اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان خراسان رضوی

اجاره بیلبورد در استان خراسان رضوی (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای خراسان رضوی مشهد|لیست قیمت اجاره بیلبوردهای مشهد|لیست اجاره بیلبوردهای خراسان رضوی مشهد| قیمت بیلبوردهای مشهد : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی مشهد
کد تابلومسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های مشهد1خیامچهاررا خیام ضلع جنوب شرقیبیلبورد48
لیست بیلبورد های مشهد2خیامچهارراه خیام ضلع شمال غربیبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های مشهد3شریعتیضلع شمال شرقیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد4دکتر شریعتیابتدای بلوار احمد آباد ضلع جنوب غربیبیلبورد48
لیست بیلبورد های مشهد5احمد آبادپیشانی ایستگاه مترو قائم مسیر رفتبیلبورد20
تعرفه بیلبورد های مشهد6میدان فلسطینملک آباد ضلع شمال شرقی سمت راستبیلبورد48
اجاره بیلبورد های مشهد7بلوار ملک آبادپیشانی ایستگاه مترو سه راه خیام ضلع جنوب شرقیبیلبورد24
اجاره بیلبورد های مشهد8بلوار ملک آبادحد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از سه راه خیام)پل عابر39
لیست بیلبورد های مشهد9بلوار ملک آبادحد فاصل سه راه خیام و چهارراه ملک آباد (دید از چهارراه ملک آباد)پل عابر51
تعرفه بیلبورد های مشهد10بلوار خیامخیام 11 دید از سه راه خیامبیلبورد38
اجاره بیلبورد های مشهد11بلوار خیامخیام 10 دید از چهارراه خیامبیلبورد38
لیست بیلبورد های مشهد12میدان استفلالضلع غربی میدان دید از میدانبیلبورد48
تعرفه بیلبورد های مشهد13میدان استفلالضلع غربی میدان دید از چهارراه میلادبیلبورد48
اجاره بیلبورد های مشهد14میدان جانبازضلع غربی دید از چهارراه مهدویپل عابر36
اجاره بیلبورد های مشهد15میدان جانبازضلع غربی دید از میدان سمت راستپل عابر36
لیست بیلبورد های مشهد16میدان جانبازضلع غربی دید از میدان سمت چپپل عابر36
تعرفه بیلبورد های مشهد17بلوار آزادیابتدای بلوار معلمبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مشهد18بزرگراه امام علیزیر گذر امام علی مسیر غرب به شرقبیلبورد42
لیست بیلبورد های مشهد19بزرگراه امام علیزیر گذر امام علی مسیر شرق به غرببیلبورد42
تعرفه بیلبورد های مشهد20خیابان سعدیتقاطع سعدی و امام خمینیبیلبورد75
اجاره بیلبورد های مشهد21چهارراه خسرویضلع جنوب غربی 300 متر تا حرم مطهربیلبورد32
اجاره بیلبورد های مشهد22میدان آزادی ضلع شمال غربی جنب پارک ملت ابتدای وکیل آبادبیلبورد140
لیست بیلبورد های مشهد23بلوار آزایابتدای سجاد شمال به جنوب دید از استقلالبیلبورد54
تعرفه بیلبورد های مشهد24بلوار آزایابتدای سجاد جنوب به شمال دید از میدان آزادیبیلبورد54
اجاره بیلبورد های مشهد25بلوار آزایابتدای سجاد شرق به غرب دید از بلوار سجادبیلبورد42
لیست بیلبورد های مشهد26بلوار وکیل آبادپیشانی پل دانشجو شرق به غرب به سمت وکیل آبادپیشانی پل 40
تعرفه بیلبورد های مشهد27بلوار وکیل آبادپیشانی پل دانشجو غرب به شرق به سمت آزادیپیشانی پل 40
اجاره بیلبورد های مشهد28بلوار وکیل آبادپیشانی پل صیاد شرق به غرب به سمت وکیل آبادپیشانی پل 54
اجاره بیلبورد های مشهد29بلوار وکیل آبادپیشانی پل صیاد غرب به شرق به سمت آزادیپیشانی پل 54
لیست بیلبورد های مشهد30بلوار وکیل آبادوکیل آباد 29 غرب به شرقبیلبورد45
تعرفه بیلبورد های مشهد31بلوار وکیل آباددوراهی طرقبه و شاندیز پیشانی پل قطار شهریپیشانی پل 60
اجاره بیلبورد های مشهد32بلوار وکیل آباددوراهی طرقبه و شاندیز تابلو 1بیلبورد65
لیست بیلبورد های مشهد33بلوار وکیل آباددوراهی طرقبه و شاندیز تابلو 2بیلبورد65
تعرفه بیلبورد های مشهد34طرقبهبلوار اصلی نبش خیابان بوستان مسیر رفتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد35طرقبهبلوار اصلی نبش خیابان بوستان مسیر برگشتبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد36امامتبلوار امامت 13دید از چهارراه آزادشهرپل عابر36
لیست بیلبورد های مشهد37امامتبلوار امامت 13 دید از چهارراه آموزگارپل عابر36
تعرفه بیلبورد های مشهد38میدان بیت المقدسنزدیک حرم مطهر جنب پارکینگ رضابیلبورد24
اجاره بیلبورد های مشهد39شاندیزنبش ویرانی 37 مسیر برگشتپل عابر72
