اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان کرمانشاه

اجاره بیلبورد در استان کرمانشاه (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد کرمانشاه|لیست قیمت بیلبورد های کرمانشاه|لیست اجاره بیلبوردهای کرمانشاه| اجاره بیلبورد  کرمانشاه : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرمانشاه
ردیفمسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
لیست بیلبورد های کرمانشاه1دبیر اعظمخیابان دبیر اعظم شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو232
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه2میدان کاشانیمیدان کاشانی پیشانی مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو192
اجاره بیلبورد های کرمانشاه3میدان کاشانیمیدان کاشانی جنب مجتمع تجاری ارگ غرب به شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو171
لیست بیلبورد های کرمانشاه4میدان کاشانیمیدان کاشانی وسط میدان جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه5میدان آزادیمیدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان A - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه6میدان آزادیمیدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان b - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه7میدان آزادیمیدان آزادی (پل مکانیزه) دید از کل میدان c - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو60
لیست بیلبورد های کرمانشاه8میدان آزادیمیدان آزادی (پل مکانیزه) شمال به جنوب a - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو60
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه9میدان آزادیمیدان آزادی (پل مکانیزه) شمال به جنوب b - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو60
اجاره بیلبورد های کرمانشاه10میدان آزادیپل عابر میدان آزادی شهید قندی شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر45
لیست بیلبورد های کرمانشاه11میدان آزادیپل عابر میدان آزادی شهید قندی جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه12میدان آزادیپل عابر میدان آزادی خیابان سیلو (امجدیان) دید از میدان غرب به شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه13میدان آزادیپل عابر میدان آزادی خیابان سیلو (امجدیان) دید از میدان شرق به غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه14فردوسیمیدان فردوسی ضلع جنوب شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو پریزما18
لیست بیلبورد های کرمانشاه15نوبهارچهارراه نوبهار ضلع جنوب شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو پریزما24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه16ارشادپل عابر چهارراه ارشاد شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر40
اجاره بیلبورد های کرمانشاه17شهید بهشتیخیابان شهید بهشتی پل عابر پیاده پارک شاهد جنوب به شمال (نمایشگاه بین المللی) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر42
لیست بیلبورد های کرمانشاه18شهید بهشتیخیابان شهید بهشتی پل عابر پیاده پارک شاهد شمال به جنوب(نمایشگاه بین المللی) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه19فروشگاه رفاهپل عابر بلوار طاقبستان فروشگاه رفاه جنوب به شمال (به سمت طاقبستان) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر27
اجاره بیلبورد های کرمانشاه20فروشگاه رفاهپل عابر بلوار طاقبستان فروشگاه رفاه شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر27
اجاره بیلبورد های کرمانشاه21طاقبستانپل عابر طاقبستان حضرت معصومه جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر33
لیست بیلبورد های کرمانشاه22طاقبستانپل عابر بلوار طابستان بیمارستان حضرت معصومه شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر33
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه23شهید بهشتیبلوار شهید بهشتی بیمارستان طالقانی جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو26
اجاره بیلبورد های کرمانشاه24شهید بهشتیبلوار شهید بهشتی بیمارستان طالقانی شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو26
لیست بیلبورد های کرمانشاه25میدان آزادگانپل عابر میدان آزادگان دید از میدان شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر49
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه26میدان آزادگانپل عابر میدان آزادگان جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل عابر49
اجاره بیلبورد های کرمانشاه27مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو34
اجاره بیلبورد های کرمانشاه28مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو17
لیست بیلبورد های کرمانشاه29مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو16
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه30مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو16
اجاره بیلبورد های کرمانشاه31مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو8
لیست بیلبورد های کرمانشاه32مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو16
