اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
بیلبورد در استان سیستان و بلوچستان

بیلبورد در استان سیستان و بلوچستان (0)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.


لینک دانلود: تعرفه بیلبوردزاهدان|لیست قیمت بیلبورد های چابهار|لیست اجاره بیلبوردهای زاهدان و چابهار | اجاره بیلبورد سیستان و بلوچستان : 4-44038023-021


نوع خدمات
تبلیغات محیطی زاهدان
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های زاهدان1 دانشگاهروبروی بلوار معلم سمت راستبیلبورد24
لیست بیلبورد های زاهدان2 دانشگاهروبروی بلوار معلم سمت چپبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های زاهدان3میدان پاسدارانمیدان پاسدارانبیلبورد72
اجاره بیلبورد های زاهدان4میدان پاسدارانضلع غربیبیلبورد32
لیست بیلبورد های زاهدان5 دانشگاه رفیوژمیانی دید از میدان دانشگاه آزادبیلبورد25
تعرفه بیلبورد های زاهدان6میدان امام علیمعلم و دانشگاه رفیوژمیانی دید از میدان امام علیبیلبورد25
اجاره بیلبورد های زاهدان7میدان پاسدارانمیدان پاسداران - رفیوژ میانی دید از خیابان دانشگاهبیلبورد25
اجاره بیلبورد های زاهدان8میدان پاسدارانرفیوژ میانی دید از میدان امام علیبیلبورد25
لیست بیلبورد های زاهدان9 دانشگاهدید از میدان دکتر حسابیبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های زاهدان10 دانشگاهدید از میدان امام علیبیلبورد32
اجاره بیلبورد های زاهدان11مطهریبلوار مطهری مسیر برگشتبیلبورد25
لیست بیلبورد های زاهدان12مطهریرفیوژمیانی بلوار مطهری (مسیر رفت)بیلبورد25
تعرفه بیلبورد های زاهدان13پاسدارانپاسداران ورودی از دانشگاه به پاسدارانبیلبورد18
اجاره بیلبورد های زاهدان14پاسداران پاسداران ورودی به دانشگاهبیلبورد18
اجاره بیلبورد های زاهدان15تقاطع بزرگمهرتقاطع بزرگمهرو معلمبیلبورد15
لیست بیلبورد های زاهدان16میدان امام علیمیدان امام علی (سه وجهی)(قیمت هر وجه)بیلبورد15
تعرفه بیلبورد های زاهدان17امام علیمیدان امام علیبیلبورد26
اجاره بیلبورد های زاهدان18تقاطع شریعتی تقاطع شریعتی و مصطفی خمینی بیلبورد18
لیست بیلبورد های زاهدان19تقاطع امیر المومنین تقاطع امیر المومنین و مصطفی خمینیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های زاهدان20تقاطع بهشتی تقاطع بهشتی و مصطفی خمینیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های زاهدان21میدان خیاممیدان خیامبیلبورد15
اجاره بیلبورد های زاهدان22فلکه شرکت نفتفلکه شرکت نفتبیلبورد15
لیست بیلبورد های زاهدان23تقاطع جانبازانتقاطع جانبازان و بهداشت بیلبورد32
تعرفه بیلبورد های زاهدان24دانشگاهدرب دانشگاه علوم پزشکیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان25دکتر حسابیمیدان دکتر حسابیاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان26نمایشگاهدرب ورودی نمایشگاهاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان27دانشگاهدانشگاه13استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان28دانشگاهتقاطع دانشگاه و معلم مسیر رفتاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان29دانشگاهدانشگاه 39 حد فاصل اداره آب و برقاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان30دانشگاهخیابان دانشگاه تقاطع کوی استانداریاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان31دانشگاهخ دانشگاه خروجی پمپ بنزیناسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان32زیبا شهرورودی از زیباشهر به دانشگاهاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان33پاسدارانمیدان پاسداران رقیوز میانی مقابل آب و فاضلاباسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان34امام علیمیدان امام علی استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان35معلممعلم 3استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان36میدان شهداامیر المونین تقاطع ورودی میدان شهدااسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان37امام خمینیامام خمینیاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان38بهشتیتقاطع اماماسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان39خیابان امامفلکه سیلو ضلع شمالیاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان40خیابان امامجنب بهزیستیاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان41خیابان امامتقاطع امام و خرمشهراسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان42تقاطع