لیست بیلبورد های مشهد40آزادیمیدان آزادی ابتدای بلوار ملک آباد ضلع شمال شرقی سی گلسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد41آزادیمیدان آزادی ابتدای بلوار وکیل آباد ضلع شمال غربی روبرویارک ملتسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد42آزادینرسیده به میدان استقلالسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد43آزادیبلوار آزادی 34سایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد44آزادیبلوار ازادی ابتدای بلوار معلمسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد45آزادیبلوار ازادی جانبازسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد46خیامبلوار خیام ارشادسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد47خیامبلوار خیام شمالی ابتدای بلوار توسسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد48خیامچهارراه خیام سجاد مقابل مسکن و شهرسازیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد49خیامتقاطع بلوار خیام فردوسیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد50خیاممیدان الماس شرقسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد51کلانتریبزرگراه کلانتری نرسیده به درب دانشگاهسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد52کلانتریبزرگراه کلانتری نرسیه به میدان جمهوری کلانتری 2سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد53وکیل آبادبلوار آموزگار تقاطع دانشجو آموزگارسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد54وکیل آبادسید رضی سید رضی 50سایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد55وکیل آبادبلوار معلم میدان دانشسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد56وکیل آبادمیدان معلم معلم 17 جنب قضای سبزسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد57وکیل آبادتقاطع بلوار معلم دانش آموزسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد58ملک آبادمیدان فلسطین ابتدای منتظری ضلع شمال شرقیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد59ملک آبادمیدان فلسطین ابتدای بلوار ملک آبادسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد60ملک آبادبلوار ملک آباد ابتدای بزرگمهرسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد61ملک آبادبلوار ملک آباد ابتدای سه راه خیامسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد62ملک آبادسه راه فلسطین دید از میدان راهنماییسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد63احمد آبادتقاطع مجد آبکوهسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد64احمد آبادبلوار کلاهدوز تقاطع کلاهدوز و ابکوهسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد65احمد آبادبلوار احمد آباد تقاطع کلاهدوز احمد آبادسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد66وکیل آبادتقاطع بلوار هفت تیر صارمیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد67وکیل آبادبلوار پیروزی پیروزی 47سایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد68وکیل آبادتقاطع پیروزی صیاد ضلع جنوب غربیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد69وکیل آبادتقاطع کوثر و صارمی دور میدانسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد70وکیل آبادتقاطع هاشمیه و صارمی دور میدانسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد71وکیل آبادتقاطع بلوار فکوری دلاورانسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد72وکیل آبادبلوار هنرستان تقاطع هنرستان صارمیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد73وکیل آبادبلوار باهنر تقاطع باهنر 3 و 5سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد74وکیل آبادبلوار فکوری سر افرازانسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد75وکیل آبادبلوار پیروزی میدان اقبال ضلع جنوب شرقیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد76وکیل آبادبلوار پیروزی حد فاصل لادن و اقبالسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد77وکیل آبادبلوار هاشمیه هاشمیه 51سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد78وکیل آبادبلوار پیروزی خاقانیسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد79وکیل آبادمیدان جوان ابتدای فکوریسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد80وکیل آبادابتدای پیروزی جام عسلسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد81وکیل آبادبلوار وکیل ابتدای بلوار امامتسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد82وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای