اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان کرمان

اجاره بیلبورد در استان کرمان (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد کرمان|لیست قیمت بیلبورد های کرمان|لیست اجاره بیلبوردهای کرمان| اجاره بیلبورد  کرمان : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرمان
کدمسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
اجاره بیلبورد های کرمان1استقلالخیابان استقلال-میدان آزادی به طرف چهار راه خواجو -سمت راستپل عابر39
لیست بیلبورد های کرمان2استقلالخیابان استقلال-میدان آزادی به طرف چهار راه خواجو -سمت چپپل عابر39
تعرفه بیلبورد های کرمان3استقلالخیابان استقلال- چهار راه خواجو به طرف میدان آزادی- سمت راستپل عابر39
اجاره بیلبورد های کرمان4استقلالخیابان استقلال-چهار راه خواجو به طرف میدان آزادی- سمت چپپل عابر39
لیست بیلبورد های کرمان5 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه -سمت راستپل عابر33
تعرفه بیلبورد های کرمان6 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- وسطپل عابر25
اجاره بیلبورد های کرمان7 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -میدان آزادی به طرف فرودگاه- سمت چپپل عابر33
اجاره بیلبورد های کرمان8 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت راستپل عابر33
لیست بیلبورد های کرمان9 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- وسطپل عابر25
تعرفه بیلبورد های کرمان10 جمهوریبلوار جمهوری- تقاطع هزار و یکشب -فرودگاه به طرف میدان آزادی- سمت چپپل عابر33
اجاره بیلبورد های کرمان11شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه - سمت راستپل عابر60
لیست بیلبورد های کرمان12شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه - وسطپل عابر60
تعرفه بیلبورد های کرمان13شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - میدان آزادی به طرف فرودگاه-سمت چپپل عابر22
اجاره بیلبورد های کرمان14شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت راستپل عابر22
اجاره بیلبورد های کرمان15شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی -سمت وسطپل عابر60
لیست بیلبورد های کرمان16شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی-جنب پارک باهنر - فرودگاه به طرف میدان آزادی-سمت چپپل عابر60
تعرفه بیلبورد های کرمان17 هوانیروز سه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاهتابلو27
اجاره بیلبورد های کرمان18 هوانیروزسه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاهتابلو27
لیست بیلبورد های کرمان19 هوانیروزسه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاهتابلو27
تعرفه بیلبورد های کرمان20 هوانیروزسه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاهتابلو27
اجاره بیلبورد های کرمان21 هوانیروزسه راه هوانیروز از آزادی به فرودگاهتابلو30
اجاره بیلبورد های کرمان22 هوانیروزسه راه هوانیروز ورودی هوانیروزتابلو72
لیست بیلبورد های کرمان23 هوانیروزسه راه هوانیروز ورودی هوانیروزتابلو72
تعرفه بیلبورد های کرمان24 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو27
اجاره بیلبورد های کرمان25 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو27
لیست بیلبورد های کرمان26 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو27
تعرفه بیلبورد های کرمان27 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو27
اجاره بیلبورد های کرمان28 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو27
اجاره بیلبورد های کرمان29 هوانیروزسه راه هوانیروز خروجی هوانیروزتابلو30
