اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد جاده ای ایران

اجاره بیلبورد جاده ای ایران (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای جاده ای|لیست قیمت اجاره بیلبورد های اتوبان های ایران|لیست اجاره بیلبوردهای جاده ای| قیمت بیلبوردهای جاده ای و شهرک های صنعتی ایران: 4-44038023-021

 

ردیفشهرمسیــرنشــــانـيمتـراژ
تیپ
1تبریزجلفاخروجی شهر به سمت ارومیه پایانه75بیلبورد
2تبریزجلفاخروجی شهر به سمت ارویمه ورودی لاله75بیلبورد
3تبریزجلفاخروجی شهر به سمت جلفا و ارومیه ورودی شهرک اندیشه75بیلبورد
4تبریزشهید کساییورودی شهر به سمت نمایشگاه بین المللی75بیلبورد
5تبریزخروجی لالهبه سمت نمایشگاه بین المللی75بیلبورد
6تبریزهتل شهریاراول جاده ائل گلی28بیلبورد
7تبریزبستنی وحیدورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید وجه 148پل عابر
8تبریزبستنی وحیدورودی شهر از تهران به تبریز قبل از بستنی وحید وجه 248پل عابر
9تبریزبستنی وحیدخروجی شهر از تبریز به تهران جنب بستنی وحید وجه 148پل عابر
10تبریزبستنی وحیدخروجی شهر ا تبریز به تهران جنب بستنی وحید وجه 248پل عابر
11تبریزجاده باسمنجبه طرف یاغچیان مسیر رفت25پیشانی
12تبریزجاده باسمنجبه طرف یاغچیان مسیر برگشت25پیشانی
13تبریزجاده ایدمبرگشت به تبریز28پیشانی
14تبریزجاده سنتونرسیده راه آهن مسیر رفت24پیشانی
15تبریزجاده سنتونرسیده به راه آهن مسیر برگشت24پیشانی
16تبریزمسیر ورودی به تبریزاز سمت میدان بسیج نرسیده به هتل مرمر60بیلبورد
17تبریزمسیر خروجی از تبریزبعد از هتل مرمر60بیلبورد
18تبریزجاده ترانزیتی تبریزترکیه یک کیلومتر مانده به صوفیان75بیلبورد دو وجهی
19تبریزجاده ترانزیتی ترکیهتبریز یک کیلومتر مانده به صوفیان75بیلبورد دو وجهی
20شیرازمرودشتتابلوی ورودی به شیراز از تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)64بیلبورد
21شیرازمرودشتتابلوی خروجی به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)64بیلبورد
22شیرازجاده شیراز - تخت جمشیداصفهان تهران روبروی شهرک صنعتی و کارخانه شیر پاسنوریزه مسیر رفت64پل عابر
23شیرازجاده شیراز - تخت جمشیداصفهان تهران روبروی شهرک صنعتی و کارخانه شیر پاستوریزه مسیر برگشت64پل عابر
24شیرازجاده شیراز - تخت جمشیداصفهان تهران رزقان مسیر برگشت64پل عابر
25شیرازجاده شیراز- سپیدانیاسوج دو کوهک مسیر رفت64پل عابر
26شیرازجاده شیراز - سپییدانیاسوج دو کوهک مسیر برگشت48پل عابر
27شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج دو کوهک مسیر رفت48پل عابر
28شیرازجاده شیراز- سپیدانیاسوج دو کوهک مسیر برگشت48پل عابر
29شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج مسیر رفت بالاتر از گویم92بیلبورد
30شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج مسیر رفت بالاتر از گویم92بیلبورد
31شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج مسیر رفت گلستان92بیلبورد
32شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج مسیر رفت گلستان92بیلبورد
33شیرازجاده شیراز - سپیدان - یاسوجمسیر برگشت پایین تر از 92بیلبورد
34شیرازجاده شیراز - سپیدانمسیر برگشت نرسیده به گویم92بیلبورد
35شیرازجاده بوشهرجاده بوشهر - شیراز72بیلبورد
36شیرازجاده بوشهرجاده بوشهر - شیراز72بیلبورد
37شیرازجاده تهران - اصفهانتخت جمشید شیراز رکن آباد مسیر برگشت54بیلبورد
38شیرازجاده شیراز - تخت جمشیداصفهان تهران روبروی پادگان امام علی مسیر رفت54پل عابر
39شیرازجاده شیراز - تخت جمشیداصفهان تهران روبروی پادگان امام علی مسیر برگشت54پل عابر
40شیرازجاده شیراز - کازرونبوشهر دشت ارزن مسیر رفت64پل عابر
41شیرازجاده شیراز - کازرونبوشهر دشت ارزن مسیر برگشت64پل عابر
42شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج دالین مسیر رفت64پل عابر
43شیرازجاده شیراز - سپیدانیاسوج دالین مسیر برگشت64پل عابر
44شیرازجاده شیراز - بندرعباسکرمان برم شور مسیر رفت64پل عابر
45شیرازجاده شیراز - بندرعباسکرمان برم شور مسیر برگشت64پل عابر
46شیرازجاده شیراز سپیدانیاسوج مسیر رفت24بیلبورد
47شیرازمرودشتپل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی100پل عابر
48شیرازمرودشتپل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی110پل عابر
49شیرازمرودشتپل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی100پل عابر
50شیرازمرودشتپل عابر پیاده شیراز مرودشت روبروی پادگان چشمه بیدی110پل عابر
51مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 1108بیلبورد
52مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 2108بیلبورد
53مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 3114بیلبورد
54مشهدجاده شاندیزابتدای جاده شاندیز بعد از موجهای خروشان108بیلبورد
55مشهدجاده طرقبهنبش امام رضا 25 به سمت طرقبه75بیلبورد
56مشهدجاده طرقبهبلوار ویلا شهر بعد از هتل بزرگ پارک حیات مسیر رفت به طرقبه60بیلبورد
57مشهدجاده طرقبهبلوار ویلا شهر بعد از هتل بزرگ پارک حیات مسیر برگشت به مشهد60بیلبورد
58مشهدجاده شاندیزقبل از موجهای خروشان نبش مدرس یک120بیلبورد
59مشهدعوارضیاتویان شهید شوشتری عوارضی مشهد باغچه ورود به مشهد35بیلبورد
60مشهدعوارضیاتوبان شهید شوشتری عوارضی مشهد باغچه خروج از مشهد به سمت تهران35بیلبورد
61مشهدجاده شاندیزاولین پل قبلاز موج های خروشان به سمت شاندیز103پیشانی
62مشهدجاده شاندیزاولین پل قبل از موج های خروشان به سمت مشهد103پیشانی
63مشهدجاده شاندیزویرانی حد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر رفت به شاندیز136پیشانی
64مشهدجاده طرقبهامام رضا 17 به سمت طرقبه 90پیشانی
65مشهدجاده طرقبهامام رضا 17 به سمت مشهد90پیشانی
66مشهدجاده شاندیزمنطقه ویرانی به سمت شاندیز و شهرک صنعتی 350جایگاه سوخت
67مشهدشاندیزابتدای جاده شاندیز مدرس 5153بیلبورد
68اصفهانورودی اصفهان از شیرازروبروی گمرک وجه 1 به سمت سیتی سنتر50پل عابر
69اصفهانورودی اصفهان از شیرازروبروی گمرک وجه 2 به سمت سیتی سنتر48پل عابر
70اصفهانخروجی به سمت شیرازرو به روی گمرک وجه 1 دید از سیتی سنتر52پل عابر
71اصفهانخروجی به سمت شیرازروبه روی گمرک وجه 2 دید از سیتی سنتر52پل عابر
72اهوازکیانپارسورودی کیانپارس جنب پل دغاغله72بیلبورد
73اهوازکوروشسه راه فرودگاه دید از سمت کوروش کد A96پل عابر
74اهوازکوروشسه راه فرودگاه دید از سمت کوروش کد B45پل عابر
75اهوازفرودگاهسه راه فرودگاه دید از سمت زیتون کد C45پل عابر
76اهوازفرودگاهخروجی فرودگاه اهواز و شهرک نفت72بیلبورد
77اهوازدزفولدزفول ،پل سوم به سمت رود بند 48بیلبورد
78اهوازدزفولدزفول ، پل جدید به سمتچهارراه شریعتی (مرکز شهر)48بیلبورد
79اهوازدزفولاتوبان دزفول به اندیمشک جنب پایگاه78بیلبورد
80اهوازدزفولاتوبان دزفول به اندیمشک روبروی داشنگاه جندی شاپور48بیلبورد
81اهوازخلیج فارسعوارضی آزاد راه خلیج فارس اهواز ماهشهر60بیلبورد
82اهوازاهواز حد فاصل ذمیدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
83اهوازاهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
84اهوازاهواز حد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
85اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
86اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
87اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر خروج از اهواز65بیلبورد
88اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
89اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
90اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
91اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
92اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
93اهوازاهوازحد فاصل میدان چهار اسب (سه راه تپه) تا سه راهی صنایع فولاد مسیر ورود از اهواز65بیلبورد
94اهوازدزفول اتوبان اندیمشک به سمت دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 348بیلبورد
95اهوازدزفول اتوبان اندیمشک به سمت دزفول بین دانشگاه جندی شاپور و پایگاه چهارم شکاری کیلومتر 448بیلبورد
96اهوازدزفولجاده ساحلی دور میدان الف دزفول انتهای خیابان آبت الله قاضی60بیلبورد
97اهوازدزفولاتوبان دزفول به سمت اندیمشک قبل از پمپ بنزین پایگاه چهارم شکاری60بیلبورد
98اهوازدزفولاتوبان دزفول به سمت اندیمشک بعد از درب ورودی پایگاه چهارم شکاری60بیلبورد
99اهوازدزفولاتوبان ورودی دزفول از سمت صفی آباد بعد از دانشگاه پیام نور48بیلبورد
100اهوازدزفولاتوبان خروجی دزفول به سمت صفی آباد90بیلبورد
101اهوازدزفولاتوبان ورودی دزفول از سمت شوشتر بعد از میدان قیصر امین پور60بیلبورد
102اهوازدزفولجاده ساحلی روبروی مسجد رودبند دید از میدان رودبند12بیلبورد
103اهوازدزفولجاده ساحلی روبروی مسجد رودبند دید از میدان الف دزفول12بیلبورد
104اهوازدزفولجاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان الف دزفول تا میدان رودبند (5 پایه لمپوست)6بیلبورد
105اهوازدزفولجاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان رودبند تا میدان الف دزفول (5 پایه لمپوست)6بیلبورد
106اهوازدزفولجاده توریستی ساحلی حد فاصل میدان رودبند تا میدان مادر رفت و برگشت (515 پایه لمپوست)6بیلبورد
107اهوازدزفولجاده توریستی ساحلی حد فاصل پل جدید تا پل قدیم (10 پایه لمپوست)6بیلبورد
108کرمانشاهشمال به جنوبپل عابر پیاده کمربندی چقامیرزایی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)45پل عابر
109کرمانشاهجنوب به شمالکمربندی غربی چقامیرزایی 2- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)54بیلبورد
110کرمانشاهشمال به جنوبپل عابر کمبندی الیهه - (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60پل عابر
111کرمانشاهجنوب به شمالپل عابر کمربندی عربی الهی- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)54پل عابر
112کرمانشاهشمال به جنوبپل عابر کمربندی غربی جانبازان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)45پل عابر
113کرمانشاهجنوب به شمال پل عابر کمربندی غربی جانبازان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)45پل عابر
114کرمانشاهنوکانبزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
115کرمانشاهنوکانبیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
116کرمانشاهشهرک پروازبزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)45بیلبورد
117کرمانشاهشهرک پروازبزرگراه کربلا کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
118کرمانشاهبعد از پلیس راهورودی کرمانشاه جاده بیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)84بیلبورد
119کرمانشاهاداره استانداردورودی کرمانشاه جاده بیستون کرمانشاه- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)84بیلبورد
120کرمانشاهکارخانه آردخروجی جاده کرمانشاه بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)84بیلبورد
121کرمانشاهورودی شمال به جنوبشهر تاریخی بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)30بیلبورد
122کرمانشاهخروجی به سمت تهرانشهر تاریخی بیستون- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)30بیلبورد
123کرمانشاهچالابهکرمانشاه بیستون پل غیر همسطح- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)35بیلبورد
124کرمانشاهچالابهکرمانشاه بیستون پل غیر همسطح- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)35بیلبورد
125کرمانشاهبه سمت کرمانشاهاتوبان راه کربلا ماهیدشت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)80بیلبورد
126کرمانشاهبه سمت اسلام آباد غرباتوبان راه کربلا ماهیدشت- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)80بیلبورد
127کرمانشاهورودیاسلام آباد غرب- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)54بیلبورد
128کرمانشاهخروجی به کرمانشاهاسلام آباد غرب- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)39بیلبورد
129کرمانشاهآناهیتاخروجی کرمانشاه جاده سنندج- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)107بیلبورد
130کرمانشاهآناهیتاورودی کرمانشاه جاده سنندج- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)107بیلبورد
131کرمانشاهبه سمت کرمانشاهجاده سنندج دهکده المپیک- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
132کرمانشاهبه سمت روانسر و سنندججاده سنندج دهکده المپیک- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
133جاده هرازمحدوده گزنکجاده هراز محدوده گزنک بعد از پل شهرداری (دیداز تهران)60تابلو
134جاده هرازمحدوده گزنکجاده هراز محدوده گزنک بعد از پل شهرداری (دیداز شمال)60تابلو
135جاده هرازمحدوده گزنکجاده هراز محدوده گزنک مقابل پلیس راه (دید از تهران)50تابلو
136جاده هرازمحدوده گزنکجاده هراز محدوده گزنک مقابل پلیس راه (دید از شمال)50تابلو
137جاده هرازابتدای گزنکجاده هراز ابتدای گزنک (دید از تهران)60تابلو
138جاده هرازابتدای گزنکجاده هراز ابتدای گزنک (دید از شمال)60تابلو
139جاده آملکیلومتر 5جاده آمل به بابل کیلومتر 5 (دید از تهران)60تابلو
