اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان فارس

اجاره بیلبورد در استان فارس (0)

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد شیراز|لیست قیمت بیلبورد های شیراز استان فارس|لیست اجاره بیلبوردهای استان فارس شیراز | اجاره بیلبورد شیراز : 4-44038023-021

کد تابلو مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های شیراز1میدان گازمیدان گاز وسط روبروی پارک شهر وجه A - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز2میدان گازمیدان گاز وسط روبروی پارک شهر وجه B - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز3ملاصدراخیابان ملاصدرا -نبش جمالی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز4اطلسیمیدان اطلسی - دید از میدان وجهA - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز5اطلسیمیدان اطلسی - دید از دروازه قرآن وجهB - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
لیست بیلبورد های شیراز6عفیف آبادتقاطع عفیف آباد-ستارخان(دید از ستارخان) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز7عفیف آبادتقاطع عفیف آباد-ستارخان(دید از عفیف آباد) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز8قصر دشتخیابان قصر دشت - تقاطع خلد برین - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز9معالی آبادبلوار معالی آباد-ابتدای دوستان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز10پاسدارانبلوار پاسداران نبش باغ حوض - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز11سفیر شمالیبلوار سفیر شمالی صاحب الامر شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز12هوابردچهارراه هوابرد ضلع جنوب غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
تعرفه بیلبورد های شیراز13خیابان ساحلیخیابان ساحلی قصر دشت ، دید از قطار شهری وجهA - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز14خیابان ساحلیخیابان ساحلی قصر دشت ، دید از هتل پارس وجه B - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
اجاره بیلبورد های شیراز15چمرانبلوار چمران -نرسیده به میدان دانشجو(بعد از زیر گذر چمران) دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 18
قیمت بیلبورد های شیراز16 قصر دشتخیابان قصر دشت چهار سینما سعدی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز17 قصر دشتخیابان قصردشت تقاطع مطهری شمال غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز18 قصر دشتخیابان قصردشت تقاطع مطهری جنوب غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
قیمت بیلبورد های شیراز19 امام حسینمیدان امام حسین -ضلع شمال شرقی مقابل بسیج دانشجویی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز20چمرانمیدان امام حسین -ضلع شمال شرقی مقابل بسیج دانشجویی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز21باغ صفاپل باغ صفا - جنب استانداری (دید از میدان امام حسین(ع) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
اجاره بیلبورد های شیراز22باغ صفاپل باغ صفا - جنب استانداری (دید از میدان گاز) - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز23چمرانبزرگراه چمران - باغ نسترن - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
تعرفه بیلبورد های شیراز24چمرانابتدای بلوار چمران از معالی آباد دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز25معالی آبادحد فاصل شهرداری منطقه 6 و زیر گذر میرزای شیرازی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد 32
لیست بیلبورد های شیراز26میدان گازابتدای خیابان ابریشمی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد32
تعرفه بیلبورد های شیراز27چهارراه ادبیاتضلع شمال شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز28بلوار مطهریتقاطع پاسداران یادگار امام - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های شیراز29ستارخانمطهری ساین روف - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
لیست بیلبورد های شیراز30بزرگراه چمرانحاشیه رودخانه غرب به شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
تعرفه بیلبورد های شیراز31بزرگراه چمرانمقابل هتل چمران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد48
اجاره بیلبورد های شیراز32بزرگراه چمرانچهارراه نیایش شمال غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد63
لیست بیلبورد های شیراز33تقاطع چمرانمطهری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد سه وجهی36
تعرفه بیلبورد های شیراز34تقاطع کمربندیمیرزای شیرازی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد سه وجهی48
اجاره بیلبورد های شیراز35میدان دانشجودید از چمران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل90
اجاره بیلبورد های شیراز36میدان دانشجودید از میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل72
