اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان مازندران

اجاره بیلبورد در استان مازندران (0)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبورد مازندران|لیست قیمت بیلبورد های استان مازندران|لیست اجاره بیلبوردهای مازندران : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی مازندران
کد تابلومسیــرنشــــانـيتیپ تابلو متـراژ
اجاره بیلبورد های مازندران1محمود آبادفریدونکنار روبروی سرزمین رویاها مسیر رفتپل عابر96
لیست بیلبورد های مازندران2محمود آبادفریدونکنار روبروی سرزمین رویاها مسیر برگشتپل عابر96
تعرفه بیلبورد های مازندران3محمود آبادایزدشهر قبل از هتل نارنجستان مسیر رفتپل عابر86
قیمت بیلبورد های مازندران4محمود ابادایزدشهر قبل از هتل نارنجستان مسیر برگشتپل عابر86
لیست بیلبورد های مازندران5رامسرمرکز شهر روبروی دانشگاه آزاد مسیر رفتپل عابر100
تعرفه بیلبورد های مازندران6رامسرمرکز شهر روبروی دانشگاه آزاد مسیر برگشتپل عابر100
قیمت بیلبورد های مازندران7فریدونکناربابلسر نرسیده به خزرشهر مسیر رفتپل عابر104
قیمت بیلبورد های مازندران8فریدونکناربابلسر نرسیده به خزرشهر مسیر برگشتپل عابر104
لیست بیلبورد های مازندران9نوشهرنور روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مسیر رفتپل عابر100
تعرفه بیلبورد های مازندران10نوشهرنور روبروی دانشگاه آزاد اسلامی مسیر برگشتپل عابر100
قیمت بیلبورد های مازندران11رامسرنرسیده به تله کابنی رامسر روبروی میدان باردارسرمسیر رفتپل عابر120
لیست بیلبورد های مازندران12رامسرنرسیده به تله کابنی رامسر روبروی میدان باردار سره مسیر برگشتپل عابر120
تعرفه بیلبورد های مازندران13بابلسربه سمت دریا کنار اولین پل عابرپل عابر90
قیمت بیلبورد های مازندران14محمود آباد500 متر مانده به مجتمع راه چوبیپل عابر100
قیمت بیلبورد های مازندران15محمود آبادسه راهی محمود آبادپل عابر60
لیست بیلبورد های مازندران16محمود آبادبه سمت سرخرود 600 متر مانده به شهرک خانه دریاپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران17محمود آبادبه سمت سرخرود روبروی شهرک خانه دریاپل عابر99
قیمت بیلبورد های مازندران18نورنور به نوشهر منطقه انارورپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران19نورنور به نوشهر منطقه ونوشپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران20نورنور به نوشهرمنطقه علی آباد عسگر خانپل عابر90
قیمت بیلبورد های مازندران21چالوسچالوس بعد از ورودی بزرگراه منطقه تازه آبادپل عابر80
قیمت بیلبورد های مازندران22تنکابنمحور تنکابن به رامسر منطقه نصیر آبادپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران23پل سفیدمقابل درمانگاه غرب به شرقپل عابر65
تعرفه بیلبورد های مازندران24پل سفیدمقابل درمانگاه شرق به غربپل عابر65
قیمت بیلبورد های مازندران25آملبه سمت بابل 2 دابودشت غرب به شرقپل عابر99
لیست بیلبورد های مازندران26آملبه سمت بابل 2 دابودشت شرق به غربپل عابر99
تعرفه بیلبورد های مازندران27فریدونکنارخزر شهر جنوبی غرب به شرقبیلبورد50
قیمت بیلبورد های مازندران28فریدونکنارخزر شهر جنوبی شرق به غرببیلبورد50
قیمت بیلبورد های مازندران29فریدونکنارفرزاد شهر غرب به شرقبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران30فریدونکنارفرزاد شهر شرق به غرببیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران31فریدونکنارقبل از کمربندی غرب به شرقبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران32فریدونکنارقبل از کمربندی شرق به غرببیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران33فریدونکناربعد از بلوار کمربندی غرب به شرقبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران34فریدونکناربعد از بلوار کمربندی شرق به غرببیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران35فریدونکناربازار ماهی غرب به شرقبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران36فریدونکناربازار ماهی شرق به غرببیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران37فریدونکنارروبروی مصلی غرب به شرقبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران38فریدونکنارروبروی مصلی شزق به غرببیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران39فریدونکناردارایی خط امام غرب به شرقبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران40فریدونکناردارایی خط امام شرق به غرببیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران41محمود آبادوسط بلوار کوی هتل صدف غرب به شرقبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران42محمود آبادوسط بلوار کوی هتل صدف شرق به غرببیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران43محمود آبادوسط بلوار روبروی کارخانه کاشانه غرب به شرقبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران44محمود آبادوسط بلوار روبروی کارخانه کاشانه شرق به غرببیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران45محمود آبادوسط بلوار روبروی خیابان دریا 40 غرب به شرقبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران46محمود آبادوسط بلوار روبروی خیابان دریا 40 شرق به غرببیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران47چمستانجنب بانک ملی غرب به شرقپل عابر60
تعرفه بیلبورد های مازندران48چمستانجنب بانک ملی شرق به غربپل عابر60
اجاره بیلبورد های مازندران49ایزدشهرشهرک بهارنارنج گلستان 74 غرب به شرقپل عابر120
اجاره بیلبورد های مازندران50ایزدشهرشهرک بهارنارنج گلستان 74 شرق به غربپل عابر120
لیست بیلبورد های مازندران51ایزدشهرجنب مسجد غرب به شرقپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران52ایزدشهرجنب مسجد شرق به غربپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران53ایزدشهرشهرک دلکده پل عابر100
لیست بیلبورد های مازندران54ایزدشهرجنب هتل مروارید خزرپل عابر89
تعرفه بیلبورد های مازندران55ایزدشهرجنب آکام شهرپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران56ایزدشهربعد از نارنجستان گلستان 92بیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران57ایزدشهربعد از نارنجستان گلستان 74 غرب به شرقبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران58ایزدشهربعد از نارنجستان گلستان 74 شرق به غرببیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران59ایزدشهربعد از نارنجستان گلستان 81بیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران60نورجنب فست فود نارنجستانبیلبورد32
لیست بیلبورد های مازندران61نورمقابل پارک جنگلی نوربیلبورد30
تعرفه بیلبورد های مازندران62نورمقابل مجتمع نگین نور غرب به شرقبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران63نورمقابل مجتمع نگین نور شرق به غرببیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران64نورجنب بیمارستان نور غرب به شرقبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران65نورمقابل شهرک بارانپل عابر105
تعرفه بیلبورد های مازندران66نورجنب هتل آرین غرب به شرقپل عابر90
قیمت بیلبورد های مازندران67نورجنب هتل آرین شرق به غربپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران68نورجنب ایران کتانپل عابر72
تعرفه بیلبورد های مازندران69نورمقابل شهرداریپل عابر72
قیمت بیلبورد های مازندران70نورپاسگاه پلیس راه نور غرب به شرقپل عابر100
قیمت بیلبورد های مازندران71نورپاسگاه پلیس راه نور شرق به غربپل عابر100
لیست بیلبورد های مازندران72نوردانشگاه آزادپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران73نورجنب پاساژ دی مقابل شهردارینما اگهی120
قیمت بیلبورد های مازندران74نورجنب پاساژ دی مقابل شهردارینما اگهی180
لیست بیلبورد های مازندران75نوربه سمت چمستان سید کلاپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران76رویانشهرک فردوس 1پل عابر74
قیمت بیلبورد های مازندران77رویانشهرک فردوس 2پل عابر72
قیمت بیلبورد های مازندران78نوشهرروبروی اکبر جوجهبیلبورد32
لیست بیلبورد های مازندران79نوشهرجنب اکبر جوجهبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های مازندران80مرزن آبادبعد از جنگلداریبیلبورد60
قیمت بیلبورد های مازندران81مرزن آبادمحله لارک جنب هلال احمربیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران82مرزن آبادروبروی مسجدپل عابر78
تعرفه بیلبورد های مازندران83چالوسهچیرود عباس کلاپل عابر75
قیمت بیلبورد های مازندران84چالوسهچیرود بعد از پمپ بنزینپل عابر75
قیمت بیلبورد های مازندران85کلار آبادبلوار جنب فست فود نانوبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران86کلار آبادمقابل دفکتوبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران87کلار آبادمقابل لایکوبیلبورد50
