع جنوب شرقی سمت چپ استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم3 امام قلی میدان امام قلی ضلع شمال غربی سمت راست استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم4 امام قلی میدان امام قلی ضلع شمال غربی سمت چپ استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم5سیتی سنترپایین تر از سیتی سنتر 2 (سینما دریا)استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم6اسکله شهید ذاکریمقابل اسکله شهید ذاکری تابلوی اول شرقی (دو طرفه) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم7اسکله شهید ذاکریمقابل اسکله شهید ذاکری تابلوی دوم شرقی (دو طرفه) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم8اسکله شهید ذاکریمقابل اسکله شهید ذاکری تابلوی اول غربی (دو طرفه) استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم9اسکله شهید ذاکریمقابل اسکله شهید ذاکری تابلوی دوم غربی (دو طرفه) استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم10پاسدارانمیدان پاسداران ضلع شرقی (دو طرفه) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم11خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل اسکله تا بازار ماهی جنب پارکینگ اول استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم12خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل اسکله تا بازار ماهی جنب پارکینگ دوم استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم13 جهادمیدان جهاد ضلع شرقی استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم14 جهادمیدان جهاد ضلع غربی استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم15 شهدامیدان شهدا ضلع شمال غربی استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم16 شهدامیدان شهدا ضلع شمال شرقی استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم17 سعدی میدان سعدی ضلع شرقی داخل لچکی(دو طرفه) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم18 ولیعصرابتدای بلوار ولیعصرمقابل بیمارستان استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم19 گلدن سیتیمیدان گلدن سیتی ضلع جنوبی (دو طرفه) استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم20 گلدن سیتیمیدان گلدن سیتی ضلع شمالی (دو طرفه) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم21 آزادگانبلوار آزادگان مسیر جنوب به شمال بین سام و زال 1و2 استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم22 آزادگانبلوار آزادگان مسیر جنوب به شمال قبل از سام و زال 1 استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم23 آزادگانبلوار آزادگان مسیر جنوب به شمال بعد از سام و زال 1 استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم24 آزادگانبلوار آزادگان مسیر شمال به جنوب قبل از سام و زال 1 استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم25 آزادگانبلوار آزادگان مسیر شمال به جنوب بعد از سام و زال 1 استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم26 آزادگانبلوار آزادگان مسیر شمال به جنوب بعد از سام و زال 2 استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم27 ولیعصربلوار ولیعصر شمال به جنوب نرسیده به چهارراه رسالت نبش کوچه رسالت استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم28دانشگاه آزادمقابل درب دانشگاه آزاد رو به دانشگاه (سمت راست) استند عمودی12
اجاره بیلبورد های قشم29دانشگاه آزادمقابل درب دانشگاه آزاد رو به دانشگاه (سمت چپ) استند عمودی12
لیست بلیورد های قشم30دانشگاه آزادمقابل درب دانشگاه آزاد رو به دانشگاه (سمت و سط) استند عمودی12
تعرفه بیلبورد های قشم31خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل اسکله تا میدان استقلال دید از سمت اسکله تابلوی اول - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم32خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل میدان استقلال تا اسکله دید از میدان استقلال تابلوی آخر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم33خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل اسکله تا میدان استقلال مقابل بازار ماهی دید از سمت اسکله - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم34خلیج فارسبلوار خلیج فارس حد فاصل میدان استقلال تا اسکله مقابل بازار ماهی دید از سمت میدان استقلال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم35خلیج فارسبلوار خلیج فارس ضلع شمالی میدان استقلال دید از سمت اسکله - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم36خلیج فارسبلوار خلیج فارس ضلع شمالی میدان استقلال دید از درگهان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم37خلیج فارسبلوار خلیج فارس به سمت درگهان قبل از باغ موزه گیاه شناسی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم38خلیج فارسبلوار خلیج فارس به سمت درگهان نرسیده به دور برگردان مقابل باغ موزه گیاه شناسی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم39خلیج فارسبلوار خلیج فارس به سمت درگهان قبل از ورودی کمپ هامون - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم40خلیج فارسبلوار خلیج فارس به سمت درگهان مقابل ورودی کمپ هامون - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم41خلیج فارسبلوار خلیج فارس به سمت درگهان مقابل باغ موزه گیاه شناسی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم42خلیج فارسبلوار خلیج فارس دید از درگهان مقابل کمپ ایران زمین - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم43 استقلالمیدان استقلال ضلع جنوبی ابتدای بلوار آزادگان دید از درگهان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم44 استقلالمیدان استقلال ضلع شرقی ابتدای ابتدای خیابان رجایی دید از میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم45رجاییانتهای خیابان رجایی جنب میدان استقلال دید از خیابان رجایی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم46 شهدامیدان شهدا ضلع جنوبی ابتدای بلوار آزادگان وسط بلوار دید از میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم47 شهدامیدان شهدا ضلع جنوبی ابتدای بلوار آزادگان دید از میدان حافظ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دووجهی متقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم48 حافظمیدان حافظ ضلع غربی ابتدای اتوبان سیستان دید از میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دووجهی متقارن32
اجاره بیلبورد های قشم49 حافظانتهای اتوبان سیستتان جنب میدان حافظ دید از اتوبان سیستان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دووجهی متقارن32
اجاره بیلبورد های قشم50مشاهیربلوار مشاهیر مقابل پارک زیتون دید از پارک زیتون - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دووجهی متقارن32