لیست بیلبورد های شیراز37چمرانمقابل بیمارستان حافظ دید از چمران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز38چمرانمقابل بیمارستان حافظ دید از دانشجو - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز39چمرانمقابل بیمارستان چمران دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
لیست بیلبورد های شیراز40چمرانمقابل بیمارستان چمران دید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز41شهید رجاییقبل از رو گذر احسان دید از رو گذر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز42شهید رجاییروبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز43شهید رجاییروبروی بیمارستان امیر دید از فرهنگ شهر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
لیست بیلبورد های شیراز44شهید رجاییروبروی بیمارستان امیر دید از میدان معلم - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز45بلوار پاسدارانمقابل درمانگاه محمد رسول الله دید ازشرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز46بلوار پاسدارانمقابل درمانگاه محمد رسول الله دید غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
لیست بیلبورد های شیراز47بلوار امیر کبیرروبروی پارک جنت دید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز48بلوار امیر کبیرروبروی پارک جنت دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز49بلوار دلاورانبسیج دید از شمال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز50بلوار دلاورانبسیج دید از جنوب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
لیست بیلبورد های شیراز51شهرک گلدشت حافظبلوار آفرینش 1 دید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز52شهرک گلدشت حافظبلوار آفرینش 1 دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
قیمت بیلبورد های شیراز53بلوار میرزای شیرازیمقابل شب شیرینی دید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
لیست بیلبورد های شیراز54بلوار میرزای شیرازیمقابل شب شیرینی دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز55دکتر حسابیروبروی شهرک آرین دید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل54
قیمت بیلبورد های شیراز56دکتر حسابیروبروی شهرک آرین دید از غرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل54
قیمت بیلبورد های شیراز57میدان صنایعدید ازغرب - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل96
لیست بیلبورد های شیراز58میدان صنایعدید از شرق - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پل45
تعرفه بیلبورد های شیراز59معالی آبادنبش تامین اجتماعیاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز60قصرالدشتخیابان قصرالدشت ورودی کوی خلباناناسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز61میدان گازمقابل بانک دیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز62باغ صفاضلع شمالی ورودی هتل همااسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز63میدان دانشجو و میدان نمازیمیدان نمازی دید از ملاصدرا و زندبیلبورد32
قیمت بیلبورد های شیراز64میدان دانشجو و میدان نمازیحد فاصل میدان دانشجو و میدان نمازیبیلبورد32
لیست بیلبورد های شیراز65چمرانروبروی بیماریتان اردبهشت دید از زرگریپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شیراز66چمرانروبروی بیمارستان اردیبهشت دید از معالی آبادپل عابر36
اجاره بیلبورد های شیراز67چمرانچمران جنب سازمان تامین اجتماعیبیلبورد40
لیست بیلبورد های شیراز68چمرانروبروی ابیوردی 3 دید از میدان دانشجوپل عابر45
تعرفه بیلبورد های شیراز69چمرانروبروی ابیوردی 3 دید از زرگریپل عابر45
اجاره بیلبورد های شیراز70چمراناستخر انقلاببیلبورد40
اجاره بیلبورد های شیراز71همت شمالیمیدان معلم دید از قصردشتبیلبورد40
لیست بیلبورد های شیراز72شهرک گلستانووردی نمایشگاه بین المللی فارس دید از مجتمع خلیج فارسبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های شیراز73خیابان ساحلیابتدای خیابان مهر قصردشتبیلبورد18
اجاره بیلبورد های شیراز74بلوار رحمتمیدان کوزه گری جنب مجتمع بازرگانان دید از میدانبیلبورد18
لیست بیلبورد های شیراز75بلوار رحمتمیدان کوزه گریجنب مجتمع بازرگانان دید از پل غدیربیلبورد18
تعرفه بیلبورد های شیراز76معالی آبادجنب کلانتریبیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز77معالی آبادپل معالی آباد دید از معالی آبادبیلبورد24
اجاره بیلبورد های شیراز78معالی آبادپل معالی آباد دید از چمرانبیلبورد24
لیست بیلبورد های شیراز79زرهیجنب شرکت گاز دید از بعثتپل عابر32
تعرفه بیلبورد های شیراز80زرهیجنب شرکت گاز فارس دید از پارک قوریپل عابر40
اجاره بیلبورد های شیراز81زرگری و ستارخانابتدای چهارراه زرگری دید از ستارخانپل عابر36
لیست بیلبورد های شیراز82زرگری و ستارخانابتدای چهارراه زرگری دید از چمرانپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شیراز83زرگری و ستارخانبلوار مطهری ابتدای چهارراه ستارخانبیلبورد18
اجاره بیلبورد های شیراز84زرگری و ستارخانمیدن مطهری دیداز قدوسی غربیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های شیراز85زرگری و ستارخانمیدان مطهری دید از میدانبیلبورد18
