اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبوردهای اتوبان کرج قزوین

اجاره بیلبوردهای اتوبان کرج قزوین (0)

نوع خدمات
تبلیغات محیطی کرج - قزوین
کد تابلومسیــرنشــــانـيمتـراژ
تیپ
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین1کرج - قزوینآزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح)60پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین2کرج - قزوینآزاد راه کرج قزوین عوارضی سابق ووردی به کرج (هر سطح)60پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین3کرج - قزوینکرج قزوین عوارضی سابق به سمت قزوین60پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین4کرج - قزوینکرج قزوین عوارضی سابق به سمت قزوین60پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین5کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی شهرک گلدشت76بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین6کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد قبل از خروجی کمال شهر76بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین7کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 619 قبل از خروجی شهرک بهارستان76بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین8کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 633 و 63476بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین9کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 643 روبروی قالبهای صنعتی ایران خودرو93بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین10کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 66393بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین11کرج - قزویناتویان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 69693بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین12کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر 703 و 704 نرسیده به ورودی کردان93بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین13کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد حد فاصل نیر 716 و 717 نرسیده به ورودی قدیم کردان93بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین14کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 72893بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین15کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 752 و 75393بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین16کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 66393بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین17کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر شماره 81393بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین18کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد قبل از خروجی شهر کوهسار93بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین19کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر 85988بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین20کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد حد فاصل تیر 868 و 86988بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین21کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد روبروی تیر 87788بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین22کرج - قزویناتویان کرج هشتگرد روبروی تیر 883 ورودی شرکت تعاونی مسکن برق تهران88بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین23کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد قبل از ورودی شهر جدید هشتگرد88بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین24کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد ورودی شهر جدی هشتگرد88بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین25کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر روشنایی 94093بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین26کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت قبل از خروجی شهر جدید هشتگرد93بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین27کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت قبل از خروجی شهر جدید هشتگرد93بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین28کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد تابلوی دوم روبروی تیر 91788بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین29کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد تابلو روبروی تیر 90488بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین30کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 894 و 96588بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین31کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 87688بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین32کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 86293بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین33کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت بعد از هشتگرد حد فاصل تیر روشنایی 85293بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین34کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر شماره 84088بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین35کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 81488بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین36کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 76788بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین37کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی تیر 75588بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین38کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر های روشنایی 741 و 74088بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین39کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت تیر روشنایی 728 نرسیده به پل کردان88بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین40کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی کارخانه سوپا93بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین41کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر 668 و 66793بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین42کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت روبروی کارخانجات نیک کالا93بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین43کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر های روشنایی 619 و 61893بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین44کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر روشنایی 61193بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین45کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت حد فاصل تیر روشنایی 59993بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین46کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت 50 متر مانده به تقاطع غیر همسطح حصارک93بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین47کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت نرسیده به پاسگاه پلیس راه عوارضی قدیم تابلوی اول93بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین48کرج - قزویناتوبان کرج هشتگرد مسیر برگشت نرسیده به پاسگاه پلیس راه عوارضی قدیم تابلوی دوم93بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین49محور کرجپل عابر پیاده محور کرج قزوین (روبروی سه راه آبیک)98پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین50محور کرجپل عابر پیاده محور قزوین کرج (روبروی سه راه آبیک)98پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین51کرج قزویناتوبان کرج قزوین دید از تهران60بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین52کرج - قزوینپل رو گذر طالقان اتوبان کرج قزوین60پل