لیست بلیورد های قشم51مشاهیربلوار مشاهیر مقابل پارک زیتون دید از میدان حافظ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دووجهی متقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم52جمهوریلوار جمهوری حد فاصل پارک زیتون تا سیتی سنتر (دید از پارک زیتون)مقابل مدرسه غواصی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم53جمهوریلوار جمهوری حد فاصل پارک زیتون تا سیتی سنتر (دید از پارک زیتون)بعد از مدرسه غواصی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم54جمهوریانتهای خیابان جمهوری اسلامی مقابل سیتی سنتر جنب پیاده رو - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی متقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم55 ولیعصرانتهای بلوار ولیعصر مقابل سیتی سنتر 1و2 رمپ وسط بلوار وجه1 - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد سه وجهی گردان15
اجاره بیلبورد های قشم56 ولیعصرانتهای بلوار ولیعصر مقابل سیتی سنتر 1و2 رمپ وسط بلوار وجه2 - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد سه وجهی گردان15
اجاره بیلبورد های قشم57 ولیعصرانتهای بلوار ولیعصر مقابل سیتی سنتر 1و2 رمپ وسط بلوار وجه3 - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد سه وجهی گردان15
لیست بلیورد های قشم58جمهوریبلوار جمهوری حد فاصل سیتی سنتر تا پارک زیتون (دید ازسیتی سنتر )تابلوی اول - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم59جمهوریبلوار جمهوری حد فاصل سیتی سنتر تا پارک زیتون (دید ازسیتی سنتر )قبل از ورودی پمپ بنزین - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم60امام قلیمیدان امام قلی ضلع شمال شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم61امام قلیمیدان امام قلی ضلع جنوب غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم62 ولیعصربلوار ولیعصر بین میدان امام قلی و سیتی سنتر دید از میدان امام قلی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم63 ولیعصربلوار ولیعصر حد فاصل میدان امام قلی تا ژئو پارک دید از میدان امام قلی مقابل پارک کودک - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم64 ولیعصربلوار ولیعصر حد فاصل ژئو پارک تا میدان امام قلی مقابل تالار وحدت دید از ژئو پارک - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم65 ولیعصربلوار ولیعصر حد فاصل ژئو پارک تا میدان امام قلی مقابل اداره ثبت شرکتها دید از ژئو پارک - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم66 ژئو پارکمیدان ژئو پارک ضلع جنوب غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
اجاره بیلبورد های قشم67 ژئو پارکمیدان ژئو پارک ضلع شمال شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن32
لیست بلیورد های قشم68 ولیعصربلوار ولیعصر حد فاصل ژئو پارک تا چهارراه پردیس مقابل بازار ستاره قشم دید از ژئو پارک - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن28
تعرفه بیلبورد های قشم69 ولیعصربلوار ولیعصر چهار راه پردیس دید از میدان زئو پارک - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن28
اجاره بیلبورد های قشم70 ولیعصربلوار ولیعصر چهار راه پردیس دید ازسمت چهاررراه - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی نامتقارن28
اجاره بیلبورد های قشم71 ولیعصربلوار وایعصر حد فاصل چهارراه پردیس تا ژئو پارک (دید از چهارراه پردیس )مقابل بازارچه امام قلی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن28
لیست بلیورد های قشم72 ولیعصربلوار ولیعصر سه راه مخابرات دید از چهارراه رسالت - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن32
تعرفه بیلبورد های قشم73 ولیعصربلوار ولیعصر سه راه مخابرات دید از میدان پاسداران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد یک وجهی متقارن32
اجاره بیلبورد های قشم74 ولایتمیدان ولایت ضلع شمال شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن28
لیست بلیورد های قشم75 اماممیدان امام ضلع شمالی دید رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن28
تعرفه بیلبورد های قشم76 اماممیدان امام ضلع شمالی دید از سمت اسکله ذاکری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن28
اجاره بیلبورد های قشم77 امامبلوار امام مقابل اسکله ذاکری و بازار قدیم دید از سمت اسکله - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن32
اجاره بیلبورد های قشم78 امامبلوار امام مقابل اسکله ذاکری و بازار قدیم دید از سمت میدان امام - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد دو وجهی متقارن32
لیست بلیورد های قشم79 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 1 - (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم80 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 2- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم81 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 3- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم82 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 4- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم83 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 5- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم84 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 6- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم85 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 7- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم86 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 8- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم87 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 9- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم88 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 10- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم89 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 11- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم90 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 12- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم91 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 13- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم92 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 14- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم93 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 15- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم94 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 16- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم95 