لیست بیلبورد های شیراز86زرگری و ستارخان11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از میدان مطهریلایت باکس53
تعرفه بیلبورد های شیراز87زرگری و ستارخان11 وجه رفوژ مینی بلوار زرگری دید از چمرانلایت باکس53
اجاره بیلبورد های شیراز88زرگری و ستارخان13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید از ستارخانلایت باکس63
لیست بیلبورد های شیراز89زرگری و ستارخان13 وجه رفوژ میانی بلوار ستارخان دید ازتقاطع عفیف آبادلایت باکس63
تعرفه بیلبورد های شیراز90فرهنگ شهرروبروی هنرستان اسماعیلی دید از میدان معلمپل عابر42
اجاره بیلبورد های شیراز91فرهنگ شهرروبروی هنرستان اسماعیلی دید از معالی آبادپل عابر42
اجاره بیلبورد های شیراز92فرهنگ شهرایستگاه 13 روبروی استخر کوثر دید از میدان معلمپل عابر36
لیست بیلبورد های شیراز93فرهنگ شهرایستگاه 13 روبروی استخر کوثر دید از معالی آبادپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شیراز94فرهنگ شهرروبروی سجادیه دید از فرهنگ شهرپل عابر45
اجاره بیلبورد های شیراز95فرهنگ شهرروبروی سجادیه دید از معالی آبادپل عابر54
لیست بیلبورد های شیراز96بلوار امیر کبیرروبروی خیابان دید از پل امام حسنپل عابر45
تعرفه بیلبورد های شیراز97بلوار امیر کبیرروبروی خیابان پرستو دید از بلوار امیر کبیرپل عابر45
اجاره بیلبورد های شیراز98بلوار صنایعجنب شهرک بهشتی دید از صنایعپل عابر45
اجاره بیلبورد های شیراز99بلوار صنایعجنب شهرک بهشتی دید از گلستانپل عابر60
لیست بیلبورد های شیراز100بلوار صنایعکوی فرمانداری دید از معالی آبادپل عابر45
تعرفه بیلبورد های شیراز101بلوار صنایعکوی فرمانداری دید از صنایعپل عابر51
اجاره بیلبورد های شیراز102بلوار صنایعروبروی پارک علوی دید از معالی آبادپل عابر45
لیست بیلبورد های شیراز103بلوار صنایعروبروی پارک علوی دید از صنایعپل عابر45
تعرفه بیلبورد های شیراز104بلوار صنایعدکتر حسابی ابتدای وحدتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز105معالی آبادرو به روی برج نغمهبیلبورد60
اجاره بیلبورد های شیراز106معالی آبادمجتمع آفتابنما آگهی140
لیست بیلبورد های شیراز107معالی آبادرو به روی دوستانبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های شیراز108معالی آبادرو به روی خلبانانبیلبورد50
اجاره بیلبورد های شیراز109معالی آبادرو به روی گاندیبیلبورد50
لیست بیلبورد های شیراز110معالی آبادرو به روی اهورابیلبورد48
تعرفه بیلبورد های شیراز111چمرانچمرانبیلبورد48
اجاره بیلبورد های شیراز112قصرالدشتقبل از پل معالی آبادبیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز113قصرالدشتتقاطع عفیف آبادبیلبورد50
لیست بیلبورد های شیراز114سنگیمیدان سنگیبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های شیراز115ملاصدرانبش هدایتبیلبورد18
اجاره بیلبورد های شیراز116زرهیپاسدارانبیلبورد48
لیست بیلبورد های شیراز117بعثتتقاطع پاسدارانبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های شیراز118پارامونتچهارراه پارامونتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های شیراز119اطلسیمیدان اطلسیبیلبورد24
اجاره بیلبورد های شیراز120قدوسیقدوسی شرقیبیلبورد48
لیست بیلبورد های شیراز121قدوسیقدوسی غربیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های شیراز122مطهریمطهری جنوبی گلشن وجه 1 به سمت ستارخانعرشه پل 45
اجاره بیلبورد های شیراز123مطهریمطهری جنوبی گلشن وجه 2 به سمت امیر کبیرعرشه پل 45
لیست بیلبورد های شیراز124دلاورانبسیج پارک مروارید وجه 1عرشه پل 45
تعرفه بیلبورد های شیراز125دلاورانبسیج پارک مروارید وجه 2عرشه پل 45
اجاره بیلبورد های شیراز126سرداراناتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 1عرشه پل 30
اجاره بیلبورد های شیراز127سرداراناتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 2عرشه پل 30
لیست بیلبورد های شیراز128سرداراناتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 3عرشه پل 30
تعرفه بیلبورد های شیراز129سرداراناتوبان سرداران به سمت فرودگاه وجه 4عرشه پل 30
اجاره بیلبورد های شیراز130کمربندیحسینی الهاشمیبیلبورد50
لیست بیلبورد های شیراز131بلوار چمرانابتدای بلوار چمراناسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز132بلوار چمرانپایین تر از بیمارستاناسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز133بلوار چمرانورودی از معالی اباداسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز134بلوار چمرانتقاطع معالی آباد و تاچارااسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز135عفیف آبادروبروی بانک ملتاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز136خیابان قصردشتابتدای عفیف آباداسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز137خیابان قصردشتجنب بیمارستان کوثراسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز138خیابان قصردشتابتدای خیابان مهر قصردشتاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز139خیابان