اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبورد در استان آذربایجان غربی

اجاره بیلبورد در استان آذربایجان غربی (0)

استان آذربايجان غربي در شمال غربي كشور واقع گرديده و با سه كشور تركيه ، عراق و جمهوري آذربايجان (نخجوان) مرز مشترك دارد. طول مرزهاي جمهوري اسلامي ايران در اين استان به حدود 967 کيلومتر مي‌رسد بطوريکه ‌اين استان از طرف شمال نزديک به 149 کيلومتر مرز آبي رودخانه ارس با جمهوري خود مختار نخجوان، از طرف شمال و مغرب نزديک به 566 کيلومتر مرز خاکي با کشور ترکيه و از طرف مغرب نزديک به 252کيلومتر مرز خاکي با کشور عراق دارد. موقعيت خاص جغرافيايي و داشتن وضعيت مناسب آب و هوايي، اين استان را از توان آبي بالايي برخوردار کرده است.از مهمترين رودهاي استان مي توان به ارس،زرينه رود،زاب،سيمينه رود،نازلو،گئدار،باراندوز،قطور و ... اشاره کرد. اين استان با توجه به موقعيت جغرافيايي خود، تحت تاثير چهار توده هواي عمده شامل توده هواي سرد شمالي، توده هواي قطبي سيبري، توده هواي قطبي بحري و توده هواي حاره بحري در طول سال مي‌باشد. به دليل واقع شدن استان در عرض هاي جغرافيايي بالا و ارتفاع زياد، ميانگين سالانه دماي آن نسبت به ميانگين سالانه دماي اكثر مناطق كشور كمتر بوده و جزء مناطق سردسير كشور محسوب مي‌شود. بدليل بري بودن هواي استان اختلاف دماي حداقل و حداكثر مطلق آن زياد مي‌باشد؛ بطوريكه دماي 44 درجه بالاي صفر در ايستگاه داشبند و 34 درجه زير صفر در ايستگاه خوي مشاهده شده است. با اينحال هر چقدر از نواحي شرقي استان به سمت كوهستان هاي غربي حركت مي كنيم از ميزان دماي هوا كاسته مي‌شود. بر اساس سرشماري سال 1390 جمعيت استان معادل 3080576 نفر بوده است .اين جمعيت در حدود 1/4درصد از جمعيت کل کشور را در بر مي‌گيرد. با توجه به مساحت نسبتاً اندک استان تراکم جمعيت دراين استان بسيار بالاتر از ميانگين ملي است. بنابراين در همين سال تراكم نسبي جمعيت در استان معادل 0/82 نفر در كيلومتر مربع بوده است ، در حاليكه همين رقم براي كل كشور در همان سال تقريباً 5/45 نفر در كيلومتر مربع را نشان مي دهد. در سال 1390 جمعيت استان آذربجانغربي نسبت به سال 1385داراي رشد سالانه‌اي نزديک به 4/1 درصد بوده است.

لینک دانلود: تعرفه بیلبورد آذربايجان غربي(ارومیه)|لیست قیمت بیلبورد های ارومیه|لیست اجاره بیلبوردهای ارومیه|لیست تابلوهای تبلیغاتی آذربايجان غربي : 4-44038023-021


ردیفکد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
149اداره آبیاریروبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قویون دید از پل قویونپل عابر50
250اداره آبیاریروبروی اداراه آبیاری دید از فلکه مادر (لاین کندرو)پل عابر35
351اداره آبیاریروبروی اداره آبیاری دید از فلکه مادر (لاین تندرو)پل عابر35
4166اداره آبیاریپیشانی پل عابر روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قوین دید از پل قوینبنر50
5167اداره آبیاریپیشانی پل عابر روبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قوین دید از تقاطع ماردبنر50
679ارتشخیابان ارتشلمپوست12
789ارشادخیابان ارشادلمپوست12
834ارومیهورودی تبریز از مسیر ارومیهبیلبورد72
957استاد شهریارروبروی الواج دید از شهریارپل عابر30
10124استاد شهریارخیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از تقاطع مدرستابلو30
11125استاد شهریارخیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از شهریارتابلو30
1271استادانخیابان استادانلمپوست12
13325استاداناستادان اول استادان از دانشکدهرول آپ شهری6
14397استاداناستادانلایت باکس ساعتی6
15390امامبر امام روبروی خیابان جنوبیلایت باکس ساعتی6
16297امام جدیدامام جدی پیچ دوم بیمارستان رو به ایالترول آپ شهری6
17342امام جدیدامام جدید رو به استادان و برقرول آپ شهری6
18293امام جیدامام جدید اول پیچرول آپ شهری6
19230امام خمینیامام خمینی روبروی مخابراترول آپ شهری6
20259امام خمینیامام خمینی روبروی پاساژ فیلیپسرول آپ شهری6
21307امام خمینیامام خمینی اول سردارانرول آپ شهری6
22322امام خمینیامام خمینی آموزش و پرورشرول آپ شهری6
23350امام خمینیامام خمینی ایالت اول امامرول آپ شهری6
24260امام خمینی امام خمینی روبروی طرزیرول آپ شهری6
25349امام خمینی امام خمینی مسجد سرداررول آپ شهری6
