اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبوردهای رودهن،بومهن

اجاره بیلبوردهای رودهن،بومهن (0)

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران-شمال
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
لیست بیلبورد های تهران-شمال1بومهنبلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی تهران به شمالپل عابر75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال2بومهنبلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی شمال به تهرانپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال3بومهنروبروی اداره راه 500 متر قبل از سه راهی تهران به شمالپل عابر98
لیست بیلبورد های تهران-شمال4بومهنروبروی اداره راه شمال به تهرانپل عابر98
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال5بومهنبلوار اصلی شهر تهران به شمالبیلبورد47
اجاره بیلبورد های تهران-شمال6بومهنبلوار اصلی شهر شمال به تهرانبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال7بومهنبلوار اصلی شهر روبروی ایستگاه حاج منصور دید از شرقپل عابر60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال8بومهنداخل شهر به شکال قبل از دوراهی فیروزکوه وجه رفتپل عابر60
لیست بیلبورد های تهران-شمال9بومهنووردی بومهن از تهران روبروی شهرداریبیلبورد65
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال10بومهنورودی بومهن روبروی شهرداری دید از تهران به شمالبیلبورد65
اجاره بیلبورد های تهران-شمال11رودهنداخل شهر ایستگاه لاله صحرا برگشت به تهرانپل عابر63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال12رودهنداخل شهر ایستگاه لاله صحرا رفت به شمالپل عابر63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال13بومهنورودی بومهن از تهرانپل عابر96
لیست بیلبورد های تهران-شمال14بومهنبومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر رفت به سمت شمالپل عابر75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال15بومهنبومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر برگشت به سمت تهرانپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال16رودهنورودی رودهن از سمت تهران به شمالبیلبورد75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال17رودهنخروجی رودهن از سمت شمال به تهرانبیلبورد65
اجاره بیلبورد های تهران-شمال18تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال19تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال20تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال21بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال22بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال23بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال24بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال25رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال26رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال27رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال28بومهنبعد از جاجرود بعد از پمپ بنزنین کمرد مسیر رفت جنوب به شمالبیلبورد120
لیست بیلبورد های تهران-شمال29بومهنبعد از جاجرود بعد از پمپ بنزین کمرد مسیر برگشت شمال به جنوببیلبورد120
اجاره بیلبورد های تهران-شمال30انتهای بومهنساین روف ت(تابلو ال شکل)بیلبورد81
لیست بیلبورد های تهران-شمال31بومهنمنطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا رفتپل عابر100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال32بومهنمنطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا برگشتپل عابر100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال33بومهنجاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد رفتپل عابر105
لیست بیلبورد های تهران-شمال34بومهنجاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد برگشتپل عابر105
اجاره بیلبورد های تهران-شمال35رودهنابتدای ورودی رودهن دید از تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال36رودهنخروجی رودهن به سمت پلور رفیوژ میانی دید از تهرانبیلبورد45
لیست بیلبورد های تهران-شمال37رودهنورودی رودهن از سمت پلور رفیوژ میانی دید از هرازبیلبورد45
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال38رودهنخروجی رودهن به طرف فیروزکوه دید از ابعلیبیلبورد عمودی50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال39رودهنخروجی رودهن دید از تهرانبیلبورد عمودی50
لیست بیلبورد های تهران-شمال40رودهنتقاطع هراز فیروزکوه دید از تهرانبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال41رودهنتقاطع هراز فیروزکوه دید از رودهنبیلبورد72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال42مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
لیست بیلبورد های تهران-شمال43کرج چالوسبعد از تونل کندوان مسیر برگشت بیلبورد49
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال44کرج چالوسبعد از تونل کندوان مسیر برگشت بیلبورد49
اجاره بیلبورد های تهران-شمال45کرج چالوسبعد از تونل کندوان مسیر رفتبیلبورد49
لیست بیلبورد های تهران-شمال46کرج چالوسکرج چالوس پل زنگوله بیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال47کرج چالوسکرج چالوس پل زنگوله بیلبورد52