لیست بیلبورد های کرمان30 هوانیروزسه راه هوانیروز برگشت از فرودگاه به آزادیتابلو60
تعرفه بیلبورد های کرمان31نشاطداخل استخر نشاطتابلو5
اجاره بیلبورد های کرمان32بلوار جمهوریبلوار جمهوری روبروی راهنمایی و رانندگی- به سمت فرودگاه- سمت چپپل عابر پیاده45
لیست بیلبورد های کرمان33میدان کوثرورودی هزارو یک شب- وسطپل عابر پیاده57
تعرفه بیلبورد های کرمان34میدان کوثرورودی آزادگان- سمت راستپل عابر پیاده45
اجاره بیلبورد های کرمان35باغملیبعد از چهارراه به سمت کاظمی - سمت چپپل عابر پیاده33
اجاره بیلبورد های کرمان36 جمهوریبلوار جمهوری روبروی راهنمایی و رانددگی به سمت فرودگاهپل عابر پیاده45
لیست بیلبورد های کرمان37بزرگراه امامروبروی شهرک مطهری دید از سه راه سیلو- سمت راستپل عابر پیاده36
تعرفه بیلبورد های کرمان38بزرگراه امامروبروی شهرک افضلی پور دید از تقاطعپل عابر پیاده54
اجاره بیلبورد های کرمان39بلوار قدسدید از مطهری- سمت راستپل عابر پیاده41
لیست بیلبورد های کرمان40هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 33- به سمت ماهانپل عابر پیاده36
تعرفه بیلبورد های کرمان41هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 33- به سمت ماهانپل عابر پیاده49
اجاره بیلبورد های کرمان42هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 33- به سمت کرمانپل عابر پیاده36
اجاره بیلبورد های کرمان43هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 33- به سمت کرمانپل عابر پیاده49
لیست بیلبورد های کرمان44هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 262- به سمت ماهانپل عابر پیاده36
تعرفه بیلبورد های کرمان45هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 262- به سمت ماهانپل عابر پیاده49
اجاره بیلبورد های کرمان46هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 262- به سمت کرمانپل عابر پیاده36
لیست بیلبورد های کرمان47هفت باغ علویهفت باغ علوی- تیر 262- به سمت کرمانپل عابر پیاده49
تعرفه بیلبورد های کرمان48ساین روف اطلسساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 1بیلبورد36
اجاره بیلبورد های کرمان49ساین روف اطلسساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 2بیلبورد36
اجاره بیلبورد های کرمان50ساین روف اطلسساین روف اطلس چهارراه ولیعصر 3بیلبورد36
لیست بیلبورد های کرمان51امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت دانشگاه باهنر لاین اصلیبیلبورد51
تعرفه بیلبورد های کرمان52امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت دانشگاه باهنر لاین فرعیبیلبورد51
اجاره بیلبورد های کرمان53امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت بازرگانی لاین اصلی بیلبورد51
لیست بیلبورد های کرمان54امام خمینی بین زیر گذر ابوذر و زیر گذر باهنر به سمت بازرگانی لاین فرعی بیلبورد51
تعرفه بیلبورد های کرمان55باغ شاهزادهیک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزادهبیلبورد108
اجاره بیلبورد های کرمان56بمحد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بمبیلبورد108
اجاره بیلبورد های کرمان57بمکرمان جنب پلیس راهبیلبورد99
لیست بیلبورد های کرمان58کرمانمحور باغ شاهزاده به کرمانبیلبورد102
تعرفه بیلبورد های کرمان59بمکرمان 2 کیلومتر بعد از پلیس راه کرمانبیلبورد102
اجاره بیلبورد های کرمان60شهر ماهانبه سمت کرمان وباغ شاهزاده روبروی پمپ بنزینبیلبورد99
لیست بیلبورد های کرمان61بزرگراه امامخروجی هفت باغبیلبورد108
تعرفه بیلبورد های کرمان62ماهانکرمان قبل از سیلوبیلبورد96
اجاره بیلبورد های کرمان63ماهانکرمان جنب پمپ بنزین بعد از سیلوبیلبورد96
اجاره بیلبورد های کرمان64ماهاننرسیده به دوراهی سیرچبیلبورد96
