اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان کردستان

اجاره بیلبورد در استان کردستان (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد سنندج|لیست قیمت بیلبورد های کردستان سنندج|لیست اجاره بیلبوردهای سنندج| اجاره بیلبورد  کردستان سنندج : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی سنندج
کد
تابلو
مسیرنشــــانـيمتـراژ
کل
تیپ
اجاره بیلبورد های سنندج1سنه دژمیدان سنه دژ15بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج2آزادیمیدان آزادی ابتدای کشاورزی15بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سنندج3میدان اماممیدان امام شافعی15بیلبورد
اجاره بیلبورد های سنندج4پاسدارانخیابان پاسداران15بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج5حافظخیابان حافظ23بیلبورد دو وجهی
تعرفه بیلبورد های سنندج612 فروردینمیدان 12 فروردین22بیلبورد دو وجهی
اجاره بیلبورد های سنندج7آزادیمیدان آزادی36عرشه ساختمان
اجاره بیلبورد های سنندج8فلسطینچهارراه فلسطین11بیلبورد
لیست بلیورد های سنندج9طالقانیچهارراه طالقانی11بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سنندج10انقلابمیدان انقلاب11بیلبورد
اجاره بیلبورد های سنندج11بلوار کردستانپل فردوسی40پل عابر
لیست بلیورد های سنندج12ثبت اسنادچهارراه ثبت اسناد شمالی63پل عابر
تعرفه بیلبورد های سنندج13ثبت اسنادچهارراه ثبت اسناد جنوبی45پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج14علوم پزشکیپل علوم پزشکی رفت24پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج15علوم پزشکیپل علوم پزشکی برگشت24پل عابر
لیست بلیورد های سنندج16ابن سیناپل ابن سینا رفت36پل عابر
تعرفه بیلبورد های سنندج17ابن سیناپل ابن سینا برگشت36پل عابر
اجاره بیلبورد های سنندج18شالمانپل شالمان40پل عابر
لیست بلیورد های سنندج19کوهنوردمیدان کوهنورد12استرابورد
تعرفه بیلبورد های سنندج20ادبسه راه ادب12استرابورد
اجاره بیلبورد های سنندج21تعریفسه راه تعریف12استرابورد
اجاره بیلبورد های سنندج22شریف آبادسه راه شریف آباد12استرابورد