لیست بیلبورد های تهران-شمال48کرج چالوسکرج چالوس پل زنگوله بیلبورد52
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال49کرج چالوسکرج چالوس پل زنگوله بیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال50کرج چالوسکرج چالوس پل زنگوله بیلبورد40
لیست بیلبورد های تهران-شمال51بومهنبلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی تهران به شمالپل عابر75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال52بومهنبلوار اصلی شهر روبروی بانک ملی شمال به تهرانپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال53بومهنروبروی اداره راه 500 متر قبل از سه راهی تهران به شمالپل عابر98
لیست بیلبورد های تهران-شمال54بومهنروبروی اداره راه شمال به تهرانپل عابر98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال55بومهنبلوار اصلی شهر تهران به شمالبیلبورد47
لیست بیلبورد های تهران-شمال56بومهنبلوار اصلی شهر شمال به تهرانبیلبورد40
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال57 پردیسبزرگراه پردیس- پل کرشت برگشت به تهران دید از جاده قدیم آزادراهپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال58 کرشتجاده قدیم کرشت- روبروی فاز 4 پردیس رفت به شمال دیداز جاده قدیم و آزادراهپل عابر75
لیست بیلبورد های تهران-شمال59بومهنبلوار اصلی شهر روبروی ایستگاه حاج منصور دید از شرقپل عابر60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال60بومهنداخل شهر به شکال قبل از دوراهی فیروزکوه وجه رفتپل عابر60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال61بومهنووردی بومهن از تهران روبروی شهرداریبیلبورد65
لیست بیلبورد های تهران-شمال62بومهنورودی بومهن روبروی شهرداری دید از تهران به شمالبیلبورد65
اجاره بیلبورد های تهران-شمال63جاجرودکمرد روبروی امرسان رفتپل عابر84
لیست بیلبورد های تهران-شمال64جاجرودکمرد روبروی امرسان برگشتپل عابر84
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال65خرمدشتسه راهی شهر صنعتی خرمدشتبیلبورد30
اجاره بیلبورد های تهران-شمال66جاجرودروبروی پلیس راه (دید از تهران به شمال)پل عابر67
لیست بیلبورد های تهران-شمال67جاجرودروبروی پلیس راه (دید از شمال به تهران)پل عابر67
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال68 هرازجاده هراز- شهر صنعتی کمرد رستوران گلپایگانی دید از تهران به شمالپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال69 هرازجاده هراز- شهر صنعتی کمرد رستوران گلپایگانی دید از شمال به تهرانپل عابر75
لیست بیلبورد های تهران-شمال70رودهنداخل شهر ایستگاه لاله صحرا برگشت به تهرانپل عابر63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال71رودهنداخل شهر ایستگاه لاله صحرا رفت به شمالپل عابر63
لیست بیلبورد های تهران-شمال72جاجرودجاده جاجرود جنب پلیس راه دید از تهران به بومهنپل عابر75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال73جاجرودجاده جاجرود جنب پلیس راه دید از بومهن به تهرانپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال74بومهنورودی بومهن از تهرانپل عابر96
لیست بیلبورد های تهران-شمال75بومهنبومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر رفت به سمت شمالپل عابر75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال76بومهنبومهن- بلوار اصلی بومهن بعد از رودخانه- قبل از سه راهی فیروزکوه- دماوند مسیر برگشت به سمت تهرانپل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال77رودهنورودی رودهن از سمت تهران به شمالبیلبورد75
لیست بیلبورد های تهران-شمال78رودهنخروجی رودهن از سمت شمال به تهرانبیلبورد65
اجاره بیلبورد های تهران-شمال79 هرازهراز- یک کیلومتر قبل از قبل از پلیس راه آمل بیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال80 هرازهراز-محوطه پلیس راه آمل بیلبورد77
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال81آملآمل محور هراز 100 متر قبل از پلیس راه آمل - مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد دو طرفه72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال82 هرازمحور هراز جنب پلیس راه آمل دید از تهران - مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد77
لیست بیلبورد های تهران-شمال83 هرازجاده هراز مسیر تهران به امل 500 متر قبل از پلیس راه- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال84 هرازمحور هراز جنب باغ پردیس 1 کیلومتر قبل از پلیس راه دید از تهران- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال85 هرازمحور هراز جنب باغ پردیس 1 کیلومتر قبل از پلیس راه دید ازآمل- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد98
لیست بیلبورد های تهران-شمال86آملاتوبان آمل به بابل 3 کیلومتر بعد از میدان هرازسنگر دید از آمل به بابل- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد دوطرفه50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال87آملاتوبان آمل به بابل جنب شرکتاروند صنعت دید از امل- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .بیلبورد دوطرفه50
لیست بیلبورد های تهران-شمال88 هرازجاده هراز 500 متر بعد از پلیس راه محمد آباد- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه102