140جاده آملکیلومتر 5جاده آمل به بابل کیلومتر 5 (دید از شمال)60تابلو
141جاده آملکیلومتر 4جاده آمل به بابل کیلومتر 4 (دید از تهران)60تابلو
142جاده آملکیلومتر 43جاده آمل به بابل کیلومتر 4 (دید از شمال)60تابلو
143جاده هرازدید از تهرانمقابل بانک کشاورزی و صادرات60پل عابر
144جاده هرازدید از شمالمقابل بانک کشاورزی و صادرات60پل عابر
145جاده چالوسپل آبزنگوله32تابلو
146جاده چالوسپل آبزنگوله70تابلو
147جاده چالوسپل آبزنگوله50تابلو
148بندر عباسحاجی آبادبندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول44پل عابر
149بندر عباسحاجی آبادبندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم100پل عابر
150بندر عباسحاجی آبادبندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول44پل عابر
151بندر عباسحاجی آبادبندر عباس مجاورت امامزاده سید محمد مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم100پل عابر
152بندر عباسبندر عباسورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر رفت شمال به جنوب بورد اول44پل عابر
153بندر عباسبندر عباسورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر رفت شمال به جنوب بورد دوم100پل عابر
154بندر عباسبندر عباسورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر برگشت جنوب به شمال بورد اول44پل عابر
155بندر عباسبندر عباسورودی بندر عباس در مجاورت پایانه بار مسیر برگشت جنوب به شمال بورد دوم100پل عابر
156تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 22 دید از تهران75بیلبورد
157تهرانتهراناتوبان قزوین تهران کیلومتر 35 دید از تهران96بیلبورد
158تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 24 دید از تهران60بیلبورد
159تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 24 دید از قزوین60بیلبورد
160تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 31 دید از تهران136بیلبورد
161تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 5 دید از تهران96بیلبورد
162تهرانتهراناتوبان تهران قزوین کیلومتر 6 دید از قزوین96بیلبورد
163مازندرانجاده هرازکیلومتر 6 به آمل72بیلبورد
164تهرانمحور کرجپل عابر پیاده محور کرج قزوین (روبروی سه راه آبیک)98پل عابر
165تهرانمحور کرجپل عابر پیاده محور قزوین کرج (روبروی سه راه آبیک)98پل عابر
166تهرانمحور قزوینپل عابر پیاده محور قزوین زنجان (روبروی مجتمع آفتاب درخشان)84پل عابر
167تهرانمحور قزوینپل عابر پیاده محورزنجان قزوین (روبروی مجتمع آفتاب درخشان)84پل عابر
168کرمانهفت باغبزرگراه امام خروجی هفت باغ108بیلبورد
169کرمانهفت باغبزرگراه اما خمینی روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت هفت باغ و ترمینال)108بیلبورد
170کرمانراه آهنبرزگراه امام خمینی روبروی ایستگاه راه آهن (به سمت جاده تهران)108بیلبورد
171کرمانمحور کرمانمحور کرمان باغ شاهزاده (یک کیلومتر قبل از ورودی باغ شاهزاده)108بیلبورد
172کرمانمحور کرمانمحور کرمان بم (حد فاصل باغ شاهزاده تا پلیس راه بم)108بیلبورد
173کرمانمحور بممحور بم کرمان (جنب پلیس راه)99بیلبورد
174کرمانباغ شاهزادهمحور باغ شاهزاده به کرمان102بیلبورد
175کرمانمحور بممحور بم کرمان (2 کیلومتر بعد از پلیس راه کرمان)102بیلبورد
176کرمانشهر ماهانخروجی شهر ماهان به سمت کرمام و باغ شاهزاده روبروی پمپ بنزین CNG99بیلبورد
177کرمانماهانجاده قدیم ماهان کرمان (قبل از سیلو)96بیلبورد
178کرمانجاده قدیم کرمانجاده قدیم ماهان کرمان جنب پمپ بنزین (بعد از سیلو)96بیلبورد
179کرمانجاده قدیم کرمانجاده قدیم کرمان ماهان نرسیده به دوراهی سیرچ96بیلبورد
180گلستانگرگانکرکدکوی پل عابر ووردی شهر از سمت تهران82پل عابر
181گلستانگلستانورودی استان گلستان از تهران بعد از پلیس راه82پل عابر
182گلستانگلستانخروجی استان گلستاناز تهران قبل از پلیس راه82پل عابر
183گلستانگرگانبه سمت مشهد 5 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
184گلستانگرگانبه سمت مشهد 5 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
185گلستانگرگانبه سمت مشهد 25 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
186گلستانگرگانبه سمت مشهد 25 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
187گلستانگرگانبه سمت مشهد 20 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
188گلستانگرگانبه سمت مشهد 20 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
189گلستانگرگانبه سمت مشهد 55 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
190گلستانگرگانبه سمت مشهد 55 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
191گلستانگرگانبه سمت مشهد 45 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
192گلستانگرگانبه سمت مشهد 45 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
193گنبدمینودشتپل شماره 1 مسیر رفت82پل عابر
194گنبدمینودشتپل شماره 1 مسیر برگشت82پل عابر
195گنبدمینودشتپل شماره 2 مسیر رفت82پل عابر
196گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر برگشت82پل عابر
197گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر رفت82پل عابر
198گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر برگشت82پل عابر
199گنبدمینودشتپل شماره 4 مسیر رفت82پل عابر
200گنبدمینودشتپل شماره 4 مسیر برگشت82پل عابر
201مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار اولین تابلو خط هشت (دید از تهران)60بیلبورد
202مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار مقابل فروشگاه تعطیلات (دید از نمک آبرود)60بیلبورد
203مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار مقابل ایران تافته60بیلبورد
204مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار مقابل ایران تافته60بیلبورد
205مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار مقابل رستوران میرداماد (دید از چالوس)60بیلبورد
206مازندرانچالوس به نمک آبرودوسط بلوار مقابل رستوران میرداماد (دید از نمک آبرود)60بیلبورد
207مازندرانکمربندی چالوس به نوشهرجنب برج بام چالوس (دید از چالوس)50بیلبورد
208مازندرانکمربندی چالوس به نوشهرجنب برج بام چالوس (دید از نوشهر)50بیلبورد
209مازندرانمحور ساری به قائم شهربعد از هتل نوید مسیر رفت60بیلبورد
210مازندرانمحور ساری به قائم شهربعد از هتل نوید مسیر برگشت60بیلبورد
211نیشابورورودینیشابور ورودی به مشهد90بیلبورد
212نیشابورورودینیشابور ورودی به مشهد90بیلبورد
213نیشابورعوارضیعوارضی باغچه300بیلبورد
214مشهدطرقبهمشهد دوراهی طرقبه به سمت طرقبه60پریزما
215اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 1/00 سمت راست قبل از خورزوق اولین تابلو (خروجی اصفهان)60بیلبورد
216اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 2/500 سمت راست بعد از پمپ بنزین (خروجی اصفهان)60بیلبورد
217اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 13/00 سمت راست بعد از پمپ بنزین (خروجی اصفهان)60بیلبورد
218اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 16/00 سمت راست (خروجی اصفهان)60بیلبورد
219اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 2/00 سمت راست بعد از پل عابر پیاده (ووردی اصفهان)60بیلبورد
220اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 3/800 سمت راست (ورودی اصفهان)60بیلبورد
221اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 6/700 سمت راست (ورودی اصفهان)60بیلبورد
222اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 8/400 سمت راست (ووردی اصفهان)60بیلبورد
223اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 11/800 سمت راست (ووردی اصفهان)60بیلبورد
224اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 14/00 سمت راست دوراهی شاهین شهر (ووردی اصفهان)60بیلبورد
225اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 20/800 سمت راست (وردی اصفهان)60بیلبورد
226اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 24/600 سمت راست (ووردی اصفهان)60بیلبورد
227اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 26/00 سمت راست جنب پل خورزوق (ووردی اصفهان)60بیلبورد
228اصفهان - تهراناتوبان معلماتوبان معلم کیلومتر 30/900 سمتراست (وروردی اصفهان بعد از پمپ بنزین اول کاوه)60بیلبورد
229شمال - مشهدخراسان رضویورودی استان خراسان رضوی (بین فاروج و قوچان)60تابلو
230شمال - مشهددانشگاه آزادجنب دانشگاه آزاد قوچان (پلیس راه)60تابلو
231شمال - مشهدپلیس راهروبروی پلیس راه چناران60تابلو
232گلبهار - مشهدخدمات کشاورزیورودی شهر جدید گلبهار60تابلو
233گلبهار - مشهدخدمات کشاورزیجنب خدمات کشاورزی جهاد60تابلو
234گلبهار - مشهددولت آباددولت آباد (پیست اسکی)60تابلو
235گلبهار - مشهدشهرک صنعتیقبل از پمپ بنزین روبروی شهرک صنعتی60تابلو
236گلبهار - مشهدپمپ بنزینجنب پمپ بنزین60تابلو
237گلبهار - مشهدپمپ بنزینبعد از پمپ بنزین مقابل شهرک ص فردوس60تابلو
238گلبهار - مشهدروستای کوردهقبل از روسستای کورده60تابلو
239گلبهار - مشهدشهرک فناوری هاقبل از شهرک فناوریهای برتر60تابلو
240گلبهار - مشهدکرمان گازقبل از کرمان گاز60تابلو
241گلبهار - مشهدآپادانکیلومتر 20 جنب آپادان پلاست60تابلو
242گلبهار - مشهدصدف پلاستجنب صدف پلاست60تابلو
243گلبهار - مشهدخیریه رضویروبروی خیریه رضوی60تابلو
244گلبهار - مشهدکارخانه زشکروبروی کارخانه زشک60تابلو
245گلبهار - مشهدباغسراجنب باغسرای فروردین روبروی زشک60تابلو
246گلبهار - مشهدنیروگاهجنب نیروگاه توس60تابلو
247گلبهار - مشهدشهرک صنعتی توسورودی شهرک صنعتی توس مسجد رسول60تابلو
248مشهدسه راه فردوسیورودی مشهد مقدس سه راه فردوسی112تابلو
249مشهدکارخانه آدنیسجنب کارخانه آدنیس60تابلو
250مشهدکارخانه آدنیسروبروی کارخانه آدنیس50تابلو
251مشهدشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی روبروی چاهشک60تابلو
252مشهد - قوچانشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی توس60تابلو
253مشهد - قوچانکارخانه صباروبروی کارخانه به صبا60تابلو
254مشهد - قوچانناظریهابتدای ناظریه60تابلو
255مشهد - قوچانکارخانه زشکقبل از کارخانه زشک60تابلو
256مشهد - قوچانموسسه خیریهجنب موسسه خیریه رضویه60تابلو
257مشهد - قوچانپمپ بنزینروبروی پمپ بنزین (ایستگاه پلیس)60تابلو
258مشهد - قوچانشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی فردوسی60تابلو
259مشهد - قوچاندولت آباددولت آباد (پیست اسکی)60تابلو
260مشهد - قوچانسناباد خودروجنب سناباد خودرو60تابلو
261مشهد - قوچانگلبهارقبل از ورودی شهر جدید گلبهار60تابلو
262مشهد - قوچانگلبهارووردی شهر جدید گلبهار60تابلو
263مشهد - قوچانچنارانپلیس راه چناران60تابلو
264مشهد - قوچاندانشگاهقوچان جنب دانشگاه60تابلو
265سبزوار مشهدهاشم آبادجنب روستای هاشم آباد75تابلو
266تهران - مشهدنیشابورقبل از ورودی نیشابور60تابلو
267تهران - مشهدنیشابورووردی نیشابور60تابلو
268نیشابورنیشابورکمربندی نیشابور60تابلو
269نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
270نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
271نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
272نیشابور - مشهدقدمگاهووردی قدمگاه60تابلو
273نیشابور - مشهدشهر خروقبل از شهر خرو60تابلو
274نیشابور - مشهدپارک وحشروبروی مسجد و پارک وحش75تابلو
275اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه قبل از پل باغچه60تابلو
276اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه بعد از پل باغچه60تابلو
277اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهووردی اتوبان باغچه60تابلو
278مشهد - تهراناتوبان باغچهاتوبان باغچه60تابلو
279مشهد - تهراناتوبان باغچهاتوبان باغچه رمپ پایانه بار70تابلو
280مشهد - تهراناتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه60تابلو
281مشهد - تهراناتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه سه راهی نیشابور تربت60تابلو
282مشهد - نیشابورپارک وحشجنب مشجد و پارک وحش72تابلو
283مشهد - نیشابورجایگاه گازجنب جایگاه گاز60تابلو
284مشهد - نیشابورشهرک صنعتی خیامورودی شهرک صنعتی خیام60تابلو
285مشهد - نیشابورنیشابورخروجی نیشابور60تابلو
286مشهد - فریمانبهشت رضاورودی جاده بهشت رضا60تابلو
287مشهد - فریمانخواجه اباصلتروبروی خواجه اباصلت60تابلو
288مشهد - فریماناباصلتجنب اباصلت بتن60تابلو
289مشهد - فریمانپمپ بنزینقبل از پمپ بنزین60تابلو
290مشهد - فریمانپمپ بنزینروبروی پمپ بنزین60تابلو
291مشهد - فریمانبهشت رضاروبروی بهشت رضا60تابلو
292مشهد - فریمانبهشت رضاجنب بهشت رضا60تابلو
293مشهد - فریمانسنگبریجنب سنگبری بعد از بهشت رضا60تابلو
294تربت حیدریهدانشگاه آزادووردی تربت حیدریه دانشگاه آزاد60تابلو
295تربت حیدریهدانشگاهخروجی تربت حیدریه روبروی دانشگاه60تابلو
296مشهد - کلاتشهرک صنعتیقبل از شهرک صنعتی کلات60تابلو
297مشهد - سرخسسرخسورودی سرخس60تابلو
298پایانه بارپایانه بار مشهد مقدسپایانه بار مشهد مقدس40تابلو