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه33مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو16
اجاره بیلبورد های کرمانشاه34مجتمع ارگداخل مجتمع تجاری ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)تابلو32
اجاره بیلبورد های کرمانشاه35مجتمع ارگستون های داخل ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)ستون6
لیست بیلبورد های کرمانشاه36مجتمع ارگستون های داخل ارگ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)ستون6
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه37بلوار کشوریبلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر - شرق به غربپل عابر54
اجاره بیلبورد های کرمانشاه38بلوار کشوریبلوار کشوری (بزرگراه مقابل فرودگاه) ورودی شهر - شرق به غربپل عابر54
لیست بیلبورد های کرمانشاه39امام خمینیبزرگراه امام خمینی (ضلع غربی فرودگاه) شمال به جنوبپل عابر45
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه40امام خمینیبزرگراه امام خمینی (به سمت فرودگاه) جنوب به شمالپل عابر54
اجاره بیلبورد های کرمانشاه41امام خمینیبزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) شمال به جنوبپل عابر45
اجاره بیلبورد های کرمانشاه42امام خمینیبزرگراه امام خمینی (تقاطع بلوار کشاورز) جنوب به شمالپل عابر54
لیست بیلبورد های کرمانشاه43بلوار عشایربلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی- غرب به شرقپل سواره54
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه44بلوار عشایربلوار عشایر (میدان ایثار) عرشه پل کمربندی- شرق به غربپل سواره54
قیمت بیلبورد های کرمانشاه45آزادیمیدان آزادی دید از ورودی بلوار کارگر (غرب میدان) - 3 وجهی ثابتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های کرمانشاه46آزادیمیدان آزادی دید از شمال میدان - 3 وجهی ثابتبیلبورد50
لیست بیلبورد های کرمانشاه47آزادیمیدان آزادی دید از جنوب میدان - 3 وجهی ثابتبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه48بزرگراه کربلابزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون شرق به غرببیلبورد50
قیمت بیلبورد های کرمانشاه49بزرگراه کربلابزرگراه کربلا مقابل آثار باستانی بیستون غرب به شرق بیلبورد50
اجاره بیلبورد های کرمانشاه50بزرگراه کربلابزرگراه کربلا بیستون غرب به شرق بیلبورد50
لیست بیلبورد های کرمانشاه51کنگاورکنگاور استرابورد12
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه52صحنهصحنهاسترابورد12
قیمت بیلبورد های کرمانشاه53سی متریچهارراه سی متری ضلع غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد عمودی15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه54سی متریچهارراه سی متری ضلع جنوبی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد عمودی15
لیست بیلبورد های کرمانشاه5522 بهمنمیدان برق رفیوژبلوار - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد عمودی15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه5622 بهمنمیدان برق رفیوژبلوار - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد عمودی15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه57میدان نفتضلع شمالی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد عمودی15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه58خیابان فردوسیجنب پمپ بنزین شمال به جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد24
لیست بیلبورد های کرمانشاه59خیابان فردوسیجنب پمپ بنزین جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه60آزادیابتدای مدرس - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد24
قیمت بیلبورد های کرمانشاه61آزادیابتدای شهید بهشتی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه62کاشانیابتدای خیابان هلال احمر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پریزما15
لیست بیلبورد های کرمانشاه63فردوسیمیدان فردوسی ابتدای خیابان دلگشا - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه64فردوسیضلع شمالی میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه65شهرداریضلع شمالی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه66شهرداریضلع غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
لیست بیلبورد های کرمانشاه67شهرداریضلع شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه68شهرداریجنب بانک اقتصاد نوین - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
قیمت بیلبورد های کرمانشاه69شهرداریپارکینگ شهرداری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
اجاره بیلبورد های کرمانشاه70اجاقچهارراه اجاق جنوب به شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد15
لیست بیلبورد های کرمانشاه71میدان امامضلع شمالی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد24
تعرفه بیلبورد های کرمانشاه72آزادگانضلع جنوبی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد24
قیمت بیلبورد های کرمانشاه73شهید جعفرینبش خیابان سجادبیلبورد15