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال89 هرازجاده هراز رزکه جنب رستوران اریا- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال90 هرازجاده هراز مسیر تهران به آمل شاهزید- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه99
لیست بیلبورد های تهران-شمال91آملاتوبان آمل به محمود آباد منطقه کلا باصفا- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال92آملاتوبان آمل به محمود آباد منطقه لامیزده- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال93محمود آباددو کیلومتری بهشهر ساحلی محمود اباد منطقه گالشپل- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه90
لیست بیلبورد های تهران-شمال94آملاتوبان آمل به بابل 2 کیلومتر بعد از میدان هزار سنگر سالار محله- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه102
اجاره بیلبورد های تهران-شمال95آملاتوبان آمل به بابل دابودشت هندوکلا- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه99
لیست بیلبورد های تهران-شمال96آملاتوبان آمل به بابل کیلومتر 6 بابل به آمل دریا باری- مبلغ به صورت اجاره 6 ماهه می باشد .پل عابر دوطرفه99
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال97فشمفشم مسیر رفت جنب پیست کارتینگپل افقی78
اجاره بیلبورد های تهران-شمال98فشمفشم مسیر برگشت جنب پیست کارتینگپل افقی78
لیست بیلبورد های تهران-شمال99جاجرودجاجرود مسیر رفت جنب پمپ بنزین کمردپل افقی108
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال100جاجرودجاجرود مسیر برگشت جنب پمپ بنزین کمردپل افقی108
اجاره بیلبورد های تهران-شمال101فیروزکوهتهران مسیر رفت به سمت فیروزکوهپل افقی75
لیست بیلبورد های تهران-شمال102فیروزکوهفیروزکوه مسیر برگشت به سمت تهرانپل افقی75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال103تهران - پردیسآزاد راه تهران پردیس رفتبیلبورد110
لیست بیلبورد های تهران-شمال104تهران - پردیسآزاد راه تهران پردیس برگشتبیلبورد110
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال105پدردیس به تهرانانتهای اتوبان بابایی شهرک امام خمینیبیلبورد160
اجاره بیلبورد های تهران-شمال106پدردیس به تهراناتوبان بابایی روبروی شهرک ارکیدهبیلبورد128
لیست بیلبورد های تهران-شمال107تهران - پردیساتوبان بابایی روبروی شهرک ارکیدهبیلبورد128
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال108تهران - فیروزکوه1500 متر بعد از دور برگردان اتوبان بابایی سمت راست رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال109تهران - فیروزکوه300 متر بعد از انتهای ازاد راه مسیر بومهن نرسیده به جایگاه سی ان جی سمت راست رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال110تهران - فیروزکوهبعد از پل گیلاوند روبروی مبلمان خطیب سمت راست رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال111تهران - فیروزکوه300 متر بعد از سه راهی ابسرد سمت راست رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال112تهران - فیروزکوهبعد از سربندان سمت راست رفتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال113تهران - فیروزکوه200 متر بعد از سه راه زرین دشت سمت راست رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال114فیروزکوه تهرانگدوک به سمت فیروزکوه قبل از ورودی شهر فیروزکوه برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال115فیروزکوه تهران500 متر بعد از سه راهیی ارجمند سمت چپ برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال116فیروزکوه تهران500 متر بعد از سه راهی ارجمند سمت چپ برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال117فیروزکوه تهران1500 متر قبل از کارخانه تهران گوار سمت چپ برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال118فیروزکوه تهرانیک کیلومتر مانده به سر بندان سمت چپ برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال119فیروزکوه تهرانبعد از عوارضی روبروی آئین بتن دماوند سمت چپ برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال120تهران جاجرود300 متر بعد از پل شهید بابایی رفتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال121تهران جاجرودیک کیلومتر بعد از پل شهید بابایی رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال122جاجرود تهران500 متر بعد از رودخانه جاجرود سمت راست روی تپه برگشتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال123تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال124تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال125تهران بومهنمحور تهران کمربندی بومهن رفتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال126بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال127بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال128بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال129بومهن تهرانمحور کمربندی بومهن تهران برگشتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال130باباییمحور اتوبان بابایی ابتدای حوزه راه سمت راستبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال131رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال132رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال133رودهن محور رودهن دماوند رفتبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال134دماوندمحور دماوند رودهن برگشتبیلبورد70