امامتقاطع امام و سید قطب (پمپ بنزین)استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان43تقاطع امامتقاطع امام و مزاریاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان44تقاطع امامتقاطع امام و بولوار سرداران شهید (ترمینال جدید)استرابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان45انقلابمیدان انقلاباسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان46میدان کوزهمیدان کوزهاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان47انقلابتقاطع فاضلی و انقلاباسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان48میدان پرستارمیدان پرستاراسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان49میدان امام رضامیدان امام رضا بهداشت به سمت پرستاراسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان50میدان امام رضامیدان امام رضا تقاطع بهداشت و جمهوریاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان51خیابان جمهوریتقاطع خیابان جمهوری و معلماسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان52بزرگمهرنبش بزرگمهر 16استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان53بزرگمهرنبش بزرگمهر 11استرابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان54بزرگمهرتقاطع بزرگمهرو معلماسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان55دانشجو و بزرگمهرجنب دهکدهاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان56دانشجو و بزرگمهرورودیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان57آیت اللهمیداناسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان58معلممعلم 9استرابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان59معلمجنب بانک مهر بستنی نعمتاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان60بلوار بهداشتجنب پارک لالهاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان61تقاطع خیاممدرساسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان62سه راه خیامخرمشهراسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان63سه راه خیامجنب فروشگاه رفاهاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان64خرمشهرجنب شهرداری منطقه 2 مسیر رفتاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان65خرمشهرتقاطع آزادگاناسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان66آزادگانمزاریاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان67مزاریتقاطع سعدیاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان68سعدیطباطبایی رفتاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان69میرحسینیتقاطع طباطبایی و میر حسینیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان70سعدیتقاطع سعدی و مولویاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان71مصطفی خمینیتقاطع مصطفی خمینی و مسیلاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان72مولویتقاطع مولوی و میرزای شیرازیاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان73بهشتیتقاطع بهشتی و مصطفی خمینیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان74بهشتیبهشتی و بانک قوامیناسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان75بهشتیتقاطع خیام و بهشتی جنب داروخانه بو علیاسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان76ارکیدهفلکه ارکیده جنب اداره راه و ترابریاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان77شریعتیتقاطع شریعتی و مصطفی خمینی استرابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان78شریعتیجنب پارکینگاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان79آزادیخیابان آزادی تقاطع حسین براسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان80رجاییتقاطع رجایی و میر حسینیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان81رسولیچهارراه رسولی تقاطع خ جامیاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان82رسولیچهارراه رسولی جنب پاساژ گلستاناسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان83جام جمخ جام جم ورودی پمپ بنزیناسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان84جام جمقبل از ورودی منازل جام جماسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان85خاتممیدان خاتماسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان86مطهریبولوار مطهری جنب راه آهناسترابرد12
