اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان قم

اجاره بیلبورد در استان قم (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد قم|لیست قیمت بیلبورد های قم|لیست اجاره بیلبوردهای قم| اجاره بیلبورد  قم : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی قم
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های قم1شهرک پردیسانمیدان شهروند نبش میدانبیلبورد24
لیست بلیورد های قم2بلوار غدیرورودی شهرک پردیسان وجه ورودی پردیسانبیلبورد سه وجهی36
تعرفه بیلبورد های قم3بلوار غدیرورودی شهرک پردیسان وجه خورج از پردیسانبیلبورد سه وجهی36
اجاره بیلبورد های قم4بلوار غدیرورودی شهرک پردیسان وجه دید از باند مقابلبیلبورد سه وجهی36
لیست بلیورد های قم5بلوار الغدیرنبش کوچه 51 از ایران مرینوش به پردیسانبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های قم6میدان ارتشمیدان ارتش نبش میدانبیلبورد81
اجاره بیلبورد های قم7روحانیبلوار روحانی تقاطع نکویی به سمت حرمبیلبورد افقی30
اجاره بیلبورد های قم8مصلیمیدان مصلی نبش میدانبیلبورد افقی25
لیست بلیورد های قم9بلوار جمهوریانتهای بلوار جمهوری میدان مرجعیتسه وجهی گردان60
تعرفه بیلبورد های قم10بلوار جمهوریبلوار جمهوریجنب پمپ گاز به سمت حرمبیلبورد افقی108
اجاره بیلبورد های قم11بلوار مرجعیتبعد از خروجی جمکرانبیلبورد افقی108
لیست بلیورد های قم12امام علینرسیده به ساختمان استانداری به سمت جمکرانبیلبورد افقی108
تعرفه بیلبورد های قم13شهید محلاتیمیدان شهید محلاتی به سمت امامزاده سید علیبیلبورد افقی108
اجاره بیلبورد های قم14بلوار الغدیرنبش کوچه 27 از ایران مرینوس به پردیسانبیلبورد32
اجاره بیلبورد های قم15میدان مفیددید از داخل میدان مفیدبیلبورد دو وجهی36
لیست بلیورد های قم16میدان رسالتنبش میدانبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های قم17چهارراه معلمنبش چهارراهبیلبورد32
اجاره بیلبورد های قم18بقیه الهبه سمت جمکران نبش بلوار انتظاربیلبورد افقی40
لیست بلیورد های قم19میدان توحیدنبش میدانبیلبورد21
تعرفه بیلبورد های قم20خیابان 7 تیرتقاطع خیابان 7 تیر و خیابان کیوانفربیلبورد21
اجاره بیلبورد های قم21الهادیخیابان الهادی جنب پل رضویبیلبورد عمودی24
اجاره بیلبورد های قم22نواب صفوینبش میدانبیلبورد عمودی18
لیست بلیورد های قم23میدان آزادگانبه سمت 72 تنبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های قم24میدان زین الدیننبش ورودی مدرس نبش میدانبیلبورد21
اجاره بیلبورد های قم25میدان امام خمینینبش میدانبیلبورد24
لیست بلیورد های قم26خیابان امام خمینیروبروی پمپ بنزین از خیابان امام به سمت حرمبیلبورد عمودی18
تعرفه بیلبورد های قم27بلوار امینجنب ورزشگاه حیدریان تقاطع بلوار امین بیلبورد افقی40
اجاره بیلبورد های قم28شهید بهشتیدید از ابتدای 20 متریبیلبورد عمودی15
اجاره بیلبورد های قم29شهید بهشتیدید از تقاطع 7 تیربیلبورد عمودی15
لیست بلیورد های قم30میدان جانبازانپریزمای میدان جانبازان نبش میدانبیلبورد سه وجهی18
تعرفه بیلبورد های قم31بلوار امینابتدای بلوار صدوقی تقاطع بلوارامین صدوقبیلبورد چهاروجهی12
