اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
بیلبورد در استان چهار محال و بختیاری

بیلبورد در استان چهار محال و بختیاری (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای چهارمحال و بختیاری|لیست قیمت اجاره بیلبوردهای شهر کرد |لیست اجاره بیلبوردهای شهر کر| قیمت بیلبوردهای شهر کرد : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی شهرکرد
کد تابلو مسیــرنشــــانـيتیپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های شهرکرد1دانشگاه شهر کردمسیر رفت به سمت سامانپل عابر48
لیست بلیورد های شهرکرد2دانشگاه شهر کردمسیر رفت به سمت سامانپل عابر36
تعرفه بیلبورد های شهرکرد3دانشگاه شهر کردمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر48
اجاره بیلبورد های شهرکرد4دانشگاه شهر کردمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر36
لیست بلیورد های شهرکرد5هلال احمرمسیر رفت به سمت سامانپل عابر18
تعرفه بیلبورد های شهرکرد6هلال احمرمسیر رفت به سمت سامانپل عابر30
اجاره بیلبورد های شهرکرد7هلال احمرمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر30
اجاره بیلبورد های شهرکرد8هلال احمرمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر18
لیست بلیورد های شهرکرد9ترمینال سامانمسیر رفت به سمت دانشگاه شهرکردپل عابر33
تعرفه بیلبورد های شهرکرد10ترمینال سامانمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر25
اجاره بیلبورد های شهرکرد11ترمینال سامانمسیر برگشت به سمت شهر کردپل عابر24
لیست بلیورد های شهرکرد12ترمینال آزادیخروجی شهر به سمت فارسانپل عابر30
تعرفه بیلبورد های شهرکرد13ترمینال آزادیورودی شهرپل عابر30
اجاره بیلبورد های شهرکرد14بلوار امام رضاورودی شهر از سمت اصفهانپل عابر40
اجاره بیلبورد های شهرکرد15بلوار امام رضاخروجی شهر به سمت اصفهانپل عابر44
لیست بلیورد های شهرکرد16خیابان کاشانیمسیر رفت به سمت چهارراه طالقانیپل عابر48
تعرفه بیلبورد های شهرکرد17خیابان کاشانیمسیر برگشت به سمت میدان جهادپل عابر48
اجاره بیلبورد های شهرکرد18چهارراه دامپزشکیچهارراه دامپزشکی - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد27
لیست بلیورد های شهرکرد19استانداریچهارراه استانداری- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)بیلبورد27
تعرفه بیلبورد های شهرکرد20دامپزشکیچهارراه دامپزشکی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)سه وجهی32
اجاره بیلبورد های شهرکرد21سطح شهرسطح شهر 30 نقطه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)ایستگاه اتوبوس7
اجاره بیلبورد های شهرکرد22سطح شهرسطح شهر 36 نقطه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)پایه بتونی2