تعرفه بیلبورد های زاهدان87آزادیابتدای خیابان آزادیاسترابرد12
اجاره بیلبورد های زاهدان88مطهریبولوار مطهری جنب لشکراسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان89مطهریبولوار مطهری پارک یاس جنب موزهاسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان90ترمینالترمینال قدیماسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان91کارگرمیدان کارگراسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان92کمیته امدادقلنبر جنب کمیته امداداسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان93قلنبرقلنبر روبروی آب و فاضلاباسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان94زیباشهرزیباشهر تقاطع فرخی و بهارستاناسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان95زیباشهرزیباشهر میدان سربازان گمنام امام زمان جنب میوه فروشی هااسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان96زیباشهرزیباشهر میدان سربازان گمنام مسیر برگشت به طرف استانداریاسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان97زیباشهرزیباشهر تقاطع البرز و ویلااسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان98زیباشهرزیباشهر بولوار پیامبر اعظم میدان استاندارداسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان99زیباشهرمیدان استاندارد به سمت خیابان دانشگاهاسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان100زیباشهرتقاطع خیابان شورا وپیامبر اعظماسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان101سربازان گمنامروبروی فرخیاسترابرد12
قیمت بیلبورد های زاهدان102زیباشهرسهروردی جنب بوستان البرزاسترابرد12
لیست بیلبورد های زاهدان103دانشگاهخیابان دانشگاه مقابل دانشگاه فنی و مهندسی برگشتپل هوایی90
لیست بیلبورد های زاهدان104دانشگاهخیابان دانشگاه مقابل دانشگاه فنی و مهندسی رفتپل هوایی90
لیست بیلبورد های زاهدان105دانشگاهخیابان دانشگاه ورودی زیبا شهر دید دانشگاه آزادپل هوایی100
لیست بیلبورد های زاهدان106دانشگاهخیابان دانشگاه جنب مسکن و شهرسازی دید میدان پاسدارانپل هوایی128
لیست بیلبورد های زاهدان107دانشگاهخیابان دانشگاه جنب مسکن و شهرسازی دید میدان امام علیپل هوایی128
نوع خدمات
تبلیغات محیطی چابهار
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های چابهار1خیابان امام خمینیجنب اداره راه و ترابری میدان هیئت سه نفره مسیر رفتاسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار2خیابان امام خمینیجنب اداره راه و ترابری میدان هیئت سه نفره مسیر رفتاسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار3خیابان امام خمینینرسیده به پمپ بنزین قدیم مصالح ساختمانی مسیر رفتاسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار4خیابان امام خمینینرسیده به مسجد امام حسین مسیر رفتاسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار5خیابان امام خمینیامام خمینی 48 مسیر رفتاسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار6خیابان امام خمینیامام خمینی 44 رستوران سبزاسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار7خیابان امام خمینیخیابان امام خمینی 28استرابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار8خیابان امام خمینیروبروی خیابان خیاماسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار9خیابان امام خمینینرسیده به پل هوایی مسیر رفتاسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار10خیابان امام خمینینرسیده به چهارراه پلیس جنب بانک کشاورزی مسیر رفتاسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار11خیابان امام خمینیجنب بانک قوامین مسیر برگشتاسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار12خیابان امام خمینیتقاطع خیابان ابن سینا نرسیده به پل عابر پیادهاسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار13خیابان امام خمینیجنب فروشگاه فرهنگیان مسیر برگشتاسترابورد6
اجاره بیلبورد های چابهار14خیابان امام خمینیجنب پارکینگ بانک صادرات مسیر برگشتاسترابورد6
اجاره بیلبورد های چابهار15خیابان امام خمینیروبروی تقاطع خیابان بلوچستان مسیر برگشتاسترابورد6
لیست بلیورد های چابهار16خیابان امام خمینیامام خمینی 27 مسیر برگشتاسترابورد10
تعرفه بیلبورد های چابهار17خیابان امام خمینیجنب اداره جهاد کشاورزیاسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار18خیابان امام خمینیبعد از میدان فرمانداری مسیر برگشتاسترابورد6
