اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان قزوین

اجاره بیلبورد در استان قزوین (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد قزوین|لیست قیمت بیلبورد های قزوین|لیست اجاره بیلبوردهای قزوین| اجاره بیلبورد قزوین : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی قزوین
کد نابلومسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های قزوین1میدان جانبازانورودی نخبگان دید تابلو از 5 جهتبیلبورد سه وجهی60
لیست بیلبورد های قزوین2ولیعصرروبروی مجتمع نیایشبیلبورد سه وجهی60
تعرفه بیلبورد های قزوین3میدان اقبالیهمسیر قزوین تاکستان ورودی میدان اقبالیهبیلبورد90
اجاره بیلبورد های قزوین4اقبالیهمسیر تاکستان به قزوین خروجی اقبالیه دور میدانبیلبورد90
لیست بیلبورد های قزوین5اقبالیهبلوار اصلی قزوین به اقبالیه تاکستان، ابهر، خرمدره (پلیس راه)پل111
تعرفه بیلبورد های قزوین6بلوار اصلیبلوار اصلی از تاکستان به سمت قزوین پلیس راهپل111
اجاره بیلبورد های قزوین7بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان نبوتپل36
اجاره بیلبورد های قزوین8بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه لاین روبرو جنب خیابان عدلپل36
لیست بیلبورد های قزوین9بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین روبرو خیابان معادپل36
تعرفه بیلبورد های قزوین10بلوار اصلیبلوار اصلی از قزوین به سمت اقبالیه جنب لاین روبرو خیابان عدلپل36
اجاره بیلبورد های قزوین11بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان معادپل36
لیست بیلبورد های قزوین12بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین جنب لاین روبرو خیابان 22 بهمنپل36
تعرفه بیلبورد های قزوین13بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر جنب خیابان عدلپل30
اجاره بیلبورد های قزوین14بلوار اصلیبلوار اصلی از اقبالیه به سمت قزوین لاین کنار گذر خیابان نبوتپل30
اجاره بیلبورد های قزوین15اقبالیهاسترابوردهای ورودی و خروجی دور میدان دور برگردان اقبالیهاسترابورد12
لیست بیلبورد های قزوین16چهارراه ولیعصرضلع جنوب غربیبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قزوین17میدان تصرضلع شمال شرقیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین18میدان تصرضلع جنوب شرقیبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین19میدان تصرضلع شرقیبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قزوین20میدان تصرضلع جنوب غربیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین21میرعمادمیدان میر عماد ضلع جنوببیلبورد50
اجاره بیلبورد های قزوین22طالقانیسر پل طالقانیبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین23شهید بهشتیمیدان قدسبیلبورد75
تعرفه بیلبورد های قزوین24شهید بهشتیپارک سواربیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین25شهید بهشتیابتدای خیابان دانشگاهبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین26سردارانمیدان سردارانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قزوین27نوروزیانسر کانالبیلبورد50
اجاره بیلبورد های قزوین28کانال دانشگاهضلع شمال شرقیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین29کانال دانشگاهضلع جنوب غربیبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین30میدان جانبازانضلع شمالبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های قزوین31میدان جانبازانضلع شمال شرقیبیلبورد72
اجاره بیلبورد های قزوین32شهید لشگریبلوار شهید لشگریبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین33مینودرمیدان مینودربیلبورد120
تعرفه بیلبورد های قزوین34شورامیدان شورابیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین35مادرمیدان مادربیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین36دفاع مقدسدوراه همدانبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین37میرعمادمیدان میر عماد ضلع پارکبیلبورد15
تعرفه بیلبورد های قزوین38نادریچهارراه نادریبیلبورد15
اجاره بیلبورد های قزوین39عمرانچهارراه عمرانبیلبورد15
لیست بیلبورد های قزوین40سپهچهارراه سپهبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های قزوین41بلوار امام خمینینوروزیان ضلع شمال خوابگاه دانشجویانپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین42بلوار شهید رجاییضلع جنوبی غیاث آبادپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین43بلوار شهید رجاییضلع شمالی غیاث آبادپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین44بلوار بهشتینظام مهندسیپل عابر69
تعرفه بیلبورد های قزوین45بلوار بهشتیهلال احمرپل عابر50
