اجاره بیلبورد : لیست بیلبوردهای تهران

تعرفه بیلبوردهای تبلیغاتی
اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران کرج

اجاره بیلبوردهای اتوبان تهران کرج (0)

نوع خدمات
تبلیغات محیطی تهران - کرج
کد
تابلو
مسیــرنشــــانـيتیــپمتـراژ
کل
اجاره بیلبورد های تهران - کرج1تهران-کرجاتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک مسیر رفتپل75
لیست بلیورد های تهران - کرج2کرج - تهراناتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک مسیر برگشتپل75
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج3تهران-کرجاتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک رفتپل سواره100
اجاره بیلبورد های تهران - کرج4کرج - تهراناتوبان تهران کرج پل سواره رو کلاک برگشتپل سواره100
لیست بلیورد های تهران - کرج5تهران-کرجاتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر رفت پل سواره120
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج6کرج - تهراناتوبان تهران کرج پل سواره رو مهرشهر برگشت پل سواره100
اجاره بیلبورد های تهران - کرج7تهران-کرجاتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان رفت پل سواره80
اجاره بیلبورد های تهران - کرج8کرج - تهراناتوبان تهران کرج پل سواره رو کردان برگشت پل سواره80
لیست بلیورد های تهران - کرج9تهران-کرجاتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد رفت پل سواره80
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج10کرج - تهراناتوبان تهران کرج پل سواره رو نظرآباد برگشت پل سواره80
اجاره بیلبورد های تهران - کرج11تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت Aپل45
لیست بلیورد های تهران - کرج12تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت Bپل45
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج13تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا رفت Cپل45
اجاره بیلبورد های تهران - کرج14کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت A پل45
اجاره بیلبورد های تهران - کرج15کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت B پل39
لیست بلیورد های تهران - کرج16کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی ترمینال شهید کلانتری قبل از خروجی مهرویلا برگشت C پل39
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج17کرج - تهراناتوبان تهران کرج غرب به شرق جنب پل سواره رو آپادانا روبروی شهرک اکباتان بیلبورد78
اجاره بیلبورد های تهران - کرج18تهران-کرجاتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از پل شرقی استادیوم آزادی پل56
لیست بلیورد های تهران - کرج19کرج - تهراناتوبان تهران کرج غرب به شرق قبل از پل شرقی استادیوم آزادی پل56
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج20تهران-کرججاده مخصوص کرج شرق به غرب قبل از بزرگراه ستاری روبروی شهرک اکباتانپل44
اجاره بیلبورد های تهران - کرج21کرج - تهرانجاده مخصوص کرج غرب به شرق قبل از بزرگراه ستاری روبروی شهرک اکباتانپل49
اجاره بیلبورد های تهران - کرج22تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت بعد از پل غربی استادیوم آزادیبیلبورد79
لیست بلیورد های تهران - کرج23تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت بعد از پل سواره آپادانا تابلوی اولبیلبورد77
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج24تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی ایران خودرو جنب پیکان شهر مسیر رفت پل89
اجاره بیلبورد های تهران - کرج25کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی ایران خودرو جنب پیکان شهر مسیر برگشت پل90
لیست بلیورد های تهران - کرج26تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت پیشانی پل سواره رو بزرگراه ستاریپل56
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج27کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت پیشانی پل سواره رو بزرگراه ستاریپل56
اجاره بیلبورد های تهران - کرج28تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت قبل از پیکانشهر روبروی تابلو ساپکو تیر برق 44بیلبورد103
اجاره بیلبورد های تهران - کرج29تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت 1 کیلومتر بعد از پیکانشهر تیر برق 95بیلبورد103
لیست بلیورد های تهران - کرج30تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت 200 متر بعد از پمپ بنزین وردآورد تیر برق 160بیلبورد103
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج31تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت 3 کیلومتر بعد از پمپ بنزین وردآورد تیر برق 188بیلبورد103
اجاره بیلبورد های تهران - کرج32تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر رفت 10 کیلومتر مانده به کرج جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 199بیلبورد149
لیست بلیورد های تهران - کرج33کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت جنب تابلوی ابتدای حوزه استحفاضی استان البرز تیر برق 190بیلبورد103
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج34کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت 200 متر مانده به پمپ بنزین وردآورد روبروی شهرک دانش پژوهان تیر برق 160بیلبورد103
اجاره بیلبورد های تهران - کرج35کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی نوین سازان تیر برق 142بیلبورد103
اجاره بیلبورد های تهران - کرج36کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت روبروی مترو گرومدره تیر برق 134بیلبورد103
لیست بلیورد های تهران - کرج37کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر برگشت ورودی بوستان حضرت خدیجه تیر برق 119بیلبورد103
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج38کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق نرسیده به ورودی آزادگان مقابل کارخانه بهنوشبیلبورد67