لیست بیلبورد های کرمان65بزرگراه امام خمینیروبروی ایستگاه راه آهنبیلبورد108
تعرفه بیلبورد های کرمان66بزرگراه امام خمینیروبروی ایستگاه راه آهنبیلبورد108
اجاره بیلبورد های کرمان67شفاچهارراه شفاتابلو15
لیست بیلبورد های کرمان68چمرانسه راه شمال جنوبی ابتدای چمرانتابلو13
تعرفه بیلبورد های کرمان69مطهریپارک مطهری روبروی درب فروشگاه رفاه 1تابلو13
اجاره بیلبورد های کرمان70میدان هفت باغخروج از کرمان لاین اصلیپل عابر56
اجاره بیلبورد های کرمان71میدان هفت باغخروچ از کرمان لاین وسطپل عابر56
لیست بیلبورد های کرمان72میدان هفت باغخروج از کرمان لاین فرعیپل عابر56
تعرفه بیلبورد های کرمان73میدان هفت باغورود به کرمان لاین اصلیپل عابر56
اجاره بیلبورد های کرمان74میدان هفت باغورود به کرمان لان وسطپل عابر56
لیست بیلبورد های کرمان75میدان هفت باغورود به کرمان لاین فرعیپل عابر56
تعرفه بیلبورد های کرمان76پارک مسافرخروج از کرمان لاین اصلیپل63
اجاره بیلبورد های کرمان77پارک مسافرخروج از کرمان لاین وسطپل63
اجاره بیلبورد های کرمان78پارک مسافرخروج از کرمان لاین فرعیپل63
لیست بیلبورد های کرمان79پارک مسافرورود به کرمان لاین اصلیپل63
تعرفه بیلبورد های کرمان80پارک مسافرورود به کرمان لاین وسطپل63
اجاره بیلبورد های کرمان81پارک مسافرورود به کرمان لاین فرعیپل63
لیست بیلبورد های کرمان82بلوار جمهوریبلوار جمهوری- جنب همزه (حدفاصل آزادی و هزار و یک شب)پل33
تعرفه بیلبورد های کرمان83بلوار جمهوریبلوار جمهوری- جنب همزه (حدفاصل هزار و یک شب و آزادی)پل33
اجاره بیلبورد های کرمان84بلوار جمهوریبلوار جمهوری- جنب نادر (آزادی به طرف امام جمعه)پل33
اجاره بیلبورد های کرمان85بلوار جمهوریبلوار جمهوری- جنب نادر (امام جمعه به طرف آزادی)پل33
لیست بیلبورد های کرمان86بلوار جمهوریبلوار جمهوری- سه راه هوا نیروز (فرودگاه به سمت آزادی)پل42
تعرفه بیلبورد های کرمان87بلوار جهادبلوار جهاد- (طهماسب آباد به طرف اقبال)پل45
اجاره بیلبورد های کرمان88بلوار جهادبلوار جهاد- ( اقبال به طرف طهماسب آباد A)پل36
لیست بیلبورد های کرمان89بلوار جهادبلوار جهاد- ( اقبال به طرف طهماسب آباد B)پل39
تعرفه بیلبورد های کرمان90بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- اتو رفسنجان به طرف آزادی Aپل45
اجاره بیلبورد های کرمان91بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- اتو رفسنجان به طرف آزادی Bپل45
اجاره بیلبورد های کرمان92بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- آزادی به طرف اتو رفسنجان Aپل45
لیست بیلبورد های کرمان93بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- آزادی به طرف اتو رفسنجان Bپل45
تعرفه بیلبورد های کرمان95بزرگراه امامبزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر A)پل72
اجاره بیلبورد های کرمان96بزرگراه امامبزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت زیرگذر کوثر B)پل72
لیست بیلبورد های کرمان97بزرگراه امامبزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری A)پل72
تعرفه بیلبورد های کرمان98بزرگراه امامبزرگراه امام- روبروی پارک مادر (به سمت بلوار جمهوری B)پل72
اجاره بیلبورد های کرمان99بلوار خلیج فارسبلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران A)پل100
اجاره بیلبورد های کرمان100بلوار خلیج فارسبلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف تهران B)پل100
لیست بیلبورد های کرمان101بلوار خلیج فارسبلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی A)پل100
تعرفه بیلبورد های کرمان102بلوار خلیج فارسبلوار خلیج فارس- روبروی شرکت گاز ( به طرف میدان آزادی B)پل100