اجاره بیلبورد های قزوین46بلوار بهشتیضلع شمالی پارک سوارپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین47بلوار بهشتیضلع جنوبی پارک سوارپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین48بلوار آیت الله خامنه ایخروجی هتل قدسپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین49بلوار آیت الله خامنه ایورودی هتل قدسپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین50باغ نشاطبه سمت شهر صنعتی البرزپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین51باغ نشاطبه سمت قزوینپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین52ترمینالاول و سوم رو به چهارراه ولیعصرپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین53ترمینالقاب دوم به سمت چهارراه ولیعصرپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین54دو راهمدانضلع شمال تابلو سمت چپ و ضلع شرقی به سمت شمال و جنوبپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین55دو راهمدانضلع شمال سمت بانک کشاورزی و ضلع جنوب چنب تابلو اداره اطلاعاتپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین56بلوار امام خمینیضلع جنوب خوابگاه دانشجوییپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین57ولیعصرتقاطع ولیعصر - ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 1پل عابر54
لیست بیلبورد های قزوین58ولیعصرتقاطع ولیعصر - ابتدای بلوار شهید بهشتی دید از تقاطع 2پل عابر54
تعرفه بیلبورد های قزوین59بهشتیبلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصر وجه 1پل عابر54
اجاره بیلبورد های قزوین60بهشتیبلوار شهید بهشتی نرسیده به تقاطع ولیعصروجه 2پل عابر54
لیست بیلبورد های قزوین61ولیعصرتقاطع ولیعصر - ضلع جنوب شرقی به سمت تهرانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قزوین62ارتشمیدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 1پل عابر54
اجاره بیلبورد های قزوین63ارتشمیدان ارتش به سمت ولیعصر وجه 2پل عابر54
اجاره بیلبورد های قزوین64بهشتیبلوار شهید بهشتی - میدان ارتش وجه 1پل عابر54
لیست بیلبورد های قزوین65بهشتیبلوار شهید بهشتی - میدان ارتش وجه 2پل عابر54
تعرفه بیلبورد های قزوین66آیت الله خامنه ایمسیر ورودی قزوینپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین67آیت الله خامنه ایمسیر خروجی قزوینپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین68بلوار بهشتیپارک سوار ضلع جنوبیپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین69بلوار بهشتیپارک سوار مسیر برگشتپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین70بلوار بهشتیمقابل هلال احمرپل عابر50
اجاره بیلبورد های قزوین71بلوار بهشتیمقابل سازمان نظام مهندسیپل عابر69
لیست بیلبورد های قزوین72بلوار امام خمینیضلع جنوب مقابل خوابگاه دانشجوییپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین73بلوار امام خمینیضلع شمال مقابل خوابگاه دانشجویانپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین74بلوار امام خمینیبالاتر از خوابگاه ضلع جنوب ترافیکپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین75بلوار امام خمینیبالاتر از خوابگاه ضلع شمال ترافیکپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین76غیاث آبادتقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع جنوبپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین77غیاث آبادتقاطع غیر همسطح شهید رجایی ضلع شمالپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین78بانک کشاورزیدوراهی همدان ضلع شمال سمت بانک کشاورزیپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین79اداره اطلاعاتدوراهی همدان جنوب جنب تابلوی اداره اطلاعاتپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین80دوراهی همدانضلع شمال تابلوی سمت چپپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین81خیابان منتظریدوراهی همدان ضلع شرقی خیابان منتظری سمت شمالپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین82خیابان منتظریدوراهی همدان ضلع شرقی سمت خیابان منتظری سمت جنوبپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین83ترمنیالتابلو تکی از سمت شمال به جنوبپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین84ترمنیالتابلوی اول سمت ترمینالپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین85ترمنیالتابلوی دوم سمت ترمینالپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین86ترمنیالتابلوی سوم رو به یمدان از سمت ترمینالپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین87ترمنیالتابلوی چهارم رو به میدان از سمت ترمینالپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین88باغ نشاطتابلو اول به سمت شهر صنعتی دست راستپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین89باغ نشاطتابلو دوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین90باغ نشاطتابلو سوم به سمت شهر صنعتی به قزوین دست چپپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین91باغ نشاطتابلو اول از سمت شهر صنعتی به قزوینپل عابر36
اجاره بیلبورد های قزوین92باغ نشاطتابلو دوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپپل عابر36
لیست بیلبورد های قزوین93باغ نشاطتابلو سوم از سمت شهر صنعتی به قزوین سمت چپپل عابر36
تعرفه بیلبورد های قزوین94میدان عدلپریزمای میدان عدل ضلع شمالبیلبورد20