26148امام زاده ارومیهجنب پل امام زاده ارومیه مهابادبنر با روشنایی108
27149امام زاده مهابادجنب پل امام زاده مهاباد ارومیهبنر با روشنایی108
28108امام علیبلوار امام علیلمپوست12
29311امام علیامام علی از طرف آذربایجان رو به میدانرول آپ شهری6
30343امام علیامام علیاز طرف آذربایجان رو به آذربایجانرول آپ شهری
31415امامت مقابل پارک الغدیررفت به شیخ تپه و کاشانی دید از مولویبیلبورد30
32416امامت مقابل پارک الغدیررفت به مولوی و امام علی دید از کاشانی و شیخ تپهبیلبورد40
3378امینخیابان امینلمپوست12
34237اول اماممرکز اول امامرول آپ شهری6
35330اول بلوار امام علیاول بلوار امام علی وسط بلوار رو به امامترول آپ شهری6
36255اول جاده بنداول جاده بند پارک فدک رو به شهر رفترول آپ شهری6
37249اول شمالیاول شمالی رو به عارف و ایثاررول آپ شهری6
38295اول شمالیاول شمالی ومهین آبادرو به مهین آبادرول آپ شهری6
39327اول شمالیاول شمالی رو به مادر و عارفرول آپ شهری6
40283اول فرهنگیانمادر اول فرهنگیان رو به فرهنگیانرول آپ شهری6
41302اول گلشهرجاده بند اول گلشهر 2 رو به بند رفترول آپ شهری6
42353اول محتشماول محتشم رو به میدانرول آپ شهری6
43378اول محتشماول محتشم رو به سمارول آپ شهری6
4487ایثارخیابان ایثار 45 متریلمپوست12
45212آرایشگاهپنجره آرایشگاه هارول آپ شهری6
4669آزاداگان 1خیابان آزادگان 1لمپوست12
47393آزادگانچهارراه آزادگانلایت باکس ساعتی6
4870آزادگان 2خیابان آزادگان 2لمپوست12
49366آزادیآزادی از طرف دخانیات رو میدانرول آپ شهری6
507آهندوستتقاطع آهندوست ورزشبنر32
5191آهندوستخیابان آهندوستلمپوست12
5217بازاراول بازار نبش بلوار عطایی و امام بنر افقی15
53226باغ توتخیرین باغ توت رو به میدانرول آپ شهری6
54198بانک رفاهچنجره (جلوی بانک رفاه مرکزی)بنر با روشنایی6
55320بانک صادراتمرکز بانک صادراترول آپ شهری6
5682باهنربلوار با هنرلمپوست12
5794برقخیابان برق اول بهار رو به فرمانداریلمپوست12
58107برقزیر گذر برقلمپوست12
5941بلوار امام علیبلوار امام علی روروی پارک دانشجو دید از امامت لاین کندروپل عابر28
6042بلوار امام علیروبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین تندروپل عابر28
6143بلوار امام علیروبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین پارکپل عابر24
6244بلوار امام علیروبروی پارک دانشجو دید از پل امام علیپل عابر50
6345بلوار امام علیروبروی حصار دید از پل قویون (لاین کندرو)پل عابر35
6446بلوار امام علیروبروی حصار دید از پل قویون (لاین تندرو)پل عابر35
6547بلوار امام علیروبروی حصار دید از پل امام علی (لابن کندرو)پل عابر35
6648بلوار امام علیروبروی حصار دید از پل امام علی (لابن تندرو)پل عابر35
67113بلوار امام علیبلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین کندروتابلو30
68114بلوار امام علیبلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امامت لاین تندروتابلو30
69115بلوار امام علیبلوار امام علی روبروی پارک دانشجو (دید از پل امام علی لاین تندروتابلو30
70116بلوار امام علیبلوار امام علی دید از پل قویونتابلو37
71117بلوار امام علیبلوار امام علی دید از پل امام علیتابلو37
72161بلوار امام علیپیشانی پل بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امات لاین کندروبنر30
73162بلوار امام علیپیشانی پل بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو دید از امات لاین تندروبنر30
74163بلوار امام علیپیشانی پل عابر بلوار امام علی روبروی پارک دانشجو از پل امام علی لاین تندروبنر30
75164بلوار امام علیپیشانی پل عابر بلوار امام علی دید از پل قوینبنر30
76165بلوار امام علیپیشانی پل عابر بلوار امام علی دید از پل امام علیبنر30
77206بلوار امامتبلوار امامت (بریدگی بهنق 1)بنر12
78263بلوار امامتبلوار امامت زیر گذر رو به زیر گذررول آپ شهری6
79348بلوار امامتبلوار امامت زیر گذر رو به امامترول آپ شهری6
80287بلوار آبیاریبلوار آبیاری روبروی سازمان آب رو به باهنررول آپ شهری6
81368بلوار آبیاریبلوار آبیاری روبروی سازمان آب رو به پل قویونرول آپ شهری6
82365بلوار حسنیبلوار حسنی رو به مخابراترول آپ شهری6
8358بلوار خاتم الانبیاءروبروی فنی حرفه ای دید از هفت تیر (لاین کندرو)پل عابر30