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین53کرج - قزوینپل عابر پیاده اتوبان کرج - قزوین (آبیک)96پل
لیست بیلبورد های کرج - قزوین54قزوین - کرج 60پل
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین55کرج - قزویناتوبان کرج قزوین96بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین56قزوین - کرجاتوبان قزوین - کرج96بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین57کرج - قزوینسه راه آبیک رفت84پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین58کرج - قزوینسه راه آبیک برگشت84پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین59ورودی تاکستانمقابل دانشگاه آزاد تاکستان رفت52پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین60ورودی تاکستانمقابل دانشگاه آزاد تاکستان برگشت52پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین61ورودی تاکستانجلوی دانشگاه آزاد بوئین زهرا رفت52پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین62ورودی تاکستانجلوی دانشگاه آزاد بوئین زهرا برگشت52پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین63ورودی قزوینمقابل بهزیستی رفت80پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین64ورودی قزوینمقابل بهزیستی برگشت80پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین65آبیک قزوینتک پایه لو له ای اتوبان کرج قزوین رفت90بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین66قزوین آبیکتک پایه لو له ای اتوبان کرج قزوین برگشت90بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین67خروجی قزوینوروید و خرویج قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی رفت60بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین68خروجی قزوینوروید و خرویج قزوین حد فاصل عوارضی شماره 1 و میدان اصلی برگشت60بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین69کرج قزوینقبل از کارخانه سیمان آبیک مسیر رفت90بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین70کرج قزوینقبل از کارخانه سیمان آبیک مسیر برگشت90بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین71کرج قزوینعوارضی قدیم مهرشهر دید به سمت قزوین103بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین72کرج هشتگردپل سواره رو کردان رفت82بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین73هشتگرد کرجپل سواره رو کردان برگشت82بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین74کرج قزویننرسیده به حصارک دید به سمت تهران220بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین75جاده طالقانمنطقه زیاران رفت36بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین76جاده طالقانمنطقه زیاران برگشت36بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین77ماهدشتمقابل بیمارستان شریعتی لاین اصلی و فرعی رفت51پل
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین78ماهدشتمقابل بیمارستان شریعتی لاین اصلی و فرعی برگشت45پل
لیست بیلبورد های کرج - قزوین79کرج هشتگردسوارو شهر جدید هشتگرد مسیر رفت51پل
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین80هشتگرد کرجسوارو شهر جدید هشتگرد مسیر برگشت51پل
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین81کرج چالوسمیدان امیر کبیر ورودی رفت250بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین82چالوس کرجمیدان امیر کبیر خروجی برگشت250بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین83کرج قزوینتقاطع علیخان سلطانی رفت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین84قزوین کرجتقاطع علیخان سلطانی برگشت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین85کرج آبیکتقاطع شهرک افشاریه رفت45پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین86آبیک کرجتقاطع شهرک افشاریه برگشت45پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین87کرج آبیکتقاطع سهیلیه رفت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین88آبیک کرجتقاطع سهیلیه برگشت45پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین89کرج آبیکتقاطع تهران دشت رفت51پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین90آبیک کرجتقاطع تهران دشت برگشت51پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین91کرج آبیکتقاطع سعید آباد رفت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین92آبیک کرجتقاطع سعید اباد برگشت45پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین93کرج آبیکشهرک نمازی فخر ایران رفت45پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین94آبیک کرجشهرک نمازی فخر ایران برگشت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین95کرج آبیکتقاطع هیو رفت45پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین96آبیک کرجتقاطع هیو برگشت45پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین97کرج آبیکتقاطع شهرک سیمان آبیک رفت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین98آبیک کرجتقاطع شهرک سیمان آبیک برگشت45پل عابر
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین99کرج قزوینپل بیلقان رفت73پل
لیست بیلبورد های کرج - قزوین100جاده قدیمتابلوی گلسار رفت94بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین101جاده قدیمتابلوی گلسار برگشت94بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین102کرج هشتگردتابلوی گلسار مقابل ساختمان جدید شهرداری24بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین103هشتگرد کرجتابلوی گلسار وسط میدون24بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین104جاده قدیمپل گلسار مقابل شهرداری لاین اصلی و فرعی رفت36پل
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین105جاده قدیمپل گلسار مقابل شهرداری لاین اصلی و فرعی برگشت36پل
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین106کرج - قزوینعوارضی حصارک124پل عابر
لیست بیلبورد های کرج - قزوین107قزوین - کرجعوارضی حصارک124پل عابر
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین108قزوین - کرجعوارضی حصارک101بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین109دانشگاه البرزپل هوایی اتوبان مقابل دانشگاه البرز به سمت تهران75پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج - قزوین110دانشگاه البرزپل هوایی اتوبان مقابل دانشگاه البرز به سمت قزوین75پل هوایی
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین111مهرگانپل رو گذر مهرگان 9 دی به سمت تهران72پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین112مهرگانپل رو گذر مهرگان 9 دی به سمت قزوین72پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین113محمدیهپل هوایی ایستگاه محمدیه به سمت تهران63پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج - قزوین114محمدیهپل هوایی ایستگاه محمدیه به سمت قزوین63پل هوایی
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین115کاسپینپل هوایی مقابل شهرک کاسپین به سمت تهران57پل هوایی
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین116کاسپینپل هوایی مقابل شهرک کاسپین به سمت قزوین81پل هوایی
لیست بیلبورد های کرج - قزوین117قزوین - کرجبام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران48بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین118قزوین - کرجبام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران48بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین119قزوین - کرجبام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران48بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین120قزوین - کرجبام عوارضی قزوین کرج به سمت تهران48بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین121کرج - قزوینبام عوارضی کرج - قزوین به سمت رشت و زنجان48بیلبورد
تعرفه بیلبورد های کرج - قزوین122کرج - قزوینبام عوارضی کرج - قزوین به سمت رشت و زنجان48بیلبورد
اجاره بیلبورد های کرج - قزوین123کرج - قزوینبام عوارضی کرج - قزوین به سمت رشت و زنجان48بیلبورد
لیست بیلبورد های کرج - قزوین124کرج - قزوینبام عوارضی کرج - قزوین به سمت رشت و زنجان48بیلبورد