اجاره بیلبورد های تهران - کرج39کرج - تهراناتوبان تهران کرج مسیر غرب به شرق جنب پل اکباتانبیلبورد62
لیست بلیورد های تهران - کرج40تهران-کرجاتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از ستاری قبل از ورودی باکریبیلبورد51
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج41تهران-کرجاتوبان تهران کرج کیلومتر 15 شرق به غرب مقابل فروشگاه شهر فرشپل عابر57
اجاره بیلبورد های تهران - کرج42تهران-کرجباتوبان تهران کرج عد از پمپ بنزین وردآورد مسیر رفتبیلبورد103
اجاره بیلبورد های تهران - کرج43کرج - تهراناتوبان تهران کرج بعد از پمپ بنزین وردآورد مسیر برگشتبیلبورد103
لیست بلیورد های تهران - کرج44تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی مترو گرمدره وجه شرقیپل75
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج45کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی متروی گرمدره وجه غربیپل75
اجاره بیلبورد های تهران - کرج46تهران-کرجاتوبان تهران کرجروبروی زیر گذر ساسانی وجه شرقیپل60
لیست بلیورد های تهران - کرج47کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی زیر گذر ساسانی وجه غربیپل60
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج48تهران-کرجاتوبان تهران کرجمحدوده پل حسین آباد وجه شرقیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج49کرج - تهراناتوبان تهران کرج محدوده پل حسین آباد وجه غربیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج50تهران-کرجاتوبان تهران کرجروبروی شرکت سوپا وجه شرقیپل60
لیست بلیورد های تهران - کرج51کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی شرکت سوپا وجه غربیپل60
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج52تهران-کرجاتوبان تهران کرج بعد پل فردیس شرقیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج53کرج - تهراناتوبان تهران کرج بعد پل فردیس غربیپل60
لیست بلیورد های تهران - کرج54تهران-کرجاتوبان تهران کرج نرسیده به خروجی استاندرد وجه شرقیپل60
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج55کرج - تهراناتوبان تهران کرج نرسیده به خروجی استاندرد وجه غربیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج56تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی بلوار 45 متری گلشهر وجه شرقیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج57کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی بلوار 45 متری گلشهر وجه غربیپل60
لیست بلیورد های تهران - کرج58تهران-کرجاتوبان تهران کرج محدوده امام زاده طاهر وجه شرقیپل54
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج59کرج - تهراناتوبان تهران کرج محدوده امام زاده طاهر وجه غربیپل60
اجاره بیلبورد های تهران - کرج60تهران-کرجاتوبان تهران کرج پل سواره روی کوهک وجه شرقیپل54
لیست بلیورد های تهران - کرج61کرج - تهراناتوبان تهران کرج پل سواره روی کوهک وجه غربیپل54
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج62تهران-کرجاتوبان تهران کرج روبروی شهرک خاتمپل174
اجاره بیلبورد های تهران - کرج63کرج - تهراناتوبان تهران کرج روبروی شهرک خاتمپل78
اجاره بیلبورد های تهران - کرج64تهران-کرجاتوبان تهران کرج مسیر شرق به غرب بعد از پل شرقی استادیوم آزادیبیلبورد48
لیست بلیورد های تهران - کرج65تهران-کرجآزادراه تهران کرج جنب مترو وردآورد مسیر رفت شرق به غرب پل136
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج66کرج - تهرانآزادراه تهران کرج جنب مترو وردآورد مسیر برگشت غرب به شرق پل120
اجاره بیلبورد های تهران - کرج67تهران-کرججاده مخصوص روبروی مجتمع اکباتان شرقیپل48
لیست بلیورد های تهران - کرج68کرج - تهرانجاده مخصوص روبروی مجتمع اکباتان غربیپل48
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج69کرج - تهراناتوبان تهران کرج غرب به شرق قبل از خروجی بزرگراه باکریبیلبورد76
اجاره بیلبورد های تهران - کرج70کرج - تهراناتوبان تهران کرج غرب به شرق جنب پل سواره ورودی شرقی استادیوم آزادی بیلبورد75
اجاره بیلبورد های تهران - کرج71تهران-کرجاتوبان تهران کرج شرق به غرب بعد از پل سواره رو آپادانا تابلو دومبیلبورد75
لیست بلیورد های تهران - کرج72تهران-کرجاتوبان تهران کرج قبل از پل کلاک روبروی شهرک خاتمپل عابر162
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج73کرج - تهراناتوبان تهران کرج بعد از پل کلاک روبرو شهرک خاتمپل عابر81
اجاره بیلبورد های تهران - کرج74تهران-کرجاتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک بیلبورد113
لیست بلیورد های تهران - کرج75تهران-کرجاتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک پل عابر165
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج76کرج - تهراناتوبان تهران کرج نرسیده به کلاک پل عابر75
اجاره بیلبورد های تهران - کرج77تهران-کرججاده مخصوص اصلیپل عابر48
اجاره بیلبورد های تهران - کرج78تهران-کرججادهمخصوص کناریپل عابر48
لیست بلیورد های تهران - کرج79تهران-کرججاده مخصوص اصلیپل عابر48
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج80تهران-کرججاده مخصوص کناریپل عابر48
اجاره بیلبورد های تهران - کرج81همت-کرجکیلومتر 1 ضلع شمالبیلبورد96
لیست بلیورد های تهران - کرج82همت-کرجکیلومتر 1 ضلع جنوببیلبورد96
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج83همت-کرجکیلومتر1 ضلع جنوببیلبورد96
اجاره بیلبورد های تهران - کرج84همت-کرجکیلومتر 2 ضلع جنوببیلبورد96
اجاره بیلبورد های تهران - کرج85همت-کرجکیلومتر 2 ضلع شمالبیلبورد96
لیست بلیورد های تهران - کرج86همت-کرجکیلومتر 3 ضلع جنوببیلبورد96
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج87همت-کرجکیلومتر 3 ضلع جنوببیلبورد96
اجاره بیلبورد های تهران - کرج88همت-کرجکیلومتر 3 ضلع جنوببیلبورد96
لیست بلیورد های تهران - کرج89همت-کرجکیلومتر 4 ضلع شمالبیلبورد96
تعرفه بیلبورد های تهران - کرج90همت-کرجکیلومتر 4 ضلع جنوببیلبورد96