8459بلوار خاتم الانبیاءروبروی فنی حرفه ای دید از هفت تیر (لاین تندرو)پل عابر50
8560بلوار خاتم الانبیاءروبروی فنی حرفه ای دید ازابوذر (لاین کندرو)پل عابر30
8661بلوار خاتم الانبیاءروبروی فنی و حرفه ای دید از ابوذر (لاین تندرو)پل عابر50
87126بلوار خاتم الانبیاءبلوار خاتم الانبیاء روبروی سازمان فنی و حرفه ای دید از تقاطع هفت تیرتابلو30
88127بلوار خاتم الانبیاءبلوار خاتم الانبیاء روبروی سازمان فنی و حرفه ای دید از تقاطع ابوذرتابلو30
89174بلوار خاتم النبیاپیشانی پل عابر بلوار خاتم الانبیا سازمان فنی حرفه ای دید از تقاطع هفت تیربنر30
90175بلوار خاتم النبیاپیاشنی پل عابر بلوار خاتم النبیا روبروی سازمان فنی حرفهای دید از تقاطع کوثربنر30
9154بلوار رجاییروبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع دخانیاتپل عابر46
9255بلوار رجاییروبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع مدرسپل عابر37
9364بلوار رجاییروبروی دانشگاه آزادپل عابر67
94122بلوار رجاییبلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع دخانیاتتابلو46
95123بلوار رجاییبلوار رجایی روبروی شهرداری منطقه 3 دید از تقاطع مدرستابلو42
96130بلوار رجاییامتداد بلوار رجایی روبروی دانشگاه آزادتابلو67
97170بلوار رجائیپیشانی پل عابر بلوار رجائی روبروی شهرداری منطقه 3 ددی از تقاطع دخانیاتبنر44
98171بلوار رجائیپیشانی پل عابر بلوار رجائی روبروی شهرداری منطقه 2دید از تقاطع مدرسبنر45
99200بلوار عطلئیبلوار عطائیبنر6
100140بلوار فرودگاهپیشانی پل عابر پباده بلوار فرودگاه جنب ناحیه انتظامیبنر با روشنایی60
101141بلوار فرودگاهپیشانی پل عابر پیاده بلوار فرودگاه جنب جهاد کشاورزیبنر با روشنایی60
102275بلوار مانیبلوار مانی تیزهوشان رو به دادگستریرول آپ شهری6
103292بلوار مانیبلوار مامی مقابل ساحل رو به مانیرول آپ شهری6
10435بلوار والفجرروبروی شهربازی دید از شهر چایی (لاین کندرو)پل عابر32
10536بلوار والفجرروبروی شهر بازی دید از شهر چایی (لاین تندرو)پل عابر24
10637بلوار والفجرروبروی شهر بازی دید از میدان نماز (لاین کندرو)پل عابر35
10738بلوار والفجرروبروی شهر بازی دید از میدان نماز (لاین تندرو)پل عابر35
108109بلوار والفجربلوار ولفجر وربروی شهربازی دید از شهر چاییتابلو58
109110بلوار والفجربلوار ولفجر وربروی شهربازی دید از میدان نمازتابلو50
110157بلوار والفجرپیشانی پل عابر بلوار ولفجر روبروی دادگستری دید از شهر چائیبنر45
111158بلوار والفجرپیشانی پل عابر بلوار ولفجر روبروی دادگستری دید از میدان نمازبنر45
112298بلوار والفجربلوار والفجر رو به فرهنگیانرول آپ شهری6
113363بلوارمافیبلوار مافی تیزهوشیان رو به چهارراهرول آپ شهری6
114142بلور فرودگاهپیشانی پل عابر پیاده بلوار فرودگاه جنب اداره هواشناسیبنر با روشنایی78
11585بهداریخیابان بهداریلمپوست12
116392بهداریفلکه بهداریلایت باکس ساعتی6
117256بهنقبهنق دورگرد رو به امامترول آپ شهری6
118264بهنق 2بهنق 2 وسط بلوار رو به شهر چاییرول آپ شهری6
119341بیهق 1بیهق 1 دورگرد رو به شهر چاییرول آپ شهری6
120300پارک تخم مرغیپارک تخم مرغیرول آپ شهری6
121277پارک جنگلیپارک جنگلی آپارتمتن نگین رو به پایینرول آپ شهری6
122388پارک جنگلیپارک جنگلی دور میدان رو به شهررول آپ شهری6
123239پارک دانشجوپارک دانشجو نرسیده به میدان امام علیرول آپ شهری6
124296پارک دانشجوپارک دانشجو نرسیده به میدان امام علی رو به سایترول آپ شهری6
125352پارک دانشجوپارک دانشجو رو به درستکاررول آپ شهری6
12632پارکینگمسیر تفرجگاه بند ابتدای پارکینگ بزرگ بند دید از شهربیلبورد60
127154پارکینگپارکینگ اول تفرجگاه بندبنر با روشنایی60
12830پاساژ مرواریدمسیر تفرجگاه بند روبروی پاساژ مروارید غرب دید از بندبیلبورد60
129134پاساژ مرواریدمسیر تفرجگاه بند جام جم روبروی پاساژمرواید غرب (دید از بند)تابلو60
130150پاساژ مرواریدجاده بند روبروی پاساژ مروارید غرب (دید از تفرجگاه بند)بنر با روشنایی60
13163پل سوم خرداددید از سوم خردادپل عابر67
132129پل سوم خردادپل سوم خرداد دید از سوم خردادتابلو67
133294پل سوم خردادپل سوم خرداد رو به جاده سلماسرول آپ شهری6
134381پل سوم خردادپل سوم خرداد رو به شهررول آپ شهری6
135177پل شهر چائیرو گذر پل شهر چائی (اول امامت)بنر با روشنایی12