بلوار سید رضیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد83وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای بلوار دانشجوسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد84وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای صدفسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد85وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای دندانپزشکانسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد86وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای بلوار هفت تیرسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد87وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای صیاد شیرازی (هتل پارس)سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد88وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای کوثرسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد89وکیل آبادبلوار وکیل آباد مقابل دانشگاه فردوسیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد90وکیل آبادابتدای بلوار وکیل آباد به سمت مشهد پل پرتوییسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد91وکیل آبادابتدای بلوار وکیل آباد ابتدای پل نمایشگاهسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد92وکیل آبادبلوار وکیل آباد بعد از پل نمایشگاه به طرف طرقبه و شاندیزسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد93وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای هاشمیهسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد94وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوریسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد95وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای هنرستانسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد96میدان فردوسیمیدان راهنمایی ضلع شمال غربیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد97میدان فردوسیبلوار سازمان آب تقاطع صادقی اسفندیانی مقابل بازار گوهرشادسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد98میدان فردوسیضلع شمال غربی بلوار فردوسیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد99میدان فردوسیضلع جنوب غربی بلوار سازمان آبسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد100میدان شریعتیمیدان بسیج ابتدای خیابان بهارسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد101میدان شریعتیبلوار بهار چهارراه استانداری روبروی بیمارستان بنت الهادیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد102میدان شریعتیابتدای خیابان بهارسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد103میدان شریعتیدانش غربی سرای بلوارسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد104شریعتیمیدان امام خمینی ضلع شمال غربیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد105شریعتیمیدان امام خمینی 26 روبروی بانک ملیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد106شریعتیامام خمینی سه راه داراییسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد107شریعتیمیدان ده دی دور میدانسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد108شریعتیانتهای بلوار نامجو میدان جهادسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد109فهمیدهمیدان فهمیده پراک پردیسسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد110فهمیدهبلوار توس میدان معراج جاده قدیم قوچانسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد111قاسم آبادقاسم آباد میدان فلاحی دانشگاه خیامسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد112قاسم آبادقاسم آباد یوسفی 17 دانشگاه آزادسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد113قاسم آبادمیدان امام علی ابتدای امامیهسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد114قاسم آبادمیدان حجاب ضلع جنوب شرقیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد115قاسم آبادتقاطع امامیه و شاهد ضلع شمال شرقیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد116قاسم آبادانتهای شاهد پلیس راه امام هادیسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد117قاسم آبادچهارراه اندیشهسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد118قاسم