اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان بوشهر

اجاره بیلبورد در استان بوشهر (0)

لینک دانلود: تعرفه اجاره بیلبوردهای بوشهر|لیست قیمت اجاره بیلبوردهای بوشهر|لیست اجاره بیلبوردهای بوشهر| قیمت بیلبوردهای بوشهر : 4-44038023-021

نوع خدمات
تبلیغات محیطی بوشهر
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های بوشهر1سطح شهربین بلواری بوشهربیلبورد2
لیست بلیورد های بوشهر2اماممیدان امامبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر3آزادیمیدان آزادیبیلبورد72
اجاره بیلبورد های بوشهر4شهرداریمیدان شهرداریبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر5مطهریمیدام مطهریبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر6عاشوریسه راه عاشوریبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر7رفاهمیدان رفاهبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر8ساحلیخیابان ساحلیبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر9اتوبانبوشهر شیراز و بلعکسبیلبورد72
تعرفه بیلبورد های بوشهر10گناوهساحل گناوهبیلبورد32
اجاره بیلبورد های بوشهر11اماممیدان امام شهر گناوهبیلبورد32
لیست بلیورد های بوشهر12بازارسر بازار گناوهبیلبورد32
تعرفه بیلبورد های بوشهر13کنگانشهر کنگان ورودی عسلویه دوروپل هوایی40
اجاره بیلبورد های بوشهر14گناوهورودی و خروجی گناوهبیلبورد40
اجاره بیلبورد های بوشهر15امام علیابتدای اتوبان امام علیبیلبورد32
لیست بلیورد های بوشهر16پرتابلپرتابل سراسر شهر بوشهرپرتابل12
تعرفه بیلبورد های بوشهر17پرتابلپرتابل سراسر شهر گناوهپرتابل12
اجاره بیلبورد های بوشهر18میدان برجبه طرف تنگکبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر19میدان برجخروجی میدان برجبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر20میدان باغ زهراشهید مطهریبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر21خیابان آزادینرسیده به میدان باغ زهرابیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر22میدان هتلدلوار به سمت خانه معلمبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر23میدان هتلدلواربیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر24میدان انتظامبه سمت کنار ساحلبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر25میدان معلمبیمارستان قبلیبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر26میدان شهید بشکوهدرمانگاه ابوالفضلبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر27چهارراه کشتیرانیبه سمت صلح آبادبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر28ایستگاه اتوبوسبالای ایستگاه اتوبوس روبروی پاساژ ملتبیلبورد52
اجاره بیلبورد های بوشهر29میدان شهدامیدان شهدا میدان شهرداریبیلبورد36
لیست بلیورد های بوشهر30میدان قدسمیدان ساعتبیلبورد36
تعرفه بیلبورد های بوشهر31اماممیدان امامبیلبورد36
اجاره بیلبورد های بوشهر32ساحلیبلوار ساحلیبیلبورد18
اجاره بیلبورد های بوشهر33بلوار سنگیبه سمت میدان امامعرشه پل84