136178پل شهر چائیروگذر شهر چائیبنر با روشنایی12
137209پل عدالتجنب پل عدالتبنر12
138183پل قوینپل قوینبنر با روشنایی6
139118پل قویونروبروی اداه آبایاری نرسیده به پل قویون دید از پل قویونتابلو50
140119پل قویونروبروی اداره آبیاری نرسیده به پل قویون دید از فلکه مادرتابلو50
141225پل قویونپل قویون رو به میدانرول آپ شهری6
142313پل قویونپل قویون رو به میدان دانشکده رفترول آپ شهری6
143316پل قویونپل قویون اول بندرول آپ شهری6
144359پل قویونپل قویون اول جاده بند رو به زیر گذر برگشترول آپ شهری6
145376پل قویونپل قویون اول جانوسلو رو به بند برگشترول آپ شهری6
146420پل مدرس و مقابل پست مرکزیرفت به مدرس و رجائی دید از مادر و برق (تندرو)بیلبورد20
147421پل مدرس و مقابل پست مرکزیرفت به مدرس و رجائی دید از مادر و برق (کندرو)بیلبورد20
148422پل مدرس و مقابل محیط زیسترفت به مادر و برق دید از مدرس و امینی (تندرو)بیلبورد20
149423پل مدرس و مقابل محیط زیسترفت و مادر و برق دید از مدرس و امین (کندرو)بیلبورد20
150138پلیس راهپیشانی پل ماشین رو پلیس راه تبریز ارومیه لاین ورودی پبشانی پل78
151139پلیس راهپیشانی پل ماشین رو پلیس راه تبریز ارومیه لاین خروجیپیشانی پل39
152144پلیس راه ارومیهمحوطه پلیس راه ارومیه - تبریز (میان گذر دریاچه ارومیه)بنر با روشنایی108
153145پلیس راه ارومیهمحوطه پلیس راه تبریز - ارومیه (میان گذر دریاچه ارومیه)بنر با روشنایی108
154303پنجر اهپنجر اه حافظرول آپ شهری6
1551پیامبر اعظممیدان پیامبر اعظم دید از میدان آذریایجانبنر48
1562پیامبر اعظممیدان پیامبر اعظم دید از میدان آذربایجانبنر48
157384تابلوی سوم پارک دانشجوتابلوی سوم پارک دانشجو رو به سایترول آپ شهری6
15829تالار مسهتانمسیر تفرجگاه بند جامجم روبروی تالار مهستان دید از بندبیلبورد60
159133تالار مهستانمسیر تفرجگاه بند جام جم روبروی تالار مهستان (دید از بند)تابلو60
160136تفرجگاه بندمسیر تفرجگاه بند ابتدای پارکینگ بزرگ بند (دید از شهر)تابلو60
161438تفرجگاه چهار فصل بند رفت به بند و دانشگاه صنعتی ارومیه دید از جام جمبیلبورد48
162426تقاطع سربازان گمنام و باهنررفت به مدرس و امینی برق دید از مادر (تندرو)بیلبورد24
163427تقاطع سربازان گمنام و باهنررفت به مدرس و امینی و برق و 8 شهریور دید از مادر (کندرو)بیلبورد24
164428تقاطع سربازان گمنام و باهنررفت و پل مادر و پل قویون دید از مدرس و برق و 8 شهریوربیلبورد40
165417تقاطع مولوی و برقرفت به مولوی و دانشکده برق امام علی دید از امامت (کندرو)بیلبورد37
166418تقاطع مولوی و برقرفت به سمت شهر چایی و امامت دید از مولوی و امام علی دید از امامت (تندرو)بیلبورد37
167419تقاطع مولوی و برقرفت به سمت شهر چایی و امامت دید از مولوی و امام علی بیلبورد40
168231جاده بندجاده بند بعد از دیاکو رو به شهر رفترول آپ شهری6
169236جاده بندجاده بند اول گلشهر 2 رو به شهر رفترول آپ شهری6
170244جاده بندجاده بنداول گلشهر 1 رو به بند برگشترول آپ شهری6
171265جاده بندجاده بند روبروی مجتمع پزشکان رو به شهر برگشترول آپ شهری6
172289جاده بندجاده بند بین پمپ بنزین و گلهشر 1 رو به شهر برگشترول آپ شهری6
173328جاده بندجاده بند قبل از دیاکو رو به شهر رفترول آپ شهری6
174347جاده بندجداه بند بین گلشهر 1 و 2 روبه بند برگشترول آپ شهری6
175354جاده بندجاده بند مجتمع پزشکان رو به بند برگشترول آپ شهری6
176387جاده بندجاده بند بین گلشهر 1 و 2 رو به شهر برگشترول آپ شهری6
17724جام جمجام جم جنب جردن دید از تفرجگاه بندبنر عمودی24
17825جام جمجام جم جردن دید از شهر بنر عمودی24
17967جام جمخیابان جام جملمپوست12
180147جلوی نان ماشینیپیشانی پل عابر پیاده جلوی نان ماشینی (نرسیده به پل امام زاده)بنر64
181439جنب پل سوم خردادرفت به دانشگاه پیام نور دید از میدان آزادیبیلبورد67
182104جنگلیپارک جنگلیلمپوست12
1834جهادفلکه جهادبنر18
184213جهاد دانشگاهیپنجره جهاد دانشگاهیرول آپ شهری6
185355چهارراه امانیچهارراه امانی رو به بازارباشرول آپ شهری6
186268چهارراه آپاداناچهارراه آپادانا اول برقرول آپ شهری6
187346چهارراه آپاداناچهارراه آپادانا اول ذاکریرول آپ شهری6
188253چهارراه آزادگانبین چهارراه آزادگان و رودکی رو به آزادگانرول آپ شهری6
1899چهارراه برقچهارراه برق دانشکده دید از طرف بندبنر عمودی24