آبادبلوار میثاق میدان مجیدیه به سمت پلیس راهسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد119قاسم آبادبلوار مجیدیه مجیدیه 33سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد120قاسم آبادمیدان مادرسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد121قاسم آبادتقاطع بلوار شاهد فلاحیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد122قاسم آبادمحمدیه 23 جنب دانشگاه آزادسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد123قاسم آبادبلوار میثاق قاسم آباد تقاطع میثاق امامیهسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد124قاسم آبادبلوار الهیه میدان ولیعصرسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد125قاسم آبادبلوار میثاق قاسم آباد میدان مجیدیه به سمت نمایشگاهسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد126قاسم آبادقاسم آباد بلوار شاهد شاهد 2سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد127جانبازبلوار جانباز جنب هتل همای شماره 2سایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد128جانبازمیدان جانباز ضلع شمال غربسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد129میدان امام حسینخواجه ربیع بلوار بهمن بین بهمن 38 و 36سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد130میدان امام حسینخواجه ربیع بلوار بهمن بهمن 2سایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد131میدان امام حسینجنب مسجدسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد132میدان امام حسینتقاطع کامیاب عبادی بلوار راه آهنسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد133میدان امام حسینمیدان خواجه ربیع مهر مادر یوسف زادهسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد134طلابامت ایثارسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد135طلابچهارراه سیلو خیابان گاز رسالت 16سایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد136طلابخیابان 5 تن 5 تن 45سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد137طلاببلوار میامی بلوار کرامت میدان جمعه بازارسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد138طلابتقاطع میرزا کوچک خان مجلسی شهرداری منطقه 5سایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد139طلاببلوار سیدی تقاطع بلوار صبا ثامنسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد140طلاباول خیابان گلشهر خیابان آوینیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد141طلابمیدان مفتحسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد142کاشانیسه راه کاشانیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد143ابوطالببلوار ابوطالب ابوطالب 70سایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد144بلوار موسویهدایت موسوی قوچانی پارک حجابسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد145عبدالمطلببلوار شفا بلوار عبدالمطلبسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد146جمهوری اسلامیابتدای بلوار فرودگاه زیر پل غدیرسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد147نخریسیچهاراه نخریسیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد148جمهوری اسلامیبلوار جمهوری اسلامی چهارراه کمقدم روبروی شهرداری منطقه 7سایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد149مصلیمصلی جنب خشکبار مصلیسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد150مصلیخیابان شهید رستمی تقاطع مصلیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد151فدائیان اسلامخیابان فدائیان اسلام تقاطع پروین اعتصامیسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد152انقلابپایانه انقلابسایبرد26
تعرفه بیلبورد های مشهد153فدائیان اسلامانتهای فدائیان اسلام پایانه غدیرسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد154وحدتبلوار وحدت وحدت 14 بین پنجراه و مقدمسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد155طبرسیتقاطع مجلسی طبرسیسایبرد26
لیست بیلبورد های مشهد156ملک آبادمیدان ملک آباد میدان فلسطین ضلع جنوب غربی تابلو سمت راستبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مشهد157ملک آبادمیدان ملک آباد میدان فلسطین ضلع جنوب غربی تابلو سمت چپبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد158احمد آباداحمد آباد روبروی دبیرستان رزاقی دید از سه راه راهنماییعرشه پل45