299پایانه بارپایانه بار مشهد مقدسپایانه بار مشهد مقدس40تابلو
300پایانه بارپایانه بار مرزیپایانه باز مرزی باجگیران40تابلو
301اصفهان - شهر کردپل زندانمسیر شرقی به غربی کیلومتر 1 پل زندان40تابلو
302اصفهان - شهر کردپل زندانمسیر شرقی به غربی کیلومتر 11 پل زندان40تابلو
303اصفهان - شهر کردپل زندانمسیر شرقی به غربی کیلومتر 14 پل زندان40تابلو
304اصفهان - شهر کردپل زندانمسیر شرقی به غربی کیلومتر 16 پل زندان40تابلو
305اصفهان - شهر کردپلیس راهمسیر غربی به شرقی کیلومتر 4 پلیس راه اصفهان شهر کرد40تابلو
306اصفهان - شهر کردپلیس راهمسیر غربی به شرقی کیلومتر 6 پلیس راه اصفهان شهرکرد40تابلو
307اصفهان - شهر کردپلیس راهمسیر غربی به شرقی کیلومتر 9 پلیس راه اصفهان شهرکرد40تابلو
308اصفهان - شهر کردپلیس راهمسیر غربی به شرقی کیلومتر 18 پلیس راه اصفهان شهرکرد40تابلو
309تبریزجلفا - تبریزجاده اصلی تابلوی شماره 125پیشانی
310تبریزجلفا - تبریزجاده اصلی تابلوی شماره 233پیشانی
311تبریزجلفا - تبریزجاده اصلی تابلوی شماره 325پیشانی
312تبریزتبریز - جلفاجاده اصلی تابلوی شماره 125پیشانی
313تبریزتبریز - جلفاجاده اصلی تابلوی شماره 233پیشانی
314تبریزتبریز - جلفاجاده اصلی تابلوی شماره 325پیشانی
315شهرکرد - اصفهانجاده ورودیجاده ورودی شهرکرد اصفهان 2 عدد- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد
316شهرکرد - اصفهانجاده ورودیجاده ورودی شهرکرد اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)32بیلبورد
317همدان - تهرانجورقانکیلومتر 5 همدان تهران جورقان ورودی (لاین مثبت)48بیلبورد
318همدان - تهرانجورقانکیلومتر 5 همدان تهران جورقان ورودی (لاین منفی)48بیلبورد
319همدان - تهرانجورقانکیلومتر 5 همدان تهران جورقان خروجی (لاین مقبت)48بیلبورد
320همدان - تهرانجورقانکیلومتر 5 همدان تهران جورقان خروجی (لاین منفی)48بیلبورد
321همدانکربلاآزادراه کربلا کیلومتر 6 همدان کرمانشاه (پادگان قهرمان)42بیلبورد
322همدانکربلاآزادراه کربلا کیلومتر 6 همدان کرمانشاه (پادگان قهرمان)42بیلبورد
323همدانورودیهمدان تهران ورودی (مقابل فرودگاه)36بیلبورد
324همدانخروجیهمدان تهران خروجی (مقابل فرودگاه)36بیلبورد
325تهران - همدانورودیورودی پل بهرام آباد63پل
326تهران - همدانخروجیخروجی پل بهرام آباد63پل
327همدانقزوینپل پیام نور رزن (ورودی مثبت)30پل
328همدانقزوینپل پیام نور رزن (خروجی مثبت)30پل
329همدانکربلاآزاد راه کربلا همدان - کرمانشاه ورودی (پل آبروند)36پل
330همدانکربلاآزاد راه کربلا همدان - کرمانشاه خروجی (پل آبروند)36پل
331همدانکربلاآزاد راه کربلا پل جنت آباد (ورودی مثبت)36پل
332همدانکربلاآزاد راه کربلا پل جنت آباد (خروجی مثبت)36پل
333همدانملایرکیلومتر 15 همدان ملایر (پل گنجینه) همدان به لرستان36پل
334همدانملایرکیلومتر 15 همدان ملایر (پل گنجینه) لرستان به همدان34پل
335همدانساوه - تهرانآزاد راه کربلا پس از عوارضی105بیلبورد
336همدانساوه - همدانآزاد راه کربلا پیش از عوارضی105بیلبورد
337همدانهمدان - ساوهآزاد راه کربلا پس از عوارضی105بیلبورد
338همدانهمدان - ساوهآزاد راه کربلا پیش از عوارضی105بیلبورد
339تهران - قممجتمع مهتابتهران - قم بعد از مجتمع مهتاب کیلومتر 24 مسیر رفت90بیلبورد
340تهران - قمکیلومتر 30تهران قم کیلومتر 30 مسیر رفت110بیلبورد
341قم - تهرانکیلومتر 36قم تهران کیلومتر 36 مسیر رفت110بیلبورد
342تهرانکرج - قزوینآزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح)60پل عابر
343تهرانکرج - قزوینآزادراه کرج قزوین عوارضی سابق ورودی به سمت قزوین (هرسطح)60پل عابر
344خراسان رضوینیشابورورودی به مشهد90بیلبورد
345خراسان رضوینیشابورورودی از مشهد90بیلبورد
346قمقم -کاشانجاده قدیم قم کاشان قبل از پلیس راه36پل عابر
347قمقم - اراکجاده قم اراک مقابل کارچان36پل عابر
348قمقم - اراکجاده قم اراک مقابل ملک آباد36پل عابر
349قمقم - اراکبعد از فرودگاه قم36پل عابر
350یزدیزد - تهرانورودی یزد از سمت تهران (جاده ترانزیت)430بیلبورد
351یزدیزد - تهرانورودی و خروجی یزد از سمت تهران108پل عابر
352رشتجاده رشتابتدای جاده رشت محمود آباد نمونه رفت50پل عابر
353رشتجاده رشتابتدای جاده رشت محمود آباد نمونه برگشت50پل عابر
354رشتجاده رشتابتدای جاده رشت کیلومتر 11 نظام آباد رفت52پل عابر
355رشتجاده رشتابتدای جاده رشت کیلومتر 11 نظام آباد برگشت52پل عابر
356قزوینرفتجاده قدیم سه راه شهر صنعتی رفت69بیلبورد
357قزوینبرگشتجاده قدیم سه راه شهر صنعتی برگشت69بیلبورد
358قزوینرفتجاده قدیم مقابل شهر محمدیه رفت63بیلبورد
359قزوینبرگشتجاده قدیم مقابل شهر محمدیه برگشت63بیلبورد
360قزوینرفتجاده قدیم مقابل هفت سنگان رفت63بیلبورد
361قزوینبرگشتجاده قدیم مقابل هفت سنگان برگشت63بیلبورد
362تبریزجاده باسمنجآسمان به طرف پرواز25پیشانی
363تبریزجاده باسمنجپرواز به طرف آسمان25پیشانی
364تبریزجاده سنتودور میدان راه آهن16مگالایت
365تبریزجاده سنتودور میدان راه آهن26مگالایت
366تبریزجاده ایدمورودی جاده ایدم برگشت به تبریز28پیشانی
367تبریزجاده سنتونرسیده به راه آهن مسیر رفت24پیشانی
368تبریزجاده سنتونرسیده به راه آهن مسیر برگشت24پیشانی
369تبریزجاده سنتوسر قراملک20بیلبورد
370تبریزجاده سنتومیدان کارگر20بیلبورد
371تبریزاتوبان کسائیروبروی شرکت آیدین50بیلبورد
372تبریزمیدان بسیجورودی به تبریز از سمت میدان بسیج نرسیده به هتل مرمر60بیلبورد
373تبریزهتل مرمرمسیر خروجی از تبریز بعد از هتل مرمر60بیلبورد
374تبریزجاده ترانزیتی تبریز - ترکیهیک کیلومتر مانده به صوفیان75بیلبورد دو وجهی
375تبریزجاده ترانزیتی ترکیه - تبریزیک کیلومتر مانده به صوفیان75بیلبورد دو وجهی
376تبریزارومیهورودی از طرف ارومیه اول خسروشاه72بیلبورد
377تبریزورودی تبریزاز طرف ارومیه پانصدمتر به پلیس راه72بیلبورد
378رشترشت به تهرانجنب دانشگاه گیلان دید از تهران32بیلبورد
379رشترشت به تهرانجنب دانشگاه گیلان دید از رشت32بیلبورد
380رشترشت به انزلیبعد از سه راه حسن رود120بیلبورد
381رشترشت به انزلیبعد از سه راه حسن رود بزرگترین بیلبورد200بیلبورد
382رشتفومنانتهای بلوار شهید افتخاری ابتدای جاده ماسوله50بیلبورد
383رشترشتجاده رشت به رودسر شلمان ورودی شلمان از لنگرود وجه 125بیلبورد
384رشترشتجاده رشت به رودسر شلمان ورودی شلمان از لنگرود وجه 225بیلبورد
385رشترشتجلوی کارخلنه سیمکو وجه تهران به رشت90پل عابر
386رشترشتجلوی کارخانه سیمکو وجه رشت به تهران90پل عابر
387شیرازمحور شیراز - سپیدانخروجی شیراز 200 متر بعد از گویم- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)108تابلو
388شیرازمحور سپیدان - شیرازاولین تابلو ورودی به شیراز- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)108تابلو
389شیرازمحور فسا - شیرازاولین تابلو ورودی به شیراز- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)108تابلو
390قمقم - سلفچگانکیلومتر 1 لاین غربی 90بیلبورد
391قمقم - سلفچگانکیلومتر 2 لاین غربی90بیلبورد
392قمقم - سلفچگانکیلومتر 4 لاین غربی90بیلبورد
393قمقم - سلفچگانکیلومتر 7 لاین غربی90بیلبورد
394قمقم - سلفچگانکیلومتر 8 لاین غربی90بیلبورد
395قمقم - سلفچگانکیلومتر 10 لاین غربی90بیلبورد
396قمقم - سلفچگانکیلومتر 13 لاین غربی90بیلبورد
397قمقم - سلفچگانکیلومتر 18 لاین غربی90بیلبورد
398قمقم - سلفچگانکیلومتر 21 لاین شرقی90بیلبورد
399قمقم - سلفچگانکیلومتر 22 لاین شرقی90بیلبورد
400قمقم - سلفچگانکیلومتر 24 لاین شرقی90بیلبورد
401قمقم - سلفچگانکیلومتر 32 لاین شرقی90بیلبورد
402قمقم - سلفچگانکیلومتر 70 لاین شرقی90بیلبورد
403قمقم - سلفچگانکیلومتر 38 لاین شرقی90بیلبورد
404قمقم - سلفچگانکیلومتر 32 لاین شرقی90بیلبورد
405قمقم - سلفچگانکیلومتر 19 لاین شرقی90بیلبورد
406قمقم - سلفچگانکیلومتر 17 لاین شرقی90بیلبورد
407قمقم - سلفچگانکیلومتر 11 لاین شرقی90بیلبورد
408قمقم - سلفچگانکیلومتر 6 لاین شرقی90بیلبورد
409قمقم - سلفچگانکیلومتر 5 لاین شرقی90بیلبورد
410قمقم - سلفچگانکیلومتر 4 لاین شرقی90بیلبورد
411قمقم - سلفچگانکیلومتر 3 لاین شرقی90بیلبورد
412قمقم - سلفچگانکیلومتر 2 لاین شرقی90بیلبورد
413قمقم - سلفچگانکیلومتر 1 لاین شرقی90بیلبورد
414قمقم - کاشانکیلومتر 1لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
415قمقم - کاشانکیلومتر 4 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
416قمقم- کاشانکیلومتر 12 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
417قمقم- کاشانکیلومتر 14 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
418قمقم- کاشانکیلومتر 16 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
419قمقم- کاشانکیومتر 18 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
420قمقم- کاشانکیلومتر 20 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
421قمقم- کاشانکیلومتر 22 لاین غربی به سمت قم80پل هوایی
422قمقم- کاشانکیلومتر 25 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
423قمقم- کاشانکیلومتر 26 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
424قمقم- کاشانکیلومتر 28 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
425قمقم- کاشانکیلومتر 29 لاین غربی به سمت قم108بیلبورد
426قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 62 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
427قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 60 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
428قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 58 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
429قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 56 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
430قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 54 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
431قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 52 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
432قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 50 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
433قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 48 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
434قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 45 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
435قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 42 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
436قممسجد الشهدا - قمکیلومتر 40 لاین شرقی به سمت تهران108بیلبورد
437اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 4090بیلبورد
438اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 6290بیلبورد
439اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 9190بیلبورد
440اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 11090بیلبورد
441اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 13090بیلبورد
442اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 13590بیلبورد
443قمکمربندی قمکیلومتر 690بیلبورد
444قمکمربندی قمکیلومتر 790بیلبورد
445قمکمربندی قمکیلومتر 890بیلبورد
446قمکمربندی قمکیلومتر 1690بیلبورد
447قمکمربندی قمکیلومتر 1590بیلبورد
448قمکمربندی قمکیلومتر 14 90بیلبورد
449قمکمربندی قمکیلومتر 1290بیلبورد
450قمکمربندی قمپمپ بنزین مارال ستاره45بیلبورد
451قمکاشان - تهرانآزاد راه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم48بیلبورد
452قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم48بیلبورد
453قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم48بیلبورد
454قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از تهران به قم48بیلبورد
455قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم48بیلبورد
456قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم48بیلبورد
457قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم48بیلبورد
458قمکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی قم دید از کاشان به قم48بیلبورد
459کاشانکاشان - تهرانآزاد راه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان48بیلبورد
460کاشانکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان48بیلبورد
461کاشانکاشان - تهرانآزاد راه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از قم به کاشان48بیلبورد
462کاشانکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان48بیلبورد
463کاشانکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان48بیلبورد
464کاشانکاشان - تهرانآزادراه کاشان تهران بام عوارضی کاشان دید از اصفهان به کاشان48بیلبورد
465کاشانکاشان - راوندکیلومتر 10 تا کاشان روبروی پلیس راه60بیلبورد
466کاشانکاشان - راوندکیلومتر 10 تا کاشان روبروی پلیس راه60بیلبورد
467کاشانکاشان - اصفهانعوارضی قمصر کیلومتر 5 تا کاشان60بیلبورد