19010چهارراه برقچهارراه برق دانشکده دید از شهربنر عمودی24
191185چهارراه برقچهارراه برقبنر با روشنایی6
192401چهارراه برقچهارراه برق و مخابراتلایت باکس ساعتی6
193217چهارراه دانشکدهچهارراه دانشکده ساندویجیرول آپ شهری6
194218چهارراه دانشکدهچهارراه دانشکده مدرسهرول آپ شهری6
195305چهارراه دانشکدهچهارراه دانشکده پمپ بنزینرول آپ شهری6
196191چهارراه شوراچهارراه شورابنر با روشنایی6
197395چهارراه شوراچهارراه شورا روبروی بیمارستان آذربایجانلایت باکس ساعتی6
198238چهارراه عطاییچهارراه عطایی اول عطایی1رول آپ شهری6
199380چهارراه عمارچهارراه عمار یاشر رو به عماررول آپ شهری6
200332چهارراه عمار برقچهارراه عمار برق به طرف 60طنابرول آپ شهری6
201269چهارراه عمار یاسرچهارراه عمار یاسر رو به خیرینرول آپ شهری6
202270چهارراه مانیچهارراه مانی رو به میدانرول آپ شهری6
203214چهارراه مخابراتچهارراه مخابرات رو به میدانرول آپ شهری6
204215چهارراه مخابراتچهارراه مخابرات زندانرول آپ شهری6
205195چهارراه مدنیچهارراه مدنی 1 و2بنر12
206196چهارراه ورزشچهارراه ورزش اول آهندوستبنر با روشنایی12
207216چهارراه ورزشچهارراه ورزش بین شورا و حسنیرول آپ شهری6
208326چهارراه ورزشچهارراه ورزش بین ورزش و حسنیرول آپ شهری6
209371چهارراه ورزشچهاراه ورزش بین ورزش و شورارول آپ شهری6
210235چهارراه همافرچهارراه همافر فضای خالیرول آپ شهری6
21172حسنیخیابان حسنیلمپوست12
212429خاتم النبیا ورودی از تهران و تبریزرفت به مرکز شهر ترمینال و نمایشگاه ماشین دید از ابوذر (تندرو)بیلبورد37
213430خاتم النبیا ورودی از تهران و تبریزرفت به مرکز شهر ترمینال و نمایشگاه ماشین دید از ابوذر (کندرو)بیلبورد37
214405خروجی میدان آذربایجانرفت به پل نماز و مافی دید از آذرباجان (لاین تندرو)بیلبورد30
215406خروجی میدان آذربایجانرفت به پل نماز و مافی دید از آذرباجان (لاین کندرو)بیلبورد28
216431خلتم النبیاء مقابل فنی و حرفه ایرفت به ابوذر و میدان آزادی دید از ترمینال و نمایشگاه ماشین (تندرو)بیلبورد37
217432خلتم النبیاء مقابل فنی و حرفه ایرفت به ابوذر و میدان آزادی دید از ترمینال و نمایشگاه ماشین (کندرو)بیلبورد37
21856خیابان استاد شهریارروبروی الواج دید از تقاطع مدرسپل عابر30
219172خیابان استاد شهریارپیشانی پل عابر خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از تقاطع مدرسبنر30
220173خیابان استاد شهریارپیشانی پل عابر خیابان استاد شهریار روبروی الواج دید از شهریاربنر30
221252خیابان برقخیابان برق اول بهار رو به فرمانداریرول آپ شهری6
222181خیابان جام جمخیابان جام جم مسیر برگشتبنر12
223182خیابان جم جمخیابان جام جم روبروی مجنمع مسکونی پزشکانبنر12
22416خیابان سردارانابتدای خیابان سرداران نبش خیابان امام بنر عمودی28
22552خیابان شورادید از خیابان دانشکدهپل عابر42
22653خیابان شوراچهارراه ورزشپل عابر25
227120خیابان شوراخیابان شورا دید از خیابان دانشکدهتابلو45
228121خیابان شوراخیابان شورا چهارراه ورزشتابلو25
229168خیابان شوراپیشانی پل عابر خیابان شورا دید از خیابان دانشکدهبنر42
230169خیابان شوراپیشانی پل عابر خیابان شورا دید از چهارراه ورزشبنر25
231199خیامسه راهی خیام شمالی و مدنیبنر12
232396خیامفلکه خیاملایت باکس ساعتی6
23398خیام جنوبیخیابان خیام جنوبیلمپوست12
23413خیام شمالیابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالیبنر18
23514خیام شمالیابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالیبنر18
23615خیام شمالیابتدای خیام شمالی نبش خیابان امام و خیام شمالیبنر18
2376خیرینمیدان خیرینبنر32
238288خیرینخیرین ارشاد رو به ارشادرول آپ شهری6
239382خیرینخیرین ورزش رو به ورزشرول آپ شهری6
2408دانشکدهروبروی استادان بنر عمودی32
24118دانشکدهچهارراه دانشکدهبنر18
24292دانشکدهخیابان دانشکدهلمپوست12
243184دانشکدهدانشکده اول استادانبنر با روشنایی12
244205دانشکدهچهارراه دانشکدهبنر با روشنایی6
245223دانشکدهدانشکده روبروی استادان وسطرول آپ شهری6
246224دانشکدهدانشکده اول شورارول آپ شهری6
247309دانشکدهدانشکده روبروی استادان چپرول آپ شهری6
248310دانشکدهدانشکده روبروی استادان راسترول آپ شهری6
249314دانشکدهدانشکده روبروی بیمارستان آذربایجانرول آپ شهری6
