اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
بیلبورد در استان کهگیلویه و بویر احمد

بیلبورد در استان کهگیلویه و بویر احمد (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد یاسوج|لیست قیمت بیلبورد های کهگیلویه و بویر احمد یاسوج|لیست اجاره بیلبوردهای یاسوج| اجاره بیلبورد یاسوج کهگیلویه و بویر احمد: 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی یاسوج
کد تابلومسیرنشــــانـينوع سازه متـراژ
کل
اجاره بیلبورد های یاسوج1میدان امام حسین 1میدان امام حسین (استانداری) ابتدای بلوار بویر احمدبیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج2میدان امام حسین 2میدان امام حسین (استانداری) روبروی هنرستان طالقانیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج3مطهری 1بلوار مطهری از سمت جهاد به بلوار مطهریبیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج4تقاطع عدالت 1تقاطع عدالت به سمت بلوار مطهریبیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج5تقاطع عدالت 2از سمت بلوار مطهری به تقاطع عدالتبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج6میدان عدل 1میدان انقلاب به سمت بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج7میدان عدل 2میدان انقلاب از مست بلوار عدل به میدان انقلاب (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج8میدان عدل 3نبش میدان انقلاب به سمت بلوار انقبلاب (دو وجهی)بیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج9میدان عدل 4نبش مبدان انقلاب از سمت بلوار انقلاب به میدان انقلاب (دو وجهی)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج10میدان عدل 5ابتدای خیابان امام خمینی از سمت میدان انقلاب (تک وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج11عدل 1ابتدای بلوار عدل از سمت بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج12عدل 2ابتدای بلوار عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج13عدل 3ابتدای عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج14عدل 4بلوار عدل از بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج15عدل 5بلوار عدل از بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج16عدل 6بلوار عدل از بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج17عدل 7بلوار عدل از بلوار مطهری به سمت بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج18عدل 8بلوار عدل از سمت بلوار عدل به بلوار مطهری (دو وجهی)بیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج19عدل 9بلوار عدل بلوار مطهری به بلوار عدل (دو وجهی)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج21اسقلال 1بلوار استقلال (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج22استقلال 2بلوار استقلال (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج23استقلال 3بلوار استقلال (دو وجهی)بیلبورد32
لیست بیلبورد های یاسوج24استقلال 4بلوار استقلال (دو وجهی)بیلبورد32
تعرفه بیلبورد های یاسوج25معلم 1میدان معلم اولین تابلو از میدان سنگی به سمت شیرازبیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج26معلم 2میدان معلم دومین تابلو از میدان سنگی به سمت شیرازبیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج27معلم 3میدان معلم سومین از میدان سنگی به سمت شیرازبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج28معلم 4میدان معلم ورودی یاسوج از شیراز به سمت میدان سنگی روبروی اموزش و پرورش جنب اتاقک جهانگردیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج29معلم 5پا آبشار به سمت میدان معلم روبروی آموزش و پرورش بیلبورد32