468کاشانکاشان - اصفهانعوارضی قمصر کیلومتر 5 تا کاشان60بیلبورد
469کاشانقم - کاشانآزادراه قم به کاشان شورآب کلومتر 35 تا کاشان کیلومتر 10 تا مشکات60بیلبورد
470کاشانقم - کاشانآزادراه قم به کاشان شورآب کلومتر 35 تا کاشان کیلومتر 10 تا مشکات60بیلبورد
471کاشانخرمدشتآزادراه خرمدشت کیلومتر 20 تا کاشان60بیلبورد
472کاشانخرمدشتآزادراه خرمدشت کیلومتر 20 تا کاشان60بیلبورد
473اصفهانآران و بیدگلشهرک صنعتی هلال15بیلبورد
474کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 132بیلبورد
475کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 232بیلبورد
476کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 332بیلبورد
477کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 432بیلبورد
478کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 532بیلبورد
479کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 632بیلبورد
480کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 732بیلبورد
481کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 832بیلبورد
482کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 932بیلبورد
483کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 1032بیلبورد
484کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 1132بیلبورد
485کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 1232بیلبورد
486کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 1332بیلبورد
487کاشانآران و بیدگلمحور جدید آران و بیدگل به کاشان 1432بیلبورد
488کاشانکاشان - نطنزبه سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان32بیلبورد
489کاشانکاشان - نطنزبه سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان32بیلبورد
490کاشانکاشان - نطنزبه سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان60بیلبورد
491کاشانکاشان - نطنزبه سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان32بیلبورد
492کاشانکاشان - مشهداردهال به سمت مشهد اردهال32بیلبورد
493کاشانکاشان - مشهداردهال به سمت مشهد اردهال32بیلبورد
494کاشانکاشان - مشهداردهال به سمت مشهد اردهال32بیلبورد
495کاشانکاشان - نطنزآران و بیدگل جنب امام زاده محمد هلال15تلویزین شهری
496کاشانکاشان - نطنزبه سمت شهرک امیر کبیر و فرودگاه کاشان40بیلبورد
497کاشانکاشان - اصفهانکیلومتر 5 تا کاشان60بیلبورد
498کاشانکاشان - اصفهانکیلومتر 5 تا کاشان60بیلبورد
499قمقمحاشیه اتوبان 200 متر بعد از عوارضی قم60بیلبورد
500کاشانکاشانحاشیه اتوبان 200 متر بعد از عوارضی کاشان70بیلبورد
501قزوینکرج - قزوینپل رو گذر طالقان اتوبان کرج قزوین60پل
502قزوینقزوین - زنجانپل رو گذر عوارضی شماره دو اتوبان قزوین زنجان60پل
503قزوینقزوین - رشتپل عابر جاده قزوین رشت (حسین آباد)60پل
504قزوینقزوین - رشتپل عابر جاده قزوین رشت (آقابابا)60پل
505قزوینکرج - قزوینپل عابر پیاده اتوبان کرج - قزوین (آبیک)96پل
506قزوینقزوین - کرجپل عابر پیاده اتوبان قزوین کرج (مقابل شهرک صنعتی کاسپین)60پل
507قزوینقزوین - شمالپل عابر پیاده قزوین شمال روبروی مجتمع آفتاب درخشان84پل
508قزوینکرج - قزویناتوبان کرج قزوین96بیلبورد
509قزوینقزوینبلوار صنعت سه راهی شهر صنعتی البرز64پل عابر
510قزووینقزوین - آبیکپل عابر پیاده جاده قزوین آبیک (هفت سنگان)60پل عابر
511قزوینبوئین زهراجاده بوئین زهرا - قزوین60بیلبورد
512قزوینقزوین - تاکستانجاده قزوین تاکستان همدان54پل عابر
513قزوینقزوین - کرجاتوبان قزوین - کرج96بیلبورد
514شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت 60بیلبورد
515شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت نرسیده به بیمارستان قلب امید یاسین60بیلبورد
516شیرازتفتمسیر رفت به سمت مجتمع کوثر60بیلبورد
517شیرازتفتمسیر رفت به سمت مجتمع کوثر60بیلبورد
518شیرازتفتمسیر رفت به نزدیک مجتمع کوثر60بیلبورد
519شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت نرسیده به پلیس راه60بیلبورد
520شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت نرسیده به پلیس راه60بیلبورد
521شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت جنب پلیس راه60بیلبورد
522شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت شهرک صنعتی سفید کوه60بیلبورد
523شیرازتفتمسیر رفت به سمت تقت بعد از شهرک صنعتی سفید کوه60بیلبورد
524شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت نرسیده به دانشگاه پیام نور مرکز تفت60بیلبورد
525شیرازتفتمسیر رفت به سمت تفت بعد از پل عابر60بیلبورد
526شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت بعد از پل عابر60بیلبورد
527شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت نرسیده به شهرک صنعتی تفت60بیلبورد
528شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت بعد از شهرک صنعتی تفت60بیلبورد
529شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت60بیلبورد
530شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت60بیلبورد
531شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت60بیلبورد
532شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت60بیلبورد
533شیرازتفتمسیر برگشت از سمت تفت نرسیده به پل عابر60بیلبورد
534یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد98بیلبورد
535یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد98بیلبورد
536یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد98بیلبورد
537یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد نرسیده به جاده چوپانان98بیلبورد
538یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد98بیلبورد
539یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد 98بیلبورد
540یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد98بیلبورد
541یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد98بیلبورد
542یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد98بیلبورد
543یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد تابلو های کنار گذر78بیلبورد
544یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد نرسیده به پلیس راه78بیلبورد
545یزدمیبدمسیر رفت از سمت یزد به سمت میبد بعد از پلیس راه78بیلبورد
546یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد شهرک صنعتی استان یزد78بیلبورد
547یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد بعد از شهرک صنعتی استان یزد78بیلبورد
548یزدمیبدمسیر برگشت از سمت میبد به سمت یزد پایانه بار استان یزد78بیلبورد
549یزدمهریزمسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد بعد از پل عابر100بیلبورد
550یزدمهریزمسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد100بیلبورد
551یزدمهریزمسیر رفت از سمت مهریز به سمت یزد100بیلبورد
552یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز100بیلبورد
553یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز100بیلبورد
554یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز100بیلبورد
555یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد به سمت مهریز100بیلبورد
556یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد قبل از پلیس راه به سمت مهریز100بیلبورد
557یزدمهریزمسیر برگشت از سمت یزد بعد از پلیس راه شهرک صنعتی مهریز100بیلبورد
558اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت تهران قم و کاشان مشهد مقدس و شمال کشور (4 عدد تابلو)196بیلبورد
559اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 148بیلبورد
560اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 248بیلبورد
561اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 348بیلبورد
562اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت تهران قم، کاشان، مشهد و شمال کشور تابلو 448بیلبورد
563اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان بندر عباس (شیراز یزد و اهواز و بوشهر و شهرکرد)196بیلبورد
564اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 148بیلبورد
565اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 248بیلبورد
566اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 348بیلبورد
567اصفهانپیشانی عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهار محال بخیتاری بنادر جنوب) تابلو 448بیلبورد
568اصفهانستون عوارضی اصفهانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو)15بیلبورد
569اصفهانستون عوارضی اصفهانبه سمت اصفهان بندر عباس (4 عدد تابلو)15بیلبورد
570کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو)196بیلبورد
571کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 148بیلبورد
572کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 248بیلبورد
573کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 348بیلبورد
574کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) تابلو 448بیلبورد
575کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت اصفهان، بندر عباس196بیلبورد
576کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 148بیلبورد
577کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 248بیلبورد
578کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 348بیلبورد
579کاشانپیشانی عوارضی کاشانبه سمت اصفهان (شیراز، اهواز، چهارمحال بخیتاری و بنادر جنوب) تابلو 448بیلبورد
580کاشانستون عوارضی کاشانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد مقدس و شمال کشور) (4 عدد تابلو)15بیلبورد
581کاشانستون عوارضی کاشانبه سمت اصفهان، بندر عباس (4عدد تابلو)15بیلبورد
582یزدپیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد)به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) (2 عدد تابلو)96بیلبورد
583یزدپیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد)به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) تابلو 148بیلبورد
584یزدپیشانی عوارضی نطنز (دوراهی یزد)به سمت اصفهان، یزد، بندر عباس (شیراز، اهواز، کرمان، چهار محال و بنادر جنوب) تابلو 248بیلبورد
585اصفهانپلیس راه اصفهانپلیس راه اصفهان تردد به سمت تهران (شهرک صنعتی مورچه خورت، دلیجان، قم و شمال کشور)80پل
586اصفهانپلیس راه اصفهانپلیس راه اصفهان تردد به سمت تهران (شهرک صنعتی مورچه خورت، دلیجان، قم و شمال کشور)72پل
587اصفهانپلیس راه اصفهانتردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان80پل
588اصفهانپلیس راه اصفهانتردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان72پل
589اصفهانپلیس راه اصفهانتردد به سمت تهران (قم، کاشان، مشهد و شمال کشور)72پل
590اصفهانورودی شهر اصفهانتردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان80پل
591اصفهانبه سمت تهرانبه سمت تهران (قم، کاشان، مشهد و شمال کشور)80پل
592اصفهانبه سمت اصفهانتردد به سمت اصفهان (شیراز، اهواز، کرمان، چهارمحال و بنادر جنوب) در ورودی شهر اصفهان80پل
593اصفهانپل قمصرتردد از اصفهان، کاشان، یزد، بندر عباس و ..... به سمت قمصر36پل
594اصفهانپل دوراهی یزدتردد از تهران به سمت یزد، بندر عباس، کرمان (محور اصلی ترانزیت بندر عباس - تهران)52پل
595اصفهانعوارضی اصفهاندر محل گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
596اصفهانعوارضی اصفهاندر محل گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
597اصفهانورودی اصفهانقبل از گیت های عوارضی محدوده کاهش سرعت به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
598اصفهانورودی اصفهانقبل از گیت های عوارضی محدوده کاهش سرعت به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
599اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
600اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
601اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
602اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
603اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
604اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
605اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
606اصفهانورودی اصفهانورودی اصفهان قبل از گیت های عوارضی به سمت اصفهان- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)90بیلبورد افقی
607اصفهانعوارضی اصفهاندر محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
608اصفهانعوارضی اصفهاندر محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
609اصفهانعوارضی اصفهاندر محل گیت های عوارضی ابتدای آزادراه به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
610اصفهانابتدای آزادراهقبل از پمپ بنزین و مجتمع خدماتی رفاهی به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
611اصفهانابتدای آزادراهابتدای آزادراه کیلومتر 15 به سمت نهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