لیست بیلبورد های مشهد159وکیل آبادبلوار وکیل آباد ابتدای اقبال لاهوری به سمت میدان ازادیعرشه پل51
تعرفه بیلبورد های مشهد160خیامبلوار خیام ابتدای خیابان جامیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد161آزادیمیدان آزادی پل پیشانی رو گذر به سمت سه راه خیامعرشه پل36
اجاره بیلبورد های مشهد162خیامسه راه خیام ضلع جنوبیبیلبورد48
لیست بیلبورد های مشهد163ملک آبادبلوار ملک آباد سه راه خیام ضلع جنوب شرقیبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مشهد164فردوسیبلوار فردوسی دید به سمت چهارراه فرامرزعرشه پل45
اجاره بیلبورد های مشهد165معلمابتدای مدرس به سمت میدان سعدیعرشه پل36
لیست بیلبورد های مشهد166معلمبلوار معلم چهارراه دانش آموزبیلبورد75
تعرفه بیلبورد های مشهد167جانبازبلوار جانباز نرسیده به تقاطع ساجدیبیلبورد50
اجاره بیلبورد های مشهد168وحدتبلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت چهارراه مقدمعرشه پل25
اجاره بیلبورد های مشهد169وحدتبلوار وحدت نبش وحدت 21 دید به سمت حرم مطهرعرشه پل25
لیست بیلبورد های مشهد170کامیاببلوار کامیاب دید به سمت حرم مطهرعرشه پل45
تعرفه بیلبورد های مشهد171حافظمیدان حافظ ضلع شمال غربیسایبرد26
اجاره بیلبورد های مشهد172طرقبهبلوار ویلاشهر بعد از پمپ بنزین مسیر برگشتبیلبورد108
لیست بیلبورد های مشهد173شاندیزنبش شاندیز 16 به سمت مشهدبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مشهد174شاندیزنبش شاندیز 16 به سمت شاندیزبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد175طرقبهمسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا3سایبرد30
اجاره بیلبورد های مشهد176طرقبهمسیر اصلی طرقبه نبش امام رضا 20سایبرد30
لیست بیلبورد های مشهد177طرقبهبلوار ویلاشهر روبروی مبلمان پاژ دید به سمت مشهدسایبرد30
تعرفه بیلبورد های مشهد178طرقبهبلوار ویلاشهر بین امام رضا 43 و 45 دید به سمت مشهدسایبرد25
اجاره بیلبورد های مشهد179طرقبهبلوار ویلاشهر ورودی هتل بزرگ طرقبه دید به سمت طرقبهسایبرد30
لیست بیلبورد های مشهد180طرقبهابتدای شهرک بوستان دید به سمت مشهدسایبرد40
تعرفه بیلبورد های مشهد181طرقبهبلوار معلم جنب پارک پونه مسیر برگشتسایبرد35
اجاره بیلبورد های مشهد182طرقبهجنب رستوران تشریفات مسیر رفتسایبرد30
اجاره بیلبورد های مشهد183سجادچهارراه بزرگمهر ضلع شمال شرقی بانک صادراتبیلبورد عمودی44
لیست بیلبورد های مشهد184خیامخیام 11 نبش خیابان هوشیاربیلبورد40
تعرفه بیلبورد های مشهد185سجادچهارراه بزرگمهر ضلع جنوب غربی بازار مرواریدبیلبورد عمودی50
اجاره بیلبورد های مشهد186بهارچهارراه بهار نبش یاسمنبیلبورد عمودی48
لیست بیلبورد های مشهد187بیت المقدسفلکه آب ابتدای خسروی نو دید از میدانپل عابر46
تعرفه بیلبورد های مشهد188بیت المقدسفلکه آب ابتدای خیابان خسروی نو دید از خیابان خسروی نوپل عابر46
اجاره بیلبورد های مشهد189میدان 15 خردادضلع شرقی میدان ابتدای خیابان جمهوری دید از میدان 15 خردادپل عابر54
اجاره بیلبورد های مشهد190میدان 15 خردادضلع شرقی میدان ابتدای خیاابن جمهوری دید از خیابان جمهوری پل عابر45
لیست بیلبورد های مشهد191بلوار منتظریمقابل تالار فردوسی دید از سمت میدان جمهوری میدان تلویزیونپل عابر54
تعرفه بیلبورد های مشهد192بلوار منتظریمقابل تالار فردوسی دید از سه راه بعثت میدان ملک آبادپل عابر42
اجاره بیلبورد های مشهد193بلوارفردوسیابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان جانبازپل عابر45
لیست بیلبورد های مشهد194بلوارفردوسیابتدای خیابان رسالت دید از سمت میدان استقلالپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مشهد195بلوار خیامخیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از چهارراه خیامپل عابر45
اجاره بیلبورد های مشهد196بلوار خیامخیام 35 روبروی سازمان تامین اجتماعیی دید از سمت فردوسیپل عابر39
اجاره بیلبورد های مشهد197کلانتریشهید کلانتری حد فاصل میدان آزادی و جمهوری به سمت میدان آزادی بلوار وکیل آباد و سجادبیلبورد81
لیست بیلبورد های مشهد198کلانتریشهید کلانتری حد فاصل میدان آزادی و جمهوری به سمت میدان جمهوری و فرودگاهبیلبورد81
تعرفه بیلبورد های مشهد199خیامبلوار خیام حد فاصل چهارراه خیام و سجاد و خیام فردوسی تقاطع خیام ارشاد روبروی هتل همابیلبورد40
اجاره بیلبورد های مشهد200جانبازبلوار جانباز و برج تجاری کیان سنتر دید از میدان جانبازبیلبورد50