اجاره بیلبورد های تهران-شمال135هرازمحور هراز رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال136هرازمحور هراز برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال137حسن آبادآمل به بابل روبروی حسن آبادپل هوایی99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال138 لشکرکجاده لشکرک- تهران - لواسان روبروی مجتمع طلاییه مسیر رفت جنوب به شمالپل عابر80
لیست بیلبورد های تهران-شمال139 لشکرکجاده لشکرک- تهران لواسان روبروی مجتمع طلاییه مسیر برگشت شمال به جنوبپل عابر80
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال140 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد اولپل عابر80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال141 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد دومپل عابر80
لیست بیلبورد های تهران-شمال142 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاد اسلامی رودهن مسیر رفت جنوب به شمال بورد سومپل عابر80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال143 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد اولپل عابر80
لیست بیلبورد های تهران-شمال144 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد دومپل عابر80
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال145 پردیسآزادراه تهران - پردیس- دانشگاه آزاداسلامی رودهن مسیر برگشت شمال به جنوب بورد سومپل عابر80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال146دماوندپلیس راه گیلاوند مسیر رفت جنوب به شمالپل عابر80
لیست بیلبورد های تهران-شمال147دماوندپلیس راه گیلاوند مسیر برگشت شمال به جنوببیلبورد80
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال148بومهنبعد از جاجرود بعد از پمپ بنزنین کمرد مسیر رفت جنوب به شمالبیلبورد120
اجاره بیلبورد های تهران-شمال149بومهنبعد از جاجرود بعد از پمپ بنزین کمرد مسیر برگشت شمال به جنوببیلبورد120
لیست بیلبورد های تهران-شمال150 فیروزکوهتهران - فیروزکوه- سه راهی ارجمند مسیر رفت و برگشت فاقد بیلبورد160
اجاره بیلبورد های تهران-شمال151 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 6 آزاد راهبیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال152 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 8 آزاد راهبیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال153 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 12 ازاد راهبیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال154 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 12500 آزاد راهبیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال155 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 14 آزاد راهبیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال156 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 14800 آزاد راهبیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال157 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 15 عوارضیپیشانی عوارضی140
لیست بیلبورد های تهران-شمال158 پردیسآزادراه تهران - پردیس- عوارضی - کیلومتر 15250 پل عوارضیپل عابر208
اجاره بیلبورد های تهران-شمال159 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 18 آزاد راهبیلبورد76
لیست بیلبورد های تهران-شمال160 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 19500 آزاد راهپل عابر90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال161 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 22 دید از دو جادهپل عابر100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال162 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 23 دو وجهیبیلبورد84
لیست بیلبورد های تهران-شمال163دماوندجنب پلیس راه دماوند دید به سمت شمالبیلبورد84
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال164دماوند100 متر بعد از پلیس راه دماوند به سمت شمالبیلبورد100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال165دماونددماوند 50 متر مانده به پلیس راه دماوندبیلبورد70
لیست بیلبورد های تهران-شمال166 آبعلیپارکینگ پیست اسکی آبعلی جنب جاده هراز دید به سمت شمالبیلبورد288
اجاره بیلبورد های تهران-شمال167 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 22 دید به سمت تهران دید از جاده قدیمپل100
لیست بیلبورد های تهران-شمال168 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 21/500بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال169 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 19500پل90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال170 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 18 ورودی پردیسبیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال171 پردیسآزادراه تهران - پردیس- پل عوارضی کیلومتر 15/250پل208
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال172 پردیسآزادراه تهران - پردیس- عوارضی کیلومتر 15پیشانی عوارضی140