612اصفهانابتدای آزادراهابتدای آزادراه کیلومتر 20 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
613اصفهانابتدای آزادراهابتدای آزادراه کیلومتر 25 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
614اصفهانابتدای آزادراهابتدای آزادراه کیلومتر 35 به سمت تهران- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)60بیلبورد افقی
615تبریزائل گلیاول جاده ائل گلی مسیر رفت به جاده ائل گلی28بیلبورد
616تبریزائل گلیاول جاده ائل گلی مسیر رفت به 29 بهمن28بیلبورد
617تبریزائل گلیمسیر رفت به دروازه تهران28بیلبورد
618تبریزجلفا - تبریزمقابل سیمان صوفیان مسیر رفت به جلفا30پیشانی
619تبریزجلفا - تبریزمقابل سیمان صوفیان مسیر رفت به تبریز30پیشانی
620تبریزپلیس راهبه سمت آذر شهر رفت به تبریز45پیشانی
621تبریزپلیس راهبه سمت آذرشهر برگشت از تبریز45پیشانی
622تبریزآذرشهراول جاده شهر جدید سهند نرسیده به پلیس راه41پیشانی
623تبریزآذرشهراول جاده شهر جدید سهند نرسیده به پلیس راه41پیشانی
624تبریزشهرک سلیمیبه سمت آذرشهر 30پیشانی
625تبریزشهرک سلیمیبرگشت از آذرشهر30پیشانی
626تبریزتبریز - جلفامقابل روستای پیام مسیر رفت30پیشانی
627تبریزجلفا - تبریزمقابل روستای پیام مسیر برگشت30پیشانی
628تبریزتبریز - آذرشهررو سه راهی گوگان مسیر رفت45پیشانی
629تبریزآذرشهر - تبریزرو سه راهی گوگان برگشت45پیشانی
630تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی ایل گلی30پل عابر
631تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاه اتوبان شهید کسایی تبریز ورودی ایل گلی30پل عابر
632تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز ورودی وادی رحمت30پل عابر
633تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی وادی رحمت30پل عابر
634تبریزپیامپل عابر پیاده نرسیده به پیام به طرف تبریز30پل عابر
635تبریزآذرشهرپل عابر پیاده پلیس راه تبریز آذرشهر به طرف آذرشهر30پل عابر
636تبریزآذرشهرپل عابر پیاده پلیس راه تبریز آذرشهر به طرف تبریز30پل عابر
637تبریزشهرک صنعتی سلیمیپل عابر پیاده روبروی شهرک صنعتی سلیمی به طرف آذرشهر30پل عابر
638تبریزشهرک صنعتی سلیمیپل عابر پیاده روبروی شهرک صنعتی سلیکی به طرف تبریز30پل عابر
639تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاده اتوبان شهید کسایی تبریز خروجی لاله30پل عابر
640تبریزاتوبان شهید کساییپل عابر پیاده اتوبان شهی کسایی تبریز ورودی لاله30پل عابر
641تبریزکارخانه سیمانپل عابرپیاده روبروی کارخانه سیمان صوفیان به طرف صوفیان30پل عابر
642تبریزکارخانه سیمانپل عابر پیاده روبروی کارخانه سیمان صوفیان به طرف تبریز30پل عابر
643تبریزمرندپل عابر پیاده نرسیده به پیام به طرف مرند30پل عابر
644تبریزپلیس راه تبریزبستان آباد32تابلو یک
645تبریزپلیس راه تبریزبستان آباد برگشت32تابلو یک
646تبریزجاده صوفیانشبستر جلوی دانشگاه صوفیان رفت36پیشانی یک
647تبریزجاده صوفیانشبستر جلوی دانشگاه صوفیان برگشت36پیشانی یک
648اصفهان - شیرازروبروی دانشگاه دولتی شهررضابیست و پنج کیلومتری شهررضا 18 کیلومتری اصفهان مسیر رفت و برگشت هروجه 81 متر162بیلبورد
649شیرازورودی شیراز اصفهاندروازه قرآن108بیلبورد
650شیرازخروجی شیراز اصفهاندروازه قرآن108بیلبورد
651شیرازورودی شیراز اصفهانرو به روی پارگان چشمه بیدی108بیلبورد
652شیرازخروجی شیراز اصفهانرو به روی پارگان چشمه بیدی108بیلبورد
653شیرازورودی شیرازاز سمت بندر عباس108بیلبورد
654شیرازورودی شیرازاز سمت بندر عباس پلیس راه فسا60بیلبورد
655شیرازخروجی شیرازاز سمت بندر عباس پلیس راه فسا60بیلبورد
656شیرازخروجی شیراز اصفهانرو به روی پادگان احمد بن موسی60بیلبورد
657شیرازورودی شیراز اصفهانپلیس راه صفاشهر60بیلبورد
658شیرازخروجی شیراز اصفهانپلیس راه صفاشهر60بیلبورد
659شیرازورودی شیراز اصفهانپلیس راه آباده60بیلبورد
660شیرازخروجی شیراز اصفهانپلیس راه آباده60بیلبورد
661شیرازورودی شیراز سپیدانگویم60بیلبورد
662شیرازخروجی شیراز سپیدانگویم70بیلبورد
663شیرازورودی شیراز بوشهردشت اژن60بیلبورد
664شیرازخروجی شیراز بوشهردشت اژن60بیلبورد
665شیرازورودی شیراز بوشهرپلیس راه قائمیه60بیلبورد
666شیرازخروجی شیراز بوشهرپلیس راه قائمیه60بیلبورد
667شیرازورودی شیراز بوشهرکازرون60بیلبورد
668شیرازخروجی شیراز بوشهرکازرون60بیلبورد
669شیرازورودی بوشهر شیرازپلیس راه بوشهر60بیلبورد
670شیرازخروجی بوشهر شیرازپلیس راه بوشهر60بیلبورد
671گناوهورودی بندر گناوهبوشهر پلیس راه گناوه60بیلبورد
672گناوهخروجی بندر گناوهبوشهر پلبس راه گناوه60بیلبورد
673تبریزتبریز - ارومیهیک کیلومتر به پلیس راه72بیلبورد
674تبریزتبریز - ارومیه500 متر به پلیس راه72بیلبورد
675تبریزائل گلیجاده ائل کلی فلکه خیام18بیلبورد
676تبریزتبریز - جلفامقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان رفت به جلفا شماره 154بیلبورد
677تبریزتبریز - جلفامقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان رفت به جلفا شماره 245بیلبورد
678تبریزتبریز - جلفامقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان برگشت از جلفا شماره 154بیلبورد
679تبریزتبریز - جلفامقابل شهرک سرمایه گذاری خارجی بالاتر از گمرک سهلان برگشت از جلفا شماره 245بیلبورد
680تهرانشهریارکمربندی شهریار بعد از پمپ بنزین رضی آباد تابلو سمت چپ42پل عابر
681تهرانپرندورودی شهرک صنعتی پرند به سمت شهر پرند39پل عابر
682تهرانشهریارشهریار کرج ورودی فاز 4 اندیشه45پل عابر
683کرججاده شهریارجاده شهریار کرج32بیلبورد
684کرجرباط کریمجاده رباط کریم به شهریار ورودی روستای یقه45پل عابر
685تبریزمریوان - کردستنانورودی بازارچه مرز بین المللی باشماق - کردستان60بیلبورد
686تبریزمریوان - سقزکیلومتر 5 روبروی ورودی مریوان60بیلبورد
687مشهدجاده سنتوورودی از مسیر شمال60پیشانی پل
688مشهدجاده سنتوخروجی به سمت شمال60پیشانی پل
689مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه از سمت نیشایور و تربت60پیشانی پل
690مشهداتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه به سمت نیشابور و تربت60پیشانی پل
691اصفهاناصفهان - شیرازروبروی اداره گمرک48پل عابر
692اصفهاناصفهان - شیرازمسجد الکعبه52پل عابر
693اصفهاناصفهان - شیرازقبل از بهارستان50بیلبورد
694اهوازدارخوینوسط اتوبان و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان رفت60بیلبورد
695اهوازدارخوینوسط اتوبان و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان برگشت60بیلبورد
696اهوازدارخوینوسط اتوبان اهواز و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان رفت60بیلبورد
697اهوازدارخوینوسط اتوبان اهواز و منطقه آزاد اروند، آبادان، خرمشهر و شادگان برگشت60بیلبورد
698اهوازحمیدیهورودی اهواز مسیر شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و چایانه بین الملی چذابه60بیلبورد
699اهوازحمیدیهخروجی اهواز مسیر شهرهای سوسنگرد، هویزه، بستان و پایانه بین المللی چذابه60بیلبورد
700اهوازشهر ملاثانیمرکز شهرستان باوی مسیر شهرهای شوشتر، کتوند، لالی، هفتکل، اندیکا ومسجد سلیمان رفت60بیلبورد
701اهوازشهر ملاثانیمرکز شهرستان باوی مسیر شهرهای شوشتر، کتوند، لالی، هفتکل، اندیکا ومسجد سلیمان برگشت60بیلبورد
702یاسوججاده اصفهانخروجی شهر به سمت اصفهان تک وجهی32پل
703یزدورودی یزدیزد به تهران1120پل عابر
704یزدورودی یزدیزد به تهران 2120پل عابر
705یزدورودی یزدیزد به تهران 3120پل عابر
706یزدورودی یزدتهران به یزد 1120پل عابر
707یزدورودی یزدتهران به یزد 2120پل عابر
708یزدورودی یزدتهران به یزد 3120پل عابر
709یزدورودی یزدتهران به یزد108پل عابر
710یزدورودی یزدتهران به یزد108پل عابر
711مازندرانجاده آمل به بابلسر سالار محله- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)50بیلبورد
712مازندرانجاده آمل به بابلسر دریا باری- (قیمت به صورت سه ماهه میباشد)50بیلبورد
713انزلیجاده رشت به انزلیبعد از سه راه حسن رود120بیلبورد
714انزلیجاده رشت به انزلیبعد از سه راه حسن رود200بیلبورد
715انزلیجاده رشت به انزلیجلوی داشنگاه آزاد دید از رشت به انزلی90پل عابر
716انزلیجاده رشت به انزلیجلوی دانشگاه آزاد دید از انزلی به رشت90پل عابر
717انزلیجاده رشت به انزلیبعد از خمام گوراب جیر صحرا45پل عابر
718رشتبلوار امام رضاابتدای جاده لاهیجان دید به سمت لاهیجان وجه 148پل عابر
719رشتبلوار امام رضاابتدای جاده لاهیجان دید به سمت لاهیجان وجه 248پل عابر
720رشتبلوار امام رضاابتدای جاده لاهیجان دید به سمت رشت وجه 148پل عابر
721رشتبلوار امام رضاابتدای جاده لاهیجان دید به سمت رشت وجه 248پل عابر
722اردبیلآستارا- رشتورودی اردبیل از رشت - آستارا40بیلبورد
723اردبیلرشت - آستارا به اردبیلورودی فرودگاه اردبیل44بیلبورد
724اردبیلاردبیل به آستاراخروجی رشت نرسیده به پمپ بنزین44بیلبورد
725اردبیلآردبیل به آستارارشت 500 متر به فرودگاه اردبیل 55بیلبورد
726اردبیلاردبیل به آستارارشت 200 متر به فرودگاه اردبیل55بیلبورد
727اردبیلاردبیل به آستارا رشت ورودی فرودگاه55بیلبورد
728اردبیلاردبیل به آستارارشت گردنه حیران بعد از تونل44بیلبورد
729اردبیلآستارا به اردبیلمیدان لا خروجی36بیلبورد
730اردبیلآستارا به اردبیلبعد از باغ پرندگان خروجی42بیلبورد
731اردبیلسرعین - تبریزورودی شهرستان توریستی سرعین126بیلبورد
732اردبیلاردبیل به سرعینبعد از سه راهی سرعین44بیلبورد
733اردبیلتبریز به اردبیلشهرستان نیر به سرعین44بیلبورد
734اردبیلتبریز به اردبیلنرسیده به سه راهی سرعین44بیلبورد
735اردبیلتبریز - سرعینبعد از پلیس راه44بیلبورد
736اردبیلمغان - مشکین شهرورودی اردبیل از مغان مشکین شهر44بیلبورد
737اردبیلمغان - مشکین شهراردبیل بعد از پلیس راه اردبیل44بیلبورد
738اردبیلاردبیل به مغانخروجی مشکین شهر44بیلبورد
739اردبیلپارس آبادچهارراه امام خمینی8بیلبورد
740اردبیلبیله سوارمیدان گمرک جلوی پایانه مرزی آذربایجان13بیلبورد
741اردبیلمشگین شهرمرکز شهر میدان سبلان به سمت پل معلق32بیلبورد
742اردبیلشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی40بیلبورد
743اردبیلشهرک صنعتیخروجی شهرک صنعتی40بیلبورد
744مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب سی ان جی دید از بابل72بیلبورد
745مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب سی ان جی دید از آمل وجه مخالف72بیلبورد
746مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت جنب مرکز تحقیقات برنج60بیلبورد
747مازندرانجاده بابل به آملجنب مرکز تحقیقات برنح وجه مخالف60بیلبورد
748مازندرانجاده بابل به آملورودی آمل جنب چوب بری رنجبر دید از بابل60بیلبورد
749مازندرانجاده بابل به آملورودی آمل جنب چوب بری رنجبر وجه مخالف60بیلبورد
750مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب بخشداری دید از بابل60بیلبورد
751مازندرانجاده بابل به آملجنب بشخداری دید از آمل وجه مخالف60بیلبورد
752مازندرانجاده آمل به بابلروبروی خیابان ولیعصر دید از آمل60بیلبورد
753مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت روبروی خیابان ولیعصر دید از بابل وجه مخالف60بیلبورد
754مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت جنب پمچ بنزین دید از آمل60بیلبورد
755مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت جنب پمپ بنزین دید از بابل وجه مخالف60بیلبورد
756مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب امل فولادین دید از بابل60بیلبورد
757مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب آمل فولادین دید از آمل وجه مخالف60بیلبورد
758مازندرانجاده بابل به آملروبروی باغ مهر دید از بابل50بیلبورد
759مازندرانجاده آمل به بابلروبروی باغ مهر دید از آمل وجه مخالف50بیلبورد
760مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت جنب شهرداری دید از بابل81پل
761مازندرانجاده بابل به آملدابودشت جنب شهرداری دید از آمل81پل
762مازندرانجاده بابل به آملدابودشت سه راهی دابودشت دید از بابل90پل
763مازندرانجاده آمل به بابلدابودشت سه راهی دابودشت دید از آمل90پل
764مازندرانجاده بابلجنب شهربازی پردیس دید از بابل90پل
765مازندرانجاده بابلجنب شهربازی پردیس دید از آمل90پل
766مازندرانجاده بابل به آملابتدای زرگر شهر ایمن دید از بابل75پل
767مازندرانجاده بابل به قائمشهرروبروی دانشگاه صنعتی بابل دید از بابل90پل
768مازندرانجاده بابل به قائمشهرروبروی دانشگاه صنعتی بابل ذیذ از قائمشهر90پل
769مازندرانجاده بابل به قائمشهرجنب دانشگاه آزاد دید از قائمشهر110پل
770مازندرانجاده محمود آباد به آمل جنب دریای 70 دید از آمل90پل
771مازندرانجاده آمل به محمودآبادجنب دریای 70 دید از محمود آباد90پل
772مازندرانجاده ساری به قائمشهرنرسیده به کارخانه تخته فشرده60بیلبورد
773مازندرانساریساری کیاسر مهدشت90پل
774مازندرانساریساری کیاسر مهدشت90پل
775یزدخروجی یزدجنب پل الغدبر خروجی یزد به تهران108بیلبورد
776یزدیزد به مهریزکنار گذر خروجی یزد به مهریز78بیلبورد
777یزدیزدخروجی یزد به تهران98بیلبورد
778یزدیزدخروجی یزد به شیراز60بیلبورد