اجاره بیلبورد های یاسوج30معلم 6پل آبشار به میدن معلم روبروی نوسازی مدارسبیلبورد18
لیست بیلبورد های یاسوج31میدان سنگی 1میدان سنگی نبش خیابان ارتش روبروی بنیاد نخبگانبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های یاسوج32میدان سنگی 2میدان سنگی نبش بلوار ستارخانبیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج33اکبر آباد 1بلوار هرمزپور (اکبر آباد) از پل بشار به میدان هفت سین دید از یاسوج به شیراز دو وجهیبیلبورد15
لیست بیلبورد های یاسوج34اکبر آباد 2بلوار هرمزپور (اکبر آباد) از میدان هفت سین به پل بشار دید از شیراز به یاسوح دو وجهیبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های یاسوج35اکبر آباد 3بلوار هرمزپور (اکبرآباد) از میدان هفت سین به میدان آریوبرزن از یاسوج به شیراز (دو وجهی)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های یاسوج36اکبر آباد 4بلوار هرمزپور (اکبر آباد) میدان آریوبرزن به میدان هفت سین از شیراز به یاسوج (دو وجهی)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های یاسوج37اکبر آباد 5بلوار هرمزپور 0اکبرآباد) از میان آریو برزن به سمت شیراز (دو وجهی)بیلبورد15
لیست بیلبورد های یاسوج38اکبر آباد 6بلوار هرمزپور (اکبر آباد) ورودی یاسوج از شیراز به سمت میدان آریو برزن (دو وجهی)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های یاسوج39جهاد 1میدان جهاد به سمت میدان مطهری (تک وجهی)تابلو32
اجاره بیلبورد های یاسوج40جانبار 1نبش میدان جانباز به سمت میدان هفت تیر (تک وجهی)بیلبورد15
لیست بیلبورد های یاسوج41جانباز 2میدان جانباز از سمت میدان هفت تیر (تک وجهی)بیلبورد18
تعرفه بیلبورد های یاسوج42ارم 1بلوار ارم روبروی اداره آب و فاضلاب (دو وجهی)بیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج43ارم 2بلوار ارم روبروی اداره آب و فاضلاب به سمت جاده آبشاربیلبورد18
اجاره بیلبورد های یاسوج44هفت تیر 3میدان هفت تیرتابلو12
لیست بیلبورد های یاسوجبلوار اکبر اباددید از یاسوج به شیرازتابلو15
تعرفه بیلبورد های یاسوجبلوار اکبر اباددید از شیراز به یاسوجتابلو15
اجاره بیلبورد های یاسوج47پل بشارپل بشار از میدان معلم به سمت شیرازپل32
لیست بیلبورد های یاسوج48پل شهر بازی 1یاسوج به شیراز نرسیده به میدان معلمپل45
تعرفه بیلبورد های یاسوج49پل شهربازی 2شیراز به یاسوج نرسیده به میدان معلمپل45
اجاره بیلبورد های یاسوج50پل هفت تیر 1از هفت تیر به سمت میدان شهداپل عابر36
اجاره بیلبورد های یاسوج51پل هفت تیر 2از هفت تیر به سمت میدان شهداپل عابر36
لیست بیلبورد های یاسوج52پل هفت تیر 3از میدان شهدا به سمت هفت تیرپل عابر36
تعرفه بیلبورد های یاسوج53پل هفت تیر 4از میدان شهدا به سمت هفت تیرپل عابر36
لیست بیلبورد های یاسوج54پل معلم 1میدان معلم روبروی مجتمع فرهنگی دید از یاسوج به شیرازپل عابر80
لیست بیلبورد های یاسوج55پل معلم 2میدان معلم بین پل بشار و میدان سنگی دید از شیراز به یاسوجپل عابر30
لیست بیلبورد های یاسوج56پل معلم 3میدان معلم بین پل بشار و میدان سنگی دید از شیراز به یاسوجپل عابر30
لیست بیلبورد های یاسوج57علوم پزشکی 1بلوار مطهری روبروی دانشکده علوم پزشکی از سمت میدان جهاد به مطهریپل عابر30
لیست بیلبورد های یاسوج58علوم پزشکی 1بلوار مطهری روبروی دانشکده علوم پزشکی از سمت مطهری به میدان جهادپل عابر30
لیست بیلبورد های یاسوج59پل اکبر آباد 1اکبر آباد روبروی کارخانه قند دید از هفت سین به بشارپل عابر30
لیست بیلبورد های یاسوج60پل اکبر آباد 2اکبر آباد روبروی کارخانه قند دید از بشار هفت سینپل عابر30
اجاره بیلبورد های یاسوج61پل شهرداریخیابان 60 متری رو به روی شهرداری یاسوجپل عابر60
لیست بیلبورد های یاسوج62پل شهرداریخیابان 60 متری رو به روی شهرداری یاسوجپل عابر60