اجاره بیلبورد های تهران-شمال173 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 14/800بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال174 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 14بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال175 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 13بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال176 پردیسآزادراه تهران - پردیس- کیلومتر 12بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال177دماوندپلیس راه دماوند- دید به سمت تهرانبیلبورد100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال178دماوندخروجی پمپ گاز گیلاوند جنب جاده دو وجهی دید اصلی به سمت تهران دید فرعی به سمت شمالبیلبورد72
لیست بیلبورد های تهران-شمال179 پردیسآزادراه تهران - پردیس- به سمت بومهن کیلومتر 8بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال180 پردیسآزادراه تهران - پردیس- قبل از تونل شماره یک کیلومتر 1/800بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال181 پردیسآزادراه تهران - پردیس- قبل از تونل شماره 2 کیلومتر 5/500بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال182 پردیسآزادراه تهران - پردیس- قبل از تونل شماره 2 کیلومتر 6/500بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال183 پردیسآزادراه تهران - پردیس- قبل از تونل شماره 4 کیلومتر 9/500بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال184 پردیسآزادراه تهران - پردیس- قبل از تونل شماره 4 کیلوتر 13بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال185بعد از عوارضیبه سمت بومهن دید از جاده قدیم و جدید مسیر رفت و برگشت کیلومتر 19 دو وجهیبیلبورد224
اجاره بیلبورد های تهران-شمال186روبروی پارک فناوری اطلاعاتبه سمت رودهن دید از جاده قدیم و جدید مسیر رفت و برگشت کیلومتر 22 دو وجهیبیلبورد224
لیست بیلبورد های تهران-شمال187مسیر برگشتبه سمت تهران ورودی آزادراه قبل از عوارضی کیلومتر 0700بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال188مسیر برگشتبه سمت تهران بعد از عوارضی روبروی فاز 8 کیلومتر 8/5بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال189انتهای بومهنساین روف ت(تابلو ال شکل)بیلبورد81
لیست بیلبورد های تهران-شمال190پمپ بنزین کهریزکمسیر رفت و برگشتبیلبورد 80
اجاره بیلبورد های تهران-شمال191 باباییمحور بابایی لشکرک بعد از مجتمع طلاییهبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال192 باباییمحور بابایی لشکرک انتهای سر بالایی نرسیده به پاسگاهبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال193 باباییمحور بابایی ابتدای سر پایین روبروی پاسگاهبیلبورد40
اجاره بیلبورد های تهران-شمال194 باباییمحور بابایی انتهای سرپایینی وجه شمال به جنوببیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال195 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلوبیلبورد105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال196 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال197 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان اولین تابلو دو وجهی سمت راست وجه برگشتبیلبورد50
لیست بیلبورد های تهران-شمال198 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفتبیلبورد64
اجاره بیلبورد های تهران-شمال199 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان دومین تابلو دو وجهی سمت است وجه برگشتبیلبورد64
لیست بیلبورد های تهران-شمال200 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه رفتبیلبورد64
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال201 قرچکگردنه قرچک به سمت لواسان سومین تابلو دو وجهی سمت راست وجه برگشتبیلبورد64
اجاره بیلبورد های تهران-شمال202 لواسانبلوار لواسان جنب میدان دست راست وجه رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال203 لواسانبلوار لواسان جنب میدان دست راست وجه برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال204 لواسانمیدان قائم ضلع شرقیبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال205 باباییبعد از خروجی بابایی شرق به سمت آبعلی دماوند نرسیده به خروجی آزادراه پردیسبیلبورد78
لیست بیلبورد های تهران-شمال206 باباییبعد از خروجی بابایی شرق به سمت آبعلی دماوند نرسیده به خروجی ازادراه پردیسبیلبورد102
اجاره بیلبورد های تهران-شمال207 هرازجاده هراز از سمت شمال بعد از جاجرود ابتدا گردنه سمت راستبیلبورد88
لیست بیلبورد های تهران-شمال208شمشکورود شهر شمشک دید رفتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال209شمشکورود شهر شمشک دید برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال210شمشکیک کیلومتر قبل از دوراهی شمشک ذربندسر دید رفتبیلبورد31
لیست بیلبورد های تهران-شمال211شمشکشمشک تقاطع دوراهی شمشک دربندسربیلبورد30
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال212شمشکبعد از دوراهی شمشک دربند سر اولین پیچ دید رفت و برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال213شمشکشمشک نرسیده به رستوران لوچین (بوف سابق) دید رفتبیلبورد35