779یزدخروجی یزدخروجی یزد به کرمان102بیلبورد
780یزدورودی شیراز - یزدبزرگراه یزد - تفت60بیلبورد
781یزدورودی کرمان - یزدبزرگراه مهریز - یزد96بیلبورد
782یزدورودی تهران - یزدورودی تهران یزد قبل از دروازه قرآن102بیلبورد
783یزدورودی تهران - یزدورودی تهران یزد98بیلبورد
784تبریزورودی تبریز از مسیر ارومیه1 کیلومتر به پلیس راه72بنر
785تبریزورودی تبریز از مسیر ارومیه500 متر به پلیس راه72بنر
786مازندرانبابلجاده بابل بابلسر روبروی پمپ بنزین پیچ قریشی 90پل عابر پیاده
787مازندرانبابلجاده قائمشهر90پل عابر پیاده
788مازندرانبابلابتدای جاده بابلسر پیچ قریشی پمپ بنزین15بیلبورد
789آملآملابتدای جاده بابل90پل عابر
790چالوسجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول50بیلبورد
791چالوسجاده چالوسبعد ازمرزن آباد دید از چالوس تابلوی اول50بیلبورد
792چالوسجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم50بیلبورد
793چالوسجاده چالوسمرزن آباد دید از چالوس تابلو دوم50بیلبورد
794قم - اراکاراک به سمت اراکروبه روی مجتمع بین راهی کرانه90تابلو
795قم - اراکاراک به سمت اراکجنب سیلو90تابلو
796قم - اراکاراک به سمت اراکقبل از پل راه آهن90تابلو
797قم - اراکاراک به سمت اراکقبل از معاینه فنی90تابلو
798قم - اراکاراک به سمت اراکرو به روی شورآب90تابلو
799قم - اراکاراک به سمت اراکبعد از تاج خاتون90تابلو
800قم - اراکاراک به سمت اراک5 کیلومتر مانده به سلفچگان90تابلو
801قم - اراکاراک به سمت اراکروستای کوهک مرز دلیجان90تابلو
802اراک به قمجاده اراکمقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین اصلی56پل عابر
803اراک به قمجاده اراکمقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین فرعی56پل عابر
804اراک به قمجاده اراکمقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین اصلی56پل عابر
805اراک به قمجاده اراکمقابل هنرستان فنی و حرفه ای لاین فرعی48پل عابر
806قم - کاشانجاده قدیم کاشانخیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین اصلی36پل عابر
807قم - کاشانجاده قدیم کاشانخیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین فرعی36پل عابر
808کاشان - قمجاده قدیم کاشانخیابان امیر کبیر یکم شهر سنگ امید لاین اصلی36پل عابر
809تهران - اراکاراکتهران - اراک108بیلبورد
810تهران - اراکاراکتهران - اراک75بیلبورد
811تهران - اصفهاناصفهانتهران - اصفهان108بیلبورد
812مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 8 جاده گرگان به مشهد تقی آباد80پل هوایی
813تهران به مشهدگرگانکیلومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد50پل هوایی
814مشهد به تهرانگرگانکیومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد50پل هوایی
815تهران به مشهدگرگانکیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد50پل هوایی
816مشهد به تهرانگرگنکیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد50پل هوایی
817تهران به مشهدگرگانکیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد50پل هوایی
818مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد50پل هوایی
819تهران به مشهدگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین54پل هوایی
820مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین54پل هوایی
821تهران به مشهدگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین96پل هوایی
822مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین96پل هوایی
823تهران به مشهدگرگانکیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر66پل هوایی
824مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر66پل هوایی
825مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر32بیلبورد
826تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر84پل هوایی
827مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر84پل هوایی
828مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر6استند
829مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر32بیلبورد
830تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
831تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
832مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
833تهران به مشهدگرگانکیومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت63بیلبورد
834مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگن به مشهد مینودشت84بیلبورد
835تهران به مشهدگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت200بیلبورد
836مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت180بیلبورد
837مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت6استند
838تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
839مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
840تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
841مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
842مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش6استند
843مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش12استرابورد
844تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به شمهد گالیکش5تیربرد
845مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش5تیربرد
846زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 3 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت50تابلو
847زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 3 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت32تابلو
848زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 4 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت32تابلو
849زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 5 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت44تابلو
850زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 7 رفت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت70تابلو
851زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 7 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت70تابلو
852زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 6 برگشت حد فاصل زاهدان تا پارک ملت32تابلو
853زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 70 رفت بعد از پارک ملت20تابلو
854زاهدانزاهدان به چابهارکیلومتر 70 برگشت بعد از پارک ملت20تابلو
855زاهدانزاهدان به زابلکیلومتر 5 رفت پایانه مرزی90تابلو
856زاهدانزاهدان به زابلکیلومتر 5 برگشت پایانه مرزی90تابلو
857زاهدانزاهدان به زابلکیلومتر 5 رفت پایانه مرزی35تابلو
858زاهدانزاهدان به زابلکیلومتر 5 برگشت پایانه مرزی35تابلو
859خوزستانماهشهرسربند اهواز (نبش میدان فاطمیه) 10 کیلومتر تا سر بندر رو به اهواز60بیلبورد
860خوزستانماهشهرسر بند اهواز (نبش میدان فاطمیه) 10 کیلومتر تا سر بندر رو به سر بندر60بیلبورد
861خوزستانآباداناتوبان آبادان اهواز 5 کیلومتر تا آبادان رو به اهواز60بیلبورد
862خوزستانآباداناتوبان آبادان اهواز 5 کیلومتر تا آبادان رو به آبادان60بیلبورد
863خوزستانخرمشهرخرمشهر اهواز 2 کیلومتر تا خرمشهر رو به اهواز60بیلبورد
864خوزستانخرمشهرخرمشهر اهواز 2 کیلومتر تا خرمشهر رو به خرمشهر60بیلبورد
865خوزستاناهوازاتوبان اهواز ملاثانی 10 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز60بیلبورد
866خوزستاناهوازاتوبان اهواز ملاثانی 10 کیلومتر تا اهواز رو به ملاثانی60بیلبورد
867خوزستانرامهرمزاتوبان رامهرمز اهواز 1 کیلومتر تا رامهرمز رو به رامهرمز60بیلبورد
868خوزستانرامهرمزاتوبان رامهرمز اهواز 1 کیلومتر تا رامهرمز رو به اهواز60بیلبورد
869خوزستانبهبهانبهبهان گچساران 7 کیلومتر تا اهواز رو به گچساران60بیلبورد
870خوزستانبهبهانبهبهان گچساران 7 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز60بیلبورد
871خوزستاناهوازآزاد راه عوارضی خلیج فارس 10 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز60بیلبورد
872خوزستانملاثانیسه راهی شوشتر اهواز مسجد سلمیان میدان امام علی 35 کیلومتر تا اهواز رو به مسجد سلمیان60بیلبورد
873خوزستانملاثانیسه راهی شوشتر اهواز مسجد سلمیان میدان امام علی 35 کیلومتر تا اهواز رو به اهواز60بیلبورد
874خوزستاناندیمشکاتوبان اندیمشک خرم آباد 5 کیلومتر تا اندیمشک رو به خرم آباد60بیلبورد
875خوزستاناندیمشکاتوبان اندیمشک خرم آباد 5 کیلومتر تا اندیمشک رو به اندیمشک60بیلبورد
876چابکسررشت به رامسرووردی چابکسر از سمت رشت70بیلبورد
877چابکسررامسر به رشتخروجی چابکسر به سمت رشت70بیلبورد
878رشتجاده رشت به لاهیجانمرکز شهر لولمان دید از رشت84پل عابر
879رشتجاده رشت به لاهیجانمرکز شهر لولمان دید از لاهیجان84پل عابر
880رشتجاده رشت به تالشدوراهی اسالم به تتالش دید از رشت90پل عابر
881رشتجاده رشت به تالشدوراهی اسالم به تتالش دید از تالش90پل عابر
882رشتجاده رشت به تهرانجلوی کارخانه سیمکو وجه تهران به رشت84پل عابر
883رشتجاده رشت به تهرانجلوی کارخانه سیمکو وجه رشت به تهران84پل عابر
884رشتجاده رشت به انزلیبالاتر از فروشگاهخاطره جلوی دانشگاه آزاد90پل عابر
885یزدجاده مهریزجاده مهریز ورودی و خروجی از سمت کرمان و بتدر عباس96بیلبورد
886یزدجاده میبدورودی و خورجی از سمت تهران96بیلبورد
887یزدیزدورودی یزد از سمت تهران (جاده ترانزیت)430بیلبورد
888یزدیزدورودی و خروجی یزد از سمت تهران جاده ترانزیت108پل عابر
889مازندرانجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول وجه شمالی50بیلبورد عمودی
890مازندرانجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول وجه جنوبی50بیلبورد عمودی
891مازندرانجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم وجه شمالی50بیلبورد عمودی
892مازندرانجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم وجه شمالی50بیلبورد عمودی
893مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
894مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
895مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
896مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
897مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
898مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
899مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
900مازندرانگلوگاهگلوگاه جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
901مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
902مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
903مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
904مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
905مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
906مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
907مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
908مازندرانبندر گزبندر گز جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
909مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از تهران105بیلبورد
910مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد105بیلبورد
911مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
912مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
913مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از بندر ترکمن60بیلبورد
914مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
915مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
916مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
917مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از تهران32بیلبورد
918مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد32بیلبورد
919مازندرانکردکویکرکوی جاده اصلی دید از تهران32بیلبورد
920مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد32بیلبورد
921مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از تهران90پل هوایی
922مازندرانکردکویکردکوی جاده اصلی دید از مشهد90پل هوایی
923گلستاندلنددلند جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
924گلستاندلنددلند جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
925گلستاندلنددلند جاده اصلی دید از تهران60بیلبورد
926گلستاندلنددلند جاده اصلی دید از مشهد60بیلبورد
927گرگانقرققرق جاده اصلی دید از تهران105پل هوایی
928گرگانقرققرق جاده اصلی دید از مشهد105پل هوایی
929نوشهرجاده نوشهربه سمت رویان 1 کیلومتری سیسنگان90عرشه پل
930چالوسجاده چالوسمرزن آباد دید به تهران50بیلبورد
931اصفهاناتوبان معلمقبل از پل امیر کبیر مسیر اصفهان به تهران90پل عابر
932اصفهاناتوبان معلمقبل از پل امیر کبیر مسیر تهران به اصفهان90پل عابر
933اصفهانآزادگانجنب شهرک مسکونی محمد منتظری شهرک شرکت نفت مسیر جنوب به شمال50بیلبورد
934اصفهانآزادگان2 کیلومتر بعد از شاهین شهر مسیر شمال به جنوب50بیلبورد