قیمت بیلبورد های مازندران88کلار آبادروبروی فروشگاه تعطیلاتبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران89کلار آبادروبروی فروشگاه مارینا مالبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران90کلار آبادمقابل فروشگاه آدیداسبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران91کلار آبادقبل از میدان خوشامیانبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران92کلار آبادمقابل مجتمع پانورامابیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران93کلار آبادمقابل امیر دشتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران94کلار آبادقبل از شهرداری مقابل شهرک پالمبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران95کلار آبادبعد از شهرداریبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران96کلار آبادمیدان خوشامیان دید از شرقبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران97کلار آبادبعد از امیر دشتپل عابر72
اجاره بیلبورد های مازندران98کلار آبادمحله سی سراپل عابر72
اجاره بیلبورد های مازندران99سلمانشهرمقابل رستوران فرزینپل عابر68
لیست بیلبورد های مازندران100سلمانشهرسی سرا 3بیلبورد عمودی35
تعرفه بیلبورد های مازندران101سلمانشهرروبروی فروشگاه levisبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران102سلمانشهرمقابل رستوران دانانوبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران103سلمانشهرمتل قو قبل از پلاژ جمشید آبادبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران104سلمانشهرمتل قو خیاابن توسکابیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران105سلمانشهرمتل قو محله تازه آبادبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران106سلمانشهراسب چینبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران107سلمانشهربعد از برج برلیان خزربیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران108سلمانشهرجمشید آبادبیلبورد47
اجاره بیلبورد های مازندران109عباس آبادمقابل دادگستریپل عابر72
لیست بیلبورد های مازندران110عباس آبادهتل گلبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران111عباس آبادامرجکلابیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران112عباس آبادکاظم رودبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران113نشتارود 1وسط بلواربیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران114نشتارود 2وسط بلواربیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران115نشتارود 3وسط بلواربیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران116نشتارود 4وسط بلواربیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران117نشتارود 5وسط بلواربیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران118شیرودشیرود بعد از شهرداریبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران119شیرودمقابل دبستان شهید شیرودیپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران120شیرودنرسیده به شهرداریبیلبورد40
لیست بیلبورد های مازندران121رامسرکتالم قبل از پمپ بنزینبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران122مبدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان کشوری دید از آمل 1پل عابر افقی36
اجاره بیلبورد های مازندران123مبدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان کشوری دید از آمل 2پل عابر افقی36
لیست بیلبورد های مازندران124مبدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان کشوری دید از آمل 3پل عابر افقی36
تعرفه بیلبورد های مازندران125بلوار امام رضا به سمت قائم شهر دید از میدان کشوری (پایانه تاکسیرانی)1پل عابر افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران126بلوار امام رضا (بابل)به سمت میدان کشوری دید از قائمهشر (پایانه تاکسیرانی)2پل عابر افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران127خیابان مدرسچهارراه شهربانی ابتدای ورودی به خیابان ششم بهمنبیلبورد افقی18
لیست بیلبورد های مازندران128میدان اوقافابتدای بلوار شریعتی وجه 1بیلبورد افقی18
تعرفه بیلبورد های مازندران129میدان اوقافبه سمت بلوار مطهری وجه 2بیلبورد افقی18
اجاره بیلبورد های مازندران130بلوار مدرسجنب اداره مخابرات مقابل شرکت بیمهبیلبورد افقی18
لیست بیلبورد های مازندران131فرمانداریمقابل فرمانداریبیلبورد افقی18
تعرفه بیلبورد های مازندران132محمود آبادروبه روی فرمانداری به سمت فریدون کنار وجه 1پل عابر افقی32
اجاره بیلبورد های مازندران133محمود آبادروبه روی فرمانداری به سمت فریدون کنار وجه 2پل عابر افقی32
اجاره بیلبورد های مازندران134محمود آبادروبه روی فرمانداری به سمت فریدون کنار وجه 3پل عابر افقی64
لیست بیلبورد های مازندران135محمود آبادروبروی فرمانداری به سمت نور 1پل عابر افقی32
تعرفه بیلبورد های مازندران136محمود آبادروبروی فرمانداری به سمت نور 2پل عابر افقی32
اجاره بیلبورد های مازندران137محمود آبادروبروی فرمانداری به سمت نور 3پل عابر افقی64
لیست بیلبورد های مازندران138محمود آبادبه سمت فریدونکنار جنب ماهی فروشانبیلبورد افقی54
تعرفه بیلبورد های مازندران139فریدونکناربه سمت محمود آباد جنب ماهی فروشانبیلبورد افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران140آملبه سمت محمود آبادبیلبورد افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران141محمود آبادبه سمت آملبیلبورد افقی54
لیست بیلبورد های مازندران142محمود آبادبه نور پایه وسط روبروی وجه 1پل8
تعرفه بیلبورد های مازندران143محمود آبادبه نور پایه وسط سمت راست وجه 2پل13
اجاره بیلبورد های مازندران144محمود آبادبه نور پایه وسط سمت چپ وجه 3پل13
قیمت بیلبورد های مازندران145محمود آبادنور به محمود آباد پایه وسط روبرو وجه 4پل8
تعرفه بیلبورد های مازندران146محمود آبادبلوار اصلی روبروی باران 7به سمت فریدونکناربیلبورد افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران147محمود آبادبلوار اصلی روبروی باران7 به سمت نوربیلبورد افقی54
اجاره بیلبورد های مازندران148محمود آباددوراهی شرکت نفت به سمت نور میدان سردارانبیلبورد72
قیمت بیلبورد های مازندران149محمود آباددوراهی شرکت نفت به سمت محمود آباد دید از نوربیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران150رامسرچابکسر جنب هتل پارسیان چابکسر مسیر رفتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران151قائمشهرکمربندی بابل به قائمشهر مقابل مرکز ناباروری مسیر برگشتبیلبورد72
قیمت بیلبورد های مازندران152بابلبه سمت قائمشهر مقابل مرکز ناباروری مسیر رفتبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران153بابلبه سمت بابلسراتو برگر مسیر رفتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران154نوربه سمت رویان مرکز شهر مسیر رفتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران155متل قوبه سمت رامسر جنب رستوران حیدر بابا مسیر برگشتبیلبورد60
قیمت بیلبورد های مازندران156بابلکمربندی بابل به قائمشهر کیلومتر 7 مسیر رفتبیلبورد90
تعرفه بیلبورد های مازندران157چالوسبه سمت نمک آبرود جنب مخابرات هچیرود مسیر برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران158چالوسکمربندی به سمت نوشهر پارک سنگی جنب مجتمع های بام چالوس مسیر رفتبیلبورد50
قیمت بیلبورد های مازندران159بندر انزلیمیدان تکاوران مسیر رفتبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های مازندران160رامسرمحور رامسر به لاهیجان نرسیده به شلمان مسیر برگشتبیلبورد36
اجاره بیلبورد های مازندران161ساریبه سمت نکا 500 متر بعد از پلیس راه ساری اسرم مسیر رفتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران162رامسربه سمت چابکسر جنب هتل پارسیان چابکسر مسیر برگشتبیلبورد32
قیمت بیلبورد های مازندران163بابلبه سمت بابلسر اتوبرگر مسیر برگشتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های مازندران164ساریبه سمت قائم شهر جنب هتل نوید مسیر رفتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران165چالوسبه سمت نمک آبرود جنب پلیس راه مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران166رامسرچابکسر جنب پارک چابکسر مسیر رفتپل عابر60
تعرفه بیلبورد های مازندران167رامسرچابکسر جنب شهرداری چابکسر مقابل پایگاه بسیج مسیر برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران168ساریقائم شهر جنب بازار ماهی فروشان مسیر رفتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران169چالوسبه سمت نمک آبرود اولین تابلو مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران170ساریمحور ساری به نکا ابتدای سورک مسیر برگشتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های مازندران171آملبه سمت محمود آباد روبروی پمپ بنزین جمشیدی تابلوی دوم مسیر رفتبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران172نورنوشهر بعد از علمده مقابل فروشگاه ایده مسیر رفتپل عابر93