250319دانشکدهدانشکده نبش کوی سومون آبادرول آپ شهری6
251389دانشکدهدانشکده روبروی شورای شهررول آپ شهری6
252385دانشکده اول شورادانشکده اول شورا رو به مسجد قبارول آپ شهری6
253379دانشکده پیام نوردانشکده پیام نور رو به عارفرول آپ شهری6
254386دانشکده پیام نوردانشکده پیام نور رو به خیابانرول آپ شهری6
255151دانشگاه صنعتی ارومیهجاده بند روبروی دانشگاه صنعتی ارومیه (دید از شهر)بنر با روشنایی60
256155دانشگاه صنعتی ارومیهجاده بند ورودی دانشگاه صنعتی ارومیه (دید از بند)بنر با روشنایی32
25774درستکارخیابان درستکارلمپوست12
258369رو گذر جاده دریارو گذر جاده دریا چی چست رو به میدانرول آپ شهری6
259272رو گذر دخانیاترو گذر دخانیات رو به پارک ساعیرول آپ شهری6
260232رو گذر عطاییرو گذر عطایی بانک تجارت رو به سواره رورول آپ شهری6
261246رو گذر عطاییرو گذر عطایی از طرف بانک تجارت رو به پیاده رورول آپ شهری6
262247رو گذر عطاییرو گذر عطایی از طرف شیشه کارخانه رو به پیاده رورول آپ شهری6
263323رو گذر عطاییرو گذر عطایی از طرف هتل رضا رو به سواره رورول آپ شهری6
264333رو گذر عطاییرو گذر عطایی از طرف هتل رضا رو به پیاده رورول آپ شهری6
265334رو گذر عطاییرو گذر عطایی از طرف مسجد رو به پیاده رورول آپ شهری6
266374رو گذر ولی عصررو گذر ولیغصر از طرف ولیعصررول آپ شهری6
267280رو گذر ولیعصررو گذر ولیعصر دخانیاترول آپ شهری6
268344رودکیرودکی باغبان نوین رو به میدانرول آپ شهری6
26931روستای گردشگریتفرجگاه بند خروجی روستای گردشگری بند دید از بندبیلبورد60
270135روستای گردشگریمسیر تفرجگاه بند خروجی روستای گردشگری بند (دید از بند)تابلو60
271301زیبا شهراول 100 متری زیبا شهر رو به سه راه ایثاررول آپ شهری6
272243سازمان صنعت و معدنسازمان صنعت و معدن و تجارترول آپ شهری6
273443سازه های لمپوستدر تمام سطح شهر ورودی و خروجی های شهربیلبورد67
274101ساوالانجاده ساوالانلمپوست12
275261سعدیسعدی از طرف رودکی رو به میدانرول آپ شهری6
276351سعدیسعدی از طرف سعدی رو به میدانرول آپ شهری6
277364سعدیسعدی رو به رودکیرول آپ شهری6
278102سلماسجاده سلماسلمپوست12
2793سوم خردادتقاطع غیر مسطح سوم خردادبنر48
280222سه اره کاشانیسه راه کاشانی رو به باکریرول آپ شهری6
281282سه راه ایثارسه راه ایثار رو به مدرسرول آپ شهری6
282377سه راه جمهوریسه راه جمهوری رو به بازاررول آپ شهری6
283279سه راه جنوبیسه راه جنوبی رو به مادررول آپ شهری6
284203سه راه کاشانیسه راه کاشانی باکریبنر12
285360سه راهیسه راهی عدالت امام رضا رو به آزادگانرول آپ شهری6
286271سه راهی درستکارسه راهی درستکار رو به درستکار بلواررول آپ شهری6
287285سه راهی درستکارسه راهی درستکار رو به درستکار دلتارول آپ شهری6
288267سه راهی عدالتسه راهی عدالت امام رضا رو به امام علیرول آپ شهری6
289202سینما تربیتامام روبری سینما تربیتبنر6
2905شوراچهارراه شورابنر32
29173شوراخیابان شورالمپوست12
292156شوراچهارراه شوراپریزما24
293111شهر چایشهر چای تقاطع غیر همسطح نبوت دید از شهر چایتابلو30
294112شهر چایشهر چای تقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثمتابلو30
29539شهر چاییتقاطع غیر همسطح نبوت دید از شهر چاییپل عابر30
29640شهر چاییتقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثمپل عابر30
297219شهر چاییشهر چایی اول پاسدارانرول آپ شهری6
298304شهر چاییشهر چایی سمت ایستگاهرول آپ شهری6
299159شهر چائیپیشانی پل عابر شهر چائی تقاطع غیر همسطح نبئت دید از شهر چائیبنر30
300160شهر چائیپیشانی پل عابر شهر چائی تقاطع غیر همسطح نبوت دید از میثمبنر30
30162شهرک ویلاییمسیر شهرک ویلایی امام زاده و مهابادپل عابر94
302128شهرک ویلاییمسیر شهرک ویلایی امامزاده و مهابادتابلو94
30375شیخ تپهخیابان شیخ تپهلمپوست12
304207شیخ تپهشیخ تپه نرسیده به فلکه بهداریبنر با روشنایی12
305227شیخ تپهشیخ تپه اول باند بالا رو به شهر چاییرول آپ شهری6
306312شیخ تپهشیخ تپه اول تمکین وش رو بهن شهر چاییرول آپ شهری6
307321شیخ تپهشیخ تپه اول تمکین روش رو به بهداریرول آپ شهری6
308398شیخ تپهشیخ تپهلایت باکس ساعتی6
30968عدالتخیابان عدالتلمپوست12
310402عطاییچهارراه عطاییلایت باکس ساعتی6
31196عطایی 1خیابان عطایی 1لمپوست12
31297عطایی 2خیابان عطایی 2لمپوست12