اجاره بیلبورد های قم32میدان آزادگاننبش میدانبیلبورد36
لیست بلیورد های قم33بلوار غدیرروبه روی بوستان علوی دید از بلوار غدیربیلبورد افقی24
تعرفه بیلبورد های قم34بلوار غدیرقبل از شهر آفتاب دید از بلوار غدیربیلبورد افقی24
اجاره بیلبورد های قم3572 تنمیدان 72 تنبیلبورد افقی90
اجاره بیلبورد های قم36سعیدیمیدان سعیدی نبش میدانبیلبورد 3 وجهی36
لیست بلیورد های قم37میدان مفیدورودی آوینی شهرک قدس دید از میدان مفید به سمت شهرک قدسبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قم38میدان مفیدورودی آوینی شهرک قدس دید از شهرک قدس به سمت میدان مفیدبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قم39بلوار غدیرانتهای بلوار غدیر مقابل ورزشگاه یادگار امام (دید از قم به اصفهان)پل عابر100
لیست بلیورد های قم40بلوار غدیرانتهای بلوار غدیر مقابل ورزشگاه یادگار امام (دید از اصفهان به قم)پل عابر100
تعرفه بیلبورد های قم41بلوار غدیرمقابل جهاد کشاورزی به سمت شهرک پردیسانپل عابر87
اجاره بیلبورد های قم42بلوار غدیرمقابل جهاد کشاورزی به سمت حرمپل عابر76
اجاره بیلبورد های قم43بلوار غدیرابتدای شهرک قدس به سمت شهرک پردیسانپل عابر45
لیست بلیورد های قم44بلوار غدیرابتدا شهرک قدس به سمت حرمپل عابر90
تعرفه بیلبورد های قم45بلوار غدیرابتدای صفاشهر به سمت شهرک پردیسانپل عابر51
اجاره بیلبورد های قم46بلوار غدیرابتدای صفاشهر به سمت حرمپل عابر41
لیست بلیورد های قم47بلوار محمد امینمقابل صدا و سیما به سمت میدان ارتشپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم48بلوار محمد امینمقابل صدا و سیما به سمت حرمپل عابر33
اجاره بیلبورد های قم49میدان پلیسمقابل انبار اداره راه به سمت نکوئیپل عابر45
اجاره بیلبورد های قم50میدان پلیسمقابل انبار اداره راه به سمت میدان ولیعصرپل عابر45
لیست بلیورد های قم51میدان پلیسمقابل بانک صادرات به سمت نکوئیپل عابر40
تعرفه بیلبورد های قم52میدان پلیسمقابل بانک صادرات به سمت میدان ولیعصرپل عابر42
اجاره بیلبورد های قم53بلوار 15 خردادمقابل دانشگاه آزاد به سمت امام زاده سید علیپل عابر45
لیست بلیورد های قم54بلوار 15 خردادمقابل دانشگاه آزاد به سمت میدان شهید محلاتیپل عابر41
تعرفه بیلبورد های قم55بلوار امام علیانتهای خیابان 19 دی به سمت جمکرانپل عابر54
اجاره بیلبورد های قم56بلوار امام علیانتهای خیابان 19 دی به سمت 72 تنپل عابر50
اجاره بیلبورد های قم57میدان مطهریابتدای خیابان اراک از حرم به سمت میدانپل عابر73
لیست بلیورد های قم58میدان مطهریابتدای خیابان اراک از میدان به سمت حرمپل عابر54
تعرفه بیلبورد های قم59بلوار توحیدنرسیده به میدان توحید به سمت توحیدپل عابر31
اجاره بیلبورد های قم60بلوار توحیدنرسیده به میدان توحید به سمت حرمپل عابر33
لیست بلیورد های قم61بلوار آیت الله کاشانینبش کوچه 70 به سمت تقاطع خیابان امام و کیوانفرپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم62بلوار آیت الله کاشانینبش کوچه 70 به سمت میدان حضرت معصومهپل عابر32
اجاره بیلبورد های قم63پل دستغیبخیابان امام بعد از میدان زین العابدین به سمت شهرک صنعتی شکوهیهپل عابر35