لیست بیلبورد های مشهد201بلوار فکوریحد فاصل بلوار هاشمیه و سرافرازان به سمت هاشمیهبیلبورد50
تعرفه بیلبورد های مشهد202وکیل آبادانتهای بلوار وکیل آباد دوراهی طرقبه شاندیز بیلبورد دومبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد203حرممحدوده حرم مطهر بلوار کامیاب کامیاب 3 به سمت حرمپیشانی پل 45
اجاره بیلبورد های مشهد204حرممحدوده حرم مطهر بلوار کامیاب کامیاب 3 به سمت ایستگاه راه آهنپیشانی پل 60
لیست بیلبورد های مشهد205فردوسیبلوار فردوسی روبروی ورزشگاه شهید بهشتی به سمت میدان جانبازپیشانی پل 36
تعرفه بیلبورد های مشهد206فردوسیبلوار فردوسی روبروی ورزشگاه شهید بهشتی به سمت چهارراه خیام فردوسیپیشانی پل 36
اجاره بیلبورد های مشهد207امام علیبزرگراه امام علی پل اتومبیل رو اندیشه به سمت میدان امام علی و نمایشگاه بین المللیپیشانی پل 38
لیست بیلبورد های مشهد208امام علیبزرگراه امام علی پل اتومبیل رو به اندیشه به سمت میدان قائم فرودگاه و حرم مطهرپیشانی پل 38
تعرفه بیلبورد های مشهد209توسبلوار توس توس 63 به سمت میدان معراجپیشانی پل 27
اجاره بیلبورد های مشهد210توسبلوار توس توس 63 به سمت شاهنامهپیشانی پل 27
اجاره بیلبورد های مشهد211بابا نظربلوار میامی ورود به مشهدپیشانی پل 27
لیست بیلبورد های مشهد212بابا نظربلوار میامی خروج از مشهدپیشانی پل 27
تعرفه بیلبورد های مشهد213بزرگراه آسیاییبعد از سه راه فردوسی ابتدای چهار فصل ورود به مشهدپیشانی پل 99
اجاره بیلبورد های مشهد214بزرگراه آسیاییبعد از سه راه فردوسی ابتدای چهار فصل خروج از مشهدپیشانی پل 99
لیست بیلبورد های مشهد215میثاقبزرگراه میثاق ابتدای اقدسیه به سمت بزرگراه آزادی و میدان قائمپیشانی پل 60
تعرفه بیلبورد های مشهد216میثاقبزرگراه میثاق ابتدای اقدسیه به سمت نمایشگاه بین المللی و بلوار وکیل ابادپیشانی پل 60
اجاره بیلبورد های مشهد217بسیجمقابل شهرک شیرین به سمت میدان امام حسین و قائمپیشانی پل 36
اجاره بیلبورد های مشهد218بسیجمقابل خیابان آقا مصطفی خمینی به سمت مسدان امام حسین و قائمپیشانی پل 54
لیست بیلبورد های مشهد219شهید چراغچیحد فاصل میدان امام حسین و ابو طالب به سمت میدان قائم و نمایشگاه بین المللیپیشانی پل 60
تعرفه بیلبورد های مشهد220وکیل آبادبلوار وکیل اباد ابتدای بلوار دانشجوجایگاه سوخت250
اجاره بیلبورد های مشهد221بلوار فردوسینرسیده به چهارراه ابوطالب و بازار برجیس بلوار منتهی به حرم مطهرجایگاه سوخت300
لیست بیلبورد های مشهد222کلانتریمشهد بزرگراه کلانتریبیلبورد100
تعرفه بیلبورد های مشهد223دو راهی طرقبهدوراهی طرقبه به سمت مشهدپریزما60
اجاره بیلبورد های مشهد224دو راهی طرقبهدوراهی طرقبه به سمت طرقبهپریزما60
اجاره بیلبورد های مشهد225بیت المقدسفلکه آب دید از کل میدان سه وجهیپل عابر48
لیست بیلبورد های مشهد226بیت المقدسدید از باب الجواد حرم مطهر و خیابان خسروی به میدان بیت المقدسپل عابر57
تعرفه بیلبورد های مشهد227بیت المقدسمقابل بازار رضاپل عابر24
اجاره بیلبورد های مشهد228شریعتیضلع شمال شرقی میدانپل عابر48
لیست بیلبورد های مشهد229امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید به میدانپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مشهد230امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید از دور میدان سمت چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های مشهد231امام خمینی میدان انقلاب اسلامی دید از دور میدان سمت راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های مشهد232بلوار وحدت تقاطع شارستان دید از چهارراه 17 شهریور تابلوی سمت راستپل عابر48
لیست بیلبورد های مشهد233بلوار وحدت تقاطع شارستان دید از چهارراه 17 شهریور تابلوی سمت راستپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مشهد234شارستانتقاطع وحدتپل عابر48
اجاره بیلبورد های مشهد235فکوریبلوار فکوریپل عابر30
لیست بیلبورد های مشهد236فکوریبلوار فکوریپل عابر30
تعرفه بیلبورد های مشهد237فکوریحد فاصل سر لفرازان و هاشمیه دید به کوثر جنوبیپل عابر30
اجاره بیلبورد های مشهد238شهید شوشتریبعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راستپل عابر36
اجاره بیلبورد های مشهد239شهید شوشتریشهید شوشتری بعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت راستپل عابر36
لیست بیلبورد های مشهد240وکیل آبادتابلوی عمودی ورودی شاندیزپل عابر91
تعرفه بیلبورد های مشهد241شاندیزانتهای وکیل آبادپل عابر91