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 17- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم96 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 18- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم97 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 19- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم98 ژئو پارکمیدان ژئوپارک به سمت میدان امام قلی استند 20- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم99امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 1- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم100امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 2- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم101امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 3- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم102امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 4- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم103امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 5- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم104امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 6- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم105امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 7- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم106امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 8- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم107امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 9- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم108امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 10- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم109امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 11- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم110امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 12- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم111امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 13- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم112امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 14- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم113امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 15- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم114امام قلیمیدان امام قلی به سمت سیتی سنتر استند 16- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم115 ژئو پارکبلوار ژئوپارک از سمت اسکله به سمت هتل استند 1- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم116 ژئو پارکبلوار ژئوپارک از سمت اسکله به سمت هتل استند 2- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم117 ژئو پارکبلوار ژئوپارک از سمت اسکله به سمت هتل استند 3- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم118 ژئو پارکبلوار ژئوپارک از سمت اسکله به سمت هتل استند 4- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم119 ژئو پارکبلوار ژئوپارک از سمت اسکله به سمت هتل استند 5- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم120صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 1- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم121صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 2- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم122صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 3- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم123صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 4- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم124صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 5- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم125صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 6- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم126صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 7- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم127صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 8- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم128صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 9- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم129صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 10- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم130صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 11- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم131صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 12- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم132صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 13- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم133صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 14- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم134صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 15- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم135صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 16- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم136صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 17- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
اجاره بیلبورد های قشم137صیادانبلوار صیادان از سمت میدان جهاد به سمت برگ سبز استند 18- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
لیست بلیورد های قشم138جهادمیدان جهاد ضلع شرقی به سمت پاسداران- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه6
