اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان سمنان

اجاره بیلبورد در استان سمنان (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای سمنان|لیست قیمت اجاره سمنان|لیست اجاره بیلبوردهای سمنان| قیمت بیلبوردهای سمنان: 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی سمنان
ردیفمسیــرنشــــانـيمتـراژ
تیپ
اجاره بیلبورد های سمنان1میرزای شیرازیپل معلم بلوار میرزای شیرازی میدان مشاهیر به سمت میدان معلم وجه 142پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان2میرزای شیرازیپل معلم بلوار میرزای شیرازی میدان مشاهیر به سمت میدان معلم وجه 242پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان3میرزای شیرازیپل معلم میرزای شیرازی میدان معلم به میدان مشاهیر وجه 143پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان4میرزای شیرازیپل معلم میرزای شیرازی میدان معلم به میدان مشاهیر وجه 242پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان5معلمپل معلم داخل پل4.7پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان6معلمپل معلم داخل پل9.52پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان7سعدیپل امام بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 161پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان8سعدیپل امام بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 245پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان9سعدیپل امام میدان امام به سمت بلوار سعدی وجه 148پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان10سعدیپل امام میدان امام به سمت بولوار سعدی وجه 248پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان11پل امامپل امام ورودی از سمت پارک12پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان12پل امامپل امام پایه وسط سمت روبرو بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 19پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان13پل امامپل امام پایه وسط سمت راست بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 217پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان14پل امامپل امام پایهوسط سمت چپ بلوار سعدی به سمت میدان امام وجه 317پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان15پل امامپل امام پایه وسط سمت روبرو میدان امام به سمت بلوار سعدی وجه 49پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان16میرزای شیرازیمشاهیر بلوار میرزای شیرازی به سمت میدان معلم چپ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)42پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان17میرزای شیرازیمشاهیر بلوار میرزای شیرازی به سمت میدان معلم سمت راست - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)42پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان18میدان معلممیدان معلم بلوار میرزای شیرازی به مشاهیر سمت چپ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)43پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان19میدان معلممیدان معلم بلوار میرزای شیرازی به مشاهیر سمت راست - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)42پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان20بلوار سعدیبلوار سعدی به سمت میدان امام سمت راست - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)120پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان21بلوار سعدیبلوار سعدی به سمت میدان امام سمت راست - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)48پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان22میدان اماممیدان امام به سمت بلوار سعدی سمت چپ - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)48پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان23 17 شهریوردید از پمپ بنزین جلالی میدان سعدی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان24بلوار 17 شهریوردید از میدان سعدی به سمت پمپ بنزین جلالی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان25بلوار قائمپل عابر بلوار قائم سمنان رفت به سمت میدان کوثر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)110پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان26بلوار قائمپل عابر بلوار قائم سمنان دید از میدان کوثر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)110پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان27میدان کوثرپل هوایی میدان کوثر به سمت میدان معلم رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)78پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان28میدان کوثرپل هوایی میدان کوثر ورودی از میدان معلم پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)78پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان29بلوار شهید نوروزیدید از پل امیر کبیر به استاندارد - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)110پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان30بلوار شهید نوروزیدید از استاندارد به پل امیر کبیر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)110پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان31بلوار شهید اخلاقیدید از میدان امام علی به سمت پل امیر کبیر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)120پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان32بلوار شهید اخلاقیدید از پل امیر کبیر به سمت میدان امام علی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)120پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان33جهادیهدید از میدان پیروزی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)72پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان34پارک سوکانجلوی دانشکده هنر سمنان دید از سمنان به دامغان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)35پل عابر
اجاره بیلبورد های سمنان35میدان سعدیبه سمت بلوار 17 شهریور - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان36میدان سعدیبه سمت بلوار سعدی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان37بلوار مطهریورودی میدان امام رضا پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان38بلوار ورزشبلوار هلال احمر روبروی استخر قائم - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)15بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان39میدان کوثرضلع شمالی به سمت بلوار معلم - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان40میدان مطهریضلع شمال غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان41میدان قومسخروجی به سمت تهران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)40بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان42میدان نمازرو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)17بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان43میدان مطهریورودی از معلم پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)17بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان44بلوار معلمورودی بلوار استقلال - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)17بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان45میدان امام خمینیبه سمت خیابان با هنر و راه آهن - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان46بلوار قائمابتدای بازراچه شهرداری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)27بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان47میدان امام علیضلع جنوب شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان48میدان معلمضلع جنوب شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)17بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان49میدان امام رضاضلع جنوبی رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان50بلوار مولویتقاطع بلوار