اجاره بیلبورد های مشهد242وکیل آبادانتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی اولیبیلبورد60
لیست بیلبورد های مشهد243وکیل آبادانتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی دومیبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مشهد244وکیل آبادانتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی سومیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد245وکیل آبادانتهای وکیل آباد دوراهی طرقبه و شاندیز تابلوی چهارمیبیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد246طرقبهویلا شهر دید از مشهد به طرقبهپل عابر42
لیست بیلبورد های مشهد247طرقبهویلا شهر دید از شرقبه به مشهدپل عابر45
تعرفه بیلبورد های مشهد248طرقبهروبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راستپل عابر59
اجاره بیلبورد های مشهد249طرقبهروبروی پمپ بنزین دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپپل عابر59
لیست بیلبورد های مشهد250طرقبهروبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راستپل عابر59
تعرفه بیلبورد های مشهد251طرقبهروبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپپل عابر59
اجاره بیلبورد های مشهد252طرقبهویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راستپل عابر48
اجاره بیلبورد های مشهد253طرقبهویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپپل عابر48
لیست بیلبورد های مشهد254طرقبهویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راستپل عابر48
تعرفه بیلبورد های مشهد255طرقبهویلا شهر نبش امام رضا 17 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپپل عابر48
اجاره بیلبورد های مشهد256طرقبههتل طرقبه دید از مشهد به طرقبهبیلبورد60
لیست بیلبورد های مشهد257طرقبههتل طرقبه دید از طرقبه به مشهدبیلبورد60
تعرفه بیلبورد های مشهد258طرقبهابتدای بلوار امام رصا لان وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقهبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مشهد259طرقبهابتدای بلوار امام رضا لاین مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقبهبیلبورد90
اجاره بیلبورد های مشهد260طرقبهابتدای بلوار امام رصا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه به مشهدبیلبورد90
لیست بیلبورد های مشهد261طرقبهمنطقه امیر آباد دید از مشهد به طرقبهبیلبورد45
تعرفه بیلبورد های مشهد262طرقبهمنطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهدبیلبورد45
اجاره بیلبورد های مشهد263طرقبهروبه روی دادگستری طرقبهبیلبورد72
لیست بیلبورد های مشهد264طرقبهمقابل دانشگاه بینالود دید از طرقبه سمت راستپل عابر45
تعرفه بیلبورد های مشهد265طرقبهمقابل دانشگاه بینالود دید از طرقبه سمت چپپل عابر45
اجاره بیلبورد های مشهد266سعدیابتدای خیابان سعدی دید از خیابان جهانبانی به خیابان سعدیبیلبورد40
اجاره بیلبورد های مشهد267امام علیامام علی به سمت اندیشه دید از میدان قائم تابلوی سمت راستپل عابر45
لیست بیلبورد های مشهد268امام علیامام علی به سمت اندیشه دید از میدان قائم تابلوی سمت چپپل عابر45
تعرفه بیلبورد های مشهد269امام علیامام علی به سمت اندیشه دید از میدان نمایشگاه تابلوی سمت راستپل عابر45
اجاره بیلبورد های مشهد270امام علیامام علی به سمت اندیشه دید از میدان نمایشگاه تابلوی سمت چپپل عابر45
لیست بیلبورد های مشهد271بلوار آزادیروبروی پارک ملت ابتدای بلوار سجاد دید به میدان ازادیپل عابر54
تعرفه بیلبورد های مشهد272بلوار آزادیروبروی پارک ملت ابتدای بلوار سجاد دید به میدان استقلالپل عابر54
اجاره بیلبورد های مشهد273بلوار سجادخروجی بزرگراه آزادی مقابل پارک ملتپل عابر36
اجاره بیلبورد های مشهد274بلوار سجادورودی بزرگراه آزادی به داخل بلوار سجاد مقابل پارک ملتپل عابر54
لیست بیلبورد های مشهد275هاشمیههاشمیه 33 مقابل مسجد دید به میدان هاشمیهپل عابر54
تعرفه بیلبورد های مشهد276هاشمیههاشمیه 33 دید از میدان هاشمیه به بلوار وکیل آباد سمت راستپل عابر36
اجاره بیلبورد های مشهد277هاشمیههاشمیه دید از میدان هاشمیه و بلوار وکیل آباد سمت چپپل عابر36
لیست بیلبورد های مشهد278شهید کامیابمقابل گمرک رفتپل عابر45
تعرفه بیلبورد های مشهد279شهید کامیابمقابل گمرک برگشتپل عابر45
اجاره بیلبورد های مشهد28015 خردادمیدان تقاطع فرودگاه و حرم مطهربیلبورد60
اجاره بیلبورد های مشهد281بلوار جانبازحد فاصل کیان سنتر و میدان جانبازپل عابر45