اجاره بیلبورد های قم64پل دستغیبخیابان امام بعد از میدان زین الدین به سمت داخل شهرپل عابر42
لیست بلیورد های قم65بلوار امام خمینیمقابل سازمان مدیریت به سمت شهرک صنعتی شکوهیهپل عابر34
تعرفه بیلبورد های قم66بلوار امام خمینیمقابل سازمان مدیریت به سمت مرکز شهرپل عابر52
اجاره بیلبورد های قم67بلوار امام خمینیمقابل اداره کار به سمت شهرک صنعتی شکوهیهپل عابر43
لیست بلیورد های قم68بلوار امام خمینیمقابل اداره کار به سمت داخل شهرپل عابر55
تعرفه بیلبورد های قم69بزرگراه امام علیجنب مسجد دید از شاه جمال به 72 تنپل عابر75
اجاره بیلبورد های قم70بزرگراه امام علیجنب مسجد دید از 72 تن به شاه جمالپل عابر90
اجاره بیلبورد های قم71بزرگراه امام علیجنب پمپ بنزین دید از شاه جمال به 72 تنپل عابر75
لیست بلیورد های قم72بزرگراه امام علیجنب پمپ بنزین دید از 72 تن به شاه جمالپل عابر90
تعرفه بیلبورد های قم73بلوار امام رضاسه راه خرمشهر به سمت اراکپل عابر75
اجاره بیلبورد های قم74بلوار امام رضاسه راه خرمشهر به سمت قمپل عابر42
لیست بلیورد های قم75بیمارستان امام رضاروبروی بیمارستان امام رضا دید از قم به اراکپل عابر75
تعرفه بیلبورد های قم76بیمارستان امام رضاروبروی بیمارستان امام رضا دید از اراک به قمپل عابر75
اجاره بیلبورد های قم77بلوار غدیرعرشه پل دانشگاه قم دید از قم به پردیسانپل عابر75
اجاره بیلبورد های قم78بلوار غدیرعرشه پل دانشگاه قم دید پردیسان به قمپل عابر75
لیست بلیورد های قم79بلوار امینبلوار امین مقابل نظام مهندسیپل عابر30
تعرفه بیلبورد های قم80بلوار صدوقیبلوار صدوقی مقابل کوچه جهان بینیپل عابر30
اجاره بیلبورد های قم81بلوار صدوقیبلوار صدوقی مقابل 20 متری امام حسین پل عابر40
لیست بلیورد های قم82بلوار صدوقیبلوار صدوقی مقابل کوچه 50پل عابر30
تعرفه بیلبورد های قم83بلوار صدوقیبلوار صدوقی مقابل کوچه 51پل عابر25
اجاره بیلبورد های قم84بلوار صدوقینبش میدان مفیدپل عابر37
اجاره بیلبورد های قم85بلوار صدوقینبش میدان مفیدپل عابر30
لیست بلیورد های قم86بلوار جمهوریبلوار جمهوری تقاطع عطارانپل عابر27
تعرفه بیلبورد های قم87بلوار جمهوریبلوار جمهوری تقاطع عطارانپل عابر30
اجاره بیلبورد های قم88بلوار جمهوریبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپل عابر45
لیست بلیورد های قم89بلوار جمهوریبلوار جمهوری مقابل بیمارستان ولیعصرپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم90بلوار جمهورینبش میدان بقیه آیت اللهپل عابر30
اجاره بیلبورد های قم91بلوار جمهوریبعد از تقاطع جوادالائمهپل عابر25
اجاره بیلبورد های قم92بلوار شهید کریمیروبروی دانشگاه فرهنگیانپل عابر25
لیست بلیورد های قم93بلوار شهید کریمیروبروی دانشگاه فرهنگیانپل عابر45
تعرفه بیلبورد های قم94بلوار سمیهبلوار سمیه- مقابل کوچه 10پل عابر25
اجاره بیلبورد های قم95بلوار سمیهبلوار سمیه- مقابل کوچه 10پل عابر30
لیست بلیورد های قم96بلوار غدیربلوار غدیر روبروی ساختمان داراییپل عابر35
تعرفه بیلبورد های قم97بلوار غدیربلوار غدیر روبروی ساختمان داراییپل عابر45
اجاره بیلبورد های قم98بلوار غدیربلوار غدیر روبروی بوستان علویپل عابر27
