اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران مشهد

اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران مشهد (0)

بیلبورد بی شک یکی از قدرتمندترین ابزارهای رسانه های محیطی که در رده A تبلیغات به شمار می رود که همواره از دوران باستان تا امروز مورد توجه صاحبان کسب و کار بوده است. بیلبوردها بیش از آنکه ابزار تبلیغاتی باشند، یک رسانه به حساب می‌آیند، رسانه‌ای که می‌تواند پیام خود را به مؤثرترین شکل ممکن به مخاطب منتقل کند.

کد تابلوشهرمسیــرنشــــانـيمتـراژ
تیپ
50مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 1108بیلبورد
51مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 2108بیلبورد
52مشهدجاده مشهدشاندیز ابتدای جاده شاندیز تابلو 3114بیلبورد
53مشهدجاده شاندیزنبش مدرس 5153بیلبورد
54مشهدشاندیزحد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر رفت130پل عابر
55مشهدشاندیزحد فاصل ویرانی 5 و 7 مسیر برگشت130پل عابر
56مشهدحسن آبادمیدان شهرک فناوری لاین رفت32بیلبورد
57مشهدحسن آبادمیدان شهرک فناوری لاین برگشت32بیلبورد
58مشهدحسن آبادنرسیده به باسکول لاین رفت32بیلبورد
59مشهدحسن آبادنرسیده به باسکول لاین برگشت32بیلبورد
60مشهدحسن آبادبعد از باسکول لاین رفت32بیلبورد
61مشهدحسن آبادبعد از باسکول لاین برگشت32بیلبورد
62مشهدحسن آبادابتدای فاز 2 شهرک 60بیلبورد
63مشهدجاده شاندیزاولین پل عابر پیاده دید از مشهد102پل عابر
64مشهدجاده شاندیزاولین پل عابر پیاده دید از شاندیز102پل عابر
65مشهدجاده شاندیزپل عابر بین ویرانی 5 و 7 دید به سمت شاندیز134پل عابر
66مشهدجاده شاندیزپل عابر پیاده بین ویرانی 5 و 7 دید از سمت شاندیز134پل عابر
67مشهدجاده شاندیزمقابل موج های خروشان120بیلبورد
68مشهدجاده شاندیزنبش مدرس 5153بیلبورد
69مشهدجاده طرقبهبلوار معلم میدان ورزش پشت تلویزیون شهری طرقبه108بیلبورد
70مشهدجاده مشهدطرقبه بین امام رضا 27 و 2957بیلبورد
71مشهدعوارضینرسیده به عوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد108پل عابر
72مشهدعوارضینرسیده به عوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد وجه سمت راست54پل عابر
73مشهدعوارضینرسیده بهعوارضی باغچه مشهد ورودی مشهد وجه سمت چپ54پل عابر
74مشهدبزرگراه شهید شوشتریبعد از پل دید خروجی مشهد36پل عابر
75مشهدبزرگراه شهید شوشتریبعد از پل طرق دید ووردی مشهد سمت راست36پل عابر
76مشهدبزرگراه شهید شوشتریبعد از پل طرق دید ورودی مشهد سمت چپ36پل عابر
77مشهدطرقبهویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست44بیلبورد
78مشهدطرقبهویلاشهر دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ45بیلبورد
79مشهدطرقبهروبروی پمپ بنزین دیداز مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست61بیلبورد
80مشهدطرقبهروبروی پمپ بنزین دیداز مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ61بیلبورد
81مشهدطرقبهروبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست62بیلبورد
82مشهدطرقبهروبروی پمپ بنزین دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ62بیلبورد
83مشهدطرقبهویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت راست48بیلبورد
84مشهدطرقبهویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از مشهد به طرقبه تابلوی سمت چپ48بیلبورد
85مشهدطرقبهویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت راست48بیلبورد
86مشهدطرقبهویلاشهر نبش امام رضا 15 دید از طرقبه به مشهد تابلوی سمت چپ48بیلبورد
87مشهدطرقبههتل طرقبه دید از مشهد به طرقبه60بیلبورد
88مشهدطرقبههتل طرقبه دید از طرقبه به مشهد60بیلبورد
89مشهدطرقبهابتدای بلوارامام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طزقبه دید از مشهد90بیلبورد
90مشهدطرقبهابتدای بلوار امام رضا لاین وسط مقابل استادیوم طرقبه دید از طرقبه90بیلبورد
91مشهدطرقبهمنطقه امیر آباد دیداز مشهد به طرقبه45بیلبورد
92مشهدطرقبهمنطقه امیر آباد دید از طرقبه به مشهد45بیلبورد
93مشهدجاده مشهد - قوچانبعد از پل گلبهار75بیلبورد
94مشهدجاده چنارانمشهد بعد از پل گلبهار شهد ایران75بیلبورد
95مشهدجاده چنارانجاده ای و شهری مشهد دید از چناران60بیلبورد
96مشهدجاده چنارانجاده ای و شهری چناران مشهد دید از مشهد60بیلبورد
97مشهدنیشابورمشهد مقابل ایران خودرو75بیلبورد
98سمنانمحور گرمسارکیلومتر 5 محور گرمسار ایوانکی مقابل شهر صنعتی گرمسار98بیلبورد