لیست بیلبورد های تهران-شمال214شمشکجنب ورودی درب پیست شمشک دید رفت و برگشتبیلبورد35
اجاره بیلبورد های تهران-شمال215شمشکجنب ورودی درب پیست دربند سردید رفت و برگشتبیلبورد30
لیست بیلبورد های تهران-شمال216پیست بین المللی دیزینمحوطه پارکینگبیلبورد سه وجهی هوشمند54
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال217پیست بین المللی دیزینورودی پارکینگ مسلط به جادهبیلبورد سه وجهی هوشمند54
اجاره بیلبورد های تهران-شمال218هرازجاده هراز 400 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال219هرازجاده هراز 400 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از شمالبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال220هرازجاده هراز روبروی شرکت آمولو 20 کیلومتری آمل دید از تهرانبیلبورد50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال221هرازجاده هراز روبروی شرکت آمولو 20 کیلومتری آمل دید از شمالبیلبورد50
لیست بیلبورد های تهران-شمال222هرازجاده هراز 100 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال223هرازجاده هراز 100 متر نرسیده به پلیس راه جدید دید از شمال وجه مخالفبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال224هرازجاده هراز بعد از شرکت سپیدان 25 کیلومتری آملبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال225هرازبعد از پلیس راه بعد از سوپر گوشت رستمی دید از شمالبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال226هرازبعد از پلیس راه بعد از سوپر گوشت رستمی دید ار تهران وجه مخالفبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال227هرازبعد از شرکت سپیدان 24 کیلومتری آمل دید از تهرانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال228هرازبعد از شرکت سپیدان 24 کیلومتری آمل دید از شمال وجه مخالفبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال229هرازورودی گزنک گرمابدر دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال230هرازورودی گزنک گرمابدر دید از شمالبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال231هرازبعد از گزنک شنگلده دید از تهرانبیلبورد دو وجهی18
لیست بیلبورد های تهران-شمال232هرازبعد از گزنک شنگلده دید از شمال وجه مخالفبیلبورد دو وجهی18
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال233هرازپلیس راه قدیم کلانتری 12 دید از تهرانبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال234هرازنرسیده به شرکت آمولو دید از تهرابیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال235هرازنرسیده به شرکت آمولو دید از شمال وجه مخالفبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال236هرازجاده هراز پلیس راه بایجانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال237هرازمقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان شمالپل99
لیست بیلبورد های تهران-شمال238هرازمقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان شمالپل75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال239هرازمقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان تهرانپل75
لیست بیلبورد های تهران-شمال240هرازمقابل مجتمع فرهنگی نارنجستان تهرانپل105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال241هرازگزنک جنب پاسارگاد دید از شمالپل60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال242هرازگزنک جنب پاسارگاد دید از تهرانپل60
لیست بیلبورد های تهران-شمال243فیروزکوهمنطقه پل سفید جنب رستوران چم چم دید از تهرانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال244فیروزکوهمنطقه پل سفید جنب رستوران چم چم دید از شمال وجه مخالفبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال245فیروزکوهمنطقه پل سفید بعد از پلیس راه دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال246فیروزکوهمنطقه پل سفید بعد از پلیس راه دید از شمال وجه مخالفبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال247فیروزکوهمنطقه پل سفید روستای طالع دید از شمالبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال248فیروزکوهمنطقه پل سفید روستای طالع دید از شمالبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال249فیروزکوهمنطقه پل سفید بعد از پل شورمستبیلبورد63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال250فیروزکوهورودی شهر دید از تهرانپل30
لیست بیلبورد های تهران-شمال251فیروزکوهورودی شهر دید از شمالپل30
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال252فیروزکوهپل سفید نرسیده به پلیس راه دید از تهرانپل75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال253فیروزکوهپل سفید نرسیده به پلیس راه دید از شمالپل75
لیست بیلبورد های تهران-شمال254فیروزکوهپل شور مست جنب اکبر جوجه مسیر رفتبیلبورد50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال255فیروزکوهمحور فیروزکوه زیر آب مسیر رفتبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال256هرازکمربندی هراز جنب شرکت صابون سازی مسیر برگشتبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال257هرازمقابل اکبر جوجه مسیر برگشتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال258هرازمقابل اکبر جوجه مسیر رفتبیلبورد32