قصردشتکوچه 82استرابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز140خیابان قصردشتروبروی بیمارستان کوثراسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز141خیابان قصردشتنرسیده به پل معالی آباداسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز142تقاطعشاهد و قصردشتاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز143تقاطعشاهد و گلخوناسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز144میدان احسانابتدای معالی آباداسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز145میدان احسانابتدای معالی اباداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز146معالی آباددور برگرداناسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز147معالی آبادگلدشت 2استرابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز148شهید باهنرشهرک شهید باهنراسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز149پارامونتچهارراه پارامونتاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز150ستارخاننرسیده به میدان سنگیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز151میدان سنگیابتدای خیابان سربازاسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز152خیابان ستارخانروبروی بیمارستان دکتر خدادوستاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز153بعثتروبروی پارک بعثتاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز154بعثتابتدای خیابان آقاییاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز155امیر کبیرانتهای بلوار سیاحتگر به امیر کبیراسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز156هوابردچهارراه هوابرداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز157استقلالجنب پل هوایی روبروی اداره گازاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز158قدوسی شرقیروبروی سلطانیهاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز159مطهریمیدان مطهریاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز160مطهریمیدان مطهریاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز161قدوسی غربیابتدای محلاتیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز162همت شمالیتقاطع قدوسی غربیاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز163قدوسی غربیتقاطع همت و قدوسی غربی خروجیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز164پاسارگادابتدای پاییزاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز165جمهوریبلوار جمهوریاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز166ترمینال مدرسمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز167ترمینال مدرسمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز168ترمینال مدرسمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز169ترمینال مدرسمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز170ترمینال مدرسمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز171ترمینال مدرسمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز172ترمینال مدرسمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز173ترمینال مدرسمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز174پارک فضیلتمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز175پارک فضیلتمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز176پارک فضیلتمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز177پارک فضیلتمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز178پارک فضیلتمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز179پارک فضیلتمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز180پارک فضیلتمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز181پارک فضیلتمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز182گمرکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز183گمرکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز184گمرکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز185گمرکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز186فضل آبادمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
قیمت بیلبورد های شیراز187فضل آبادمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز188فضل آبادمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز189فضل آبادمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز190فضل آبادمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
لیست بیلبورد های شیراز191فضل آبادمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز192فضل آبادمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز193فضل آبادمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
لیست بیلبورد های شیراز194پودونکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز195پودونکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز196پودونکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز197پودونکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