ولیعصر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)20بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان51بلوار قدسخیابان طالقانی جلوی هلال احمر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)17بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان52میدان قومسابتدای بلوار 15 خرداد دید از تهران به سمنان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)40بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان53میدان بهارستانضلع جنوبی رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان54پارک سوکانجلوی دانشگاه سمنان دید از سمنان به دامغان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)51بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان55پارک سوکانجلوی دانشگاه سمنان دید از دامغان به سمنان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)51بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان56امام رضاضلع شمالی به سمت میدان مطهری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)25بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان57شاهرودمیدان امام رضا - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد سه وجهی
لیست بیلبورد های سمنان58شاهرودمیدان امام خمینی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد سه وجهی
تعرفه بیلبورد های سمنان59شاهرودمیدان هفت تیر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد سه وجهی
قیمت بیلبورد های سمنان60مهدی شهرکارخانه کاشی دید از مهدیشهر به سمنان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان61مهدی شهرکارخانه کاشی دید از مهدی شهر به سمنان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان62مهدی شهرکارخانه کاشی دید از سمنان به مهدیشهر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
قیمت بیلبورد های سمنان63مهدی شهرکارخانه کاشی دید از سمنان به مهدیشهر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
قیمت بیلبورد های سمنان64مهدی شهرشهرک امیر المونین دید از مهدی شهر به سمنان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)72پل عابر
لیست بیلبورد های سمنان65مهدی شهرشهرک امیر المونین دید از سمنان به مهدیشهر - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)72پل عابر
تعرفه بیلبورد های سمنان66مهدی شهرمیدان جمهوری ورودی از سمنان به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
قیمت بیلبورد های سمنان67مهدی شهرمیدان جمهوری خروجی از مهدی شهر پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان68مهدی شهرمیدان جمهوری خروجی از مهدی شهر جنب سی ان جی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)22بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان69مهدی شهرمیدان ورزش به سمت میدان شهدا - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان70مهدی شهرمیدان ورزش سمت راست جنب راهنمایی و رانندگی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)22بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان71مهدی شهرمیدان ورزش به سمت میدان جمهوری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان72مهدی شهرمیدان شهدا جنب دفتر امام جمعه - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان73مهدی شهرمیدان شهدا به سمت میدان ورزش - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان74مهدی شهرمیدان امام رضا رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان75مهدی شهرمیدان امام رضا پشت میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان76مهدی شهرمیدان امام رضا سمت راست جنب خیابان دانشگاه - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)22بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان77مهدی شهرمیدان نماز شمال غربی رو به میدام - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)27بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان78مهدی شهرمیدان نمازضلع شمال غربی پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)27بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان79مهدی شهرمیدان نماز ضلع جنوبی رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)27بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان80مهدی شهرمیدان نماز ضلع جنوبی پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)27بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان81مهدی شهرمیدان ولایت ورودی از شهمیرزاد رو به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان82مهدی شهرمیدان ولایت پشت به میدان - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)26بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان83مهدی شهربلوار و خیابان اصلی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)5لایت باکس
اجاره بیلبورد های سمنان84گرمسارروبروی درب دانشگاه آزاد اسلامی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)11بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان85گرمسارمیدان امام دید از شیلات - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)10بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان86گرمسارمیدان انقلاب جنب سازمان تبلیغات اسلامی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)12بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان87گرمسارمیدان معلم دید از خیابان طالقانی به سمت کمربندی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان88گرمسارمیدان معلم دید از سمت بلوار مطهری - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)18بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان89گرمسارچهارراه سیادت ضلع غربی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)15بیلبورد
تعرفه بیلبورد های سمنان90گرمسارچهارراه سیادت ضلع شرقی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)15بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان91گرمسارانتهای بلوار شهید بهشتی روبروی سینما ابریشم - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)10بیلبورد سه وجهی
اجاره بیلبورد های سمنان92گرمسارروبروی ترمینال 4 وجهی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)13بیلبورد
اجاره بیلبورد های سمنان93گرمسارورودی شهر از سمت تهران - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)24بیلبورد
لیست بیلبورد های سمنان94معلممیدان معلم ضلع شمال غربی به سمت میدان نمازافقی18
تعرفه بیلبورد های سمنان95پارک سنگیپارک سنگی بلوار ولی عصرافقی18
اجاره بیلبورد های سمنان96میدان قوسیمیدان قوسی رو به تهرانافقی48
لیست بیلبورد های سمنان97میدان استانداردمیدان استاندارد ضلع جنوب شرقیافقی15
تعرفه بیلبورد های سمنان98اسکاناسکان خیابان میرزای شیرازیافقی13.5
اجاره بیلبورد های سمنان99میدان معلممیدان معلم ضلع شمال غربی به سمت بسیجافقی18
اجاره بیلبورد های سمنان100میدان استانداردمیدان استاندارد ضلع شمال غربیافقی18
لیست بیلبورد های سمنان101میدان امام رضامیدان امام رضا ضلع شمال رو به میدانافقی18
تعرفه بیلبورد های سمنان102میدان مطهریمیدان مطهری ضلع غربی رو به میدانافقی15
اجاره بیلبورد های سمنان103بلوار 15 خردادبلوار 15 خرداد شماره 1 رو به تهرانافقی40
لیست بیلبورد های سمنان104میدان معلممیدان معلم ضلع جنوب غربیافقی18
تعرفه بیلبورد های سمنان105شهید همتیمیدان دریادار شهید همتی ( پارک کدیور )افقی40
اجاره بیلبورد های سمنان106میدان امام رضامیدان امام رضا ضلع شمال غربی افقی18
اجاره بیلبورد های سمنان107میدان کوثرمیدان کوثر ضلع جنوب غربیافقی18
لیست بیلبورد های سمنان108امام خمینیمیدان امام خمینی به سمت حکیم الهیافقی18
تعرفه بیلبورد های سمنان109بلوار بعثتبلوار بعثت دید از میدان نمازافقی15
اجاره بیلبورد های سمنان110میدان کوثرمیدان کوثر ضلع غربی رو به میدانافقی18
لیست بیلبورد های سمنان111بلوار 15 خردادبلوار 15 خرداد شماره 2 رو به تهران افقی40