لیست بیلبورد های مازندران173چالوسبه سمت مرزن آباد جنب پمچ بنزین مسیر برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران174چالوسبه سمت نمک آبرود سومین تابلو مسیر برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران175چابکسرمرکز شهر مقابل بانک ملی جنب شهرداری چابکسر مسیر رفتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران176چالوسبه سمت ننک آبرود وسط بلوار جنب رستوران میرداماد مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران177متل قوبه سمت رامسر جنب شرکت پارس نئوپان مسیر رفتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران178نورجنب فروشگاه آدیداس مسیر رفتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران179بابلسرکمربندی بعد از خزرشهر مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران180چالوسبه سمت نمک آبرود مقابل البیک مسیر برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران181ساریبه سمت قائمشهر جنب هتل نوید مسیر برگشتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران182آملبه سمت محمود اباد کلوده مسیر رفتپل عابر75
اجاره بیلبورد های مازندران183متل قوبه سمت رامسر نشتارود جنب رستوران حیدر بابا مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران184رامسرچابکسر جنب شهرداری چابکسر مقابل پایگاه بسیج مسیر رفتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های مازندران185بابلکمربندی بابا به سمت آمل مقابل پارک آبی مسیر برگشتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران186آملبه سمت بابل زرگر شهر مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران187آملجنب پل اوجی آباد مسیر برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران188چالوسبه سمت نوشهر تقاطع ستارخان مسیر رفتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران189متل قوبه سمت رامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران190چالوسبه سمت نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران191چالوسبه سمت نمک آبرود وطس بلوار مقابل فروشگاه تعطیلات مسیر رفتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران192متل قوبه سمت رامسر نشتارود جنب دانشگاه شفق مسیر رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران193نوربه سمت رویان مرکز شهر مسیر برگشتبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران194متل قوبه سمت رامسر نشتارود جنب دانشگاه شفق مسیر برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران195بابلکمربندی قائمشهر له آمل کیلومتر 8.5 مسیر برگشتبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران196چابکسرمرکز شهر مقابل بانک ملی جنب شهرداری چابکسر مسیر برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران197بابلکمربندی به سمت قائمشهر کیلومتر 7 مسیر برگشتبیلبورد90
لیست بیلبورد های مازندران198ساریمحور ساری به نکا ابتدای سورک مسیر رفتبیلبورد32
قیمت بیلبورد های مازندران199متل قوبه سمت رامسر نشتارود جنب شرکت پارس نئوپان مسیر برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران200بابلسرکمربندی بعد از خزرشهر مسیر رفتبیلبورد93
لیست بیلبورد های مازندران201ساریقائمشهر جنب بازار ماهی فروشان مسیر برگشتبیلبورد90
قیمت بیلبورد های مازندران202چالوسکمربندی چالوس به سمت نوشهر پارک سنگی جنب مجتمع های بام چالوس مسیر برگشتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران203آملبه سمت محمود آباد روبروی پمپ بنزین جمشیدی تابلوی دوم مسیر برگشتبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران204نورجنب فروشگاه آدیداس مسیر برگشتبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران205بابلسرکمربندی قبل از خزرشهر مسیر برگشتبیلبورد93
قیمت بیلبورد های مازندران206رامسربه سمت لاهیجان نرسیده به شلمان مسیر رفتبیلبورد36
اجاره بیلبورد های مازندران207چالوسبه سمت نمک آبرود وسط بلوار مقابل ایران تافته مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران208متل قورامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر برگشتبیلبورد60
قیمت بیلبورد های مازندران209متل قورامسر نشتارود جنب رستوران فانوس مسیر برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران210بابلبه آمل زرگر شهر مسیر رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران211چالوسبه مرزن آباد جنب پمپ بنزین مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران212بابلبه سمت آمل مقابل پارک آبی مسیر رفتبیلبورد90
قیمت بیلبورد های مازندران213آملبه سما محمود اباد کلوده مسیر برگشتپل عابر75
اجاره بیلبورد های مازندران214چالوسبه سمت نمک ابرود جنب پلیس راه مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران215آملپل عابر پیاده آمل بابلپل عابر120
قیمت بیلبورد های مازندران216آملپل عابر پیاده بابل املپل عابر120
اجاره بیلبورد های مازندران217آملخیابان 17 شهریور جنب بنیاد 15 خردادبیلبورد31
اجاره بیلبورد های مازندران218آملخیابان امام رضا جنب کلانتری 11بیلبورد عمودی32
لیست بیلبورد های مازندران219آملخیابان امام رضا میدان شمع غرب به شرقبیلبورد32
قیمت بیلبورد های مازندران220آملخیابان امام رضا میدان شمع شرق به غرببیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران221آملکمربندی شمالی بعد از میدان هزار سنگربیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران222آملکمربندی شمالی ابتدای جاده محمود آبادبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران223آملکمربندی شمالی نرسیده به هزار سنگر جنب رستوران شالیبیلبورد63
اجاره بیلبورد های مازندران224آملکمربندی جنوبی ابتدای جاده هراز به تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران225قائمشهربابل بعد از جایگاه سوختپل70
لیست بیلبورد های مازندران226بابلسرمیدان امام حسین وجه 1بیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران227بابلسرمیدان امام حسین وجه 2بیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران228بابلسرمیدان معلمبیلبورد74
لیست بیلبورد های مازندران229محمود آبادکنار گذر غربی به نور روبروی دانشگاه خزر وسط بلوار دید از محمود ابادبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران230محمود آبادکنار گذر غربی به نور روبروی دانشگاه خزر وسط بلوار دید از نوربیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران231محمود آبادبلوار معلم روبروی ساحل 16 وسط بلوار دید از محمود ابادبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران232محمود آبادبلوار معلم روبروی ساحل 16 وسط بلوار دید از بابلسربیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران233محمود آبادبه سمت نور جنب رستوران سیتی استاربیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران234املبه سمت محمود آباد کرچک دید از آملپل72
اجاره بیلبورد های مازندران235آملبه سمت محمود اباد کرچک دید از محمود ابادپل72
لیست بیلبورد های مازندران236آملبه سمت محمود آباد منطقه گالشپلپل92
تعرفه بیلبورد های مازندران237ساریبه سمت قائمشهر بعد از میدان جانبازان دید از ساریپل90
اجاره بیلبورد های مازندران238ساریبه سمت قائمشهر بعد از میدان جانبازان دید از قائمشهرپل90
اجاره بیلبورد های مازندران239ساریجویبار جنب مسکن مهر ساری (میارکلا)پل90
لیست بیلبورد های مازندران240ساریجویبار جنب مسکن مهر ساری (میارکلا)پل90
تعرفه بیلبورد های مازندران241ساریبه سمت جویبارکیلومتر 3 آبکسرپل90
اجاره بیلبورد های مازندران242ساریقائمشهر ارطه کیلومتر 10بیلبورد عمودی70
لیست بیلبورد های مازندران243ساریبه سمت قائمشهر جنب بانک ملیبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران244ساریفرح آباد جنب دانشکده کشاورزیپل75
اجاره بیلبورد های مازندران245ساریفرح آباد جنب دانشکده کشاورزیپل75
اجاره بیلبورد های مازندران246قائمشهرکمربندی غربی به سمت فیروزکوه منطقه ملک کلا دید از بابلپل75
لیست بیلبورد های مازندران247قائمشهرکمربندی قائمشهر به سمت فیروزکوه منطقه ملک کلاپل75
تعرفه بیلبورد های مازندران248نوربه سمت محمود آباد تیمشونبیلبورد عمودی63
اجاره بیلبورد های مازندران249نوربه سمت نوشهر چلندربیلبورد عمودی63
لیست بیلبورد های مازندران250نشتارودبه سمت عباس اباد جنب مسکن فراساز غرب به شرقپل75
تعرفه بیلبورد های مازندران251نشتارودبه سمت عباس اباد جنب مسکن فراساز شرق به غربپل75
اجاره بیلبورد های مازندران252عباس آبادانارون جنب مسجد ابوالفضل شرق به غربپل75