313152غذاخوری مبلادجاده بند (دید از شهر) جنب غذاخوری میلادبنر با روشنایی32
314153غذاخوری مبلادجاده بند (دید از شهر) بعد از غذاخوری میلادبنر با روشنایی32
315367فتح اللهیفتح الهی دیزج رو به چهارراه شورارول آپ شهری6
316273فتح الهیفتح الهی دیزج رو به آهندوسترول آپ شهری6
317106فردوسیخیابان فردوسیلمپوست12
318131فرودگاه خوی و سلماسمسیر فرودگاه خوی و سلماس جنب اداره هواشناسیتابلو67
319132فرودگاه خوی و سلماسمسیر فرودگاه خوی و سلماس نرسیده به فلکه فرودگاهتابلو67
32088فرهنگخیابان فرهنگلمپوست12
32186فرهنگیانخیابان فرهنگیانلمپوست12
322257فلکه بازار باشفلکه بازار باش از طرف مانی رو به میدانرول آپ شهری6
323258فلکه بازار باشفلکه باراز باش از طرف بعثت رو به میدانرول آپ شهری6
32427فلکه بهداریفلکه بهداریبنر36
32528فلکه بهداریفلکه بهداریبنر36
326208فلکه بهداریفلکه بهداریبنر با روشنایی12
327220فلکه بهداریفلکه بهداری شیخ تپه رو به میدانرول آپ شهری6
328229فلکه بهداریفلکه بهداری شیخ تپه رو به شیخ تپهرول آپ شهری6
329306فلکه بهداریفلکه بهداری آزادگان رو به میدانرول آپ شهری6
330317فلکه بهداریفلکه بهداری بین بهداری و آزادگان رو میدانرول آپ شهری6
331356فلکه بهداریفلکه بهداری آزادگان رو به میدانرول آپ شهری6
332233فلکه جهادفلکه جهاد هلال احمررول آپ شهری6
333324فلکه جهادفلکه جهاد وسطرول آپ شهری6
334204فلکه خیامفلکه خیامبنر با روشنایی12
335221فلکه خیامفلکه خیام بانک صادراترول آپ شهری6
336308فلکه خیامفلکه خیام بانک آیندهرول آپ شهری6
337284فلکه درستکارفلکه درستکار رو به ساحلیرول آپ شهری6
338338فلکه درستکارفلکه درستکار رو به آزادگانرول آپ شهری6
339361فلکه راهنماییفلکه راهنمایی اول مدیریترول آپ شهری6
340194فلکه رودکیفلکه رودکی اول بلوار سعدیبنر12
341248فلکه رودکیفلکه رودکی بستنی محمود رو به میدانرول آپ شهری6
342345فلکه رودکیفلکه رودکی اول نصرتی رو به میدانرول آپ شهری6
343278فلکه زنجیرفلکه زنجیر روبروی بانک صادراترول آپ شهری6
344373فلکه زنجیرفلکه زنجیر مدرسهرول آپ شهری6
345143فلکه فرودگاهپیشانی پب عابر پباده فلکه فرودگاهبنر با روشنایی82
346375فلکه کسریفلکه کسری رو به صائب تبریزیرول آپ شهری6
347383فلکه کوثرفلکه کوثر رو به میدانرول آپ شهری6
34826فلکه مادرفلکه مادربنر72
349187فلکه مادرفلکه مادر (اول شهرک فرهنگیان)بنر6
350188فلکه مادرفلکه مادربنر14
351250فلکه مادرفلکه مادر درمانگاهرول آپ شهری6
352274فلکه مخابراتفلکه مخابرات رو به ارتشرول آپ شهری6
353234فلکه مولویفلکه مولوی 2 مولوی 2 رو به میدانرول آپ شهری6
354240فلکه مولویفلکه مولوی اول مولوی رو به میدانرول آپ شهری6
355315فلکه مولویفلکه مولوی جنب بانک صادرات رو بهمیدانرول آپ شهری6
356357فلکه مولویفلکه مولوی اول آزادگان رو به چهارراه آزادگانرول آپ شهری6
357276فلکه مهابادفلکه مهاباد فضای سبزرول آپ شهری6
358251فلکه میثمفلکه میثم اول مانی رو به میدانرول آپ شهری6
359370فلکه میثم اول مافیفلکه میثم اول مافی رو به مافیرول آپ شهری6
36093قویونپل قویونلمپوست12
361394کاشانیسه راه کاشانیلایت باکس ساعتی6
362100کلانتریجاده کلانتریلمپوست12
36377کمربندیخیابان کمربندیلمپوست12
36423گلشهراول گلشهربنر عمودی35
365105گللر باغیبلوار گللر باغیلمپوست12
366179گلهشرسه راهی گلشهر (مسیر رفت)بنر12
367180گلهشرسه راهی گلشهر (مسیر برگشت)بنر12
368329مادرمادر اول فرهنگیان رو به غزالرول آپ شهری6
369336مادرمارد از طرف آبیاری رو به چهارراهرول آپ شهری6
370340مادرمادر رو به چهارراه برگشترول آپ شهری6
37176مافیخیابان مافیلمپوست12
372146محوطه پلیس راهپیشانی پل محوطه پلیس راه ارومیه تبریزبنر با روشنایی42
37311مخابراتمیدان مخابراتبنر32
374186مخابراتفلکه مخابراتبنر با روشنایی12
375241مدرسمدرس اول مدرس رو به چهارراهرول آپ شهری6
376281مسجد 14 معصوممسجد 14 معصومرول آپ شهری6
37765مسیر فرودگاهخوی و سلماس جنب اداره هواشناسیپل عابر67
37866مسیر فرودگاهخوی و سلماس نرسیده به فلکه فرودگاهپل عابر67
379441مقابل اداره هواشناسیرفت به جهاد کشاورزی و فرودگاه و سلماس دید از دانشگاهبیلبورد67
380424مقابل بازرگانی و استخر رجاییرفت به میدان آزادی والیعصر مرز سرو فرودگاه دید از مدرسبیلبورد40
381425مقابل بازرگانی و استخر رجاییرفت به مدرس و مادر دید از میدان آزادی و مرز سرو فرودگاهبیلبورد40