لیست بیلبورد های شیراز198پودونکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز199پودونکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز200پودونکمسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
لیست بیلبورد های شیراز201پودونکمسیر برگشت از فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز202پایگاهروبروی درب دوم مسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز203پایگاهروبروی درب دوم مسیر برگشت به فرودگاهبک لایت5
اجاره بیلبورد های شیراز204پایگاهروبروی درب دوم چایگاه مسیر رفت به فرودگاهبک لایت5
لیست بیلبورد های شیراز205پایگاهروبروی درب دوم پایگاه مسیر برگشت ار فرودگاهبک لایت5
تعرفه بیلبورد های شیراز206زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر رفتپل عابر پیاده64
اجاره بیلبورد های شیراز207زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر برگشت سمت راستپل عابر پیاده64
لیست بیلبورد های شیراز208زیبا شهر نرسیده به دروازه قرآن مسیر برگشت سمت چپپل عابر پیاده64
تعرفه بیلبورد های شیراز209پایانه بار اکبر آبادپایانه بار اکبر آبادبیلبورد60
اجاره بیلبورد های شیراز210ستارخانابتدای مطهریبورد دیواری126
اجاره بیلبورد های شیراز211ستارخانپایانه بار اکبر آبادبورد دیواری126
لیست بیلبورد های شیراز212چمرانبلوار چمرانپریزما54
تعرفه بیلبورد های شیراز213چمرانبلوار چمرانپریزما54
اجاره بیلبورد های شیراز214چمرانبلوار چمرانپریزما54
لیست بیلبورد های شیراز215میدان گازبه سمت ستادپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شیراز216خیابان ستادبه سمت فلکه گازپل عابر36
اجاره بیلبورد های شیراز217بلوار اطلسیبلوار اطلسی نرسیده به میدان گازبیلبورد24
اجاره بیلبورد های شیراز218میدان گازابتدای بلوار اطلسی داخل میدانبیلبورد24
لیست بیلبورد های شیراز219میدان مطهریابتدای مطهری شمالی به سمت میدانبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های شیراز220میدان مطهریابتدای مطهری شمالی دید از میدانبیلبورد24
اجاره بیلبورد های شیراز221میدان ارمابتدای بلوار جام جمبیلبورد24
لیست بیلبورد های شیراز222خیابان زندبه سمت زیر گذر و میدان شهرداریپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شیراز223میدان شهرداریبه سمت تقاطع زندپل عابر36
اجاره بیلبورد های شیراز224چمراندید از دانشجو قبل از هتل چمرانپل عابر36
اجاره بیلبورد های شیراز225چمراندید از هتل چمران به میدان دانشجوپل عابر36
لیست بیلبورد های شیراز226البرزنبش دور برگردان البرز یک دید به چهارراه فردوسیاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های شیراز227البرزنبش دور برگردان البرز یک دید به البرزاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز228دستغیبنبش شرقی چهارراه دستغیباسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز229زندیهچهارراه زندیه نبش شرقی میدان 1استرابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز230زندیهچهارراه زندیه نبش شرقی میدان 2استرابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز231زندیهنبش غربی میداناسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز232بهارستانمیدان بهارستاناسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز233خوارزمیچهارراه خوارزمیاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز234امام خمینیچهارراه امام خمینی وجه شرقیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز235سلحشورانچهارراه سلحشوران دید به مولانااسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز236مطهرنیاچهارراه مطهر نیا ورودی مسکن مهر 2استرابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز237مولاناچهارراه مولانا وجه شرقی روبروی حسینهاسترابورد15
اجاره بیلبورد های شیراز238مولاناچهارراه مولانا وجه غربی 1استرابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز239مولاناچهارراه مولانا وجه غربی 2استرابورد12
لیست بیلبورد های شیراز240پمپ گازجنب پمپ گازاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز241اسفارمیدان اسفاراسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز242فردوسیچهارراه فردوسیاسترابورد12
لیست بیلبورد های شیراز243امیر المونینجنب درمانگاه امیر المونین وجه غربیاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز244پیشگامانخیابان پیشگاماناسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز245تپه کاجفاز دو جنب تپه کاج افقیاسترابورد12
اجاره بیلبورد های شیراز246ولایتمیدان ولایت فاز 2استرابورد12
لیست بیلبورد های شیراز247بازار چهفاز 2 نبش بازار چه ایمان روبروی حسینیهاسترابورد12
قیمت بیلبورد های شیراز248امام رضامیدان امام رضا تابلو 3 وجهی Aبیلبورد36
اجاره بیلبورد های شیراز249امام رضامیدان امام رضا تابلو 3 وجهی Bبیلبورد36
لیست بیلبورد های شیراز250امام رضامیدان امام رضا تابلو 3 وجهی Cبیلبورد36