قیمت بیلبورد های مازندران253عباس آبادانارون جنب مسجد ابوالفضل غرب به شرقپل75
لیست بیلبورد های مازندران254عباس آبادکاظم رود جنب سوپر کیوان غرب به شرقپل75
تعرفه بیلبورد های مازندران255عباس آبادکاظم رود جنب سوپر کیوان شرق به غربپل75
قیمت بیلبورد های مازندران256عباس آبادجنب شهرداری روبروی تربیت بدنی غرب به شرقپل62
لیست بیلبورد های مازندران257عباس آبادجنب شهرداری روبروی تربیت بدنی شرق به غربپل62
تعرفه بیلبورد های مازندران258عباس آبادمحمد حسین آباد جنب هشت بهشت شهرداری اصفهان غرب به شرقپل75
قیمت بیلبورد های مازندران259عباس آبادمحمد حسین آباد جنب هشت بهشت شهرداری اصفهان شرق به غربپل75
قیمت بیلبورد های مازندران260عباس آباددوراهی اول امرج کلا جنب مجتمع رفاهی شهرداری مشهدپل75
لیست بیلبورد های مازندران261عباس آباددوراهی اول امرج کلا جنب مجتمع رفاهی شهرداری مشهدپل75
تعرفه بیلبورد های مازندران262عباس آباددوراهی دوم امرج کلا جنب شهر اسباب بازی غرب به شرقپل90
قیمت بیلبورد های مازندران263عباس آباددوراهی دوم امرج کلا جنبشهر لسباب بازی شرق به غربپل90
لیست بیلبورد های مازندران264سلمانشهربه سمت عباس آباد جنب چلو کبابی عمو صفت غرب به شرقپل75
تعرفه بیلبورد های مازندران265سلمانشهربه سمت عباس آباد جنب چلو کبابی عمو صفت شرق به غربپل75
قیمت بیلبورد های مازندران266مرزن آبادجنب پلیس راه دید از تهرانبیلبورد عمودی50
قیمت بیلبورد های مازندران267مرزن آبادجنب پلیس راه دید از شمال وجه مخالفبیلبورد عمودی50
لیست بیلبورد های مازندران268تنکابنبه سمت رامسر منطقه نصیر اباد غرب به شرقپل90
تعرفه بیلبورد های مازندران269تنکابنبه سمت رامسر منطقه نصیر آباد شرق به غربپل90
قیمت بیلبورد های مازندران270قائمشهرقائمشهر کمربندی قائمشهر به ساری (دید از شرق)پل عابر120
لیست بیلبورد های مازندران271ساریساری بلوار دریا (فرح آباد) پل عابر67
تعرفه بیلبورد های مازندران272ایزدشهرروبروی شهرک بهار نارنج دید نور به محمود آباد - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
قیمت بیلبورد های مازندران273ایزدشهرروبروی شهرک بهار نارنج دید محمود آباد به نور - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
قیمت بیلبورد های مازندران274ایزدشهربلوار امام خمینی روبروی مدرسه مطهری دید نور به محمود آباد - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل91
لیست بیلبورد های مازندران275ایزدشهرایزدشهر بلوار امام خمینی روبروی مدرسه مطهری دید محمود آباد به نور - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل91
تعرفه بیلبورد های مازندران276ایزدشهرایزدشهر بلوار امام خمینی مقابل گلسار 55 دید نور به محمود آباد - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل91
اجاره بیلبورد های مازندران277ایزدشهرایزدشهر بلوار امام خمینی مقابل گلسار 55 دید محمود آباد به نور - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل91
لیست بیلبورد های مازندران278قائمشهرقائمشهر به ساری جنب فرش ساوینعرشه پل90
تعرفه بیلبورد های مازندران279قائمشهرساری به قائمشهر جنب فرش ساوینعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران280ساریبلوار دانشجو بعد از ارشاد استانعرشه پل52
اجاره بیلبورد های مازندران281ساریبلوار دانشجو بعد از ارشاد استانعرشه پل52
اجاره بیلبورد های مازندران282آملبه سمت محمود آباد کرچکعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران283محمود آبادبه سمت آمل گالشپلعرشه پل90
لیست بیلبورد های مازندران284فریدونکناربه سمت خزرشهر یک کیلومتری 1 خزرشهرعرشه پل90
تعرفه بیلبورد های مازندران285ساریمیدان معلم دو وجهیعرشه پل60
اجاره بیلبورد های مازندران286قائمشهرروبروی پمپ بنزین مهمانسرا وجه جنوبیعرشه پل54
لیست بیلبورد های مازندران287ساریبلوار دریا روبروی دانشگاه ادیبعرشه پل70
تعرفه بیلبورد های مازندران288قائمشهربه سمت ساری پلیس راهعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران289آملبه بابل زرگرشهرعرشه پل75
اجاره بیلبورد های مازندران290متل قوتازه آباد دو وجهیبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران291کلارآبادبعد از امیر دشتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران292کلارآبادقبل از امیر دشتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران293ایزدشهرنرسیده به آرامشهربیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران294عباس آباددید به متل قوبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران295محمود آبادبه سمت بابلسر سرخرودبیلبورد54
اجاره بیلبورد های مازندران296متل قوبه سمت تنکابن نشتارودبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مازندران297تنکابنبه رامسر شیرودبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران298نمک آبرودبه سمت چالوس هچیرود خط 8بیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران299رامسربه تنکابن شیرودبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران300آملبه سمت بابل قبل دابودشتبیلبورد84
لیست بیلبورد های مازندران301کمربندی شمالیتقاطع 22 بهمن شرق به غرب چپپل عابر 87
تعرفه بیلبورد های مازندران302کمربندی شمالیتقاطع 22 بهمن شرق به غرب راستپل عابر87
اجاره بیلبورد های مازندران303کمربندی شمالیتقاطع 22 بهمن غرب به شرق چپپل عابر87
اجاره بیلبورد های مازندران304کمربندی شمالیتقاطع 22 بهمن غرب به شرق راستپل عابر87
اجاره بیلبورد های مازندران305کمربندی غربیمقابل نظام مهندسی شرق به غرب چپپل عابر58
اجاره بیلبورد های مازندران306کمربندی غربیمقابل نظام مهندسی شرق به غرب راستپل عابر58
لیست بیلبورد های مازندران307کمربندی غربیمقابل نظام مهندسی غرب به شرق چپپل عابر58
تعرفه بیلبورد های مازندران308کمربندی غربیمقابل نظام مهندسی غرب به شرق راستپل عابر58
اجاره بیلبورد های مازندران309بلوار آزادیمقابل اداره آموزش و پرورشاسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران310بلوار امیر مازندرانینرسیده به میدان شهید قاسمیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران311بلوار امیر مازندرانیمیدان کارگراسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران312سه راه ام اممقابل بیمارستان اماماسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران313میدان اماممقابل کفش ملیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران314میدان امامابتدای بلوار دانشگاهاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران315بلوار پاسدارانبعد از سرپرستی بانک ملیاسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران316خیابان انقلاببعد از استانداری پارک سبز میداناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران317میدان شهرداریمقابل پارکاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران318میدان شهرداریانتهای انقلاباسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران319خیابان فرهنگجنب اداره کل آموزش و پرورشاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران320خیابان فرهنگمقابل اداره آموزش و پرورش ناحیه 1استرابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران321خیابان فرهنگنرسیده به بانک مسکناسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران322خیابان فرهنگمقابل باشگاه فرهنگیاناسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران323خیابان فرهنگمقابل سعدیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران324خیابان فرهنگمقابل پست بانکاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران325خیابان فرهنگجنب دبیرستان الزهرااسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران326شهید مهدویانتهای خیاباناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران327خیابان قارنمقابل دبیرستان دخترانه حافظاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران328میدان شهداابتدای خیابان فرهنگ جنب بانک صادراتاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران329میدان ساعتمقابل کفش ملیاسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران330خیابان ملامجدالدینجنب ایستگاه آتش نشانیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران331خیابان ملامجدالدینجنب اداره پستاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران332خیابان پیوندیفدکاسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران333خیابان مفتحجنب مفتح یکماسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران334بلوار فرح آبادنبش خیابان دانشگاه 1استرابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران335میدان هلال احمرمقابل بانک ملتاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران336سه راه آهنجنب اداره کل راه آهناسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران337بلوار طالقانیابتدای خیابان معلماسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران338بلوار طالقانیبعد از بیمارستان حکمتاسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران339بلوار دارابنرسیده به ورودی حافظاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران340بلوار عسگری محمدیانبعد از خروجی زیر گذر دخانیاتاسترابورد12