تعرفه بیلبورد های قشم139هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 1- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم140هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 2- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم141هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 3- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم142هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 4- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم143هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 5- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم144هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 6- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم145هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 7- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم146هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 8- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم147هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 9- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم148هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 10- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم149هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 11- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم150هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 12- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم151هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 13- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم152هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 14- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم153هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 15- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم154هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 16- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم155هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 17- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم156هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 18- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم157هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 19- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم158هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 20- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم159هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 21- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم160هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 22- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم161هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 23- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم162هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 24- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم163هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 25- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم164هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 26- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم165هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 27- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم166هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 28- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم167هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 29- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم168هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 30- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم169هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 31- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم170هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 32- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
تعرفه بیلبورد های قشم171هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 33- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
اجاره بیلبورد های قشم172هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 34- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
لیست بلیورد های قشم173هلربلوار اصلی هلر از سمت دانشگاه آزاد استند 35- (قیمت به صورت یکساله میباشد) استند عمودی دو طرفه3
نوع خدمات
تبلیغات محیطی کیش
ردیفمسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
لیست بیلبورد های کیش1فرودگاهفرودگاه (تابلوی سوم)بیلبورد48
تعرفه بیلبورد های کیش2فرودگاهفرودگاه (تابلوی چهارم)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های کیش3خروجی فرودگاهخروجی فرودگاه- تابلوی سمت راستبیلبورد45
لیست بیلبورد های کیش4میدان وصالمیدان وصال قبل از داموناسترابورد18
تعرفه بیلبورد های کیش5میدان دلیرانمیدان دلیران- دید از میدان صدفبیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش6میدان دلیرانمیدان دلیران- دید از میدان دلیران و بلوار آشنابیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش7شهرک صدفخروجی شهرک صدف به بلوار تهرانبیلبورد45
لیست بیلبورد های کیش8بلوار تهرانبلوار تهران- ورودی مروارید تابلوی اول (2 وجهی)بیلبورد30
تعرفه بیلبورد های کیش9بلوار تهرانبلوار تهران- ورودی مروارید تابلوی دوم (2 وجهی)بیلبورد30
اجاره بیلبورد های کیش10امیرکبیر میدان امیرکبیر ورودی کارتینگبیلبورد45
لیست بیلبورد های کیش11امیرکبیر میدان امیرکبیربیلبورد45
تعرفه بیلبورد های کیش12امیرکبیر میدان امیرکبیر ورودی بلوار ساحلبیلبورد60
اجاره بیلبورد های کیش13بلوار زیتونبلوار زیتون روبروی دیپلماتاسترابورد4
اجاره بیلبورد های کیش14بلوار زیتونبلوار زیتون روبروی بازار زیتوناسترابورد4
لیست بیلبورد های کیش15پردیسمیدان پردیسبیلبورد45
تعرفه بیلبورد های کیش16سناییمیدان سناییبیلبورد24
اجاره بیلبورد های کیش17سازمانبعد از خروجی سازمان- تابلوی اولاسترابورد4
لیست بیلبورد های کیش18بلوار ایرانبلوار ایران- روبروی ورودی بندرگاه (2 وجهی)استرابورد18
تعرفه بیلبورد های کیش19بلوار ایرانبلوار ایران- روبروی شرکت خدمات (2 وجهی)استرابورد18
اجاره بیلبورد های کیش20بلوار ایرانبلوار ایران- قبل از میدان خلیج فارس (2 وجهی)استرابورد18
اجاره بیلبورد های کیش21پیچ فرانسهپیچ فرانسه (تابلوی عمودی)استرابورد18
لیست بیلبورد های کیش22پیچ فرانسهپیچ فرانسه (تابلوی افقی)بیلبورد28
تعرفه بیلبورد های کیش23میدان خلیج فارسدید از غرب به شرقاسترابورد6
اجاره بیلبورد های کیش24بلوار ایراندید از میداناسترابورد12
لیست بیلبورد های کیش25میدان هرمزدید از فرودگاهبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های کیش26میدان هرمزانتهای بلواربیلبورد60
اجاره بیلبورد های کیش27بلوار شهر آفتابقبل از هتل داریوشاسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش28بلوار شهر آفتابورودی شهر آفتاباسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش29بلوار شهر آفتابخروجی برج های طلاییاسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش30بلوار خیامقبل از سارینا 1استرالایت12
اجاره بیلبورد های کیش31بلوار خیامقبل از پردیس 2استرالایت12