قیمت بیلبورد های شیراز251خلیج فارسبلوار خلیج فارس پارکینگ خروجی صدرا کیلومتر یکبیلبورد48
اجاره بیلبورد های شیراز252جانبازانبلوار جانبازان جاده باغشهر ها 1بیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز253جانبازانبلوار جانبازان جاده باغشهر ها 2بیلبورد32
لیست بیلبورد های شیراز254سنگیمیدان سنگی جنب ایستگاه اتوبوسبیلبورد32
قیمت بیلبورد های شیراز255سنگیمیدان سنگی دید به بلوار ایرانبیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز256خلیج فارسبلوار خلیج فارس خروجی صدرا قبل از پل راه آهنبیلبورد18
لیست بیلبورد های شیراز257خلیج فارسبلوار خلیج فارس ورودی صدرا کیلومتر 5بیلبورد18
قیمت بیلبورد های شیراز258خلیج فارسبلوار خلیج فارس ورودی دانشگاه پردیسبیلبورد18
اجاره بیلبورد های شیراز259سلحشورانچهارراه سلحشوران دید به مطهر نیابیلبورد32
اجاره بیلبورد های شیراز260خلیج فارسبلوار خلیج فارس پل عابر پیاده دید از گلستان به صدراپل عابر45
لیست بیلبورد های شیراز261خلیج فارسبلوار خلیج فارس پل عابر پیاده دید از صدرا به گلستانپل عابر45
قیمت بیلبورد های شیراز262خلیج فارسبلوار خلیج فارس کیلومتر 3 دید از گلستان به صدرابیلبورد40
اجاره بیلبورد های شیراز263خلیج فارسبلوار خلیج فارس کیلومتر 3 دید از صدرا به گلستانبیلبورد40
لیست بیلبورد های شیراز264خلیج فارسبلوار خلیج فارس روبروی ورودی شهرک بهاران دید از گلستان به صدرابیلبورد40
قیمت بیلبورد های شیراز265خلیج فارسبلوار خلیج فارس روبروی ورودی شهرک بهاران دید از صدرا به گلستانبیلبورد40
اجاره بیلبورد های شیراز266خلیج فارسبلوار خلیج فارس ورودی صدرابیلبورد40
اجاره بیلبورد های شیراز267خلیج فارسبلوار خلیج فارس خروجی صدرابیلبورد40
لیست بیلبورد های شیراز268بلوار مولانامقابل پارمیدا وجه 1 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز269بلوار مولانامقابل پارمیدا وجه 2 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز270بلوار مولانامقابل پارمیدا وجه 3 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز271بلوار مولانامقابل پارمیدا وجه 4 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز272صدرابلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 1 دید به مولانالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز273صدرابلوار مولانا روبروی بانک ملت وجه 2 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز274صدرابلوار مولانا روبروی بانک مت وجه 3 دید به مولانالایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز275صدرابلوار مولانا روبروی باک ملت وجه 4 دید به چهار راه امام خمینیلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز276چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 1 دید به چهاراه مطهرنیالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز277چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 2 دید به میدان امام خمینیلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز278چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 3 دید به میدان مطهرنیالایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز279چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 4 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز280چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 5 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز281چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 6 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز282چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 7 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز283چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 8 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز284چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 9 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز285چهارراه امام خمینیمجتمع کاکتوس وجه 10 دید به چهارراه امام خمینیلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز286چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 11 دید به وحدت بتنلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز287چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 12 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز288چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهر نیا مقابل مجمتع ارگ وجه 13 دید به وحدت بتنلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز289چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 14 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز290چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 15 دید به وحدت بتنلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز291چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 16 