اجاره بیلبورد های مازندران341سه راه کشاورزیجنب اداره دامپزشکی شهرستاناسترابورد12
لیست بیلبورد های مازندران342بلوار امام رضاخروجی از ساری مقابل پلیس راه قدیماسترابورد12
تعرفه بیلبورد های مازندران343سه راه ام اممقابل بیمه دانابیلبورد عمودی12
اجاره بیلبورد های مازندران344دارابانتهای بیست متری دومبیلبورد عمودی12
اجاره بیلبورد های مازندران345انقلابمقابل مخابرات وجه رواسکرولینگ عمودی9
لیست بیلبورد های مازندران346انقلابمقابل مخابرات وجه پشتاسکرولینگ عمودی9
تعرفه بیلبورد های مازندران347شهرداریابتدای فرهنگ وجه رواسکرولینگ عمودی9
اجاره بیلبورد های مازندران348شهرداریابتدای فرهنگ وجه پشتاسکرولینگ عمودی9
لیست بیلبورد های مازندران349کرج - چالوسمیدان امیر کبیر رفتبیلبورد250
تعرفه بیلبورد های مازندران350کرج - چالوسمیدان امیر کبیر برگشتبیلبورد250
اجاره بیلبورد های مازندران351کرج - چالوسنرسیده به میدان امیر کبیر رفتبیلبورد80
اجاره بیلبورد های مازندران352کرج - چالوسکیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفتبیلبورد17
لیست بیلبورد های مازندران353کرج - چالوسکیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفتبیلبورد17
تعرفه بیلبورد های مازندران354کرج - چالوسکیلومتر 30 جنب رستوران کاهار رفتبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران355کرج - چالوسکیلومتر 35 ری زمین رفتبیلبورد17
لیست بیلبورد های مازندران356کرج - چالوسکیلومتر 36 جنب پمپ بنزینبیلبورد17
تعرفه بیلبورد های مازندران357کرج - چالوسکیلومتر 37 جنب بخشداری آسارا رفتبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران358کرج - چالوسکیلومتر 37 ری زمین رفتبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران359کرج - چالوسکیلومتر 47 رستوران لانیزبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران360کرج - چالوسکیلومتر 41 نرسیده به گچسر رفتبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران361کرج - چالوسکیلومتر 41 آسارا رفتبیلبورد17
لیست بیلبورد های مازندران362کرج - چالوسکیلومتر 40آسارا رفتبیلبورد17
تعرفه بیلبورد های مازندران363کرج - چالوسکیلومتر 35 ری زمین رفتبیلبورد17
اجاره بیلبورد های مازندران364مرزن آبادمرزن آباد رفت و برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران365نورمحور آمل رفت و برگشتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های مازندران366نورمحور آمل رفت و برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران367نورمحور آمل رفت و برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران368نورمحور آمل رفت و برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران369تهران -چالوس3 کیلومتر بعد از مرزن آباد به سمت چالوسبیلبورد دو وجهی104
اجاره بیلبورد های مازندران370نورخیابان امام خمینی مسیر شرق به غرب جنب بیمارستانپیشانی پل100
لیست بیلبورد های مازندران371نورخیابان امام خمینی مسیر غرب به شرق جنب بیمارستانپیشانی پل100
تعرفه بیلبورد های مازندران372نورخیابان امام خمینی مسیر شرق به غرب جنب پاساژ دیپیشانی پل100
اجاره بیلبورد های مازندران373نورخیابان امام خمینی مسیر غرب به شرق جنب پاساژ دیپیشانی پل100
لیست بیلبورد های مازندران374آملمیدان 17 شهریور دور میدانبیلبورد28
تعرفه بیلبورد های مازندران375آملمیدان 17 شهریور دور میدانبیلبورد28
اجاره بیلبورد های مازندران376آملمیدان صدف دور میدانبیلبورد24
اجاره بیلبورد های مازندران377آملمیدان صدف دور میدانبیلبورد28
لیست بیلبورد های مازندران378آمل بابل جنب کارخانه آلومینیوم نوا دید از آمل وجه مقابلبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران379آمل بابل جنب کارخانه آلومینیوم نوا دید از آمل وجه مخالفبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران380آمل بابل اولین دور برگردان وسط بلوار دید از آملبیلبورد84
لیست بیلبورد های مازندران381آمل بابل اولین دور برگردان وسط بلواردید از بابلبیلبورد84
تعرفه بیلبورد های مازندران382آمل بابل جنب شرکت محیا دید از بابلپل عابر96
اجاره بیلبورد های مازندران383آمل بابل جنب شرکت محیا دید از آملپل عابر96
اجاره بیلبورد های مازندران384آملبابل کیلومتر 6 آمل وجه مخالفبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران385آملبابل کیلومتر 3 آمل وجه مخالفبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مازندران386آملکیلومتر 7 آمل دید از بابلبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران387آملبابل کیلومتر 7 دید از آملبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران388آملمحور قدیم به بابل متی کلا جنب شهربازی پردیسپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران389آملمحور قدیم به بابل متی کلاجنب شهربازی پردیسپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران390آملبه محمود آباد منطقه گالشپل دید از محمودآبادپل عابر87
اجاره بیلبورد های مازندران391آملبه محمود آباد منطقه گالشپل دید از آملپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران392آملآمل به محمود آباد (جنب دانشگاه پیام نور)پل عابر95
اجاره بیلبورد های مازندران393آملآمل به محمود آباد (جنب دانشگاه پیام نور)پل عابر92
لیست بیلبورد های مازندران394محمود آبادایزدشهر قبل از کمپ نفت دید از محمود آبادبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران395محمود آبادایزد شهر قبل ا کمپ نفت دید از ایزدشهربیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران396ایزدشهرورودی شهرقبل از هتل نارنجستان دید از محمود آبادبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران397ایزدشهرورودی شهر قبل از هتل نارنجستان دید از ایزدشهربیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران398نورنوشهر پلیس راه نور دید از نوربیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران399نورنوشهر پلیسراه نور دید از نوشهربیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران400نوشهرپارک جنگلی سینسنگان دید از نوشهربیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران401نوشهرپارک جنگلی سیسنگان از نوربیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران402سیسنگانورودی پارک جنگلیبیلبورد58
اجاره بیلبورد های مازندران403چالوسنمک آبرود اولین پل عابر پیاده سردآبرودپل عابر74
لیست بیلبورد های مازندران404چالوسنمک آبرود اولین پل عابر پیاده سردآبرودپل عابر74
تعرفه بیلبورد های مازندران405نمک آبرودجنب شهرک دریانوردان دید از چالوسپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران406نمک آبرودجنب شهرک دریانوردان دید از متل قوپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران407نمک آبرودجنب ورودی شماره 1 مجموعه توریستی نمک آبرودبیلبورد90
لیست بیلبورد های مازندران408نمک آبرودجنب ورودی شماره 2 مجموعه توریستی نمک آبرودبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران409نمک آبرودنرسیده به ایران کتان دید از کلارآبادبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران410نمک آبرودبعد از ایران کتانبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران411نمک آبرودروبروی هتل هایت دید از چالوسبیلبورد86
تعرفه بیلبورد های مازندران412نمک آبرودروبروی هتل هایت دید از کلارآبادبیلبورد86
اجاره بیلبورد های مازندران413نمک آبرودروبروی هتل هایت دید از کلارآباد تابلوی دومبیلبورد80
اجاره بیلبورد های مازندران414مرزن آبادروبروی شهرداری دید از تهرانپل عابر86
اجاره بیلبورد های مازندران415مرزن آبادروبروی شهرداری دید از چالوسپل عابر86
اجاره بیلبورد های مازندران416کندوانمرزن آباد منطقه لارک دید از تهرانبیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران417کندوانمرزن آباد منطقه لارک دید از مرزن آبادبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران418مرزن آبادقبل از سه راهی کلاردشتدید از کندوانپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران419مرزن آبادقبل از سه راهیی کلاردشت دید از چالوسپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران420متل قوقبل از برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت راستپل عابر72
تعرفه بیلبورد های مازندران421متل قوقبل از برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت چپپل عابر60