لیست بلیورد های چابهار19خیابان امام خمینیجنب جهاد کشاورزیاسترابورد6
تعرفه بیلبورد های چابهار20خیابان امام خمینیجنب کارواش رایناسترابورد8
اجاره بیلبورد های چابهار21خیابان امام خمینیمسیر برگشت جنب فرآورده های نفتیاسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار22خیابان امام خمینیمسیر برگشت بعد از آگاهیاسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار23خیابان شهید ریگیاولین تقاطع مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های چابهار24خیابان شهید ریگیروبروی کارخانه یخ مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار25خیابان شهید ریگیروبروی پارک وحدت مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
لیست بلیورد های چابهار26خیابان شهید ریگیبعد ازآرامگاه سید غلام رسول مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های چابهار27خیابان شهید ریگیمیدان شیلات مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار28خیابان شهید ریگیتقاطع کوی بندر مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار29خیابان شهید ریگیمقابل دانشگاه دریانوردی مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار30خیابان شهید ریگیروبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار31خیابان شهید ریگیروبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار32خیابان شهید ریگیروبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
لیست بلیورد های چابهار33خیابان شهید ریگیروبروی مدارس وابسته به دانشگاه مسیر رفت به منطقه آزاداسترابورد12
تعرفه بیلبورد های چابهار34خیابان شهید ریگیجنب اداره گمرک مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار35خیابان شهید ریگیمقابل دانشگاه دریانوردی مسیر برگشت از منطقه آزاداسترابورد11
اجاره بیلبورد های چابهار36خیابان شهید ریگیروبروی پارک شادی مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد11
لیست بلیورد های چابهار37خیابان شهید ریگینرسیده به میدان شیلات مسیر برگشت از منطقه آزاداسترابورد11
تعرفه بیلبورد های چابهار38خیابان شهید ریگیبعد از میدان شیلات مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار39خیابان شهید ریگیبعد از پارک وحدت روبروی کارخانه یخ مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد12
لیست بلیورد های چابهار40خیابان شهید ریگیبعد از پراک وحدت مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد12
تعرفه بیلبورد های چابهار41خیابان شهید ریگیجنب مسیل رود مسیر برگشت از منطقه به سمت چهارراه کوزهاسترابورد12
اجاره بیلبورد های چابهار42امام خمینیروبروی بازار جنب دانشگاه بین المللی مسیر رفتپل هوایی81
اجاره بیلبورد های چابهار43امام خمینیروبروی بازار جنب دانشگاه بین المللی مسیر برگشتپل هوایی81
لیست بلیورد های چابهار44بندرکوی بندر مسیر رفتپل هوایی90
تعرفه بیلبورد های چابهار45بندرکوی بندر مسیر برگشتپل هوایی90
اجاره بیلبورد های چابهار46شهید ریگیتقاطع بلوار شهید ریگی و بلوار توحید میدان شیلاتبیلبورد32
لیست بلیورد های چابهار47شهید ریگیبلوار شهید ریگی به سمت میدان شیلات روبروی کوی بندربیلبورد24
تعرفه بیلبورد های چابهار48امام خمینیتقاطع بلوار امام خمینی و بلوار شهید ریگی چهارراه کوزهبیلبورد24
اجاره بیلبورد های چابهار49امام خمینیبلوار امام خمینی تقاطع خیابان بلوچستان رفتبیلبورد36
اجاره بیلبورد های چابهار50امام خمینیبلوار امام خمینی تقاطع خیابان بلوچستان برگشتبیلبورد36
لیست بلیورد های چابهار51امام خمینیبلوار امام خمینی جنب دیوار اداره راه مسیر رفتبیلبورد24
تعرفه بیلبورد های چابهار52امام خمینیبلوار امام خمینی جنب دیوار اداره راه مسیر برگشتبیلبورد24
لیست بلیورد های چابهار53شهید ریگیتقاطع شهید ریگی و خیابان دریا (مسیر رفت)بیلبورد40
لیست بلیورد های چابهار54شهید ریگیتقاطع شهید ریگی و خیابان دریا (مسیر برگشت)بیلبورد40
لیست بلیورد های چابهار55شهید ریگیتقاطع شهید ریگی روبروی پارک وحدت مسیر رفتبیلبورد40
لیست بلیورد های چابهار56شهید ریگیتقاطع شهید ریگی روبروی پارک وحدت مسیر برگشتبیلبورد40
لیست بلیورد های چابهار57سینمامحوطه سینما مسیر رفتبیلبورد15
لیست بلیورد های چابهار58سینمامحوطه سینما مسیر برگشتبیلبورد15
لیست بلیورد های چابهار59شهید ریگیجنب بندر شهید ریگیبیلبورد60