اجاره بیلبورد های کرمان103شهابخیابان شهاب- میدان نیروی انتظامی به طرف صدا و سیماپل45
لیست بیلبورد های کرمان104شهابخیابان شهاب- صدا و سیما به طرف نیروی انتظامیپل45
تعرفه بیلبورد های کرمان105بلوار امامبلوار امام- بازرگانی به نیکزاد Aپل72
اجاره بیلبورد های کرمان106بلوار امامبلوار امام- بازرگانی به نیکزاد Bپل72
اجاره بیلبورد های کرمان107بلوار امامبلوار امام- نیکزاد به بازرگانی Aپل72
لیست بیلبورد های کرمان108بلوار امامبلوار امام- نیکزاد به بازرگانی Bپل72
تعرفه بیلبورد های کرمان109پارک مطهریپارک مطهری- به طرف آزادیپل40
اجاره بیلبورد های کرمان110بلوار کوثربلوار کوثر- ابتدای بلوار کوثرپل18
لیست بیلبورد های کرمان111شریعتیشریعتی- چهر راه طهماسب آبادپل60
تعرفه بیلبورد های کرمان112قرنیخیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر - از طرف باغملی سمت راستپل55
اجاره بیلبورد های کرمان113قرنیخیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر - از طرف باغملی سمت چپپل55
اجاره بیلبورد های کرمان114قرنیخیابان قرنی- روبروی بیمارستان باهنر- از طرف میدان قرنیپل82
لیست بیلبورد های کرمان115میدان خواجومیدان خواجو- ورودی خیابان سرباز- از طرف خیابان سربازپل57
تعرفه بیلبورد های کرمان116میدان خواجومیدان خواجو- ورودی خیابان سرباز- از طرف میدانپل45
اجاره بیلبورد های کرمان117بلوار معلمبلوار معلم- روبروی هتل پارس - از طرف بلوار جمهوری - لاین اصلیپل96
لیست بیلبورد های کرمان118بلوار معلمبلوار معلم- روبروی هتل پارس - از طرف بلوار جمهوری - لاین فرعیپل96
تعرفه بیلبورد های کرمان119بلوار معلمبلوار معلم- روبروی هتل پارس - از طرف جاده تهران- لاین اصلیپل96
اجاره بیلبورد های کرمان120بلوار معلمبلوار معلم- روبروی هتل پارس - از طرف جاده تهران- لاین فرعیپل99
اجاره بیلبورد های کرمان121بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف آزادی - لاین اصلیپل57
لیست بیلبورد های کرمان122بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف آزادی - لاین فرعیپل57
تعرفه بیلبورد های کرمان123بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف سه راه سیلو- لاین اصلیپل57
اجاره بیلبورد های کرمان124بلوار شهید صدوقیبلوار شهید صدوقی- روبروی اداره راه- از طرف سه راه سیلو- لاین فرعیپل57
لیست بیلبورد های کرمان125شهر راینورودی شهر راینپل114
تعرفه بیلبورد های کرمان126هفت باغورودی اتوبان هفت باغبیلبورد126
اجاره بیلبورد های کرمان127هفت باغورودی اتوبان هفت باغبیلبورد126
اجاره بیلبورد های کرمان128هفت باغاتوبان هفت باغ کیلومتر 7/5بیلبورد126
لیست بیلبورد های کرمان129هفت باغاتوبان هفت باغ کیلومتر 13 - قبل از مسجد امام علیبیلبورد126
تعرفه بیلبورد های کرمان130هفت باغاتوبان هفت باغ کیلومتر 14- روبروی رستوران پدیدهبیلبورد126
اجاره بیلبورد های کرمان131هفت باغاتوبان هفت باغ کیلومتر 19/5 - روبروی مجموعه پالیز 2بیلبورد126
لیست بیلبورد های کرمان132هفت باغاتوبان هفت باغ کیلومتر 23/5 - قبل از رستوران ماهان برگربیلبورد126
تعرفه بیلبورد های کرمان133افضلی پورشمت راست عرشهپل عابر80
اجاره بیلبورد های کرمان134مطهریشهرک شهید مطهری راستپل عابر92
اجاره بیلبورد های کرمان135مطهریشهرک شهید مطهری چپپل عابر92
لیست بیلبورد های کرمان136کوثرمیدان کوثر دید از هزار و یک شب راستپل عابر90
تعرفه بیلبورد های کرمان137کوثرمیدان کوثر دید از هزار و یک شب چپپل عابر90
اجاره بیلبورد های کرمان138کوثردید به میدان اریبپل عابر90
لیست بیلبورد های کرمان139قدسشهرک قدس دید به پمپ بنزین راستپل عابر67
تعرفه بیلبورد های کرمان140قدسشهرک قدس دید به پمپ بنزین چپپل عابر67
اجاره بیلبورد های کرمان141شریعتیخیابان شریعتی باغ ملیپل عابر60