99سمنانمحور گرمسارکیلومتر 10 ایوانکی 5 کیلومتری ایوانکی98بیلبورد
100سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 5 مقابل شهرک صنعتی ایوانکی98بیلبورد
101سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 9 بعد از شهرک ایوانکی و دوربرگدان شهرک پایتخت98بیلبورد
102سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 17 ایوانکی 100 کیلومتری شریف آباد 2 کیلومتری شهرک خوارزمی98بیلبورد
103سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 4 ایوانکی یک کیلومتری شهرک صنعتی پایتخت98بیلبورد
104سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 1.4 ایوانکی ابتدای شهرک صنعتی پایتخت98بیلبورد
105سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 12 ایوانکی یک کیلومتر به ورودی ایوانکی98بیلبورد
106سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 4محور ایوانکی گرمسار98بیلبورد
107سمنانمحور ایوانکیکیلومتر 20 گرمسار 7 کیلومتری گرمسار قبل از دور برگردان شهرک گرمسار98بیلبورد
108مشهدشاندیزابتدای جاده شاندیز مدرس 5153بیلبورد
228گلستانگرگانکرکدکوی پل عابر ووردی شهر از سمت تهران82پل عابر
229گلستانگلستانورودی استان گلستان از تهران بعد از پلیس راه- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد82پل عابر
230گلستانگلستانخروجی استان گلستاناز تهران قبل از پلیس راه- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد82پل عابر
231گلستانگرگانبه سمت مشهد 5 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
232گلستانگرگانبه سمت مشهد 5 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
233گلستانگرگانبه سمت مشهد 25 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
234گلستانگرگانبه سمت مشهد 25 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
235گلستانگرگانبه سمت مشهد 20 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
236گلستانگرگانبه سمت مشهد 20 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
237گلستانگرگانبه سمت مشهد 55 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
238گلستانگرگانبه سمت مشهد 55 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
239گلستانگرگانبه سمت مشهد 45 کیلومتر بعد از گرگان مسیر رفت82پل عابر
240گلستانگرگانبه سمت مشهد 45 کیلومتر مانده به گرگان مسیر برگشت82پل عابر
241گنبدمینودشتپل شماره 1 مسیر رفت82پل عابر
242گنبدمینودشتپل شماره 1 مسیر برگشت82پل عابر
243گنبدمینودشتپل شماره 2 مسیر رفت82پل عابر
244گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر برگشت82پل عابر
245گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر رفت82پل عابر
246گنبدمینودشتپل شماره 3 مسیر برگشت82پل عابر
247گنبدمینودشتپل شماره 4 مسیر رفت82پل عابر
248گنبدمینودشتپل شماره 4 مسیر برگشت82پل عابر
277نیشابورورودینیشابور ورودی به مشهد90بیلبورد
278نیشابورورودینیشابور ورودی به مشهد90بیلبورد
279مشهدکلانتریمشهد بزرگرراه کلانتری100بیلبورد
280مشهدطرقبهمشهد دوراهی طرقبه به سمت مشهد60پریزما
281مشهدطرقبهشمهد دوراهی طرقبه به سمت طرقبه60پریزما
296شمال - مشهدخراسان رضویورودی استان خراسان رضوی (بین فاروج و قوچان)60تابلو
297شمال - مشهددانشگاه آزادجنب دانشگاه آزاد قوچان (پلیس راه)60تابلو
298شمال - مشهدپلیس راهروبروی پلیس راه چناران60تابلو
299گلبهار - مشهدخدمات کشاورزیورودی شهر جدید گلبهار60تابلو
300گلبهار - مشهدخدمات کشاورزیجنب خدمات کشاورزی جهاد60تابلو
301گلبهار - مشهددولت آباددولت آباد (پیست اسکی)60تابلو
302گلبهار - مشهدشهرک صنعتیقبل از پمپ بنزین روبروی شهرک صنعتی60تابلو
303گلبهار - مشهدپمپ بنزینجنب پمپ بنزین60تابلو
304گلبهار - مشهدپمپ بنزینبعد از پمپ بنزین مقابل شهرک ص فردوس60تابلو
305گلبهار - مشهدروستای کوردهقبل از روسستای کورده60تابلو
306گلبهار - مشهدشهرک فناوری هاقبل از شهرک فناوریهای برتر60تابلو
307گلبهار - مشهدکرمان گازقبل از کرمان گاز60تابلو
308گلبهار - مشهدآپادانکیلومتر 20 جنب آپادان پلاست60تابلو
309گلبهار - مشهدصدف پلاستجنب صدف پلاست60تابلو
310گلبهار - مشهدخیریه رضویروبروی خیریه رضوی60تابلو
311گلبهار - مشهدکارخانه زشکروبروی کارخانه زشک60تابلو
312گلبهار - مشهدباغسراجنب باغسرای فروردین روبروی زشک60تابلو
313گلبهار - مشهدنیروگاهجنب نیروگاه توس60تابلو