382407مقابل پارک ائللرباغیرفت به پل نماز و شهر چایی دید از آذربایجان (لاین کندرو)بیلبورد22
383408مقابل پارک ائللرباغیرفت به پل نماز و شهر چایی دید از آذربایجان (لاین تندرو)بیلبورد24
384409مقابل خیابان فرهنگرفت به پل آذربایجان و امام زاده دید از آذربایجانبیلبورد40
385410مقابل دادگستری و شهر بازیرفت به پل میضم و آذربایجان دید از شهر چاییبیلبورد25
386412مقابل دادگستری و شهر بازیرفت به پل میضم و آذربایجان دید از شهر چاییبیلبورد25
387440مقابل دانشگاه آزادرفت به دانشگاه آزاد و قزل عاشق دید از سوم خردادبیلبورد67
388413مقابل شهربازی و دادگستریرفت به شهر چایی و امامت دید از میثمبیلبورد37
389414مقابل شهربازی و دادگستریرفت به شهر چایی و امامت دید از میثمبیلبورد37
39080مولویخیابان مولویلمپوست12
391391مولویخیابان مولویلایت باکس ساعتی6
39233مهابادمسیر رفت به مهابادبیلبورد44
393103مهابادجاده مهابادلمپوست12
394137مهابادبیلبورد مسیر رفت به مهابادبیلبورد44
395291میثممیثم اول میثم رو به میثمرول آپ شهری6
396337میثممیثم اول میثم رو به میدانرول آپ شهری6
397331میدان امام علیمیدان امام علی فضای سبز رو به میدانرول آپ شهری6
398358میدان امام علیمیدان امام علی فضای سبز از طرف گلرباغی رو میدانرول آپ شهری6
399201میدان ایالتمیدان ایالت (اول امام)بنر6
400290میدان آزادیمیدان آزادی به طرف جاده سلماسرول آپ شهری6
401211میدان بازار باشمیدان بازار باش (دیوار پارک بانوان)بنر4
402286میدان بهارمیدان بهار رو به میدانرول آپ شهری6
403189میدان خیرینمیدان خیرینبنر با روشنایی12
404190میدان خیرینمیدان خیرینبنر12
405228میدان خیرینمیدان خیرین ورزش رو به میدانرول آپ شهری6
406318میدان خیرینمیدان خیرین همافر رو به میدانرول آپ شهری6
407339میدان درستکارمیان درستکار فضای سبز رو به میدانرول آپ شهری6
408192میدان دفاع مقدسمیدان دفاع مقدس (دروازه مهاباد)بنر12
409262میدان رودکیمیدان رودکی بستنی محمودی رو به آزادگانرول آپ شهری6
410372میدان رودکیمیدان رودکی اول رودکی رو به رودکیرول آپ شهری6
411210میدان مولویمیدان مولویبنر12
412330میدان مولویمیدان مولوی اول مولوی 1 رو به مولوی 1رول آپ شهری6
41312میدان نمازمیدان نماز (فلکه میثم)بنر48
414176میدان نمازمیدان نماز (فلکه میثم)بنر12
415193میدان ولایتمیدان ولایت فیه (مرکز)بنر12
416254نبش عطایینبش عطایی 2 و مدنیاز طرف امام حسینرول آپ شهری6
417335نبش عطایی 2 و مدنینبش عطایی 2 و مدنی از طرف چهارراه سیروسرول آپ شهری6
418242نبش کوی هنرجویاندانشکده نبش کوی هنرجویان (منصور افشار)رول آپ شهری6
41919نبوتمیدان غیر مسطح نبوت شهر چاییپریزما32
42020نبوتمیدان غیر مسطح نبوت شهر چاییپریزما32
42121نبوتمیدان غیر مسطح نبوت شهر چاییپریزما32
42222نبوتمیدان غیر مسطح شهر چایی دید از شیخ تپهبنر32
42395نبوتخیابان نبوتلمپوست12
42490نصرتخیابان نصرتلمپوست12
425433نمایشگاه های اتومبیلرفت به آذبایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از نمایشگاه (کندرو)بیلبورد37
426434نمایشگاه های اتومبیلرفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از نمایشگاه (تندرو)بیلبورد37
427435نمایشگاه های اتومبیلرفت به نمایشگاه و ترمینال مسافر دید از آذربایجان (کندرو)بیلبورد37
428436نمایشگاه های اتومبیلرفت به نمایشگاه و ترمینال مسافر دید از آذربایجان (تندرو)بیلبورد37
42984والفجربلوار والفجرلمپوست12
430362والفجروالفجر روبروی صدا و سیما رو به شهر چاییرول آپ شهری6
43199ورزشخیابان ورزشلمپوست12
432245ورزشورزش روبروی 60000 نفری رو به خیرینرول آپ شهری6
433299ورزشورش رو به 6000 نفری رو به ورزشرول آپ شهری6
434442ورودی فرودگاه و میدانمسیر رفت به فرودگاه و سلماس دید از ورودی شهربیلبورد67
435437ورودی منطقه ویلایی امام زادهرفت به امام زاده و مهاباد دید از آذربایجان و والفجربیلبورد94
436403ورودی میدان آذربایجانرفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از میثم (لاین کندرو)بیلبورد28
437404ورودی میدان آذربایجانرفت به آذربایجان و منطقه توریستی امام زاده دید از میثم (لاین تندرو)بیلبورد20
43881ولیعصرخیابان ولیعصرلمپوست12
439197ولیعصرچهارراه ولیعصربنر12
440400همافرچهارراه همافرلایت باکس ساعتی6