935اصفهانآزادگانحد فاصل نیروگاه و پالایشگاه مسیر شمال به جنوب50بیلبورد
936اصفهاناصفهان - شیرازورودی از اصفهان از سمت شیراز ضلع جنوب به شمال قبل از بهارستان A50بیلبورد
937اصفهاناصفهان - شیرازورودی از اصفهان از سمت شیراز ضلع جنوب به شمال قبل از بهارستان B50بیلبورد
938اصفهانپل ماشینکیلومتر 7 بزرگراه فرودگاه اصفهان به فرودگاه60پل
939اصفهانپل ماشینکیلومتر 7 بزرگراه فرودگاه فرودگاه به اصفهان60پل
940تبریزائل گلی29 بهمن اول جاده ائل گلی93عرشه پل
941آذربایجان شرقیتبریز - میانهتقاطع اتوبان تهران کیلومتر 20 تا تهران دید از میانه به تبریز60بیلبورد
942آذربایجان شرقیبستان آبادپلیس راه کیلومتر 5 تا بستان آباد دید از تبریز به بستان اباد60بیلبورد
943آذربایجان شرقیبستان آبادپلیس راه کیلومتر 5 تا بستان آباد دید از بستان آباد به تبریز50بیلبورد
944آذربایجان شرقیمیانه - زنجانپلیس راه کیلومتر 2 تا میانه دید از زنجان به میانه60بیلبورد
945آذربایجان شرقیمیانه - زنجانپلیس راه کیلومتر 2 تا میانه دید از میانه به زنجان60بیلبورد
946آذربایجان شرقیمرند - تبریزپلیس راه کیلومتر 7 تا مرند دید از مرند به جلفا60بیلبورد
947آذربایجان شرقیمرند - تبریزپلیس راه کیلومتر 7 تا مرند دید از جلفا به مرند60بیلبورد
948آذربایجان شرقیجلفا - مرندسه راه هادی شهر کیلومتر 15 تا جلفا دید از جلفا به مرند60بیلبورد
949آذربایجان شرقیجلفا - مرندسه راه هادی شهر کیلومتر 15 تا جلفا دید از مرند به جلفا60بیلبورد
950آذربایجان شرقیبناب - تبریزپلیس راه جنب دانشگاه بناب کیلومتر 1 تا بناب دید از بناب به تبریز60بیلبورد
951آذربایجان شرقیبناب - تبریزپلیس راه جنب دانشگاه بناب کیلومتر 1 تا بناب دید از تبریز به بناب60بیلبورد
952آذربایجان غربیارومیه - خویکیلومتر 5 تا ارومیه دید از ارومیه به خوی60بیلبورد
953آذربایجان غربیارومیه - خویکیلومتر 5 تا ارومیه دید از خوی به ارومیه60بیلبورد
954آذربایجان غربیارومیه - تبریزکیلومتر 20 تا ارومیه دید از ارومیه به تبریز60بیلبورد
955آذربایجان غربیارومیه - تبریزکیلومتر 20 تا ارومیه دید از تبریز به ارومیه60بیلبورد
956آذربایجان غربیپیرانشهر- ارومیهکیلومتر 20 تا پیرانشهر دید از ارومیه به پیرانشهر60بیلبورد
957آذربایجان غربیپیرانشهر- ارومیهکیلومتر 20 تا پیرانشهر دید از پیرانشهر به ارومیه60بیلبورد
958آذربایجان غربیارومیه- میاندوآبکیلومتر 35 تا ارومیه دید از میاندوآب به ارومیه60بیلبورد
959آذربایجان غربیارومیه- میاندوآبکیلومتر 35 تا ارومیه دید از ارومیه به میاندوآب60بیلبورد
960اردبیلاردبیل - آستاراکیلومتر 10 تا اردبیل دید از نمین به اردبیل60بیلبورد
961اردبیلاردبیل - آستاراکیلومتر 10 تا اردبیل دید از اردبیل به نمین60بیلبورد
962اردبیلاردبیل - مغانکیلومتر 26 تا اردبیل دید از مغان به اردبیل60بیلبورد
963اردبیلاردبیل - مغانکیلومتر 26 تا اردبیل دید از اردبیل به مغان60بیلبورد
964اردبیلاردبیل- خلخالکیلومتر 10 تا اردبیل دید از اردبیل به خلخال60بیلبورد
965اردبیلاردبیل- خلخالکیلومتر 10 تا اردبیل دید از خلخال به اردبیل60بیلبورد
966اردبیلاردبیل - سرعینبه طرف سرعین60بیلبورد
967اردبیلاردبیل - سرعینپلیس راه سرعین60بیلبورد
968اصفهانکاشان - اصفهانعوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از کاشان به اصفهان60بیلبورد
969اصفهانکاشان - اصفهانعوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان60بیلبورد
970اصفهانکاشان - اصفهانعوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از کاشان به اصفهان60بیلبورد
971اصفهانکاشان - اصفهانعوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان60بیلبورد
972اصفهانکاشان - اصفهانعوارضی کیلومتر 5 تا کاشان دید از اصفهان به کاشان60بیلبورد
973اصفهاناصفهان - تهرانپلیس راه کیلومتر 30 تا اصفهان سه راهی به طرف دلق و علوبچه60بیلبورد
974اصفهاناصفهان - تهرانپلیس راه کیلومتر 30 تا اصفهان دید از برگشت از اصفهان60بیلبورد
975اصفهانعوارضی اصفهانکیلومتر 35 تا اصفهان دید از نطننز به اصفهان60بیلبورد
976اصفهانعوارضی اصفهانکیلومتر 35 تا اصفهان دید از اصفهان به نطنز60بیلبورد
977اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 20 تا اصفهان دید از اصفهان به شیراز60بیلبورد
978اصفهاناصفهان - شیرازبعد از سه راهی مبارکه شهررضا کیلومتر 20تا اصفهان60بیلبورد
979اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 20 تا اصفهان دید از شیراز به اصفهان60بیلبورد
980اصفهاناصفهان - شیرازکیلومتر 20 تا اصفهان دید از اصفهان به شیراز60بیلبورد
981اصفهانعوارضی کاشانکیلومتر 3 تا کاشان دید از قم به کاشان60بیلبورد
982اصفهانعوارضی کاشانکیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم60بیلبورد
983اصفهانعوارضی کاشانکیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم60بیلبورد
984اصفهانعوارضی کاشانکیلومتر 3 تا کاشان دید از کاشان به قم60بیلبورد
985اصفهانشیر پاستوریزه کاشانکیلومتر 16 تا کاشان دید از قم به کاشان60بیلبورد
986اصفهانشیر پاستوریزه کاشانکیلومتر 16 تا کاشاندید از کاشان به قم60بیلبورد
987اصفهاناصفهان - شهرکردکیلومتر 15 تا اصفهان دید از شهرکرد به اصفهان60بیلبورد
988اصفهاناصفهان - شهرکردکیلومتر 15 تا اصفهان دید از شهرکرد به اصفهان60بیلبورد
989البرزکرج - قزوینپلیس راه ابتدای اتوبان دید از کرج به قزوین60بیلبورد
990البرزکرج - قزوینپلیس راه ابتدای اتوبان دید از کرج به قزوین60بیلبورد
991البرزماهدشت - اشتهارددوراهی جاده اشتهارد به شهریار دید از اشتهارد به شهریار60بیلبورد
992بوشهربوشهرپلیس راه کیلومتر 5 تا بوشهر دید از بوشهر به برازجان60بیلبورد
993بوشهربوشهرپلیس راه کیلومتر 5 تا بوشهر دید از برازجان به بوشهر60بیلبورد
994بوشهربوشهر - برازجانکیلومتر 25 تا بوشهر دید از بوشهر برازجان60بیلبورد
995بوشهربوشهر - برازجانپلیس راه کیلومتر 25 تا بوشهر دید از برازجان بوشهر60بیلبورد
996بوشهردالکی - کازرونپلیس راه کیلومتر 20 تا برازجان دید از دالکی به برازجان60بیلبورد
997بوشهردالکی - کازرونپلیس راه کیلومتر 20تا برازجان دید از برازجان به دالکی60بیلبورد
998بوشهرگناوهپاسگاه پلیس راه کیلومتر 2 تا گناوه دید از بوشهر به گناوه60بیلبورد
999بوشهرگناوهپاسگاه پلیس راه کیلومتر 2 تا گناوه دید از گناوه به بوشهر60بیلبورد
1000خراسان رضویمشهد - نیشابورپلیس راه دید از مشهر به نیشابور60بیلبورد
1001خراسان رضویمشهد قرارگاه پلیس کیلومتر 5 تا شمهد دید از نیشابور به مشهد60بیلبورد
1002خراسان رضویمشهدقرارگاه پلیس راه کیلومتر 5 تا مشهر دید از مشهد به نیشابور60بیلبورد
1003خراسان رضویسبزوار - شاهرودپلیس راه دید از سبزوار به شاهرود60بیلبورد
1004خراسان رضویسبزوار - شاهرودپلیس راه دید از شاهرود به سبزوار60بیلبورد
1005خراسان رضوینیشابورکیلومتر 15 تا نیشابور دید از مشهد به نیشابور60بیلبورد
1006خراسان رضوینیشابورکیلومتر 15 تا نیشابور دید از نیشابور به مشهد60بیلبورد
1007خراسان رضویمشهد - چنارانپلیس راه کیلومتر 30 تا مشهد دید از مشهد به چناران60بیلبورد
1008خراسان رضویمشهد - چنارانپلیس راه کیلومتر 30 تا مشهد دید از چناران به مشهد60بیلبورد
1009خراسان شمالیشیروان - بجنوردپلیس راه کیلومتر 20 تا شیروان دید از بجنورد به شیروان60بیلبورد
1010خراسان شمالیشیروان - بجنوردپلیس راه کیلومتر 45 تا بجنورد دید از شیروان به بجنورد60بیلبورد
1011خراسان شمالیشیروان - بجنوردپلیس راه کیلومتر 45 تا بجنورد دید از بجنورد به شیروان60بیلبورد
1012خراسان شمالیاسفراین - بجنوردکانکس پلیس راه کیلومتر 10 تا اسفراین دید از اسفراین به بجنورد60بیلبورد
1013خراسان شمالیاسفراین - بجنوردکانکس پلیس راه کیلومتر 10 تا اسفراین دید از بجنورد به اسفراین60بیلبورد
1014خراسان شمالیبجنورد - آشخانهکیلومتر 2 تا بجنورد دید از گرگان به بجنورد60بیلبورد
1015خراسان شمالیبجنورد - آشخانهکیلومتر 2 تا بجنورد دید از بجنورد به آشخانه60بیلبورد
1016خوزستانآبادان - اهوازکیلومتر 5 تا آبادان دید از آبادان به اهواز60بیلبورد
1017خوزستانآبادان - اهوازکیلومتر 5 تا آبادان دید از اهواز به آبادان60بیلبورد
1018خوزستانعوارضیکیلومتر 10 تا اهواز دید از اهواز به بندر امام60بیلبورد
1019خوزستانعوارضیکیلومتر 10 تا اهواز دید از بندر امام به اهواز60بیلبورد
1020خوزستاناهواز - اندیمشککیلومتر 5 تا اهواز دید از اهواز به اندیمشک60بیلبورد
1021خوزستاناهواز - اندیمشککیلومتر 5 تا اهواز دید از اندیمشک به اهواز60بیلبورد
1022خوزستاناندیمشک - خرم آبادکیلومتر 5 تا اندیمشک دید از اندیمشک به خرم آباد60بیلبورد
1023خوزستاناندیمشک - خرم آبادکیلومتر 5 تا اندیمشک دید از خرم اباد به اندیمشک60بیلبورد
1024خوزستانسربندر - اهوازکیلومتر 10 تا سربندر دید از سربندر به ماهشهر60بیلبورد
1025خوزستانسربندر - اهوازکیلومتر 10 تا سربندر دید از ماهشهر به سربندر 60بیلبورد
1026خوزستاناهواز - سربندرکیلومتر 10 تا اهواز دید از اهواز به سربندر60بیلبورد
1027خوزستاناهواز - سربندرکیلومتر 10 تا اهواز دید از سربندر به اهواز60بیلبورد
1028خوزستانخرمشهر - اهوازکیلومتر 2 تا خرمشهر دید از خرمشهر به اهواز60بیلبورد
1029خوزستانخرمشهر - اهوازکیلومتر 2 تا خرمشهر دید از اهواز به خرمشهر60بیلبورد
1030خوزستانزنجان- قزوینکیلومتر 5 تا زنجان دید از قزوین به زنجان60بیلبورد
1031خوزستانزنجان- قزوینکیلومتر 5 تا زنجان دید از زنجان به قزوین60بیلبورد
1032خوزستانزنجان - میانهکیلومتر 12 تا زنجان دید از زنجان به میانه60بیلبورد
1033خوزستانزنجان - میانهکیلومتر 12 تا زنجان دید از میانه به زنجان60بیلبورد
1034خوزستانزنجان - تبریزکیلومتر 5 تا زنجان دید از زنجان به تبریز60بیلبورد
1035خوزستانزنجان - تبریزکیلومتر 5 تا زنجان دید از تبریز به زنجان60بیلبورد
1036خوزستانزنجان - قزوینکیلومتر 6 تا زنجان دید از زنجان به قزوین60بیلبورد
1037خوزستانزنجان - قزوینکیلومتر 6 تا زنجان دید از قزوین به زنجان60بیلبورد
1038سمنانسمنان - گرمسارکیلومتر 5 تا گرمسار دید از سمنان به گرمسار60بیلبورد
1039سمنانگرمسار - سمنانکیلومتر 5 تا گرمسار گرمسار به ایوانکی60بیلبورد
1040سمنانشاهرود - سبزوارکیلومتر 40 تا شاهرود دید از شاهرود به سبزوار60بیلبورد
1041سمنانشاهرود - سبزوارکیلومتر 40 تا شهرود دید از سبزوار به شاهرود60بیلبورد
1042سمناندامغان - سمنانکیلومتر 20 تا دامغان دید از دامغان به سمنان60بیلبورد
1043سمناندامغان - سمنانکیلومتر 20 تا دامغان دید از سمنان به دامغان60بیلبورد
1044سمنانسمنان- دامغانکیلومتر 5 از سمنان دید از سمنان به دامغان60بیلبورد
1045سمنانسمنان -دامغانکیلومتر 5 از سمنان دید از دامغان به سمنان60بیلبورد
1046سمنانشاهرود - آزادشهرکیلومتر 8 تا شاهرود به ازادشهر60بیلبورد
1047سمنانشاهرود - آزادشهرکیلومتر 8 تا شاهرود دید از آزادشهر به شاهرود60بیلبورد
1048سمنانسمنان - فیروزکوهکیلومتر 25 تا سمنان دید از سمنان به فیروزکوه60بیلبورد
1049سمنانسمنان - فیروزکوهکیلومتر 25 تا سمنان دید از فیروزکوه به سمنان60بیلبورد
1050سمنانشاهرود - دامغانکیلومتر 15 تا دامغان دید از شاهرود به دامغان60بیلبورد
1051سمناندامغانجلوی مرکز آموزش شهید ابوالفتحی ابتدای شهرک صنعتی دامغان دید از سمنان به دامغان60بیلبورد
1052سمناندامغانکیلومتر 10 دامغان به شاهرود دید از دامغان به شاهرود60بیلبورد
1053سمنانعبدل آبادکیلومتر 55 تا سمنان دید از گرمسار به سمنان60بیلبورد
1054فارسشیراز - اصفهانکیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به اصفهان60بیلبورد
1055فارسشیراز - اصفهانکیلومتر 5 تا شیراز دید از اصفهان به شیراز60بیلبورد
1056فارسفارسکیلومتر 5 تا شیراز دید از اصفهان به شیراز60بیلبورد
1057فارسفارسکیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به اصفهان60بیلبورد
1058فارسکازرون - شیرازکیلومتر 34 تا کازرون دید از قائمیه به شیراز60بیلبورد
1059فارسکازرون - شیرازکیلومتر 34 تا کازرون دید از شیراز به سپیدان60بیلبورد
1060فارسشیراز - سپیدانکیلومتر 10 تا شیراز دید از شیراز به سپیدان60بیلبورد
1061فارسشیراز - سپیدانکیلومتر 10 تا شیراز دید از سپیدان به شیراز60بیلبورد
1062فارسبندر عباسپلیس راه اتوبان شیراز فسا کیلومتر 5 تا شیراز دید از شیراز به فسا60بیلبورد
1063فارسبندر عباسپلیس راه اتوبان شیراز فسا کیلومتر 5 تا شیراز دید از فسا به شیراز60بیلبورد
1064قزوینقوین - کرجکیلومتر 5 تا قزوین دید از کرج به قزوین60بیلبورد
1065قزوینقوین - کرجکیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به کرج60بیلبورد
1066قزوینقزویننیروگاه حرارتی رجایی کیلومتر 25 تا قزوین دید از قزوین به کرج60بیلبورد
1067قزوینقزویننیروگاه حرارتی رجایی کیلومتر 25 تا قزوین دید از کرج به قزوین60بیلبورد
1068قزوینقزوین - رشتجاده قدیم کیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به رشت60بیلبورد
1069قزوینقزوین - رشتجاده قدیم کیلومتر 5 تا قزونی دید از رشت به قزوین60بیلبورد
1070قزوینقزوین - زنجانکیلومتر 5 تا قزوین دید از قزوین به زنجان60بیلبورد
1071قزوینقزوین - زنجانکیلومتر 5 تا قزوین دید از قزونی به زنجان60بیلبورد