314گلبهار - مشهدشهرک صنعتی توسورودی شهرک صنعتی توس مسجد رسول60تابلو
315مشهدسه راه فردوسیورودی مشهد مقدس سه راه فردوسی112تابلو
316مشهدکارخانه آدنیسجنب کارخانه آدنیس60تابلو
317مشهدکارخانه آدنیسروبروی کارخانه آدنیس50تابلو
318مشهدشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی روبروی چاهشک60تابلو
319مشهد - قوچانشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی توس60تابلو
320مشهد - قوچانکارخانه صباروبروی کارخانه به صبا60تابلو
321مشهد - قوچانناظریهابتدای ناظریه60تابلو
322مشهد - قوچانکارخانه زشکقبل از کارخانه زشک60تابلو
323مشهد - قوچانموسسه خیریهجنب موسسه خیریه رضویه60تابلو
324مشهد - قوچانپمپ بنزینروبروی پمپ بنزین (ایستگاه پلیس)60تابلو
325مشهد - قوچانشهرک صنعتیورودی شهرک صنعتی فردوسی60تابلو
326مشهد - قوچاندولت آباددولت آباد (پیست اسکی)60تابلو
327مشهد - قوچانسناباد خودروجنب سناباد خودرو60تابلو
328مشهد - قوچانگلبهارقبل از ورودی شهر جدید گلبهار- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60تابلو
329مشهد - قوچانگلبهارووردی شهر جدید گلبهار- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60تابلو
330مشهد - قوچانچنارانپلیس راه چناران60تابلو
331مشهد - قوچاندانشگاهقوچان جنب دانشگاه60تابلو
332سبزوار مشهدهاشم آبادجنب روستای هاشم آباد75تابلو
333تهران - مشهدنیشابورقبل از ورودی نیشابور60تابلو
334تهران - مشهدنیشابورووردی نیشابور60تابلو
335نیشابورنیشابورکمربندی نیشابور60تابلو
336نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
337نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
338نیشابورباغروددور میدان باغرود98تابلو
339نیشابور - مشهدقدمگاهووردی قدمگاه60تابلو
340نیشابور - مشهدشهر خروقبل از شهر خرو60تابلو
341نیشابور - مشهدپارک وحشروبروی مسجد و پارک وحش75تابلو
342اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه قبل از پل باغچه60تابلو
343اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه بعد از پل باغچه60تابلو
344اتوبان باغچه - مشهداتوبان باغچهووردی اتوبان باغچه60تابلو
345مشهد - تهراناتوبان باغچهاتوبان باغچه60تابلو
346مشهد - تهراناتوبان باغچهاتوبان باغچه رمپ پایانه بار70تابلو
347مشهد - تهراناتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه60تابلو
348مشهد - تهراناتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه سه راهی نیشابور تربت60تابلو
349مشهد - نیشابورپارک وحشجنب مشجد و پارک وحش72تابلو
350مشهد - نیشابورجایگاه گازجنب جایگاه گاز60تابلو
351مشهد - نیشابورشهرک صنعتی خیامورودی شهرک صنعتی خیام60تابلو
352مشهد - نیشابورنیشابورخروجی نیشابور60تابلو
353مشهد - فریمانبهشت رضاورودی جاده بهشت رضا - مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60تابلو
354مشهد - فریمانخواجه اباصلتروبروی خواجه اباصلت60تابلو
355مشهد - فریماناباصلتجنب اباصلت بتن60تابلو
356مشهد - فریمانپمپ بنزینقبل از پمپ بنزین60تابلو
357مشهد - فریمانپمپ بنزینروبروی پمپ بنزین60تابلو
358مشهد - فریمانبهشت رضاروبروی بهشت رضا- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60تابلو
359مشهد - فریمانبهشت رضاجنب بهشت رضا- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60تابلو
360مشهد - فریمانسنگبریجنب سنگبری بعد از بهشت رضا60تابلو
361تربت حیدریهدانشگاه آزادووردی تربت حیدریه دانشگاه آزاد60تابلو
362تربت حیدریهدانشگاهخروجی تربت حیدریه روبروی دانشگاه60تابلو
363مشهد - کلاتشهرک صنعتیقبل از شهرک صنعتی کلات60تابلو
364مشهد - سرخسسرخسورودی سرخس60تابلو
365پایانه بارپایانه بار مشهد مقدسپایانه بار مشهد مقدس40تابلو
366پایانه بارپایانه بار مشهد مقدسپایانه بار مشهد مقدس40تابلو
367پایانه بارپایانه بار مرزیپایانه باز مرزی باجگیران40تابلو
416خراسان رضوینیشابورورودی به مشهد90بیلبورد
417خراسان رضوینیشابورورودی از مشهد90بیلبورد
739مشهدجاده سنتوورودی از مسیر شمال60پیشانی پل
740مشهدجاده سنتوخروجی به سمت شمال60پیشانی پل
741مشهداتوبان باغچهورودی اتوبان باغچه از سمت نیشایور و تربت60پیشانی پل
742مشهداتوبان باغچهخروجی اتوبان باغچه به سمت نیشابور و تربت60پیشانی پل
743سمنانسه راهی مومن آبادپلیس راه استان سمنان به تهران ابتدای سه راهی مومن آباد60بیلبورد
744سمناندامغانپلیس راه مسیر رفت60بیلبورد
745سمناندامغانپلیس راه مسیر برگشت60بیلبورد