اجاره بیلبورد های قزوین95فردوسیپریزمای فردوسی نرسیده به میدان عدلبیلبورد25
لیست بیلبورد های قزوین96خیام شمالیپریزمای خیام شمالی دور برگردانبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های قزوین97فلسطینپریزمای فلسطین ابتدای خیام شمالیبیلبورد40
اجاره بیلبورد های قزوین98میدان سردارپریزمای میدان سردار ضلع جنوببیلبورد40
اجاره بیلبورد های قزوین99فردوسیلایت باکس فردوسی شمالیلایت باکس3
لیست بیلبورد های قزوین100خیابان دانشگاهجنب بانک تجارتلایت باکس3
تعرفه بیلبورد های قزوین101محمد رسول اللهلایت باکس تقاطع محمد رسول اللهلایت باکس3
اجاره بیلبورد های قزوین102خیابان دانشگاهلایت باکس چهارراه مدنیلایت باکس3
لیست بیلبورد های قزوین103خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه مقابل موسسه ثامنلایت باکس3
تعرفه بیلبورد های قزوین104خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه جنب بانک ملتلایت باکس3
اجاره بیلبورد های قزوین105خیابان دانشگاهلایت باکس خیابان دانشگاه جنب پارک الغدیرلایت باکس3
اجاره بیلبورد های قزوین106ملاصدراچهارراه صنایع دستیلایت باکس3
لیست بیلبورد های قزوین107ملاصدراچهارراه سپهرلایت باکس3
تعرفه بیلبورد های قزوین108نخبگانابتدای بلوار نخبگانلایت باکس3
اجاره بیلبورد های قزوین109بام عوارضیبام عوارضی قزوین (شرق به غرب)بیلبورد48
لیست بیلبورد های قزوین110بام عوارضیبام عوارضی قزوین (شرق به غرب)بیلبورد96
تعرفه بیلبورد های قزوین111بام عوارضیبام عوارضی قزوین (غرب به شرق)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های قزوین112بام عوارضیبام عوارضی قزوین (غرب به شرق)بیلبورد96
اجاره بیلبورد های قزوین113جانبازانمیدان جانبازانبیلبورد سه وجهی60
لیست بیلبورد های قزوین114خیامخیام شمالی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
تعرفه بیلبورد های قزوین115خیامجنوبی رو به روی ستاره شهر - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین116فردوسیفردوسی شمالی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
لیست بیلبورد های قزوین117بلوار فلسطینتقاطع محمد رسول الله - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
تعرفه بیلبورد های قزوین118عدلعدل شرقی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین119خیابان دانشگاهجنب بانک تجارت - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین120خیابان دانشگاهچهارراه مدنی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
لیست بیلبورد های قزوین121خیابان دانشگاهمقابل موسسه ثامن - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
تعرفه بیلبورد های قزوین122خیابان دانشگاهجنب بانک ملت - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین123خیابان دانشگاهجنب پارک الغدیر - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
لیست بیلبورد های قزوین124ملاصدراچهارراه صنایع دستی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
تعرفه بیلبورد های قزوین125ملاصدراچهارراه سپهر - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین126بلوار نخبگانابتدای بلوار - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین127پل طالقانیحد فاصل مجتمع خلیج فارس تا اداره برق - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
لیست بیلبورد های قزوین128چهارراه ولیعصرحد فاصل چهارراه تا بانک مهر - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
تعرفه بیلبورد های قزوین129دانشگاه آزادمقابل پارکینگ رفوژ میانی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
اجاره بیلبورد های قزوین130حکم آبادبلوار حکم آباد - (قیمت به صورت روزانه میباشد)لایت باکس4
لیست بیلبورد های قزوین131میدان عدلضلع شمال - (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما20
تعرفه بیلبورد های قزوین132فردوسیخیابان فردوسی نرسیده به میدان عدل - (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما20
اجاره بیلبورد های قزوین133خیام شمالیانتهای خیام دور برگردان - (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
اجاره بیلبورد های قزوین134فلسطینابتدای خیام شمالی - (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
لیست بیلبورد های قزوین135سردارانمیدان سرداران ضلع جنوب - (قیمت به صورت روزانه میباشد)پریزما40
تعرفه بیلبورد های قزوین136ورودی قزوینعوارضی رفت و برگشت - (قیمت به صورت روزانه میباشد)بیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین137ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین138ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های قزوین139ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین140ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های قزوین141ورودی شهرحد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های قزوین142ورودی شهررو به روی سازمان بهزیستی رفتعرشه پل عابر80
تعرفه بیلبورد های قزوین143ورودی شهررو به روی سازمان بهزیستی برگشتعرشه پل عابر80