اجاره بیلبورد های مازندران422متل قوبعد از برج عظیم زاده سلامت سراپل عابر72
اجاره بیلبورد های مازندران423متل قوبعد از برج عظیم زاده سلامت سراپل عابر60
اجاره بیلبورد های مازندران424متل قونبش فلاحی دید از متل قو به کلارآبادبیلبورد61
اجاره بیلبورد های مازندران425رامسرنرسیده به تلکابین دید از رامسرپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران426رامسرنرسیده به تلکابین دید از گیلانپل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران427بابلسرمیدان معلمبیلبورد70
اجاره بیلبورد های مازندران428بابلسرجنب کمربندی بابلبیلبورد85
لیست بیلبورد های مازندران429بابلسرابتدای جاده بابل پمپ بنزینبیلبورد10
تعرفه بیلبورد های مازندران430بابلسرجنب شهرک دریا کنار جایگاه پمپ بنزینبیلبورد40
اجاره بیلبورد های مازندران431بابلسرروبروی شهرک دریاکنار دو طرفهبیلبورد32
اجاره بیلبورد های مازندران432بابلسرروبروی ترمینال پل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران433بابلسرجنب شهرک دریاکنار پل عابر90
تعرفه بیلبورد های مازندران434بابلسرنرسیده به میدان میاندشت پل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران435بابلمیدان امیر کلابیلبورد60
لیست بیلبورد های مازندران436بابلکمبرندی غربی جایگاه پمپ بنزینبیلبورد8
تعرفه بیلبورد های مازندران437بابلکمبرندی غربی جایگاه پمپ بنزین پیشانی جایگاهبیلبورد56
اجاره بیلبورد های مازندران438بابلکمربندی غربی جایگاه پمپ بنزینبیلبورد10
اجاره بیلبورد های مازندران439فریدونکنارابتدای شهرک خزرشهربیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران440فریدونکنارابتدای شهرک خزرشهربیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مازندران441فریدونکنارابتدای سرخرود عمودی یک لایت دو طرفهبیلبورد18
اجاره بیلبورد های مازندران442فریدونکنارابتدای شهرک خزرشهر دو طرفهبیلبورد55
لیست بیلبورد های مازندران443فریدونکنارابتدای سرخرود پمپ بنزین پیشانی جایگاهبیلبورد125
تعرفه بیلبورد های مازندران444محمود آبادانتهای سرخرود پل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران445محمود آبادانتهای سرخرود پل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران446محمود آبادمحمود آبادپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران447محمود آبادروبروی شهرک خانه دریا دو طرفهبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران448محمود آبادروبروی شهرک خانه دریا دو طرفهبیلبورد32
لیست بیلبورد های مازندران449آملمیدان هزار سنگربیلبورد130
تعرفه بیلبورد های مازندران450مازندرانچالوس به تنکابن ورودی کلارآباد مقابل مدرسه شهید منتظری و شفقی کلاریپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران451مازندرانچالوس به تنکابن ورودی کلار آباد مقابل مدرسه شهید منتظری و شفقی کلاریپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران452قائمشهربه سمت ساری دید از ساری برد اولپل عابر54
تعرفه بیلبورد های مازندران453قائمشهربه سمت ساری دید از ساری برد دومپل عابر54
اجاره بیلبورد های مازندران454قائمشهردید از بابل برد اولپل عابر51
اجاره بیلبورد های مازندران455قائمشهردید از بابل برد دومپل عابر16
لیست بیلبورد های مازندران456بابلسربه سمت محمود آباد منطقه حاجی کلا برد اولپل عابر51
تعرفه بیلبورد های مازندران457بابلسربه سمت محمود آباد منطقه حاجی کلا برد دومپل عابر51
اجاره بیلبورد های مازندران458محمود آبادبه بابلسر منطقه بیشه کلا برد اولپل عابر56
لیست بیلبورد های مازندران459محمود آبادبه بابلسر منطقه بیشه کلا برد دومپل عابر56
تعرفه بیلبورد های مازندران460محمود آبادبه سمت آمل دید از محمود اباد برد اولپل عابر48
اجاره بیلبورد های مازندران461محمود آبادبه سمت آمل دید از محمود اباد برد دومپل عابر48
اجاره بیلبورد های مازندران462نوربه سمت نوشهر منطقه ملکار برد اولپل عابر56
اجاره بیلبورد های مازندران463نوربه سمت نوشهر منطقه ملکار برد دومپل عابر56
اجاره بیلبورد های مازندران464نوشهربه سمت نور منطقه امیر رود برد اولپل عابر60
لیست بیلبورد های مازندران465نوشهربه سمت نور منطقه امیر رود برد دومپل عابر60
تعرفه بیلبورد های مازندران466نوربه سمت نوشهر منطقه مزگاه برد اولپل عابر60
اجاره بیلبورد های مازندران467نوربه سمت نوشهر منطقه مزگاه برد اولپل عابر60
لیست بیلبورد های مازندران468چالوسکمربندی چالوس دید از چالوس برد اولپل عابر56
تعرفه بیلبورد های مازندران469چالوسکمربندی چالوس دید از چالوس برد دومپل عابر56
اجاره بیلبورد های مازندران470نوشهربه سمت نور منطقه لتینگان برد اولپل عابر52
اجاره بیلبورد های مازندران471نوشهربه سمت نور منطقه لتینگان برد دومپل عابر52
لیست بیلبورد های مازندران472نشتارودهتل پردیسان دید از تنکابن به نشتارود برد اولپل عابر56
تعرفه بیلبورد های مازندران473نشتارودهتل پردیسان دید از تنکابن به نشتارود برد دومپل عابر56
اجاره بیلبورد های مازندران474تنکابنمحور تنکابن منطقه آلکله دید از نشتارود به تنکابن برد اولپل عابر52
لیست بیلبورد های مازندران475تنکابنمحور تنکابن منطقه آلکله دید از نشتارود به تنکابن برد دومپل عابر52
تعرفه بیلبورد های مازندران476تنکابنتنکابن منطقه پلت کله دید از تنکابن به نشتارود برد اولپل عابر52
اجاره بیلبورد های مازندران477تنکابنتنکابن منطقه پلت کله دید از تنکابن به نشتارود برد دومپل عابر52
اجاره بیلبورد های مازندران478تنکابنولی اباد دید از نشتارود به تنکابن برد اولپل عابر48
لیست بیلبورد های مازندران479تنکابنولی اباد دید از نشتارود به تنکابن برد دومپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مازندران480رامسردوراهی هریس دید از تنکابن به رامسر برد اولپل عابر54
اجاره بیلبورد های مازندران481رامسردوراهی هریس دید از تنکابن به رامسر برد اولپل عابر54
لیست بیلبورد های مازندران482رامسرمنطقه کتالم دید از رامسر به تنکابن برد اولپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مازندران483رامسرمنطقه کتالم دید از رامسر به تنکابن برد دومپل عابر48
اجاره بیلبورد های مازندران484رامسرکمربندی تنکابن دید از تنکابن برد اولپل عابر54
اجاره بیلبورد های مازندران485رامسرکمربندی دید از تنکابن برد دومپل عابر54
اجاره بیلبورد های مازندران486چالوسنوشهر بهشت رضا دید از چالوس برد اولپل عابر63
اجاره بیلبورد های مازندران487چالوسنوشهر بهشت رضا دید از چالوس برد دومپل عابر63
لیست بیلبورد های مازندران488قائمشهرکمربندی قائمشهربیلبورد75
تعرفه بیلبورد های مازندران489آملاتوبان آمل به محمود اباد منطقه لامیزدهپل عابر90
اجاره بیلبورد های مازندران490بابلمحور بابل به آملپل عابر90
لیست بیلبورد های مازندران491آمل به بابل2 کیلومتر بعد از هرزار سنگر سالار محله وجه شرقیعرشه پل102
تعرفه بیلبورد های مازندران492آمل به بابل2 کیلومتر بعد از هرزار سنگر سالار محله وجه غربیعرشه پل102
اجاره بیلبورد های مازندران493آمل به بابل1 کیلومتر بعد از میدان هزار سنگربیلبورد50
اجاره بیلبورد های مازندران494آمل به بابلدابودشت جنب آروند صنعت کیلومتر 5بیلبورد50
لیست بیلبورد های مازندران495سارینکا هتل بادله جنب فرودگاه وجه شرقیعرشه پل84
تعرفه بیلبورد های مازندران496سارینکا هتل بادله جنب فرودگاه وجه غربیعرشه پل84
اجاره بیلبورد های مازندران497آمل به محمود آبادقبل از شهرک صنعتیبیلبورد عمودی50
لیست بیلبورد های مازندران498آمل به محمود آبادکیلومتر 12 گالشپل دید از تهرانعرشه پل60
تعرفه بیلبورد های مازندران499آمل به محمود آبادکیلومتر 12 گالشپل دید از شمالعرشه پل60
اجاره بیلبورد های مازندران500آمل به محمود آبادکیلومتر 10 لامیزده دید از تهرانعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران501آمل به محمود آبادکیلومتر 10 لامیزده دید از شمالعرشه پل90
لیست بیلبورد های مازندران502سرخرودیک کیلومتر مانده به خانه دریابیلبورد54
تعرفه بیلبورد های مازندران503نوررویان روبروی دانشگاه مازیار شرقیعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران504نوررویان روبروی دانشگاه مازیار غربیعرشه پل90
لیست بیلبورد های مازندران505نوررویان روبروی اداره ارشاد وجه شرقیعرشه پل90
تعرفه بیلبورد های مازندران506نوررویان روبروی اداره ارشاد وجه غربیعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران507نوشهرابتدای کمربندی نوشهر پارک سنگی وجه شرقیبیلبورد عمودی51
اجاره بیلبورد های مازندران508نوشهرابتدای کمربندی نوشهر پارک سنگی وجه غربیبیلبورد عمودی51
اجاره بیلبورد های مازندران509نوشهرپارک جنگلی سیسنگان وجه شرقیبیلبورد72
اجاره بیلبورد های مازندران510نوشهرپارک جنگلی سیسنگان وجه غربیبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران511چالوسبه سمت نمک آبورد اولین پل عابر پیاده وجه شمالیعرشه پل74