لیست بیلبورد های کیش32بلوار فرودگاهتابلوی اولاسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش33بلوار فرودگاهتابلوی دوماسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش34میدان صدفدید از فرودگاهاسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش35میدان فرودگاهورودی نمایشگاه کیشاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش36آشنابلوار آشنااسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش37درخت سبزورودی درخت سبزاسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش38مرکز خرید مینافاز A و Fاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش39بلوار ولایتقبل از دانشگاه تهراناسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش40خیابان وصالقبل از بازار داموناسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش41میدان هرمزقبل از ورودی بیمارستان کیشاسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش42شهرک صدفمیدان گلستاناسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش43بلوار دلیراندید از میدان صدفاسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش44لوپ دیدارروبروی اداره پستاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش45لوپ دیدارقبل از ورودی برج صدفاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش46لوپ دیداربعد از خروجی برج صدفاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش47پلاژبانوانورودی پلاژ بانوان تابلوی اولاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش48پلاژبانوانورودی پلاژ بانوان تابلوی دوماسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش49بلوار ایرانقبل از ورودی شرکت سرمایه گذاریاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش50بلوار ایرانتابلوی اول به سمت میدان سناییاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش51بلوار ایرانتابلوی دوم به سمت میدان سناییاسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش52بلوار ایرانتابلوی سوم به سمت میدان سناییاسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش53بلوار نیمانرسیده به هتل کیش پالاساسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش54بلوار نیمانرسیده به مجتمع پارسیساسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش55سه راه مرجانقبل از خروجی ساحل مرجاناسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش56هتل ماریناقبل از هتل مارینا پارک و برج های دوقلواسترالایت12
تعرفه بیلبورد های کیش57سیریمیدان سیریاسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش58میدان امیر کبیربالاتر از میدان امیرکبیر به سمت شهرک صدفاسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش59بلوار تهرانبعد از خیابان جاجرود تابلو اولاسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش60بلوار تهرانبعد از خیابان جاجرود تابلو دوماسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش61بلوار تهرانبعد از خیابان ورودی لوپ دیواراسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش62بلوار تهرانبعد از خروجی مرواریداسترالایت12
قیمت بیلبورد های کیش63بلوار مرواریدابتدای خیابان آذربایجاناسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش64هتل پارمیسجنب هتل پارمیساسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش65رودکیخیابان رودکی بالاتر از رویامال (جنب هتل پانیذ)استرالایت12
اجاره بیلبورد های کیش66میدان هرمزجنب هایپر مارکت پاندااسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش67بلوار غروب کیشورودی فاهای A و f نو بنیاداسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش68میدان مللبه سمت فرودگاهاسترالایت12
اجاره بیلبورد های کیش69شهرک صدفخروجی شهرک صدف لاین ترافیک تابلو دوماسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش70شهرک صدفخروجی شهرک صدف لاین ترافیک تابلو اولاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش71بلوار غروب کیششرق به غرب 200 متر قبل از خروجی بلواراسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش72بلوارامیرکبیربلوار امیرکبیر روبروی ساختمان هدیشاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش73میدان صدفبه سمت میدان مللاسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش74نو بنیادمیدان نو بنیاداسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش75میدان قشمبه سمت میدان صدف شرق به غرباسترالایت12
لیست بیلبورد های کیش76رودکیخیابان رودکی بالاتر از رویامال (روبروی هتل لیلیوم)استرالایت12
لیست بیلبورد های کیش77فرودگاهفرودگاه (تابلوی سوم)بیلبورد48
لیست بیلبورد های کیش78فرودگاهفرودگاه (تابلوی چهارم)بیلبورد48
قیمت بیلبورد های کیش79خروجی فرودگاهخروجی فرودگاه- تابلوی سمت راستبیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش80میدان وصالمیدان وصال قبل از داموناسترابورد18
قیمت بیلبورد های کیش81میدان دلیرانمیدان دلیران- دید از میدان صدفبیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش82میدان دلیرانمیدان دلیران- دید از میدان دلیران و بلوار آشنابیلبورد45
قیمت بیلبورد های کیش83شهرک صدفخروجی شهرک صدف به بلوار تهرانبیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش84بلوار تهرانبلوار تهران- ورودی مروارید تابلوی اول (2 وجهی)بیلبورد30
قیمت بیلبورد های کیش85بلوار تهرانبلوار تهران- ورودی مروارید تابلوی دوم (2 وجهی)بیلبورد30
اجاره بیلبورد های کیش86امیرکبیر میدان امیرکبیر ورودی کارتینگبیلبورد45
قیمت بیلبورد های کیش87امیرکبیر میدان امیرکبیربیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش88امیرکبیر میدان امیرکبیر ورودی بلوار ساحلبیلبورد60
قیمت بیلبورد های کیش89بلوار زیتونبلوار زیتون روبروی دیپلماتاسترابورد4
اجاره بیلبورد های کیش90بلوار زیتونبلوار زیتون روبروی بازار زیتوناسترابورد4
قیمت بیلبورد های کیش91پردیسمیدان پردیسبیلبورد45
اجاره بیلبورد های کیش92سناییمیدان سناییبیلبورد24
قیمت بیلبورد های کیش93سازمانبعد از خروجی سازمان- تابلوی اولاسترابورد4
اجاره بیلبورد های کیش94بلوار ایرانبلوار ایران- روبروی ورودی بندرگاه (2 وجهی)استرابورد18
قیمت بیلبورد های کیش95بلوار ایرانبلوار ایران- روبروی شرکت خدمات (2 وجهی)استرابورد18
اجاره بیلبورد های کیش96بلوار ایرانبلوار ایران- قبل از میدان خلیج فارس (2 وجهی)استرابورد18
قیمت بیلبورد های کیش97پیچ فرانسهپیچ فرانسه (تابلوی عمودی)استرابورد18
اجاره بیلبورد های کیش98پیچ فرانسهپیچ فرانسه (تابلوی افقی)بیلبورد28
قیمت بیلبورد های کیش99میدان خلیج فارسدید از غرب به شرقاسترابورد6
اجاره بیلبورد های کیش100بلوار ایراندید از میداناسترابورد12
قیمت بیلبورد های کیش101میدان هرمزدید از فرودگاهبیلبورد60
اجاره بیلبورد های کیش102میدان هرمزانتهای بلواربیلبورد60