اجاره بیلبورد های قم99بلوار غدیربلوار غدیر روبروی بوستان علویپل عابر30
لیست بلیورد های قم100پردیسانپردیسان بلوار سلمان مقابل مسجدپل عابر35
تعرفه بیلبورد های قم101پردیسانپردیسان بلوار سلمان مقابل مسجدپل عابر37
اجاره بیلبورد های قم102شهید مطهریمیدان شهید مطهری ابتدای بلوار صدرپل عابر27
لیست بلیورد های قم103شهید منتظریبلوار شهید منتظری جنب پل نیروگاهپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قم104میدان الهادیمیدان الهادی جنب بوستان بنیادیپل عابر48
اجاره بیلبورد های قم105اتوبان قم تهراناتوبان قم تهران مقابل مسجد عوارضی قمپل عابر56
اجاره بیلبورد های قم106اتوبان قم تهراناتوبان قم تهران مقابل بهشت معصومهپل عابر56
لیست بلیورد های قم107بلوار نواببلوار نواب قبل از میدان شهرداریپل عابر27
تعرفه بیلبورد های قم108بلوار نواببلوار نواب قبل از میدان شهرداریپل عابر33
اجاره بیلبورد های قم109بلوار نواببلوار نواب قبل از میدان آزادگانپل عابر25
لیست بلیورد های قم110بلوار نواببلوار نواب قبل از میدان آزادگانپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم111بلوار امام علیبلوار امام علی مقابل تقاطع محلاتیپل عابر36
اجاره بیلبورد های قم112عمار یاسر55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 22پل عابر39
اجاره بیلبورد های قم113عمار یاسر55 متری عمار یاسر مقابل کوچه 22پل عابر37
لیست بلیورد های قم114عمار یاسر55 متری عمار یاسر ساختمان پارسپل عابر34
تعرفه بیلبورد های قم115عمار یاسر54 متری عمار یاسر بیمه کارآفرینپل عابر25
اجاره بیلبورد های قم116عمار یاسر55 متری عمار یاسر بیمه کارآفرینپل عابر45
لیست بلیورد های قم117عمار یاسر75 متری عمار یاسر مقابل بلوار تعاونپل عابر30
تعرفه بیلبورد های قم118عمار یاسر75 متری عمار یاسر مقابل بلوار تعاونپل عابر25
اجاره بیلبورد های قم119بلوار 15 خردادبلوار 15 خرداد روبروی کوچه 43پل عابر30
اجاره بیلبورد های قم120بلوار 15 خردادبلوار 15 خرداد روبروی کوچه 43پل عابر37
لیست بلیورد های قم121بلوار 15 خردادبلوار 15 خرداد روبروی امام زاده احمدپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم122بلوار شهید دل آذرشهرک اندیشهپل عابر35
اجاره بیلبورد های قم123بلوار شهید کبیریمقابل مسجدپل عابر30
لیست بلیورد های قم124بلوار شهید کبیریمقابل مسجدپل عابر37
تعرفه بیلبورد های قم125امام خمینیبلوار امام خمینی مقابل بیمارستان خرمیپل عابر54
اجاره بیلبورد های قم126امام خمینیمیدان امام خمینی مقابل دارالشفاءپل عابر37
اجاره بیلبورد های قم127شهید بهشتیبلوار شهید بهشتی مقابل بیمارستانپل عابر37
لیست بلیورد های قم128شهید بهشتیبلوار شهید بهشتی مقابل بوستان ارغوانپل عابر32
تعرفه بیلبورد های قم129خلیج فارسبلوار خلیج فارس مقابل بقیعپل عابر54
اجاره بیلبورد های قم130قماتوبان قم پل عابر حد فاصل عوارضی قم و کاشان روبروی نمایندگس ایاران خودرو به سمت قمپل عابر180
لیست بلیورد های قم131قماتوبان قم پل عابر حد فاصل عوارضی قم و کاشان روبروی نمایندگی ایران خودرو به سمت تهرانپل عابر180
تعرفه بیلبورد های قم132قم60 کیلومتر مانده به قم تا انتهای سلفچگانبیلبورد90