اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان خراسان جنوبی

اجاره بیلبورد در استان خراسان جنوبی (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای خراسان جنوبی بیرجند|لیست قیمت اجاره بیلبوردهای بیرجند|لیست اجاره بیلبوردهای خراسان جنوبی بیرجند| قیمت بیلبوردهای بیرجند : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بیرجند
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بیرجند1جوادیهجوادیه (دو طرفه)بیلبورد18
لیست بلیورد های بیرجند2آزادیمیدان آزادیبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بیرجند3ولیعصرمیدان ولیعصر بیلبورد18
اجاره بیلبورد های بیرجند4شهید ناصریتقاطع بلوار امام رضا بیلبورد18
لیست بلیورد های بیرجند5بلوار شهداعبادی و انقلاببیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بیرجند6قدسمیدان قدسبیلبورد18
اجاره بیلبورد های بیرجند7مدرسچهارراه اول مدرسبیلبورد24
اجاره بیلبورد های بیرجند8اماممیدان امام بیلبورد40
لیست بلیورد های بیرجند9مدرسمیدان اول مدرسبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های بیرجند10صیادصیاد شیرازی روبروی پارکبیلبورد16
اجاره بیلبورد های بیرجند11مدرسمیدان اول مدرسبیلبورد24
لیست بلیورد های بیرجند12معلمسه راه معلمبیلبورد42
تعرفه بیلبورد های بیرجند13ناصریابتدای بلوار شهید ناصریبیلبورد18
اجاره بیلبورد های بیرجند14ارتشتقاطع ارتش و پاسدارانبیلبورد18
اجاره بیلبورد های بیرجند15محلاتیتقاطع محلاتی و معلمبیلبورد24
لیست بلیورد های بیرجند16ولیعصرمیدان ولیعصر بیلبورد100
تعرفه بیلبورد های بیرجند17ارتش تقاطع ارتش و صیاد شیرازیبیلبورد24
اجاره بیلبورد های بیرجند18شهدامیدان شهدابیلبورد24
لیست بلیورد های بیرجند19مدرسمیدان سوم مدرسبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بیرجند20مادرمیدان مادربیلبورد30
اجاره بیلبورد های بیرجند21معلمتقاطع معلم و خلیل طهماسبیبیلبورد28
اجاره بیلبورد های بیرجند22صیاد شیرازیتقاطع صیاد شیرازی و قرنیبیلبورد24
لیست بلیورد های بیرجند23مدرسمیدان دوم مدرسبیلبورد18
تعرفه بیلبورد های بیرجند24مدرستقاطع مدرس و 15 خردادبیلبورد24
اجاره بیلبورد های بیرجند25قدسمیدان قدسبیلبورد40
لیست بلیورد های بیرجند26ابوذرمیدان ابوذربیلبورد سه وجهی42
تعرفه بیلبورد های بیرجند27صیادتقاطع صیاد و بلوار امام رضابیلبورد80
اجاره بیلبورد های بیرجند28شهدای عبادیبلوار پیامبر اعظمبیلبورد80
اجاره بیلبورد های بیرجند29پمپ بنزینتقاطع مدرس و 15 خردادبیلبورد42
لیست بلیورد های بیرجند30پمپ بنزینتقاطع مدرس و 15 خردادبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های بیرجند31پمپ بنزینتقاطع مدرس و 15 خردادبیلبورد32
اجاره بیلبورد های بیرجند32عبادیبلوار شهدای عبادیپل هوایی100
لیست بلیورد های بیرجند33عبادیبلوار شهدای عبادیپل هوایی60
تعرفه بیلبورد های بیرجند34پاسدارانپاسدارانپل هوایی60
اجاره بیلبورد های بیرجند35بلوار سجادآخر بهشتیپل هوایی60
اجاره بیلبورد های بیرجند36آزادیمیدان آزادیپل هوایی60
لیست بلیورد های بیرجند37آوینیشهید آوینیپل هوایی60
اجاره بیلبورد های بیرجند38جمهوریخیابان جمهوریپل هوایی20
لیست بلیورد های بیرجند39صیادبلوار صیاد شیرازیپل هوایی60