تعرفه بیلبورد های مازندران512چالوسبه سمت نمک آبورد اولین پل عابر پیاده وجه جنوبیعرشه پل74
اجاره بیلبورد های مازندران513چالوسآزادراه چالوس به مرزن آباد وجه موافقبیلبورد126
لیست بیلبورد های مازندران514چالوسآزادراه چالوس به مرزن آباد وجه مخالفبیلبورد126
تعرفه بیلبورد های مازندران515رامسرنرسیده به تلکابین دید از گیلانعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران516رامسرنرسیده به تلکابین دید از رامسرعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران517رامسرقبل از پلیس راه دید از گیلانعرشه پل84
اجاره بیلبورد های مازندران518رامسرقبل از پلیس راه دید از رامسرعرشه پل84
اجاره بیلبورد های مازندران519متل قوسی سرا دید از متل قوبیلبورد عمودی36
لیست بیلبورد های مازندران520نمک آبرودنرسیده به ایران کتان دید از کلارآبادبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های مازندران521نمک آبرودجنب ورودی شماره 1 مجتمع تفریحیبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران522نمک آبرودجنب ورودی شماره 2 مجتمع تفریحیبیلبورد72
لیست بیلبورد های مازندران523نمک آبرودجنب شهرک دریانوردان وجه شرقیعرشه پل90
تعرفه بیلبورد های مازندران524نمک آبرودجنب شهرک دریانوردان وجه غربیعرشه پل90
اجاره بیلبورد های مازندران525نمک آبرودروبروی هتل هایت دید از کلار آباد تابلوی دومبیلبورد عمودی80
اجاره بیلبورد های مازندران526تنکابنکمربندی تنکابن جنب ترمینال مسافربری وجه شرقیبیلبورد90
لیست بیلبورد های مازندران527تنکابنکمربندی تنکابن جنب ترمینال مسافربری وجه غربیبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مازندران528مازندرانامل به سمت بابل منطقه حسین آبادعرشه پل99
لیست بیلبورد های مازندران529مازندرانبابل به سمت آمل منطقه حسین آبادعرشه پل99
نوع خدمات
تبلیغات محیطی حومه مازندران
کد تابلومسیــرنشــــانـيتیپ تابلو متـراژ
اجاره بیلبورد های حومه مازندران1بابلسرخزرشهر شمالی جنوبی (ورودی)پل عابر90
لیست بیلبورد های حومه مازندران2بابلسرشهرک خزرشهر مقابل مجتمع پالم خروجیپل عابر90
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران3بابلسرشهرک خزرشهر مقابل مجتمع پالم ورودیپل عابر90
اجاره بیلبورد های حومه مازندران4تهران - مرزن آباد - چالوس تهران - مرزن آباد - چالوس روی پل ورودی آزاد راه بیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران5محمود آبادورودی محمود آباد روبروی پارک طاهباز مسیر رفتپل عابر100
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران6محمود آبادورودی محمود آباد روبروی پارک طاهباز مسیر برگشتپل عابر100
اجاره بیلبورد های حومه مازندران7تنکابنورودی تنکتابن منطقه ولی آباد مسیر رفتپل عابر100
اجاره بیلبورد های حومه مازندران8تنکابنورودی تنکابن منطقه ولی اباد مسیر برگشتپل عابر100
لیست بیلبورد های حومه مازندران9آملمحور آمل به بابل منطقه دابودشت ورودی شهربیلبورد افقی60
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران10آملمحور آمل به بابل منطقه دابودشت خروجی شهربیلبورد افقی60
اجاره بیلبورد های حومه مازندران11مرزن آبادورودی از تهران منطقه رزانبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران12مرزن آبادورودی از تهران روبروی نمایندگی ایران خودروبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران13مرزن آبادورودی از تهران روبروی رستوران شهرامبیلبورد72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران14مرزن آبادورودی از تهران روبروی پارک جنگلی سعد آبادبیلبورد60
اجاره بیلبورد های حومه مازندران15رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی پلاژهای شهرداریبیلبورد72
لیست بیلبورد های حومه مازندران16رامسرورودی از تنکابن روبروی پمپ بنزینبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران17رامسرورودی از تنکابن روبروی شهرک توریستی دریا سرابیلبورد72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران18رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی مجمتع ورزشی شهرداریبیلبورد72
لیست بیلبورد های حومه مازندران19رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی شهرک توریستی نیلگونبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران20رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی فروشگاه تونلبیلبورد72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران21رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی هتل کوثربیلبورد72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران22رامسرورودی رامسر از تنکابن روبروی باغ ملیبیلبورد72
لیست بیلبورد های حومه مازندران23چمستان (بلوار)ورودی شهر از آملتابلو72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران24چمستان (بلوار)ورودی شهر از نورتابلو50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران25مرزن آبادورودی بزرگراه سنگ جارتابلو افقی60
لیست بیلبورد های حومه مازندران26مرزن آبادمحله للجارتابلو افقی50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران27مرزن آبادورودی از تهران رستوران نودتابلو افقی72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران28مرزن آبادورودی شهر از تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های حومه مازندران29مرزن آبادورودی مرزن آباد پارک ولیعصربیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران30کلار آباد (بلوار)ورودی امیر دشتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران31کلار آباد (بلوار)ورودی متل قوبیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران32سلمانشهرورودی متل قو سی سرا 1بیلبورد50
لیست بیلبورد های حومه مازندران33سلمانشهرورودی متل قو سی سرا رستوران لالهبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران34سلمانشهرورودی متل قو مقابل بستنی نعمتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران35شیرودقبل از امام زاده ورودی شهرپل عابر90
اجاره بیلبورد های حومه مازندران36محمود آبادورودی از بابلسر قبل از رستوران راه چوبیعرشه پل120
لیست بیلبورد های حومه مازندران37عباس آبادخروجی به متل قوبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران38آملورودی بابل دابودشتبیلبورد84
اجاره بیلبورد های حومه مازندران39بلوار آزادیمقابل برق منطقه ای شرق به غرب خروجی ساریپل عابر56
لیست بیلبورد های حومه مازندران40بلوار آزادیمقابل برق منطقه ای غرب به شرق ورودی ساریپل عابر56
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران41بلوار امام رضاورودی به ساریپل عابر90
اجاره بیلبورد های حومه مازندران42بلوار امام رضاخروجی از ساریپل عابر90
قیمت بیلبورد های حومه مازندران43متل قوبه سمت رامسر عباس آباد ورودی شهر جنب پل کاظم آباد مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران44بابلورودی بابل زرگر شهر تابلوی دوم مسیر رفتبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران45متل قورامسر ورودی عباس آباد جنب کارواش مهدی مسیر رفتبیلبورد60
قیمت بیلبورد های حومه مازندران46متل قوورودی متل قو مسیر رفتبیلبورد48
لیست بیلبورد های حومه مازندران47محمود آبادورودی محمود آباد جنب اکبر جوجه مسیر برگشتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران48محمود آبادورودی محمود آباد از سمت ایزد شهر جنب شهرک نفت مسیر رفتبیلبورد72
قیمت بیلبورد های حومه مازندران49ساریبه سمت قائمشهر ورودی ساری مسیر رفتبیلبورد80
قیمت بیلبورد های حومه مازندران50چالوسآزادراه تهران شمال ورودی چالوس مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران51محمود آبادورودی محمود آباد جنب اکبر جوجه مسیر رفتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران52بابلورودی بابل زرگر شهر تابلوی دوم مسیر برگشتبیلبورد72
قیمت بیلبورد های حومه مازندران53متل قوبه سمت رامسر ورودی عباس آباد جنب کارواش مهدی مسیر برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران54نوشهرخروجی شهر به سمت نور مسیر رفتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران55محمود آبادورودی محمود آباد از سمت ایزدشهر جنب پل شرکت نفت تابلو دوم مسیر رفتبیلبورد72
قیمت بیلبورد های حومه مازندران56متل قوورودی متل قو مسیر برگشتبیلبورد48
قیمت بیلبورد های حومه مازندران57متل قوبه سمت رامسر عباس آباد ورودی شهر جنب پل کاظم رود مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران58ساریبه سمت قائمشهر ورودی ساری مسیر برگشتبیلبورد80
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران59بابلمیدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان هلال احمر دید از ورودی تهران 1پل عابر36