746سمنانگرمسارکانکس پلیس راه عبدل آباد- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد60بیلبورد
747سمنانایوانکیپلیس راه گرمسار ایوانکی60بیلبورد
748سمنانایوانکیپلیس راه گرمسار ایوانکی60بیلبورد
749سمناندامغانپلیس راه مسیر رفت60بیلبورد
750سمناندامغانپلیس راه مسیر برگشت60بیلبورد
751سمناندامغانشهرک صنعتی دامغان ورودی شهر دامغان60بیلبورد
752سمناندامغانکیلومتر 15 جاده دامغان شاهرود60بیلبورد
753سمناندامغانکیلومتر 25 جاده شاهرود دامغان60بیلبورد
754سمنانشاهرودپلیس راه سبزروار مسیر برگشت60بیلبورد
755سمنانشاهرودپلیس راه سبزوار مسیر رفت60بیلبورد
756سمنانشاهرودپلیس راه آزادشهر60بیلبورد
757سمنانشاهرودپلیس راه آزادشهر60بیلبورد
758سمنانفیروزکوهپلیس راه سمنان60بیلبورد
759سمنانفیروزکوهپلیس راه سمنان60بیلبورد
858چالوسجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی اول50بیلبورد
859چالوسجاده چالوسبعد ازمرزن آباد دید از چالوس تابلوی اول50بیلبورد
860چالوسجاده چالوسنرسیده به مرزن آباد دید از تهران تابلوی دوم50بیلبورد
861چالوسجاده چالوسمرزن آباد دید از چالوس تابلو دوم50بیلبورد
883مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 8 جاده گرگان به مشهد تقی آباد80پل هوایی
884تهران به مشهدگرگانکیلومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد50پل هوایی
885مشهد به تهرانگرگانکیومتر 48 جاده گرگان به مشهد ورودی علی آباد50پل هوایی
886تهران به مشهدگرگانکیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد50پل هوایی
887مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 50 جاده گرگان به مشهد مهدی آباد- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد50پل هوایی
888تهران به مشهدگرگانکیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد50پل هوایی
889مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 51 جاده گرگان به مشهد رضا آباد50پل هوایی
890تهران به مشهدگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین54پل هوایی
891مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین54پل هوایی
892تهران به مشهدگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین96پل هوایی
893مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 52 جاده گرگان به مشهد خان ببین96پل هوایی
894تهران به مشهدگرگانکیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر66پل هوایی
895مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 65 جاده گرگان به مشهد پلیس راه آزادشهر66پل هوایی
896مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر32بیلبورد
897تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر84پل هوایی
898مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر84پل هوایی
899مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر6استند
900مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر32بیلبورد
901تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
902تهران به مشهدگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
903مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 80 جاده گرگان به مشهد نگین شهر15تابلو
904تهران به مشهدگرگانکیومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت63بیلبورد
905مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینودشت84بیلبورد
906تهران به مشهدگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت200بیلبورد
907مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت180بیلبورد
908مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 100 جاده گرگان به مشهد مینو دشت6استند
909تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
910مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
911تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
912مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش72بیلبورد
913مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش6استند
914مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش12استرابورد
915تهران به مشهدگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به شمهد گالیکش5تیربرد
916مشهد به تهرانگرگانکیلومتر 110 جاده گرگان به مشهد گالیکش- مبلغ به صورت 3 ماهه می باشد5تیربرد