لیست بیلبورد های تهران-شمال259فیروزکوهمحور فیروزکوه زیر آب مسیر برگشتبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال260هرازکمربندی هراز جنب شرکت صابون سازی مسیر رفتبیلبورد32
اجاره بیلبورد های تهران-شمال261بومهنمنطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا رفتپل عابر100
لیست بیلبورد های تهران-شمال262بومهنمنطقه صنعتی خرمدشت خروجی 24 متری سینا برگشتپل عابر100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال263بومهنجاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد رفتپل عابر105
لیست بیلبورد های تهران-شمال264بومهنجاده هراز قبل از بومهن مقابل منطقه مسکونی شمس آباد برگشتپل عابر105
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال265لشکرکلواسان مقابل استحکامات مهندسی ارتش رفتپل عابر99
اجاره بیلبورد های تهران-شمال266لشکرکلواسان مقابل استحکامات مهندسی ارتش برگشتپل عابر99
لیست بیلبورد های تهران-شمال267دیزینکیلومتر 5 محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا رفتپل عابر100
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال268دیزینکیلومتر 5 محور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا برگشتپل عابر72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال269لواسانمحور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا رفتپل عابر100
لیست بیلبورد های تهران-شمال270لواسانمحور لواسان دیزین مقابل پیست کارتینگ فراسا برگشتپل عابر100
اجاره بیلبورد های تهران-شمال271آبعلیروبروی امام زاده هاشم جاده هرازبیلبورد120
لیست بیلبورد های تهران-شمال272هرازگزنک جنب مخابرات دید از سمت آملبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال273هرازگزنک جنب مخابرات دید از سمت تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال274هرازگزنک جنب شهرداری دید از تهرانبیلبورد50
لیست بیلبورد های تهران-شمال275هرازگزنک جنب شهرداری دید از سمت آملبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال276هرازپلیس راه بایجان دید از تهرانبیلبورد104
اجاره بیلبورد های تهران-شمال277هرازپلیس راه بایجان دید از سمت آملبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال278هرازبعد از مجتمع نارنجستان دید از تهرانبیلبورد72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال279هرازقبل از مجتمع نارنجستان دید از آملبیلبورد72
لیست بیلبورد های تهران-شمال280هرازمنطقه شاهزید جنب پاسگاه از تهرانپل عابر90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال281هرازمنطقه شاهزید جنب پاسگاه دید از آملپل عابر90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال282هرازمنطقه شاهزید دید از تهرانپل عابر90
لیست بیلبورد های تهران-شمال283هرازمنطقه شاهزید دید از آملپل عابر90
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال284هرازقبل از رستوران نصرن شاندیز دید از تهرانبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال285هرازقبل از رستوران نصرن شاندیز دید از آملبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال286هراز2 کیلومتر قبل از پلیس راه دید از آملبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال287هراز500 متر قبل از پلیس راه دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال288هرازجنب پلیس راه دید از تهران وجه مقابلبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال289هرازجنب پلیس راه دید از آمل وجه مخالفبیلبورد72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال290هرازجنب پلیس راه دید از آمل وجه مقابلبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال291هرازجنب پلیس راه دید از تهران وجه مخالفبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال292هرازجنب رستوران نصرت شاندیز دید از تهران72بیلبورد
اجاره بیلبورد های تهران-شمال293هرازجنب رستوران نصرت شاندیز دید از آمل72بیلبورد
لیست بیلبورد های تهران-شمال294هرازمحور هراز مجتمع نارنجستان سمت چپ دید از آمل60پل عابر
اجاره بیلبورد های تهران-شمال295هرازمحور هراز مجتمع نارنجستان سمت راست دید از آمل60پل عابر
لیست بیلبورد های تهران-شمال296هرازمحور هراز مجتمع نارنجستان سمت چپ دید از تهران60پل عابر
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال297هرازکیلومتر 20 آمل رزکه دید از تهرانبیلبورد81
اجاره بیلبورد های تهران-شمال298هرازکیلومتر 20 آمل رز دید از آملبیلبورد81
لیست بیلبورد های تهران-شمال299فیروزکوهجنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از تهرانپل عابر72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال300فیروزکوهمحور فیروزکوه جنب ورودی شهرک صنعتی بشلپل عابر72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال301فیروزکوهمحور فیروزکوه شیرگاهپل عابر75
لیست بیلبورد های تهران-شمال302جاده هرازپلیس راه آملپل عابر90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال303جاده هرازمنطقه بایجانپل عابر72
لیست بیلبورد های تهران-شمال304جاده فیوزکوهمنطقه بشلپل عابر87