قیمت بیلبورد های حومه مازندران60بابلمیدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان هلال احمر دید از ورودی تهران 2پل عابر36
لیست بیلبورد های حومه مازندران61بابلمیدان کارگر بلوار شیخ طبرسی به سمت میدان هلال احمر دید از ورودی تهران 3پل عابر36
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران62بابلوردی شهر دید از قائمهشربیلبورد54
قیمت بیلبورد های حومه مازندران63بابلخروجی شهر به سمت قائمشهر دید از بابلبیلبورد54
قیمت بیلبورد های حومه مازندران64بابلورودی شهر دید از آمل جنب فروشگاه شهاببیلبورد54
لیست بیلبورد های حومه مازندران65بابلخروجی شهر به سمت آمل دید از بابل جنب فروشگاه شهاببیلبورد54
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران66موزیرجخروجی به سمت تهرانبیلبورد افقی54
قیمت بیلبورد های حومه مازندران67موزیرجورودی از تهرانبیلبورد افقی54
لیست بیلبورد های حومه مازندران68بابلخروجی به سمت آمل جنب درمانگاه آبادیانپل عابر54
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران69بابلخروجی از بابل روبروی بیمارستان مهرگانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های حومه مازندران70نورورودی شهر محمود آباد بعد از فرودگاه آدیداس دید از نوربیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران71نورورودی شهر محمود آباد بعد از فرودگاه آدیداس دید از محمود آبادبیلبورد50
لیست بیلبورد های حومه مازندران72عباس آبادورودی شهر روبروی ایران خودرو لاهوتی 1بیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران73عباس آبادورودی شهر رو به روی ایران خودرو لاهوتی 2بیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران74محمود آبادووردی شهر از نور ابتدای کنار گذر 35 متریبیلبورد50
لیست بیلبورد های حومه مازندران75رویانورودی شهر از نوشهربیلبورد50
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران76رویانخروجی شهر به سمت نوشهربیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران77محمود آبادورودی شهربیلبورد18
اجاره بیلبورد های حومه مازندران78محمود آبادورودی شهر از آمل دو طرفهبیلبورد60
لیست بیلبورد های حومه مازندران79محمود آبادورودی شهر از آمل پمپ بنزینبیلبورد21
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران80چالوسورودی ابتدای کمربندی چالوسپل عابر74
اجاره بیلبورد های حومه مازندران81چالوسخروجی چالوس انتهای کمربندی چالوسپل عابر74
لیست بیلبورد های حومه مازندران82مرزن آبادورودی کلاردشت تابلوی اولبیلبورد35
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران83مرزن آبادورودی کلاردشت تابلوی دومبیلبورد40
اجاره بیلبورد های حومه مازندران84مرزن آبادورودی کلاردشت تابلوی سوم جنب دانشگاه گلدشتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران85مرزن آبادورودی کلاردشت تابلوی سوم جنب دانشگاه گلدشتبیلبورد50
لیست بیلبورد های حومه مازندران86کلاردشت ورودی 500 متر مانده به داشنگاه گلدشتبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران87کلاردشت خروجی 500 متر بعد از دانشگاه گلدشتبیلبورد40
اجاره بیلبورد های حومه مازندران88کلاردشت ورودی کلاردشت 700 متر مانده به دانشگاه گلدشتبیلبورد40
لیست بیلبورد های حومه مازندران89کلاردشت خروجی کلدشت 700 متر بعد از دانشگاه گلدشتبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران90جاده چالوسسمت کرج به چالوس لاین موافق طبقه فوقانی مجتمع خدماتی و بهداشتی شهر آسارابیلبورد40
اجاره بیلبورد های حومه مازندران91جاده چالوسسمت چالوس به کرج لاین موافق طبقه فوقانی مجتمع خدماتی و بهداشتی شهر آسارابیلبورد40
اجاره بیلبورد های حومه مازندران92کرج به چالوسجنب رستوران نمونه کاهاراستند15
لیست بیلبورد های حومه مازندران93کرج به چالوسبعد از پل خواب نرسیده به شهرداریاستند15
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران94کرج به چالوسری زمین روبروی آتش نشانیاستند15
اجاره بیلبورد های حومه مازندران95کرج به چالوسنرسیده به پیچ سبتیک قبل از بخشداریاستند15
لیست بیلبورد های حومه مازندران96کرج به چالوسبعد از آسارا جنب باغ معتمد (تابلوی اول)استند12
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران97کرج به چالوسبعد از آسارا جنب باغ معتمد (تابلوی دوم)استند12
اجاره بیلبورد های حومه مازندران98کرج به چالوسبعد از آسارا جنب باغ معتمد (تابلوی سوم)استند12
اجاره بیلبورد های حومه مازندران99کرج به چالوسبعد از آسارا جنب باغ معتمد (تابلوی چهارم)استند12
لیست بیلبورد های حومه مازندران100کرج به چالوسبعد از کمپ ایران خودرواستند12
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران101چالوس به کرجماهان ورودی کیاسراستند15
اجاره بیلبورد های حومه مازندران102چالوس به کرجقبل از نان و عسل روبروی سرویس بهداشتیاستند15
لیست بیلبورد های حومه مازندران103چالوس به کرجآسارا نرسیده به بخشداری ورودی تکیهاستند15
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران104چالوس به کرجآسارا جنب تصفیه خانه تابلوی سمت راستاستند15
اجاره بیلبورد های حومه مازندران105چالوس به کرجآسارا جنب تصفیه خانه تابلوی سمت چپاستند15
اجاره بیلبورد های حومه مازندران106آزادیمقابل برق منطقه ای شرق به غرب خروجی ساریپل عابر56
لیست بیلبورد های حومه مازندران107آزادیمقابل برق منطقه ای غرب به شرق ورودی ساریپل عابر56
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران108امام رضاورودی به ساریپل عابر90
اجاره بیلبورد های حومه مازندران109امام رضاخروجی از ساریپل عابر90
لیست بیلبورد های حومه مازندران110آملخروجی آمل به تهران نرسیده به پل رو گذربیلبورد32
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران111آملخروجی آمل به تهران نرسیده به پل رو گذر کمربندیبیلبورد50
اجاره بیلبورد های حومه مازندران112آملخیابان امام رضا ورودی پل دوازده چشمهبیلبورد32
اجاره بیلبورد های حومه مازندران113آملورودی آمل از محمود آباد بعد از کمربندیبیلبورد56
لیست بیلبورد های حومه مازندران114فریدونکنارمحمود اباد ورودی شهر محمود ابادبیلبورد45
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران115فریدونکنارمحمود اباد خروجی شهربیلبورد45
اجاره بیلبورد های حومه مازندران116قائمشهربه سمت بابلسر ورودی شهرک صنعتی سنگتابپل عابر45
لیست بیلبورد های حومه مازندران117قائمشهربه سمت بابلسر ورودی شهرک صنعتی سنگتابپل عابر45
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران118نوشهربه سمت نور 15 کیلومتر بعد از خروجی نوشهربیلبورد48
اجاره بیلبورد های حومه مازندران119ساریجنب رستوران نمونه کاهارپل عابر90
اجاره بیلبورد های حومه مازندران120سرخرودورودی فریدونکنارعرشه پل84
لیست بیلبورد های حومه مازندران121سرخرودخروجی فریدونکنارعرشه پل84
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران122خزرشهرورودی خزرشهر تابلوی دومبیلبورد32
اجاره بیلبورد های حومه مازندران123ایزدشهرورودی ایزدشهر از نوربیلبورد عمودی28
لیست بیلبورد های حومه مازندران124سیسنگانورودی پارک جنگلی سیسنگان دید از نوشهربیلبورد58
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران125چالوسخروجی چالوس انتهای کمربندی جنب آتش نشانی وجه شمالیعرشه پل74
اجاره بیلبورد های حومه مازندران126چالوسخروجی چالوس انتهای کمربندی جنب آتش نشانی وجه جنوبیعرشه پل72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران127نشتارودورودی نشتارود دید از تنکابنبیلبورد72
لیست بیلبورد های حومه مازندران128نشتارودخروجی نشتارود دید از عباس آبادبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران129متل قوخروجی متل قو از متل قوبیلبورد120
اجاره بیلبورد های حومه مازندران130متل قودید از کلار آباد نبش خیابان فلاحی وجه شرقیبیلبورد72
لیست بیلبورد های حومه مازندران131متل قودید از کلار آباد نبش خیابان فلاحی وجه غربیبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران132متل قوقبلاز برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت راستعرشه پل72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران133متل قوقبلاز برج عظیم زاده دید از عباس آباد سمت چپعرشه پل72
اجاره بیلبورد های حومه مازندران134ساریوروردی ساری دید از قائم شهر به ساری راستبیلبورد49
لیست بیلبورد های حومه مازندران135ساریوروردی ساری دید از قائم شهر به ساری چپبیلبورد49
تعرفه بیلبورد های حومه مازندران136قائم شهرورودی ساری دید از ساری به قائمشهر سمت راستبیلبورد49
اجاره بیلبورد های حومه مازندران137قائم شهرورودی ساری دید از ساری به قائمشهر سمت چپبیلبورد49
اجاره بیلبورد های حومه مازندران138ساریورودی شهر ساری جنب اداره هواشناسی تابلوی سمت راستپیشانی پل عابر90
لیست بیلبورد های حومه مازندران139ساریورودی شهر ساری جنب اداره هواشناسی تابلوی سمت چپپیشانی پل عابر90