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز292چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 17 دید به وحدت بتنلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز293چهارراه امام خمینیبلوار امام خمینی مطهرنیا مقابل مجتمع ارگ وجه 18 دید به چهارراه مطهرنیالایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز294قائمچهارراه قائم بلوار فرهنگ وجه 1 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز295بلوار فرهنگفرهنگ وجه 2 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز296بلوار فرهنگفرهنگ وجه 3 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز297بلوار فرهنگفرهنگ وجه 4 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز298بلوار فرهنگفرهنگ وجه 5 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز299بلوار فرهنگفرهنگ 6 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز300بلوار فرهنگفرهنگ وجه 7 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز301بلوار فرهنگفرهنگ وجه 8 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
قیمت بیلبورد های شیراز302بلوار فرهنگفرهنگ وجه 9 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز303بلوار فرهنگفرهنگ وجه 10 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز304بلوار فرهنگفرهنگ وجه 11 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز305بلوار فرهنگفرهنگ وجه 12 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز306بلوار فرهنگفرهنگ وجه 13 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز307بلوار فرهنگفرهنگ وجه 14 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز308بلوار فرهنگفرهنگ وجه 15 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز309بلوار فرهنگفرهنگ وجه 16 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز310بلوار فرهنگفرهنگ وجه 17 دید به سمت زاگرسلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز311بلوار فرهنگفرهنگ وجه 18 دید به سمت چهارراه قائملایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز312خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 1 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز313خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 2 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز314خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 3 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز315خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 4 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز316خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 5 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز317خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزنی وجه 6 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز318خوارزمیچهارراه خوارمزی بلوار خوارزمی وجه 7 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز319خوارزمیچهارراه خوارزمی وجه 8 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز320خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 9 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز321خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 10 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز322خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 11 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز323خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 12 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز324خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 13 دید به میدان بهارستانلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز325خوارزمیچهارراه خوارزمی بلوار خوارزمی وجه 14 دید به چهارراه خوارزمیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز326بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 1 دید به بلوار سعدیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز327بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 2 دید به بلوار ایرانلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز328بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 3 دید به بلوار سعدیلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز329بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 4 دید به بلوار ایرانلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز330بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 5 دید به بلوار سعدیلایت باکس4
لیست بیلبورد های شیراز331بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 6 دید به بلوار ایرانلایت باکس4
تعرفه بیلبورد های شیراز332بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 7 دید به بلوار سعدیلایت باکس4
اجاره بیلبورد های شیراز333بلوار ایرانبلوار دکتر ملک پور وجه 8 دید به بلوار ایرانلایت باکس4