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال305پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 1بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال306پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 2بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال307پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 5بیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال308پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 6بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال309پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 10بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال310پردیسورودی از بابایی مسیر رفت کیلومتر 14بیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال311پردیسمسیر رفت بعد از عوارضی به طرف بومهن کیلومتر20بیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال312پردیسبعد از عوارضی مسیر رفت روبروی پارک فناوری اطلاعاتبیلبورد112
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال313پردیسمسیر برگشت بعد از پل بومهنبیلبورد112
اجاره بیلبورد های تهران-شمال314پردیسمسیر برگشت به طرف تهرانبیلبورد112
لیست بیلبورد های تهران-شمال315رودهنابتدای ورودی رودهن دید از تهرانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال316رودهنخروجی رودهن به سمت پلور رفیوژ میانی دید از تهرانبیلبورد45
اجاره بیلبورد های تهران-شمال317رودهنورودی رودهن از سمت پلور رفیوژ میانی دید از هرازبیلبورد45
لیست بیلبورد های تهران-شمال318رودهنخروجی رودهن به طرف فیروزکوه دید از ابعلیبیلبورد عمودی50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال319رودهنخروجی رودهن دید از تهرانبیلبورد عمودی50
لیست بیلبورد های تهران-شمال320رودهنتقاطع هراز فیروزکوه دید از تهرانبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال321رودهنتقاطع هراز فیروزکوه دید از رودهنبیلبورد72
اجاره بیلبورد های تهران-شمال322هرازمقابل رستوران شاندیز دید از تهران برد اولپل عابر56
لیست بیلبورد های تهران-شمال323هرازمقابل رستوران شاندیز دید از تهران برد دومپل عابر56
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال324هرازمنطقه پلور جنوب به شمال برد اولپل عابر45
اجاره بیلبورد های تهران-شمال325هرازمنطقه پلور جنوب به شمال برد دومپل عابر45
لیست بیلبورد های تهران-شمال326هرازمحله چلاوبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال327هرازگزنکبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال328هرازروبروی پلیس راه دید از تهرانبیلبورد77
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال329هرازبعد از پلیس راه دید از آمل به تهرانبیلبورد98
اجاره بیلبورد های تهران-شمال330هرازجنب پلیس راه دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال331هرازجنب پلیس راه دید از آملبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال332هرازبعد از نارنجستان رزکه دید از تهرانعرشه پل21
اجاره بیلبورد های تهران-شمال333هرازبعد از نارجستان رزکه دید از آملعرشه پل21
لیست بیلبورد های تهران-شمال334هراز25 کیلومتری امل منطقه شاهزید دید از تهرانعرشه پل90
اجاره بیلبورد های تهران-شمال335هراز20 کیلومتری آمل منطقه شاهزید دید از املعرشه پل90
لیست بیلبورد های تهران-شمال336هرازیک کیلومتر مانده به پلیس راه دید از تهرانبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال337هرازیک کیلومتر مانده به پلیس راه دید از آملبیلبورد60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال338هراز25 کیلومتری امل منطه شاهزید دید از تهرانبیلبورد60
لیست بیلبورد های تهران-شمال339هراز25 کیلومتری امل منطه شاهزید دید از آملبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال340هرازبعد از گزنک منطقه شنگلده دید از تهرانعرشه پل60
اجاره بیلبورد های تهران-شمال341هرازبعد از گزنک منطقه شنگلده دید از آملعرشه پل60
لیست بیلبورد های تهران-شمال342فیروزکوهشیرگاه دیداز تهرانعرشه پل75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال343فیروزکوهشیرگاه دیداز قائشمهرعرشه پل75
لیست بیلبورد های تهران-شمال344فیروزکوهجنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از تهرانعرشه پل75
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال345فیروزکوهجنب ورودی شهرک صنعتی بشل دید از قائشمهرعرشه پل75
اجاره بیلبورد های تهران-شمال346جاده هرازقبل از مجتمع اکسین دید به تهرانعرشه پل100
لیست بیلبورد های تهران-شمال347فیروزکوهجاده فیروزکوه ابتدای قائمشهر هر قبل از هایپر آرینعرشه پل63
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال348فیروزکوهابتدای قائم شهر اسکندر کلاعرشه پل63
اجاره بیلبورد های تهران-شمال349هرازجاده هراز بعد از نارنجستان رزکه دید به آملبیلبورد72
لیست بیلبورد های تهران-شمال350فیروزکوهقائم شهر قبل از سه راهی سمنان کیلومتر 7 رفت دید از فیروزکوه به قائم شهربیلبورد50
اجاره بیلبورد های تهران-شمال351فیروزکوهقائم شهر قبل از سه راهیی سمنان کیلومتر 7 برگشت دید از قائم شهر به فیروزکوهبیلبورد50
لیست بیلبورد های تهران-شمال352دماوندفیروزکوه کیلومتر 7 تا فیروزکوهبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های تهران-شمال353دماوندفیروزکوه کیلومتر 7 تا فیروزکوهبیلبورد60