1072قزوینقزوین - زنجانکیلومتر 5 تا قزونی دید از زنجان به قزوین60بیلبورد
1073قزوینقزوین - زنجانکیلومتر 5 تا قزوین دید از زنجان به قزوین60بیلبورد
1074قزوینبوئین زهراکیلومتر 2 تا بوئین زهرا به قزوین و بالعکس60بیلبورد
1075قزوینقزوین - همدانکیلومتر 10 تا قزوین دید از قزوین به همدان60بیلبورد
1076قزوینقزوین - همدانکیلومتر 10 تا قزوین دید از همدان به قزوین60بیلبورد
1077قزوینقزوین - همدانکیلومتر 40 تا قزوین دید از همدان به قزوین60بیلبورد
1078قزوینقزوین - همدانکیلومتر 40 تا قزوین دید از قزوین به همدان60بیلبورد
1079کردستانکردستانابتدای ورودی به شهر سنندج دید از سنندج به همدان60بیلبورد
1080کردستانکردستانابتدای ورودی به شهر سنندج دید از همدان به سنندج60بیلبورد
1081کردستانکردستانابتدای ورودی به شهر سنندج دید از همدان به سنندج60بیلبورد
1082کردستانکردستانابتدای ورودی یه شهر سنندج دید از سنندج به همدان60بیلبورد
1083کردستانسنندج - کرمانشاهکیلومتر 10 تا سنندج دید از سنندج به کرمانشاه60بیلبورد
1084کردستانسنندج - کرمانشاهکیلومتر 10 تا سنندج دید از کرمانشاه به سنندج60بیلبورد
1085کرمانشاهکرمانشاه - خسرویکیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به قصر شیرین60بیلبورد
1086کرمانشاهکرمانشاه - خسرویکیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از قصر شیرین به کرمانشاه60بیلبورد
1087کرمانشاهکرمانشاه - همدانسه راهی هرسین کیلومتر 20 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به همدان60بیلبورد
1088کرمانشاهکرمانشاه - همدانسه راهی هرسین کیلومتر 20 تا کرمانشاه دید از همدان به کرمانشاه60بیلبورد
1089کرمانشاهکرمانشاه - سنندجکیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از کرمانشاه به سنندج60بیلبورد
1090کرمانشاهکرمانشاه - سنندجکیلومتر 10 تا کرمانشاه دید از سنندج به کرمانشاه60بیلبورد
1091کرمانشاهکنگاور - نهاوندکیلومتر 7 تا کنگاور60بیلبورد
1092کرمانشاهکنگاور - نهاوندکیلومتر 7 تا کنگاور60بیلبورد
1093گلستانگلستانپلیس راه جنگل گلستان کیلومتر 35 تا گالیکس دید از اشخانه به گالیش60بیلبورد
1094گلستانگلستانپلیس راه جنگل گلستان کیلومتر 35 تا گالیکش دید از گالیش به آشخانه60بیلبورد
1095گلستانپلیس راهکیلومتر 50 تا مراوه تپه دید از مراوه تپه به کلاله60بیلبورد
1096گلستانپلیس راهکیلومتر 50 تا مراوه تپه دید از کلاله به مرراوه تپه60بیلبورد
1097گلستانآق قلا - گرگانکیلومتر 5 تا آق قلا دید از اق قلا به گرگان60بیلبورد
1098گلستانآق قلا - گرگانکیلومتر 5 تا اق قلا دید از گرگان به آق قلا60بیلبورد
1099گلستانگلستانکیلومتر 5 تا گرگان دید از گرگان به کردکوی60بیلبورد
1100گلستانگلستانکیلومتر 5 تا گرگان دید از کردکوی به گرگان60بیلبورد
1101گلستاننوکنده - بندر گزکیلومتر 45 تا ساری دید از گرگان به ساری60بیلبورد
1102گلستاننوکنده - بندر گزکیلومتر 45 تا ساری دید از ساری به گرگان60بیلبورد
1103گلستانآزادشهر - گرگانکیلومتر 5 تا ازادشهر دید از آزادشهر به گرگان60بیلبورد
1104گلستانآزادشهر - گرگانکیلومتر 5 تا آزادشهر دید از گرگان به ازادشهر60بیلبورد
1105گیلانرشت - لاهیجانکیلومتر 20 تا رشت دید از لاهیجان به رشت60بیلبورد
1106گیلانرشت - لاهیجانکیلومتر 20 تا رشت دید از رشت به لاهیجان60بیلبورد
1107گیلانجمال اباد - لوشانکیلومتر 4 تا لواشان دید از رشت به لواشان60بیلبورد
1108گیلانجمال اباد - لوشانکیلومتر 4 تا لواشان دید از لواشان به رشت60بیلبورد
1109گیلانگیلانپلیس راه جاده رشت انزلی کیلومتر 25 تا انزلی دید از انزلی به رشت60بیلبورد
1110گیلانگیلانپلیس راه جاده رشت انزلی کیلومتر 25 تا انزلی دید از رشت به انزلی60بیلبورد
1111گیلانچابکسرکیلومتر 4 تا چابکسر دید از رامسر به چابکسر60بیلبورد
1112گیلانچابکسرکیلومتر 4 تا چابکسر دید از رامسر به چابکسر60بیلبورد
1113گیلانرشت - انزلیکیلومتر 5 تا خمام دید از انزلی به رشت60بیلبورد
1114گیلانرشت - انزلیکیلومتر 5 تا خمام دید از رشت به انزلی60بیلبورد
1115گیلانآستارا - تالشکیلومتر 8 تا آستارا دید از آستارا به تالش60بیلبورد
1116گیلانآستارا - تالشکیلومتر 8 تا استارا دید از تالش به آستارا60بیلبورد
1117گیلانفومناتسه راهی شفت کیلومتر 15 تا فومن دید از رشت به فومن60بیلبورد
1118گیلانفومناتسه راهی شفت کیلومتر 15 تا فومن دید از فومن به رشت60بیلبورد
1119گیلانرشت - قزوینکیلومتر 13 تا رشت دید از قزوین به رشت60بیلبورد
1120گیلانرشت - قزوینکیلومتر 13 تا رشت دید از رشت به قزوین60بیلبورد
1121گیلانرشت - قزوینکیلومتر 30 تا رشت دید از رشت به امام زاده هاشم60بیلبورد
1122گیلانرشت - قزوینکیلومتر 30 تا رشت دید از امام زاده هاشم به رشت60بیلبورد
1123گیلانتالش - صومعه سراکیلومتر 25 تا صومعه سرا دید از تالش به صومعه سرا60بیلبورد
1124گیلانتالش - صومعه سراکیلومتر 25 تا صومه سرا دید از صومعه سرا به تالش60بیلبورد
1125لرستانخرم آباد - اندیمشککیلومتر 15 تا خرم آباد به خرم شهر بالعکس60بیلبورد
1126لرستانخرم آباد - اندیمشککیلومتر 15 تا خرم آباد به اندیمشک بالعکس60بیلبورد
1127لرستانلرستانکیلومتر 5 تا خرم آباد دید از خرم آباد به بروجرد60بیلبورد
1128لرستانلرستانکیلومتر 5 تا خرم آباد دید از خرم آباد به بروجرد60بیلبورد
1129لرستانلرستانکیلومتر 5 تا خرم آباد بعد از بروجرد به خرم آباد60بیلبورد
1130لرستانخرم آبادکیلومتر 50 تا اندیمشک دید از خرم آباد به اندیمشک60بیلبورد
1131لرستانخرم آبادکیلومتر 50 تا اندیمشک دید از اندیمشک به خرم آباد60بیلبورد
1132لرستانخرم آبادپل زال کیلومتر 20 تا خرم آباد دید از خرم آباد پل زال60بیلبورد
1133لرستانخرم آبادپل زال کیلومتر 20 تا خرم آباد دید از پل زال به خرم آباد60بیلبورد
1134لرستاندرودسه راهی درود کیلومتر 30 تا بروجرد دید از خرم اباد به بروجرد60بیلبورد
1135لرستاندرودسه راهی درود کیلومتر 30 تا بروجرد دید از خرم آباد به بروجرد60بیلبورد
1136مرکزیاراک - قمکیلومتر 15 تا اراک دید از قم به اراک60بیلبورد
1137مرکزیاراک - قمکیلومتر 15 تا اراک دید از اراک به قم60بیلبورد
1138مرکزیساوه - تهرانکیلومتر 15 تا ساوه دید از تهران به ساوه60بیلبورد
1139مرکزیساوه - تهرانکیلومتر 15 تا ساوه دید از ساوه به تهران60بیلبورد
1140مرکزیدلیجانمیدان امام خمینی به طرف محلات دید از دلیجان به قم60بیلبورد
1141مرکزیدلیجانمیدان امام خمینی به طرف محلات دید از دلیجان به قم60بیلبورد
1142مرکزیساوه - همدانکیلومتر 3 تا ساوه دید از همدان به ساوه و بالعکس60بیلبورد
1143مرکزیساوه - همدانکیلومتر 3 تا ساوه دید از همدان به ساوه و بالعکس60بیلبورد
1144مرکزیخمین - دلیجانکیلومتر 14 تا خمین دید از خمین به دلیجان60بیلبورد
1145مرکزیخمین - دلیجانکیلومتر 14 تا خمین دید از دلیجان به خمین60بیلبورد
1146مرکزیفرمهین - اراککیلومتر 10 تا فرمهین دید از فرمهین به اراک و بالعکس60بیلبورد
1147مرکزیفرمهین - اراککیلومتر 10 تا فرمهین دید از اراک به فرمهین60بیلبورد
1148همدانهمدان - تهرانکیلومتر 15 تاهمدان دید از همدان به ساوه60بیلبورد
1149همدانهمدان - تهرانکیلومتر 15 تا همدان دید از ساوه به همدان60بیلبورد
1150همدانهمدان - سنندجکیلومتر 10 تا همدان دید از همدان به قروه60بیلبورد
1151همدانهمدان - سنندجکیلومتر 10 تا همدان دید قروه به همدان60بیلبورد
1152همدانملایر - همدانکیلومتر 20 تا ملایر دید از ملایر به همدان60بیلبورد
1153همدانملایر - همدانکیلومتر 20 تا ملایر دید از همدان به ملایر60بیلبورد
1154همدانرزن - قزوینکیلومتر 4 تا رزن دید از رزن به قزوین60بیلبورد
1155همدانرزن - قزوینکیلومتر 4 تا رزن دید از قزوین به رزن60بیلبورد
1156همداننهاوند - بروجردکیلومتر 3 تا نهاوند دید از نهاوند به بروجرد60بیلبورد
1157همداننهاوند - بروجردکیلومتر 3 تا نهاوند دید از بروجرد به نهاوند60بیلبورد
1158قمقم - کاشانکیلومتر 10 تا قم دید از قم به کاشان60بیلبورد
1159قمقم - کاشانکیلومتر 10 تا قم دید از کاشان به قم60بیلبورد
1160قمسلفچکانکیلومتر 40 تا قم دید از سلفچکان به قم60بیلبورد
1161قمسلفچکانکیلومتر 40 تا قم دید از قم به سلفچکان60بیلبورد
1162بیرجندبیرجند - زاهدانایست و بازرسی علی آباد90بیلبورد
1163بیرجندبیرجند - مشهد5 کیلومتر بیرجند24بیلبورد
1164بیرجندبیرجند - کرمان5 کیلومتر بیرجند24بیلبورد
1165بیرجندبیرجند - زاهدان5 کیلومتر بیرجند24بیلبورد
1166بیرجندبیرجند - زاهدانورودی سر بیشه140بیلبورد
1167کرجکمربندیکمر بندی خلج آباد دید از چالوس60بیلبورد
1168تبریزجاده تبریزمرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر رفت62پل عابر
1169تبریزجاده تبریزمرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر برگشت62پل عابر
1170تبریزمرندجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر برگشت70پل عابر
1171تبریزمرندجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر رفت70پل عابر
1172تبریزمرندجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر رفت70پل عابر
1173تبریزمرندجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیربرگشت70پل عابر
1174مشهدوکیل آبادانتهای وکیل آباد دید از شاندیز (عمودی)93بیلبورد
1175مشهدوکیل آبادانتهای وکیل آباد دید از شاندیز (عمودی)93بیلبورد
1176مشهدوکیل آبادانتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو اول61بیلبورد
1177مشهدوکیل آبادانتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو دوم61بیلبورد
1178مشهدوکیل آبادانتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو سوم61بیلبورد
1179مشهدوکیل آبادانتهای بلوار وکیل آباد ،دو راهی طرقبه و شاندیز تابلو چهارم61بیلبورد
1180مشهدطرقبهمسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت راست46بیلبورد
1181مشهدطرقبهمسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت چپ46بیلبورد
1182مشهدطرقبهمسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت راست46بیلبورد
1183مشهدطرقبهمسیر طرقبه ویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلو سمت چپ46بیلبورد
1184مشهدطرقبهمسیر طرقبه هتل طرقبه د دید از مشهد به طرقبه61بیلبورد
1185مشهدطرقبهمسیر طرقبه هتل طرقبه د دید از طرقبه به مشهد61بیلبورد
1186مشهدطرقبهمسیر طرقبه ابتدای امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از مشهد به طرقبه92بیلبورد
1187مشهدطرقبهمسیر طرقبه ابتدای امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه به مشهد92بیلبورد
1188مشهدطرقبهطرقبه منطقه امیر آباد دید از مشهد به طرقبه46بیلبورد
1189مشهدطرقبهطرقبه منطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد46بیلبورد
1190مشهدطرقبهطرقبه روبروی دادگستری طرقبه65بیلبورد
1191مشهدبینالوددانشگاه بینالود دید از طرقبه46بیلبورد
1192مشهدبینالوددانشگاه بینالود دید از مشهد46بیلبورد
1193مشهدبلوار امام رضابلوار امام رضا دید از طرقبه51بیلبورد
1194مشهدبلوار امام رضابلوار امام رضا دید به طرقبه51بیلبورد
1195مشهداتوبان باغچهوروردی مشهد از اتوبان باغچه قبل از عوارضی93بیلبورد
1196اصفهانجاده باغ بهادرانجاده باغ بهادران (منطقه گردشگری توریستی اصفهان ) مسیر رفت43بیلبورد
1197اصفهانجاده باغ بهادرانجاده باغ بهادران (منطقه گردشگری توریستی اصفهان ) مسیر برگشت43بیلبورد
1198اصفهانبزرگراه آزادگانبزرگراه آزادگان مقابل دانشکده آب و برق اصفهان به تهران مسیر رفت72بیلبورد
1199اصفهانبزرگراه آزادگانبزرگراه آزادگان مقابل دانشکده آب و برق تهران به اصفهان مسیر برگشت72بیلبورد
1200اصفهاناتوبان خلیج فارسورودی شیراز اتوبان خیلج فارس (سیتی سنتر) مسیر رفت90بیلبورد
1201اصفهاناتوبان خلیج فارسورودی شیراز اتوبان خیلج فارس (سیتی سنتر) مسیر برگشت90بیلبورد
1202اصفهاناتوبان خلیج فارسورودی شیراز اتوبان خیلج فارس مقابل شهرک آزمایش مسیر رفت90بیلبورد
1203اصفهاناتوبان خلیج فارسورودی شیراز اتوبان خیلج فارس مقابل شهرک آزمایش مسیر برگشت90بیلبورد
1204اصفهانکمربندیکمربندی شرقی مقابل شهربازی رویاها (بزرگترین شهر بازی خاورمیانه)90بیلبورد
1205اصفهانفلاورجاناتوبان ذوب آهن روبروی شهر فلاورجان67بیلبورد
1206اصفهانجاده اصفهانجاده اصفهان تهخران شهرک صنعتی مورچه خورت مقابل شرکت اسنوا67بیلبورد
1207اهوازپل کابلیجاده ساحلی غربی جنب پل کابلی90بیلبورد
1208تبریزبسیجبلوار بسیج مقابل ورودی جاده قدیم نمایشگاه مسیر رفت70پریزما
1209تبریزبسیجبلوار بسیج مقابل ورودی جاده قدیم نمایشگاه مسیر برگشت70پریزما
1210تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر رفت62پریزما
1211تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی وحید مسیر برگشت62پریزما
1212تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر رفت70پریزما
1213تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی تبریز مسیر برگشت70پریزما
1214تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر رفت70پریزما
1215تبریزجاده تبریزجاده تبریز مرند مقابل کوی صنعتی الماس مسیر برگشت70پریزما
1216اهوازفرودگاهابتدای بلوار فرودگاه (ورودی)12.36استرابورد
1217اهوازفرودگاهابتدای بلوار فرودگاه (خروجی)12.36استرابورد